Publikovanie tlačených periodických publikácií a elektronických prameňov na pokračovanie z pohľadu Národnej agentúry ISSN

From Slovakia

V článku sa hovorí o úlohe Národnej agentúry ISSN zo širšieho uhla pohľadu, obracia sa na knižnice ako vydavateľov, venuje sa rozšírenému záberu identifikácie v systéme ISSN, typológii elektronických prameňov na pokračovanie, ktorým sa prideľuje ISSN, a v nadväznosti na teóriu aj praktickým otázkam redakčnej úpravy tlačených i elektronických publikácií a praxi prideľovania ISSN. Text sa dotýka aj legislatívnych podmienok vydávania publikácií a v závere prináša informácie o nových trendoch a očakávaných zmenách v systéme ISSN v súvislosti s novelizovanou normou ISSN, ktorá má byť vydaná v apríli 2007.

Úvodom

Na úvod by som sa rada obrátila na knižnice ako na vydavateľov. Opieram sa pritom o skúsenosti z viacročnej práce v agentúre s tlačenými periodickými publikáciami aj elektronickými publikáciami na pokračovanie. Predpokladám, že Národnú agentúru ISSN (ďalej NA ISSN) už osobitne netreba predstavovať, lebo je známa svojou činnosťou v oblasti identifikácie periodických publikácií. Oblasť jej pôsobnosti je však širšia, ako sa na prvý pohľad zdá. Pri práci v agentúre sa získavajú veľmi cenné skúsenosti – jednak pri prideľovaní ISSN vďaka priamym kontaktom s vydavateľmi a vydávanými časopismi a jednak preto, lebo agentúra funguje v rámci medzinárodného systému ISSN, v rámci ktorého sa uskutočňuje výmena skúseností medzi jednotlivými centrami. Táto skutočnosť významne ovplyvňuje služby agentúry pre vydavateľov, spracovávanie záznamov i spoluprácu s ostatnými inštitúciami. Agentúra “je pri tom” hneď od zrodu časopisu, dokonca ešte pred jeho vydaním, poskytuje vydavateľom potrebné informácie, usmerňuje nových vydavateľov, sleduje vychádzanie časopisov, sleduje, či sa používa a správne používa ISSN, a upozorňuje, ak to tak nie je. Ak chýbajú ďalšie dôležité údaje v časopise, žiada vydavateľov o ich doplnenie. Ak sa časopis nenachádza v UKB, pracovník agentúry zisťuje, čo sa deje, či časopis ešte vychádza alebo nevychádza; ak vychádza a vydavateľ neposiela povinné výtlačky, pracovník agentúry ho na to upozorní; zaznamenáva nové časopisy a zmeny vo vydávaní, spravuje a sprístupňuje databázu slovenských publikácií s prideleným ISSN. Agentúra “je pri tom”, aj keď sa vydávanie časopisu končí, zaznamenáva jeho ukončenie, zapisuje predchádzajúci a nasledujúci titul. Pomáha pri efektívnom modernom predaji tlačených periodických publikácií (poskytnutie kódu EAN/ISSN zdarma). Prostredníctvom čísla ISSN agentúra zabezpečuje jednoznačnú identifikáciu periodika, uľahčuje jeho vyhľadanie v databázach, v citačných indexoch, používa sa pri citovaní, v elektronickom obchode a je súčasťou iných identifikačných systémov (napr. DOI, SICI, URN). NA ISSN ako výkonný orgán medzinárodného systému ISSN prideľuje ISSN tlačeným periodickým publikáciám, ktoré sú zaregistrované na MK SR v zmysle zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov (Tlačový zákon). Do systému ISSN registruje tiež elektronické časopisy, čím zabezpečuje zatiaľ jedinú registráciu elektronických časopisov vydávaných na Slovensku. NA ISSN vychádza pri prideľovaní ISSN z nasledujúcej typológie a pravidiel systému ISSN.

Typológia elektronických publikácií

Predstavovaná typológia online publikácií vznikla v rámci systému ISSN pre potreby lepšej identifikácie publikácií šírených online.1 Typológia vychádza z definície medzinárodného systému ISSN, ktorý začal od roku 2001 používať výraz “pramene na pokračovanie” (continuing resources) a rozšíril svoj záber o “elektronické pramene na pokračovanie”. “Pramene na pokračovanie” zahŕňajú: tlačené časopisy, magazíny, adresáre, ročenky, noviny, monografické série, elektronické časopisy (e-seriály), ako aj “integrujúce pramene na pokračovanie” (ongoing integrating resources) – patria sem publikácie na voľných listoch, tzv. loose leafs, niektoré webové stránky a databázy.

Elektronické časopisy (e-seriály) sú pramene na pokračovanie spracované podobným spôsobom ako tlačené časopisy; sú publikované prostredníctvom čísel. Sú zverejňované po častiach, používajú systém číslovania ako tlačené časopisy, články sa publikujú v jednotlivých, v určitej periodicite za sebou nasledujúcich častiach, ktoré sú očíslované, súčasťou každého čísla je obsah, okrem aktuálneho čísla je k dispozícii archív všetkých predchádzajúcich čísel.

Integrujúce pramene na pokračovanie sú doplňované aktualizáciou celej stránky a používajú databázový systém doplňovania článkov. Predpokladom pridelenia ISSN je jednoznačný názov, údaj o aktualizácii alebo periodicite doplňovania článkov a vydavateľské údaje (ekvivalent tiráže tlačenej publikácie), a to názov publikácie, ročník, rok, číslo, prípadne údaj o aktualizácii alebo intervaly doplňovania elektronickej publikácie, názov a adresa vydavateľa, jeho elektronická adresa, prípadne mená redaktorov, prispievateľov ap.).

Webová stránka sa považuje za integrujúci prameň na pokračovanie, ak má jednoznačný názov, vyznačenú poslednú aktualizáciu, prípadne obsahuje poznámku, že bude aktualizovaná v budúcnosti, a je pokračujúcim prameňom. Stránka má mať určitý intelektuálny obsah. Jej súčasťou sú príspevky obsahujúce text v širšom slova zmysle (články, bibliografické záznamy). Môže byť časťou všeobecnej webovej stránky, ale musí byť od nej jasne odlíšená.

Databázy sprístupňované online alebo offline (najčastejšie na CD-ROM) sú prameňom na pokračovanie, ak sú publikované pod rovnakým názvom a sú aktualizované.

Nasledujúce odporúčania sú určené pre nových vydavateľov, ale aj pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o problematiku súvisiacu s vydávaním periodických publikácií a s publikovaním elektronických prameňov na pokračovanie.

Vydavateľská úprava tlačených a elektronických publikácií

Tvorba názvu

Princípy pre tvorbu názvu sú rovnaké tak pri tlačených, ako aj pri elektronických časopisoch. Názov by mal byť jednoznačný, pri jeho tvorbe je potrebné vychádzať z obsahu publikácie. Mal by vystihovať, čo publikácia obsahuje, uprednostňuje sa plný tvar pred skratkou. Smerodajný pre tvorbu názvu je jazyk textu publikácie. Ak je napríklad jazykom publikácie slovenčina, názov by mal byť uvedený v slovenčine, ak je v publikácii použitých viacero jazykov, môžu sa v hlavnom názve uviesť viaceré paralelné názvy. Pri tvorbe názvu sa ďalej odporúča prezentovať ho rovnakým spôsobom všade na výtlačku a vo všetkých číslach publikácie.

Pri online publikáciách sa často stretávame s tým, že vydavatelia sa nechcú rozlúčiť, alebo sa lúčia len veľmi ťažko, s príponou sk v názve. Slovenské názvy online publikácií potom vyzerajú veľmi nezvyčajne. Názvy treba vytvárať podobne ako pri tlačených publikáciách. Potrebné údaje, napr. krajinu vydania, je lepšie uviesť pri vydavateľských údajoch.

Ochranná známka na názov

Vydavateľ má možnosť dať si názov ochrániť prostredníctvom ochrannej známky, ktorá sa vybavuje na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v Banskej Bystrici (http://www.indprop.gov.sk/).

Vydavateľská úprava tlačených publikácií

Na úpravu týchto publikácií zatiaľ stále platí norma STN 010199: 1975 Vydavateľská úprava odborných časopisov. V časopise by nemal chýbať údaj o ročníku a o periodicite, no v agentúre sa často stretávame s absenciou týchto údajov. Agentúra sa v tomto smere snaží pozitívne pôsobiť na vydavateľov, poskytuje informácie novým vydavateľom a upozorňuje ich, ak zistí, že v časopise chýbajú potrebné údaje. Musím však podotknúť, že v oblasti knihovníctva sa takéto problémy málokedy vyskytujú a kolegovia z knižničnej oblasti uvádzajú údaje s úplnosťou profesionála. Problematika vydavateľskej úpravy je spracovaná aj v mojej staršej publikácii Príručka pre vydavateľov periodických publikácií2, vybratá časť týkajúca sa vydavateľskej úpravy je prístupná na webowej stránke (http://www.ulib.sk/index/go.php?id=298).

Úprava elektronických publikácií

Elektronické publikácie, podobne ako tlačené periodické publikácie, majú obsahovať všetky údaje potrebné na spracovanie záznamov o publikáciách. Odporúčame uvádzať ekvivalent obálky, resp. titulného listu (titulná obrazovka), obsahu a tiráže tlačenej publikácie. Úvodná obrazovka má obsahovať názov časopisu, ročník, rok, číslo (alebo dátum aktualizácie), miesto vydania, ISSN. V ekvivalente tiráže sa uvádza názov publikácie, rok, číslo (ak ide o elektronický časopis) alebo dátum aktualizácie (ak ide o aktualizovanú webovú stránku alebo databázu spadajúcu do kategórie “vhodná na pridelenie”), ISSN, názov a adresa vydavateľa a jeho elektronická adresa.

Registrácia v zmysle tlačového zákona a odovzdávanie povinných výtlačkov

Tlačenú periodickú publikáciu je potrebné zaregistrovať ešte pred vydaním prvého čísla na MK SR v zmysle zákona č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov (tlačový zákon). V zmysle zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov sa na MK SR registrujú všetky tlačené publikácie vydané minimálne dvakrát ročne, a to publikácie s celoslovenskou, ale tiež s krajskou a regionálnou pôsobnosťou. Na tieto publikácie sa vzťahuje povinnosť vydavateľa odovzdávať ich príslušným inštitúciám. Publikácie s celoslovenskou pôsobnosťou sa odovzdávajú v dvoch exemplároch SNK a UKB a po jednom exemplári do ďalších 7 inštitúcií vrátane Ministerstva kultúry SR. Publikácie s regionálnou a krajskou pôsobnosťou sa odovzdávajú po jednom exemplári SNK a UKB.

Elektronické online publikácie sa v súčasnosti na MK SR neregistrujú a povinné výtlačky sa neodovzdávajú.3 Online publikácie, ktorých ekvivalenty vychádzajú aj v tlačenej podobe, síce vydavatelia každoročne štatisticky vykazujú vo formulároch zaslaných MK SR, avšak do štatistík sa dostávajú len online publikácie, ktoré majú tlačené ekvivalenty, originálne online publikácie zatiaľ tieto štatistiky o celoslovenskej vydavateľskej činnosti nezahŕňajú. Originálne online publikácie (tie, ktoré sa nepublikovali v nijakej inej forme a sú šírené výhradne online) sú zaregistrované len v databáze ISSN (http://www.ulib.sk/index/go.php?id=561).

Na MK SR sa takisto neregistrujú publikácie vydané na iných fyzických nosičoch ako na papieri. Vzťahuje sa však na nich ustanovenie zákona č. 212/1997 Zákona o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov § 3 písm. b) a odovzdávajú sa po jednom kuse do SNK a do UKB.

Pridelenie ISSN

Pre tlačené periodické publikácie, ktoré sú v zmysle § 2 ods. (1) už uvedeného zákona o povinných výtlačkoch… “vydávané minimálne dvakrát ročne pod rovnakým názvom s označením periodicity a v úprave príznačnej pre tento druh tlačoviny” je základným predpokladom na pridelenie ISSN registrácia periodickej publikácie na MK SR (http://www.culture.gov.sk).

ISSN sa okrem týchto publikácií prideľuje aj publikáciám, ktoré nespadajú do definície podľa zákona, ale spadajú do definície prameňov na pokračovanie a do záberu medzinárodného systému ISSN (ročenky a vedecké zborníky s periodicitou vydávania 1x za rok alebo zriedkavejšou).

Po doručení žiadosti o pridelenie (http://www.ulib.sk/index/go.php?id=13&lang=sk) a návrhu obálky časopisu agentúra pridelí ISSN ešte pred jeho vydaním. Kým časopis nevychádza, záznamy sú uložené v medzinárodnej databáze ISSN ako pracovné záznamy. Po vyjdení časopisu sa údaje doplnia a záznam sa mení na “registrovaný”. Záznamy sa v súčasnosti spracúvajú moderným spôsobom online priamo do medzinárodnej databázy ISSN.4

Publikáciám na inom fyzickom nosiči (napr. CD-ROM) sa prideľuje ISSN, ak sa aktualizujú a vydajú minimálne 2x za rok. Týmto spôsobom sa publikujú väčšinou databázy.

Elektronickým publikáciám šíreným online sa ISSN prideľuje až vtedy, keď sú prístupné na internete. Predpokladom pridelenia ISSN je uvádzanie plnotextových článkov, jednoznačný názov publikácie, uvedenie údajov o aktualizácii alebo periodicite doplňovania článkov a vydavateľských údajov (ekvivalent tiráže tlačenej publikácie), ktorý obsahuje názov publikácie, ročník, rok, číslo, prípadne údaj o aktualizácii alebo intervaly doplňovania publikácie, názov a adresu vydavateľa, jeho elektronickú adresa, prípadne mená redaktorov, prispievateľov ap. NA ISSN uplatňuje selektívny prístup k elektronickým publikáciám na pokračovanie v procese prideľovania ISSN.

ISSN sa neprideľuje:

 • webovým stránkam, ktoré pozostávajú výhradne alebo v prevažnej miere z odkazov na iné stránky,
 • osobným stránkam alebo stránkam inštitúcií vrátane weblogov adresárov a diskusných skupín,
 • inzertným alebo propagačným stránkam vrátane katalógov a zoznamov výrobkov,
 • stránkam, ktorých zámerom sú archívne účely (digitalizované verzie obálok tlačených seriálov),
 • stránkam obsahujúcim pornografiu alebo linky na ňu, stránkam propagujúcim rasizmus, násilie a pod.

Používanie čísla ISSN

Tlačené periodické publikácie

Číslo ISSN je potrebné uverejniť hneď v prvom čísle časopisu. Ak sa zmení názov časopisu (s výnimkou tzv. malých zmien názvov), vydavateľ požiada o nové ISSN. Každú zmenu časopisu však treba starostlivo zvážiť a pristúpiť k nej len vtedy, ak je to naozaj nevyhnutné. Zmena názvu totiž znamená vznik nového časopisu, používa sa nové číslovanie (číslo ročníka, číslo časopisu). V praxi sa však niekedy stretávame s tým, že sa názov časopisu zmení, ale ročník ostane, údaj o ročníku môže byť potom mätúci pre používateľa. Vyjadriť spojenie s predchádzajúcim titulom je preto vhodnejšie oznámením o nadväznosti časopisu na predchádzajúci titul, napr. v editoriáli. V katalógoch a databázach je táto skutočnosť tiež dostatočne ošetrená. V zázname nového titulu časopisu sa uvedie predchádzajúci titul a naopak, v zázname predchádzajúceho titulu sa uvedie jeho pokračovateľ.

Spôsob tlačenia ISSN závisí od toho, či časopis používa čiarový kód EAN/ISSN alebo nie. Čiarový kód sa vyžaduje, ak sa publikácia distribuuje v obchodnej sieti. Vtedy sa ISSN uvádza v zmysle normy STN 770065: 1995 Systém EAN. Označovanie čiarovým kódom EAN/ISSN. Seriálové publikácie. Ak sa periodikum nepredáva v obchodnej sieti, ISSN sa používa v zmysle normy STN ISO 3297 takto uvádza sa výrazne vyznačené hneď od prvého čísla periodika na jednom z nasledujúcich miest predná strana obálky, titulná strana, hlavné záhlavie, tiráž, zadná strana obálky. Na časopisoch sa ISSN uvádza spravidla v pravom hornom rohu prednej strany obálky, v novinách sa uvádza v tiráži.

Elektronické publikácie

Číslo ISSN je potrebné uverejniť čo najskôr po pridelení, pretože až po jeho uvedení zapisuje agentúra publikáciu do medzinárodnej databázy ISSN. Na elektronických prameňoch sa ISSN uvádza v zmysle normy ISO STN 3297 na úvodnej obrazovke, alebo jej ekvivalente (napr. v hlavnom menu prvej obrazovky). Na publikáciách vydaných na fyzickom elektronickom nosiči (napr. CD-ROM) sa ISSN uvádza na etikete trvalo pripojenej k tejto publikácii, a ak to nie je možné, tak na obale nosiča.

Prideľovanie ISSN vydaniam na rôznych nosičoch

Vydania toho istého titulu na rôznych nosičoch majú svoje vlastné ISSN. Tu však taktiež platia určité pravidlá; nie vždy sa prideľuje nové ISSN. Nové ISSN sa prideľuje len vtedy, ak ide o prvotné vydanie (verziu). Môžu existovať viaceré prvotné vydania toho istého titulu, ktoré sú viac alebo menej simultánne (napr. časopis vydaný v tlačenej forme aj vo forme online). Archívna, prerušovane publikovaná alebo časovo oneskorená verzia sa považuje za druhotnú verziu a ISSN sa neprideľuje (napríklad online časopis, z ktorého sa na základe požiadavky robia tlačené verzie, tlačený časopis, ktorý sa zdigitalizuje a sprístupní na internete niekoľko týždňov po publikovaní originálnej publikácie ap.). Nové ISSN sa rovnako neprideľuje prílohám k základnej publikácii vydaným na iných nosičoch, ktoré dopĺňajú a rozvíjajú základnú publikáciu, prináleží im to isté ISSN ako základnej publikácii. Napr. základná publikácia (pokračujúci prameň) je vydaná v tlačenej forme a jej súčasťou je CD-ROM obsahujúci prílohy, formuláre, dotazníky ap.). Nové ISSN neprináleží ani napr. e-novinkám, ktorými sa čitateľ informuje o zmene webovej stránky. Publikácii distribuovanej prostredníctvom e-mailu sa prideľuje nové ISSN, len ak ide o prvotnú verziu, ktorá je odlíšená od online verzie a obsahuje údaje o vydávaní. Nové ISSN sa neprideľuje ani publikáciám vydaným dodatočne k základnej publikácii. Tieto publikácie sa považujú za druhotné vydania a prináleží im to isté ISSN ako základnej publikácii (napr. ročná kumulácia tlačeného časopisu na CD-ROM), výnimku tvoria kumulácie s rozdielnym obsahom – prideľuje sa im nové ISSN. Nové ISSN sa neprideľuje ani pokračujúcim prameňom na mikrofišoch, mikrofilmoch, digitalizovaným verziám a podobne, ktoré slúžia na archívne účely alebo ako náhrada originálu. Nové ISSN sa v tomto prípade prideľuje, len ak ide o nový produkt.

Aktivity Národnej agentúry ISSN

Okrem bežnej činnosti, ktorú agentúra zabezpečuje ako výkonný orgán systému ISSN na Slovensku, sa jej aktivity v poslednom čase prehĺbili najmä v oblasti elektronických publikácií. V samotnom procese prideľovania ISSN elektronickým prameňom na pokračovanie sa dosiahol počet 310 pridelení (online publikácie), 23 pridelení (publikácie na CD-ROM). Údaj je z 3. novembra 2006.

Od septembra 2005 do septembra 2006 sa agentúra spolu s referátom elektronických prameňov UKB zapojila do medzinárodného projektu zameraného na archiváciu webu Web Cultural Heritage (http://www.webarchiv.cz/culture-2000/). Jeho cieľom bolo vytvorenie kritérií a pravidiel výberu webových dokumentov na uchovávanie a ochranu. Projekt Univerzitnej knižnice sa zameriaval na e-seriály a webové stránky, ktoré majú pridelené ISSN.5

Ďalšia aktivita sa tiež týka elektronických časopisov. Referát EIP v spolupráci s NA ISSN dopĺňa záznamy slovenských elektronických časopisov do EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) (http://www.ulib.sk/index/go.php?id=1703), ktorého konzorciálne konto taktiež spravuje tento referát.6 Momentálne je cez EZB prístupných 58 slovenských plnotextových časopisov šírených online.

Nové trendy a zmeny v systéme ISSN

Na poslednej konferencii zástupcov národných centier a Medzinárodného centra ISSN v Paríži, ktorá sa konala v septembri 2006, bol odsúhlasený Strategický plán ISSN na roky 2006 – 2012. Podľa neho hodlá systém intenzívne reagovať na potreby používateľov. Cieľom je, aby sa ISSN stalo hlavným identifikátorom prameňov na pokračovanie v oboch prostrediach, tlačenom aj elektronickom. Jednou z akceptovaných požiadaviek používateľských skupín je projekt Linking ISSN (ISSN-l). Ide o novú funkciu systému ISSN. Jeho podstatou je lepšia identifikácia verzií vydaných na rôznych nosičoch. Ako ISSN-l sa stanoví prvé pridelené ISSN, ktoré sa bude uvádzať na všetkých verziách. V záznamoch sa určí buď osobitné pole alebo podpole na tento účel. Po zavedení ISSN-l – malo by sa tak stať po vydaní novelizovanej normy (apríl 2007) – sa vytvorí špeciálny “Look up” servis na zisťovanie vydaní na rôznych nosičoch, ktorý bude spravovať MC ISSN v Paríži. Retrospektívne automatické dosadenie ISSN-l vykoná MC ISSN. Nové ISSN-l si budú centrá buď spravovať samy, alebo túto úlohu prevezme MC ISSN.

Novelizovaná norma ISO 3297, ktorá má vyjsť v apríli 2007, bude obšírnejšia ako posledné vydanie z roku 1998. Okrem novej funkcie ISSN-l bude obsahovať použitie ISSN pre čiarový kód EAN/ISSN a zoznam metadát používaných v systéme ISSN. Priamo v norme bude tiež zakotvená úloha centier ISSN a spolupráca a prepojenie s ostatnými identifikačnými systémami (DOI, URN, SICI).


Použitá literatúra:

 1. KATRINCOVÁ, B.: Prideľovanie ISSN elektronickým publikáciám. In: Aktuality z knižničnej a informačnej praxe [online]. 2003, č. 1 [cit. 2006-11-06]. Dostupné na internete: http://www.ulib.sk/index/go.php?id=746&lang=sk  
 2. KATRINCOVÁ, B.: Národná agentúra ISSN. Príručka pre vydavateľov periodických publikácií. Bratislava : Univerzitná knižnica v Bratislave, 1999. 48 s. ISBN 80-85170-49-3
 3. MATÚŠKOVÁ, J., KATRINCOVÁ, B.: Povinné výtlačky elektronických publikácií (Prehľad legislatívy vybraných krajín vrátane Slovenska). In: Bulletin UKB, 2006, č. 1, s. 75 – 84.
 4. ANDROVIČ, A., KATRINCOVÁ, B.: Od registra seriálov k novému informačnému systému ISSN. In: ITlib. Informačné technológie a knižnice [online]. Roč. 8, 2004, č. 4 [cit. 2006-11-06]. Dostupné na internete: http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib044/androvic.htm
 5. ANDROVIČ, A., BELLA, M., KINČÍKOVÁ, K.: Web-Archive made in Slovakia. Pilotný projekt zberu a archivácie elektronických informačných prameňov. In: ITlib. Informačné technológie a knižnice. Roč. 10, 2006, č. 3, s. 38-41.
 6. 6. KINČÍKOVÁ, K.: Konzorciálne konto EZB Slovensko – čo sa za ním skrýva? In: ITlib. Informačné technológie a knižnice. Roč. 10, 2006, č. 3, s. 30-33.

Share:
Issue content