Prvá videokonferencia v slovenskej knižnici

Introducing

petercova_3.jpg (196070 bytes)
Pohľad na účastníkov konferencie

21. storočie je storočím informácií a charakterizuje ho znalostná spoločnosť postavená na rozvoji informatizácie a vzdelania. Súčasťou znalostnej ekonomiky sú aj knižnice, ktoré sa aktívne zapájajú do procesu celoživotného vzdelávania. Ak chcú uspieť v bohatej konkurencii informačno-vzdelávacích inštitúcií, musia zabezpečiť, aby sa terajší systém vzdelávania zefektívnil a skvalitnil, uľahčil, zjednodušil sa prístup k informáciám a v dostatočnej miere sa podporovala informačná gramotnosť. Knižnice potrebujú na vzdelávacie aktivity aj účelové priestory, dobre vybavené učebne a vhodné priestory na štúdium. Jednou z možností, ako zabezpečiť kvalitné vzdelávanie, je organizovanie podujatí s využitím modernej techniky a technológií.

V oblasti vzdelávania sa čoraz väčšmi presadzuje internet, ktorý umožňuje využitie multimediálnych prezentácií, simulácií, kombinácie animácií, videa, zvuku a textového výkladu. Na zabezpečenie špecifikovaných funkcií e-vzdelávania sú využívané tzv. Learning management system, ktoré často zabezpečujú aj mnohé ďalšie vzdelávanie orientované na internet, ako sú napríklad chaty, videokonferencie, videostreamingové riešenia, organizácia virtuálnych tried a podobne.

V súčasnosti sa veľmi preferujú videokonferencie, charakterizované ako vzdialená interaktívna komunikácia medzi dvomi a viacerými účastníkmi, pričom dochádza medzi nimi k prenosu zvukovej i obrazovej informácie, umožňuje dvom alebo viacerým účastníkom na rôznych miestach vidieť a počuť jeden druhého a spoločne pracovať a komunikovať. Tieto vlastnosti predurčujú videokonferenčné systémy, aby sa stali silným podporným prostriedkom na aplikáciu myšlienky e-learningu v praxi. Výhodou videokonferencie je, že spája ľudí bez ohľadu na miesto pobytu, účastníci si pomocou obrazu a zvuku najľahšie zapamätajú prezentované informácie, je tu možnosť priamej diskusie, bezprostrednej reakcie a konfrontácie účastníkov, okamžitého porovnania činnosti viacerých organizácií a znižujú sa vysoké náklady na lektorov. Sú veľmi vhodné nielen na samotné odborné vzdelávanie, ale aj na rôzne kultúrne podujatia, stretnutia, polemiky.

Čo potrebujeme na to, aby sme sa mohli zapojiť do videokonferencie? Predovšetkým musíme mať multimediálny počítač, ktorý nám umožní napojiť sa na reflektor a takto pracovať s viacerými typmi dát – nielen textovými a grafickými, ale aj zvukovými. Prenos multimediálnych informácií je veľmi náročný na prenosovú rýchlosť siete. Dôležité je, aby sme mali linku s danou prenosovou rýchlosťou plne k dispozícii. Ak napríklad realizujeme videokonferenciu v rámci siete, ktorá slúži pre mnohých používateľov, kvalita prenosu závisí od jej momentálnej zaťaženosti.

Okrem hardvéru a rýchleho sieťového pripojenia je potrebné mať na počítači nainštalovaný softvér, ktorý umožní realizovať videokonferenciu – videokonferenčnú aplikáciu. K najznámejším a najviac využívaným patrí program CU-SeeMe a MS NetMeeting. Rozhovor nadviažeme tak, že zadáme IP adresu počítača, ktorý používa náš partner. Zúčastnené strany potrebujú systém Windows XP, zvukovú kartu, mikrofón, reproduktory alebo slúchadlá a webovú kameru. Uprednostňuje sa širokopásmové pripojenie na internet, napríklad pripojenie prostredníctvom káblového modemu, linky DSL alebo pripojenie cez sieť LAN. (Používanie videa vo videokonferencii je možné aj prostredníctvom štandardného telefonického pripojenia na internet, no pri použití širokopásmového pripojenia sa výrazne zvyšuje výkon.)

Telemost Seattle – Košice

petercova_2.jpg (92444 bytes)
Verejná knižnica v Seattli

Ako prvá knižnica na Slovensku realizovala videokonferenciu Štátna vedecká knižnica v Košiciach, ktorá organizovala Telemost Seattle – Košice v dňoch 27. – 28. septembra 2006. Bol súčasťou medzinárodného odborného seminára Knižnice XXI. st. – Architektúra a vybavenie knižníc. Tento nezvyčajný televízny online prenos na rôznych kontinentoch umožnilo satelitné zariadenie (digitálny videokonferenčný systém DVC). Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach (ďalej len ŠVK) – centru InfoUSA ho darovalo Veľvyslanectvo USA v SR a osobne ho odovzdal veľvyslanec USA Rodolphe Vallee. Zariadenie sa nedá požičiavať, pretože je pevne zapojené v sieti ŠVK. Ak by bol záujem, je možnosť organizovať podujatie v priestoroch knižnice v spolupráci s ŠVK – InfoUSA.

Samotný telemost trval 1 hodinu a predchádzal mu videofilm o Public Library v Seattli, komentovaný autorom projektu architektom Joshua Prince Ramusom. Počas videokonferencie sa účastníci mohli oboznámiť s jednou z najmodernejších knižníc na svete a konfrontovať projekt so skutočnosťou.

Účastníčkami videokonferencie boli za americkú stranu Marilyn Sheck, riaditeľka pre informačné technológie, a Alexandra Harris (pôvodným povolaním architektka), riaditeľka pre finančné projekty, ktorá bola aj pri budovaní knižnice. Z našej strany sa na videokonferencii zúčastnili riadiaci pracovníci zo slovenských knižníc a hostia z Čiech. Predstaviteľky americkej knižnice na číslach dokumentovali, ako nové priestory pozitívne ovplyvnili činnosť knižnice, jej vzdelávacie aktivity, ako zvýšili jej návštevnosť a najmä imidž na verejnosti. Slovenskí účastníci boli zvedaví na pozitíva aj negatíva fungovania knižnice v takej modernej budove, využitie modernej techniky a priestorov knižnice.

Na videokonferenciu nadviazala Ing. Silvia Stasselová, predsedníčka Spolku slovenských knihovníkov, vo svojomm príspevku Postrehy z amerických knižníc. Prednášku pripravila na základe študijného pobytu v amerických knižniciach vo Washingtone, New Yorku, Seattli, New Orleanse a Chicagu, ktorý absolvovala v rámci medzinárodného programu riadiacich pracovníkov. Informácie o Seattle Public Library tak doplnila na základe vlastných skúseností.

petercova_1.jpg (185394 bytes)
Prezentácia novostavby Strediska VTI pri TU v Košiciach

Konferencia pokračovala na druhý deň prezentáciami zameranými na knižničné stavby a vybavenie európskych knižníc. Prednášatelia predstavili najmodernejšie stavby knižníc v rôznych európskych krajinách, poukázali na klady a nedostatky z po-zície architekta, ale aj manažérov a návštevníkov knižnice. Profesor architekt dipl. Ing. Rolf Ramcke z Humboldtovej univerzity v Berlíne predstavil zaujímavé stavby knižníc z pohľadu architekta, ktorý má výborné znalosti aj v oblasti práce knihovníka. Zaujal predovšetkým objekt IKMZ (Informačné, komunikačné a mediálne centrum) v Cottbuse. Stavba získala v Nemecku titul Knižnica roka 2006, hoci paradoxne v jej názve ani slovo knižnica nefiguruje. Svoje príspevky odprezentovali: RNDr. Danuše Lošťáková, riaditeľka Ústrednej knižnice Palackého Univerzity v Olomouci, Ing. Martin Svoboda, riaditeľ Štátnej technickej knižnice v Prahe, PhDr. Tibor Trgiňa, generálny riaditeľ Univerzitnej knižnice v Bratislave a Ing. arch. Vladimír Šimkovič z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Novostavbu Strediska vedecko-technických informácií pri Technickej univerzite v Košiciach pred-stavili architekti Juraj Koban a Karol Gregor. Na záver sa uskutočnil workshop, ktorý viedol pán Ramcke. Tu sa účastníci oboznámili s rôznymi možnosťami vytvorenia pracovných miest pre používateľov, “akýchsi tichých kútikov” na nerušené štúdium. Všetci sa zhodli v názore, že knižnica by mala vytvárať príjemné prostredie, v ktorom by sa návštevníci nielen vzde-lávali, ale zároveň by sa príjemné cítili a mali priestor aj na oddych.

Knižnice sa v súčasnosti menia na vzdelávacie inštitúcie, pretože návštevníci tu trávia pri štúdiu aj niekoľko hodín denne, na čo potrebujú mať vhodné podmienky. A to je dôležitá úloha pre manažment knižnice i architektov, ktorí by mali úzko spolupracovať. Medzinárodný odborný seminár a samotná videokonferencia potvrdili potrebu úzkeho spojenia formy a obsahu (priestorov a činnosti knižníc) a požiadavku budovania knižníc ako otvorených vzdelávacích, informačných a kultúrnych inštitúcií. Škoda len, že Slovensko sa nemôže porovnávať vo výstavbe knižníc s ostatnými krajinami EÚ (vrátane Čiech, kde nastal po roku 1989 doslova “boom” vo výstavbe nových a rekonštruovaných knižníc).

Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva kultúry SR a spoluorganizátormi boli Veľvyslanectvo USA v Bratislave a Goetheho inštitút v Bratislave.

Niektoré prezentácie príspevkov v programe Microsoft PowerPoint sú dostupné na webovej stránke Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach v poli Informácie (http://www.svkk.sk/seminar_1/prog.php).

Share:
Issue content