Medzinárodná konferencia Využívanie informácií v informačnej spoločnosti, VIIS, 10. – 11. október 2006, Bratislava

From seminars and conferences

viis.gif (629 bytes)

Po vyše roku sa idea doc. Jely Steinerovej usporiadať konferenciu zhmotnila do skutočnosti. S titulom článku rovnomenná konferencia sa konala v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Teraz listujeme v spomienkach na odborné zážitky, osobné kontakty, a najmä v nadobudnutých poznatkoch o najaktuálnejšom dianí v teórii a praxi. Správa o konferencii poslúži na občerstvenie pamäti účastníkov a určite prinesie základné informácie pre tých, ktorí sa tohto špičkového podujatia nemali možnosť zúčastniť.

Organizátorom konferencie VIIS bola Katedra knižničnej a informačnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v spolupráci s Univerzitnou knižnicou v Bratislave, Slovenskou asociáciou knižníc, Britskou radou, Goetheho inštitútom, Veľvyslanectvom USA a Centrom VTI SR. Konferencia sa mohla uskutočniť nielen vďaka týmto organizáciám, ale aj finančnej pomoci firiem (Partneri, 2006), ktorým patrí naša vďaka. Konferencia VIIS je súčasťou výskumnej úlohy VEGA 1/2481/05 – Využívanie informácií pri informačnom správaní vo vzdelávaní a vede.

Konferencia VIIS sa začala otváracími príhovormi dekana FiF UK doc. Antona Eliáša, doc. Jely Steinerovej z KKIV FiF UK a Dr. Tibora Trgiňu, generálneho riaditeľa Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Tematicky bola konferencia členená do troch blokov:

  1. Výskum a trendy vo využívaní informácií,
  2. Praktické systémy a služby s pridanou hodnotou,
  3. Informačná spoločnosť: kultúrne, systémové, právne, vzdelávacie aspekty.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia 11 krajín sveta. Aktívni účastníci prezentovali 27 príspevkov, z toho 7 odznelo v rámci doktorandského seminára. Medzi kľúčových zahraničných prednášateľov patrili Diane H. Sonnenwaldová, Ian M. Johnson, Tom D. Wilson a Ute Krauss-Leichertová.

Diane H. Sonnenwaldová (Sonnenwald et al., 2006) hovorila o potrebách a výzvach pri vytváraní kolaboratória v oblasti knižničnej a informačnej vedy. V prezentácii sa snažila odpovedať na provokatívne otázky súvisiace s problémami na úrovni kolaborácie v odbore. Ian M. Johnson (2006) sa venoval elektronickému publikovaniu a medzinárodnému rozmeru výskumu, kde si všímal najmä produkciu Latinskej Ameriky. Tom D. Wilson (2006) načrtol riešenie konceptuálnej krízy v knižnično-informačnej vede, ktoré vidí v aplikácii teórie aktivity. Okrem týchto výnimočne pútavých prezentácií sme mali možnosť načrieť do studnice aktuálneho výskumu a aplikačnej oblasti na Slovensku. Medzi najzaujímavejšie určite patrili prednášky Jely Steinerovej (Steinerová et al., 2006) a Sone Makulovej (2006). Jela Steinerová priniesla čiastkové výsledky výskumu informačného správania pri posudzovaní relevancie informácií. Soňa Makulová (2006) sa venovala veľmi aktuálnej problematike analýzy faktorov vplývajúcich na nájditeľnosť webových sídiel. Jej prezentácia doslova vyzvala premyslieť niektoré praktické problémy súvisiace s webovými sídlami knižníc na Slovensku.

V prípade, že vás téma využívanie informácií v informačnej spoločnosti zaujíma a chcete sa oboznámiť s obsahom príspevkov, vrelo odporúčam, aby ste navštívili stránku konferencie VIIS (Využívanie, 2006), kde sú zverejnené abstrakty jednotlivých príspevkov, alebo si pozreli konferenčný zborník Information Use in Information Society. Proceedings of the International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava : Centrum VTI SR, 2006. 228 p.

Ukončenie konferencie sa nieslo v duchu panelovej diskusie s Diane H. Sonnenwaldovou, Ianom M. Johnsonom a Tomom D. Wilsonom. Odpovedali na provokatívne otázky týkajúce sa medzinárodnej spolupráce, informačnej spoločnosti a úloh a poznatkov knižnično-informačných pracovníkov. Vznikla zaujímavá polemika týkajúca sa pojmu informačná spoločnosť, existenciu ktorého poprel prof. Wilson, ktorý skôr preferuje pojem sieťová spoločnosť (“network society”). Verím, že príspevky a projekty prezentované na konferencii VIIS môžu prispieť k posunu od sieťovej k informačnej spoločnosti.


Bibliografické zdroje:

JOHNSON, Ian M. 2006. Electronic publishing and the international dimensions of research. In Information Use in Information Society. Proceedings of the International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava : Centrum VTI SR, 2006, p. 13-20.

MAKULOVÁ, Soňa. 2006. Analysis of factors influencing the findability of web sites. In Information Use in Information Society. Proceedings of the International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava : Centrum VTI SR, 2006, p. 109-118.

Partneri. 2006. In Využívanie informácií v informačnej spoločnosti [online]. 2006. Last modified 10 October 2006 [cit. 2006-10-24]. Dostupné na internete: <http://indico.ulib.sk/MaKaC/internalPage.py?pageId=5&confId=0>.

SONNENWALD, Diane H. et al. 2006. Needs and challenges with respect to estabilishing a collaboratory within library and information science: practitioner’s perspective. In Information Use in Information Society. Proceedings of the International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava : Centrum VTI SR, 2006, p. 5-12.

STEINEROVÁ, Jela, ŠUŠOL, Jaroslav, GREŠKOVÁ, Mirka. 2006. Information behaviour in relevance judgements. In Information Use in Information Society. Proceedings of the International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava : Centrum VTI SR, 2006, p. 29-40.

Využívanie informácií v informačnej spoločnosti [online]. 2006. Last modified 10 October 2006 [cit. 2006-10-18]. Dostupné na internete: <http://indico.ulib.sk/MaKaC/conferenceDisplay.py?confId=0>.

WILSON, Tom D. 2006. Rethinking information behaviour research: an activity theory perspective. In Information Use in Information Society. Proceedings of the International Conference. Bratislava, Slovakia, October 10-11, 2006. Bratislava : Centrum VTI SR, 2006, p. 21-28.

Share:
Issue content