Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN)

From Slovakia

Z histórie

Otázka potreby a realizácie medzinárodného číslovacieho systému pre knihy sa po prvý raz prediskutovala na tretej medzinárodnej konferencii o výskume knižného trhu a racionalizácii knižného obchodu, ktorá sa konala v novembri 1966 v Berlíne. V tom čase mnohí európski vydavatelia a knižní distribútori začali uvažovať o využití výpočtovej techniky v procesoch objednávania a revízie skladov a ukázalo sa, že nevyhnutnou podmienkou efektívneho fungovania automatizovaného systému pre túto oblasť je zavedenie jednoduchého čísla pre každú vydanú publikáciu.

Systém, ktorý spĺňal túto požiadavku a ktorý sa stal známym ako systém Medzinárodného štandardizovaného číslovania kníh (ISBN), vznikol na základe systému číslovania kníh, ktorý fungoval vo Veľkej Británii od roku 1967 a v USA od roku 1968 (vo Veľkej Británii ho prvýkrát začala používať firma J. Whitaker & Sons, Ltd. a v USA firma R. R. Bowker).

V tom istom čase Technický výbor č. 46 Medzinárodnej organizácie pre štandardizáciu (ISO) založil pracovnú skupinu, ktorej úlohou bolo preskúmať britský systém a možnosti jeho uplatnenia na medzinárodnej úrovni.

V rokoch 1968 a 1969 sa uskutočnilo niekoľko stretnutí predstaviteľov európskych krajín a USA a správy z jednotlivých zasadnutí boli rozoslané všetkým členským krajinám ISO.

Výsledkom stretnutí sa v roku 1970 stalo schválenie Medzinárodného štandardného čísla knihy (ISBN) ako štandardu ISO 2108.

Cieľom medzinárodného štandardu je koordinácia a štandardizácia medzinárodného využívania ISBN s cieľom jednoznačne identifikovať konkrétny titul alebo určité vydanie titulu konkrétneho vydavateľa.

Národná agentúra ISBN v Slovenskej republike

Systém ISBN sa začal v Slovenskej republike používať v roku 1989 na spoločnom základe s Českou republikou (vtedy ešte Československá socialistická republika).

V tom istom roku bola v Slovenskej národnej knižnici (v Matici slovenskej) založená Národná agentúra ISBN (NA ISBN v SR), ktorá sa stala sprostredkovateľom medzi vydavateľským, knižným a knižničným prostredím. Jej úlohou bolo zabezpečenie evidencie prideľovania správnych čísel ISBN publikáciám, ktoré vychádzali v slovenských vydavateľstvách. Zároveň vytvárala a spravovala databázu vydavateľov a bázu nahlásených publikácií. Povinnosťou NA ISBN bolo zasielanie výročných správ o činnosti agentúry do Medzinárodnej agentúry ISBN, ktorá sídlila v Deutsche Bibliothek v Berlíne a ktorá spravovala medzinárodný systém ISBN.

Národná agentúra ISBN od svojho počiatku uplatňuje centralizovaný spôsob prideľovania čísel ISBN, s výnimkou niektorých veľkých vydavateľov, ktorým NA ISBN pridelila bloky čísel a ktorí sami prideľujú ISBN svojim publikáciám. Takýto spôsob prináša celý rad výhod, najmä pri koordinácii systému ISBN a jeho evidencie, no na druhej strane je náročnejší na samotný chod agentúry z hľadiska kapacít ľudských zdrojov (naproti tomu je napr. systém ISBN v Českej republike decentralizovaný, to znamená, že národná agentúra rozdeľuje bloky čísel ISBN a každý vydavateľ sám prideľuje ISBN publikáciám).

Legislatívny rámec

V súčasnosti NA ISBN sídli v Slovenskej národnej knižnici, ktorá vznikla v roku 2000 v zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. o knižniciach. Zákon v § 6 ods. 3 písm. f definuje jednu z úloh SNK takto: “Je národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie dokumentov a medzinárodnú identifikáciu dokumentov.” Funkcia NA ISBN je zakotvená aj v ďalšom zákone, ktorý definuje problematiku povinných výtlačkov (zákon č. 212/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov) a v § 8 tento zákon vymedzuje súčinnosť vydavateľov a NA ISBN pri prideľovaní čísel ISBN.

Súčasnosť Národnej agentúry ISBN

Systém medzinárodného štandardného systému ISBN sa široko etabloval aj v slovenských pomeroch (v súčasnosti je do systému zapojených 170 krajín sveta). Národná agentúra ISBN v SR plní všetky úlohy, ktoré Medzinárodná agentúra ISBN (teraz už so sídlom v Londýne) kladie na národné agentúry a aktívne tak vstupuje do diania knižného a knižničného sektora. NA ISBN naďalej vytvára databázu vydavateľov a nahlásených publikácií a každoročne oznamuje štatistiku nárastu vydavateľov Medzinárodnej agentúre ISBN. Okrem toho poskytuje servis vydavateľom, či už korporáciám alebo jednotlivcom, z oblasti systému ISBN a informuje o podmienkach vstupu do systému ISBN. Informácie o NA ISBN, ako aj potrebné dokumenty a materiály sú zverejnené na stránke Slovenskej národnej knižnice (www.snk.sk) v rubrike ISBN.

Rubrika poskytuje tieto informácie:

 • text zákona č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch spolu s neskoršími predpismi;
 • adresár inštitúcií a knižníc s právom povinného výtlačku;
 • typológiu dokumentov, ktorým sa prideľuje, resp. neprideľuje číslo ISBN;
 • ohlásené knihy (prehľad nahlásených publikácií do NA ISBN v dvojtýždenných intervaloch);
 • pokyny pre vydavateľov;
 • príručku používateľa systému ISBN.

Vydavatelia v rubrike nájdu formulár Žiadosti o pridelenie čísla ISBN v rôznych formátoch (.doc, .rtf, .pdf a .sxw) a pokyny na jej vyplnenie a zaslanie.

V súvislosti s revíziou štandardu STN ISO 2108 – Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) národná agentúra poskytuje informácie o prechode na nové 13-miestne číslo ISBN, ktoré sa začne uplatňovať od 1. januára 2007. Táto revidovaná norma bola zavedená do sústavy STN v júni 2006.

Zmena formátu čísla ISBN sa nedotýka výlučne vydavateľského a knižného sektora, ale rovnako tak bude mať dosah aj na činnosť knižníc.

Stručný prehľad činností a oblastí, pri ktorých sa využíva číslo ISBN:

Vydavateľstvá:

 • identifikácia publikačných zámerov od prijatia rukopisu až po vydanie publikácie,
 • identifikácia publikácií vo vydavateľských katalógoch a reklamných oznamoch,
 • tvorba zoznamov v tlačených a elektronických adresároch a na internetových stránkach,
 • skladová kontrola,
 • riadenie licenčných poplatkov,
 • spracovanie objednávok,
 • účtovníctvo,
 • monitorovanie predaja,
 • tvorba štatistík,
 • spracovanie nepredaných kusov.

Kníhkupectvá:

 • bibliografické prieskumy,
 • odkazovanie na adresy vydavateľov alebo distribútorov,
 • objednávanie a opätovné objednávanie založené na elektronických komunikačných systémoch, napr. EDI (electronic data interchange – elektronická výmena dát) alebo prostredníctvom internetu,
 • skladové hospodárstvo,
 • účtovníctvo a fakturácia vo vzťahu k cieľovému zákazníkovi,
 • elektronické pokladničné systémy (EPOS).

Knižnice:

 • vyhľadávanie informácií,
 • objednávanie,
 • kooperatívna katalogizácia,
 • tvorba štatistík o výpožičkách,
 • medziknižničné výpožičné služby.

Systém ISBN sa neobmedzuje striktne len na uvedené činnosti. Má významný dosah aj na nadstavbové činnosti v knižniciach, napr. pri plánovanej akvizícii kníh. Prostredníctvom NA ISBN je možné získať informácie o “knihách v tlači” (na stránke www.snk.sk v rubrike ISBN), ktoré sa zverejňujú v pravidelných dvojtýždenných intervaloch.

Share:
Issue content