Študentská konferencia INFOŠKIŠ 2006

From seminars and conferences

Škola hrou je jednou z najpríťažlivejších a dosiaľ i najnetradičnejších foriem výchovy a vzdelávania mládeže v našich podmienkach. Študenti piatich škôl s knihovníckym a informačným vzdelávaním na Slovensku a v Čechách mali jedinečnú príležitosť zažiť svoju prvú konferenciu so všetkým, čo k nej patrí. Predchádzal jej samostatný informačný prieskum v knižnično-informačných inštitúciách pod vedením pedagógov a príprava prvej vlastnej prednášky, ktorú prezentovali s využitím informačno-komunikačných technológií v prostredí atraktívnej konferenčnej sály najmodernejšej knižnice na Slovensku. Svoje vedomosti a zručnosti nadobudnuté štúdiom či súvislou odbornou praxou prezentovali pred očami svojich spolužiakov, pedagógov, ale i zástupcov odbornej knihovníckej verejnosti.

infoskis.png (111314 bytes)

Druhý ročník študentskej konferencie INFOŠKIŠ 2006 sa konal 9. novembra 2006 v prednáškovej miestnosti Univerzitnej knižnice v Bratislave. Podujatie zorganizovala Škola knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave a Spolkom slovenských knihovníkov. Finančne ho podporilo Ministerstvo kultúry SR, ďalšími partnermi podujatia boli Centrum vedecko-technických informácií SR v Bratislave, portál InfoLib a spoločnosť SVOP, s. r. o.

Študentskej konferencie INFOŠKIŠ 2006 sa zúčastnili študenti týchto škôl:

  • Škola knihovníckych a informačných štúdií v Bratislave,
  • Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity J. A. Komenského v Bratislave,
  • VOŠ a SOŠ informačních a knihovnických služeb v Brně,
  • Kabinet knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně,
  • Katedra knižničných a slovakistických štúdií Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove.

Študenti prezentovali svoje vedomosti z knihovníctva, informačnej výchovy a informatiky. Predmetom ich záujmu bolo predovšetkým postavenie knižníc v informačnej spoločnosti, prenikanie informačných technológií do života knižníc, problematika používateľov informácií v knižniciach a otázka perspektív knihovníckeho vzdelávania na Slovensku a v Čechách.

Prínosom konferencie bola veľmi živá a plodná diskusia – odborné publikum prednášajúcich študentov nešetrilo a ponúklo množstvo zaujímavých podnetov pre ďalší (nielen študentský) prieskum. Plné texty jednotlivých študentských prednášok s ich powerpointovými prezentáciami a fotogalériou budú dostupné na internetovej stránke ŠKIŠ www.skis.edu.sk/infoskis.

Cieľom podujatia bolo podporiť medzinárodnú spoluprácu škôl s knihovníckym zameraním na Slovensku a v Čechách a podnietiť záujem mladých ľudí o problematiku fungovania knižníc v informačnej spoločnosti. Dúfame, že sa nám v začatej tradícii podarí pokračovať a rozvíjať tak vzájomnú medzinárodnú spoluprácu škôl, ktorá bude pri odbornej príprave knihovníkov a informačných špecialistov pre pracovný trh v európskej informačnej spoločnosti kľúčová.

 

* Článok je dostupný aj na portáli InfoLib v rubrike Aktuality zo dňa 20. 11. 2006.

Share:
Issue content