Infomix

Infomix

Projekt ESF “Tvorba obsahov pre e-Learning” (TOP-eL)

topel.jpg (17937 bytes)

Katedra informačných sietí na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity začala riešiť v rámci sektorového operačného programu Ľudské zdroje v priorite č. 3 Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability zamestnancov a osôb vstupujúcich na trh práce v opatrení Prispôsobenie odbornej prípravy a vzdelávania požiadavkám spoločnosti založenej na vedomostiach projekt nazvaný “Tvorba obsahov pre e-learning” – TOP-eL, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou.

Na projekte sa zúčastňujú aj stredné školy:

 • Združená stredná škola dopravná Martin-Priekopa
 • SPŠ Ignáca Gessaya Tvrdošín

Tvorba obsahov je pokračovaním akčného plánu elektronickej podpory vzdelávania na Žilinskej univerzite, ktorého prvá etapa realizácie je integrovaný systém e-vzdelávania, využívaný vo vzdelávacom procese univerzity.

Dlhoročné skúsenosti s elektronickou podporou vzdelávania odovzdáva Žilinská univerzita prostredníctvo projektu e-Twinning aj na úroveň základných a stredných škôl a pokračovaním tejto spolupráce je projekt Top-eL. V rámci tohto projektu budeme vytvárať multimediálne študijné materiály predmetov z oblasti informačno-komunikačných technológií využiteľné aj pre stredné odborné školy.

 1. Popis projektu
   

  Hlavným cieľom projektu je iniciovať zmeny formy vzdelávania na stredných odborných školách, v predmetoch z oblasti informačno-komunikačných technológií. Výstupy projektu sú zamerané na zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptability pracovnej sily absolventov stredných odborných škôl ako aj na podporu celoživotného vzdelávania, ktoré tieto školy poskytujú v stredoslovenskom regióne. Na dosiahnutie cieľa bude použitý nový prístup k tvorbe obsahov využiteľných prostredníctvom systémov elektronickej podpory vzdelávania, označovanej ako e-learning. Obsahy z oblasti informačno-komunikačných technológií budú spracované ako interaktívne multimediálne e-learningové vzdelávacie objekty, dostupné pre stredné odborné školy prostredníctvom digitálnej knižnice, prevádzkovanej na Žilinskej univerzite. Výberom potrebných e-learningových vzdelávacích objektov bude možné zostavovať elektronické študijné materiály (e-študijné materiály) podľa potrieb vyučovania pre aktuálne požiadavky trhu práce.

  Zmena v tvorbe obsahov a ich využívanie v e-vzdelávacích systémoch umožnia uskutočniť transformáciu vzdelávacieho procesu tým, že sa bude dať tak prejsť z inštruktívneho spôsobu vyučovania na vyučovanie s prvkami konštruktivizmu, kde bude študent v interaktivite s počítačom samostatne rozvíjať svoje tvorivé myslenie.
  Po pilotnom overení výsledkov projektu na partnerských stredných odborných školách v Žilinskom kraji budú výsledky použiteľné aj pre ďalšie stredné odborné školy.

 2. Špecifické ciele projektu
  1. Modernizácia odborného vzdelávania prostredníctvom informačno- komunikačných technológií – IKT
   Projekt podporuje vzdelávanie prostredníctvom IKT, čo je jedna zo základných podmienok vytvorenia nového vzdelávania pre znalostnú ekonomiku. Podporuje zvýšenie efektivity vzdelávania nielen tým, že umožňuje študovať kedykoľvek a kdekoľvek, ale správne vytvorené elektronické vzdelávacie materiály umožňujú interaktívnu komunikáciu prostredníctvom počítača, ktorá vytvára pre študujúceho vhodné motivačné prostredie. Metodika tvorby obsahov pre e-learning, ktorú použijeme v projekte, bola vytvorená na Žilinskej univerzite a spočíva vo vytváraní dielčích e-learningových vzdelávacích objektov, z ktorých sa zostavujú e-študijné materiály podľa potrieb vyučovania. Veľmi výrazne sa dá takýmto prístupom vytvoriť prepojenie medzi poskytovateľmi vzdelávania a potrebami vzdelávania pre trh práce v danom odvetví.
    
  2. Posilnenie kvality zásobovania trhu práce vhodne orientovaným odborným vzdelávaním
   Projekt sa zameriava na problematiku informačno-komunikačných technológií, ktoré sú dnes potrebné vo všetkých odvetviach. Spracovanie obsahov do vyhovujúcich e-študijných materiálov, ktoré budú v projekte vytvorené, umožní vyučovať kvalitnejšie a flexibilne, podľa potreby a požiadaviek trhu práce. Zmena tradičnej prezenčnej formy na formu s elektronickou podporou, zvýši záujem o štúdium informačno-komunikačných technológií na stredných odborných školách, ako aj v celoživotnom vzdelávaní. Vyučovanie sa stane efektívnejšie a rýchlejšie. Absolventi vzdelávania môžu tak výrazne prispieť k odstráneniu nerovnováhy na trhu práce, medzi ponukou a dopytom kompetentnej pracovnej sily.
    
  3. Transformácia vzdelávania, od memorovania k samostatnému získavaniu informácií a ich využívaniu
   V projekte budú uplatnené dva prvky, ktoré prinášajú informačno-komunikačné technológie do vzdelávania: získavanie informácií a vytváranie motivačného prostredia pre štúdium. Informácie umožnia získať vedomosti, motivačné prostredie umožní tieto vedomosti uplatniť v riešení samostatných úloh v interakcii s počítačom. Projekt rieši vytváranie motivačného prostredia zostavením e-študijných materiálov, pre samostatné štúdium prostredníctvom počítača. Podporí sa tak rozvoj vyšších kognitívnych funkcií v predmetoch z oblasti informačno-komunikačných technológií. Zvýši sa motivácia študovať, získavať a analyzovať informácie potrebné pre profesijný rast jednotlivca a rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti informačno-komunikačných technológií.
    
  4. Uľahčenie prístupu ku vzdelaniu osobám ohrozeným sociálnou exklúziou
   Elektronické študijné materiály vytvorené v projekte umožnia vhodnou organizáciou riadenia prístup ku vzdelaniu ľuďom telesne postihnutým a tým, ktorí sa nemôžu zúčastňovať pravidelného prezenčného vzdelávania hlavne v celoživotnom vzdelávaní. Rovnako budú využité pre rekvalifikácie učiteľov stredných odborných škôl, ktorých doterajšie profesijné zameranie bude po kurikulárnej transformácii škôl nepoužiteľné.

 3. Cieľové skupiny projektu

  Cieľovými skupinami projektu sú hlavne pedagogickí pracovníci a študenti stredných a odborných škôl. Jednotlivé cieľové skupiny získajú vďaka projektu TOP-eL znalosti a návyky, ktoré im umožnia rýchlejšie prispôsobenie sa novým formám učenia a zároveň podmienkam pracovného trhu.

  Pedagogickí pracovníci stredných odborných škôl:

  • budú poznať metodiku na vytváranie elektronických študijných materiálov,
  • spoločne môžu vytvárať jednotlivé e-learningové vzdelávacie objekty,
  • budú mať prístup k veľkému množstvu e-learningových vzdelávacích objektov,
  • naučia sa samostatne vytvárať elektronické študijné materiály výberom z digitálnej knižnice,
  • budú môcť operatívne reagovať na zmeny učebných obsahov vyučovaných predmetov,
  • v prípade rekvalifikácie si sami vytvoria študijné materiály pre samoštúdium.

  Študenti stredných odborných škôl a celoživotného vzdelávania:

  • získajú študijné návyky pre celoživotné štúdium,
  • svoj odborný profil môžu cielene smerovať a rozvíjať už počas stredoškolského štúdia, študovaním rôznych voliteľných tém, vedomosti a znalosti nadobudnú efektívnejšie, rýchlejšie a s vyššou motiváciou k štúdiu.
 4. Nadväznosť projektu na celoštátne a regionálne strategické dokumenty

  Projekt nadväzuje na nasledovné celoštátne a regionálne strategické dokumenty:

  • Národný akčný plán zamestnanosti na roky 2004 – 2006
  • Milénium – Národný program výchovy a vzdelávania v Slovenskej republike na najbližších 15-20 rokov (december 2002)
  • Stratégia informatizácie spoločnosti v podmienkach SR a Akčný plán
  • MINERVA – Oficiálny vládny program rozvoja znalostnej ekonomiky na Slovensku
  • Národný plán zamestnanosti (november 2000)
  • Stratégia rozvoja konkurencieschopnosti Slovenska do roku 2010
 5. Prínosy projektu

  Pri návrhu projektu sme vychádzali z potreby reštrukturalizácie stredného odborného školstva v súlade s procesom štrukturálnych zmien v hospodárstve. Výsledky projektu prispejú k vytvorenie inovovaného procesu vzdelávania s podporou informačno-komunikačných technológií. V projekte budú vytvorené e-learningové vzdelávacie objekty, ktoré budú umožňovať pedagógom stredných odborných škôl vytvárať vyučovacie materiály v elektronickej forme podľa potrieb hospodárskej praxe a študentom umožnia študovať v interakcii s počítačom.

  Výstupy projektu – elektronické študijné materiály, bude možné použiť v strednom odbornom vzdelávaní a aj pre celoživotné vzdelávanie občanov. Modularita v tvorbe obsahov umožní nový prístup k učeniu sa, ktorý je potrebný vytvoriť pre vzdelávanie spoločnosti založenej na vedomostiach, kde sa kvalifikácia jednotlivca musí prispôsobovať potrebám meniaceho sa trhu práce.

  Predpokladáme, že projekt pripraví pedagogických pracovníkov stredných odborných škôl, najmä učiteľov, na novú formu vzdelávania tak, aby dokázali pripraviť študenta do praxe efektívnejšie ako doteraz a aby ho pripravovali aj na celoživotné vzdelávanie, ktoré je v nastupujúcej ekonomike založenej na vedomostiach nevyhnutné. Aktérmi zmeny formy vzdelávania musia byť samotní učitelia, za pomoci poradcov a metodikov, spolu so softvérovými odborníkmi.

  Vzdelávacie obsahy budú v projekte spracované tak, aby umožňovali v interaktivite s počítačom samostatnú tvorivú prácu študenta, ktorú tradičné vyučovanie nedokáže dostatočne vytvoriť. To je základná myšlienka nového prístupu k tvorbe obsahov pre e-learning. Využívanie takto spracovaných študijných materiálov umožní využívať informačno-komunikačnú infraštruktúru škôl na účely, pre ktoré bola budovaná.

  Projekt vychádza z predpokladu, že trh práce bude určovať požiadavky na vzdelávanie, ktoré budú učiaci sa získavať aj v celoživotnom vzdelávaní. Projekt podporuje rastúci význam celoživotného vzdelávania tým, že umožní vytvoriť elektronické vzdelávacie materiály flexibilne, podľa požiadaviek a nárokov trhu práce. Študijné materiály budú dostupné cez e-learningový systém kdekoľvek a kedykoľvek.

  Študijné materiály budú vytvárané v projekte s použitím spracovaných metadátových e-learningových vzdelávacích objektov, uložených v digitálnej knižnici. Vyučovanie s takto spracovanými študijnými materiálmi umožní študentom získané informácie premeniť na znalosti a zručnosti interaktívnou prácou s počítačom.

 6. Realizátori projektu

  Hodnotový reťazec tvorby obsahov pre e-learning možno popísať podľa obrázku:

  mikus.gif (1675 bytes)

  Takýto hodnotový reťazec vyžaduje nasledovné kategórie tvorcov:

  • Producenti vzdelávania
  • Organizátori vzdelávania
  • Vlastníci informačných zdrojov
  • Pedagogickí pracovníci/učitelia
  • Návrhári elektronických vzdelávacích materiálov
  • Spracovatelia elektronických vzdelávacích materiálov
  • Používateľ/študujúci.

  Uvedené kategórie tvorcov sa veľmi približujú ku tvorcom filmu. Rozdiel je v tom, že pri tvorbe filmu nik o potrebe týchto profesií nepochybuje, ale pri tvorbe obsahov pre e-learning sa tieto profesie často očakávajú od učiteľa. Mnohí učitelia tvoria už dlhší čas elektronické študijné materiály rôznych typov pre rôzne účely, podľa vlastnej metodiky, schopností a možností. Ale to nemožno považovať za správny prístup systémového riešenia.

  Riešiteľský kolektív projektu TOP-eL tvoria všetky kategórie tvorcov hodnotového reťazca, čo dáva predpoklad pre systémovú tvorbu obsahov.

Záver

Tvorba elektronických multimediálnych študijných materiálov je doteraz prevažne v rovine amatérskych aplikácií. Pre profesionálne využitie v systémoch e-vzdelávania je potrebné profesionálne spracovanie. To nemôže byť vedľajšia úloha učiteľov. Informačný obsah, metodika vyučovania, spracovanie scenára vyžadujú samostanú kategóriu tvorcov, ktorí budú úzko spolupracovať s technickými realizátormi. Uskutočnenie takejto organizačnej zmeny je úloha organizátorov. Tí musia analyzovať vyučovacie obsahy a rozhodnúť o možnostiach nových foriem vzdelávacieho procesu. Na to potrebujú producentov, ktorí túto zmenu podporia.

Zmeniť ľudský potenciál vo vzdelávacích inštitúciách je dlhodobá záležitosť. Nie všetci dnešní pracovníci budú tejto zmeny schopní. Preto je potrebné v oveľa väčšej miere venovať pozornosť výchove nových vzdelávacích pracovníkov. Okrem znalostí príslušného odboru je potrebné zvládnuť základné znalosti pedagogiky, psychológie a filozofie a samozrejme základné znalosti informačno-komunikačných technológií. Na vytvorenie kreatívneho konštruktívneho vzdelávacieho prostredia je však najpotrebnejšia vzájomná spolupráca všetkých kategórií tvorcov vzdelávacieho prostredia. A tú chceme v projekte TOP-eL vytvoriť.

Matilda Drozdová, Ľudovít Mikuš, Petr Ivaniga
matilda.drozdova@fri.utc.sk, ludovit.mikus@fri.utc.sk, peter.ivaniga@fri.utc.sk

 


Obrázkový OPAC

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave začala vkladať do svojho online katalógu kníh (http://opac.kniznica-rv.sk/zaznamy.php?cislop=38278) obrázky obalov kníh. Ku koncu októbra 2006 bolo takto doplnených viac ako 3 200 titulov. Pri vyhľadávaní sa okrem základného popisu autor, názov, rok zobrazuje ikonka obrázka, ktorá znamená, že k záznamu je pripojený aj obrázok. Hromadné vkladanie obrázkov zabezpečuje robot.

opac.jpg (91348 bytes)

Viac informácií: romok@kniznica-rv.sk.


Mimoriadne číslo Bulletinu SAK/2006

sak.jpg (31049 bytes)

V mimoriadnom čísle B SAK nájdete nasledujúce významné materiály:

 • Správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie rozvoja slovenského knihovníctva do roku 2006 (apríl 2006);
 • Knižnice pre vedomostnú spoločnosť. Stratégia rozvoja slovenského knihovníctva 2007 – 2013 (návrh).

(http://www.sakba.sk/bulletin/2006/bullm/bullm.html)


 

ssk.jpg (20679 bytes)

Pri príležitosti 60. výročia knihovníckej spolkovej činnosti na Slovensku SSK zorganizoval 4. decembra 2006 odborný seminár Knihovnícke združenia a ich úloha pri lobovaní za záujmy knižníc a ich používateľov, na ktorom na uvedenú tému prednášali odborníci z Čiech (Vít Richter), Holandska (Marian Koren) a Nemecka (Ulrike Lang). Na popoludňajšom slávnostnom podujatí sa odo-vzdávali ocenenia za prínos do rozvoja spolkovej činnosti a knihovníctva na Slovensku vôbec. Potom nasledovala slávnostná recepcia.

 


Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK) dobýja Slovensko!

Slovenská národná knižnica rieši celý rad závažných úloh v oblasti budovania informačnej spoločnosti.
KIS MaSK predstavuje všeobecne dostupný a spracovateľsky efektívny systém pre tie knižnice, ktoré nemajú momentálne predpokladyna to, aby sa mohli všestranne a efektívne začleniť do kooperatívnej katalogizácie pri budovaní súborných katalógov knižníc SR.

Knižnice, ktoré budujú svoje katalógy ešte klasickým spôsobom – t. j. lístkový katalóg, si po zakúpení KIS MaSK-u môžu vytvárať svojelektronický katalóg na základe dát Slovenskej národnej knižnice. Ťažiskom je unifikácia katalogizácie na báze dát SNK.

KIS MaSK obsahuje nasledujúce moduly: katalogizáciu, retrokatologizáciu, výpožičné systémy, dáta SNK (444 951 záznamov),databáza autority, kódovníky, predmetové heslá a MDT (65 925 záznamov).

KIS MaSK nenahrádza veľké knihovnícke systémy, ktoré majú za cieľ sprístupňovať svoj elektronický katalóg prostredníctvom internetu. (Systém je na to pripravený, ale modul nie je v štandardnej ponuke). OPAC nie je v štandardnej výbave, ani to nebolo jeho cieľom.

Systém KIS MaSK bol navrhnutý tak, aby uspokojil potreby všetkých malých a stredných knižníc, ktoré budujú svoj elektronický katalóg.

(Prehľad účastníkov KIS MASK – podľa typov knižníc a podľa jednotlivých samosprávnych krajov.)

Požiadavky na počítač:
– osobný počítač PC s operačným systémom Windows XP alebo Windows® 2000,
– 150 MB voľného miesta na disku pred inštaláciou; 100 MB po inštalácii (vrátane priestoru na inštaláciu softvéru KIS MASK),
– minimálne 64 MB RAM.

Distribúciu KIS MaSK-u zabezpečujeme na základe písomnej objednávky, po podpise zmluvy o prevádzke KIS MaSK a uhradenífaktúry na účet SNK; následne v čo najkratšom termíne prebehne inštalácia programu a vykoná sa vstupné školenie pre určeného pracovníka.

Predajná cena je stanovená podľa cenového výmeru:
– jednopoužívateľská verzia: 2 500,- Sk/1 kus
– sieťová verzia: 3 000, – Sk/1 kus

Ročný servisný poplatok predstavuje čiastku:
2 000,- Sk – do 10 000 knižničných jednotiek,
4 000,- Sk – do 20 000 knižničných jednotiek,
6 000,- Sk – do a nad 30 000 knižničných jednotiek.

Suma platby za servisné služby v sebe zahŕňa:
– dodávku CD-ROM (1-krát ročne inovovaná databáza),
– náklady na cestovné pre nášho pracovníka,
– ladenie programu – ak budú požadované zmeny (dodatky, konverzie).

KIS MaSK vyhovuje úplne 90 % typom knižníc, niektoré špecifické knižnice, ako sú mestské knižnice s knižničným fondom okolo 30 000a viac, potrebujú ešte aj iné moduly, ako napr. akvizíciu periodík, ktoré v tomto štádiu KIS MaSK neponúka. Knižnice, ktoré potrebujúvyriešiť tento problém, si modul katalogizácie periodík môžu objednať u spracovateľskej firmy. Takisto to platí aj pre záujemcov o tlaččiarových kódov, ktoré vie KIS MaSK používať, ale ktorého nie sú súčasťou (existujú firmy, ktoré sa zaoberajú tlačou čiarových kódov;orientačná cena je 1, 20 Sk s DPH za 1 čiarový lístok).

Propagáciu sa snažíme zabezpečovať na webovej stránke SNK (www.snk.sk), InfoLib-u (www.infolib.sk) a v časopise Knižnica. Podľa našich skúseností sa najviac “zviditeľňujeme” na metodicko-kooperačných podujatiach, ktoré organizuje náš bibliografický ústavpo celom území Slovenska. Napríklad koordinátorka pre Prešovský a Košický kraj Mgr. M. Skalková (Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove) zorganizovala pre mestské aj obecné knižnice praktické školenie, na ktorom si záujemcovia mohli priamo na počítačochvyskúšať svoje sily. Podobné školenie sa uskutočnilo aj v Ľubovnianskej knižnici v Starej Ľubovni. KIS MaSK – ako ďalej? V spolupráci so spracovateľskou firmou sa usilujeme odstrániť chyby, nedostatky, s ktorými sa stretávame prinašich stretnutiach v knižniciach. Všetko si treba v prvom rade overiť v praxi. Všetky nedorozumenia si treba navzájom vysvetliť a nájsťsprávnu cestu.

Samozrejme, ďalší vývoj KIS MaSK-u bude možný v prípade, že sa na túto činnosť v rámci Slovenskej národnej knižnice vyčlenia aj finančnéprostriedky. Ministerstvo kultúry SR podporuje elektronizáciu malých a stredných knižníc na Slovensku formou grantového systému SR.

Ing. E. Rišian (risian@snk.sk) – Ing. I. Poláková (polakova@snk.sk)
SNK v Martine


BOBCATSSS 2007

bobc.jpg (21772 bytes)

BOBCATSSS je názov prestížneho študentského sympózia, ktoré sa každoročne usporadúva pod záštitou EUCLID (European Association for Library and Information Education and Research (http://www.jbi.hio.no/bibin/euclid/).
Najbližšie sa sympózium, ktorého ústrednou témou je “marketing informačných služieb”, bude konať v Prahe v dňoch 29. – 31. januára 2007. Usporiadateľmi sú Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Prahe a Hochschule der Medien v Stuttgarte.
Sympózium je primárne určené pre študentov aj profesionálov z oblasti informačných služieb a knihovníctva. Poslaním sympózia BOBCATSSS 2007 je pomôcť knižniciam a ďalším poskytovateľom informačných služieb vylepšiť ich pozíciu na informačnom trhu. Sympózium si kladie za cieľ poskytnúť prehľad nových koncepcií a trendov, ako aj štandardných marketingových nástrojov a postupov.

Viac informácií nájdete na stránke Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Prahe (http://uisk.ff.cuni.cz/listing.do?categoryId=1964) alebo na www.bobcatsss.org.

Share:
Issue content