Edičné aktivity Centra VTI SR

From Slovakia

Na úvod pokladáme za dôležité povedať, že CVTI SR ako národné informačné centrum a špecializovaná vedecká verejná knižnica Slovenskej republiky v rámci metodickej činnosti rozvíja aj vzdelávaciu a edičnú činnosť, ktorých cieľom je prispievať k zvyšovaniu odbornosti všetkých, ktorí pracujú v oblasti knižnično-informačných služieb.

Je nám jasné, že pri súčasnom boome množstva najrôznejších denníkov, ranníkov, večerníkov, sobotníkov či dokonca nedeľníkov, ako aj ďalších týždenníkov, mesačníkov či iných “íkov” v perfektnom najmódnejšom grafickom “strihu či farbe”, ako aj nesmiernej záľahe krásnej, doslova výpravnej beletristickej, umenovednej, encyklopedickej a populárno-náučnej literatúry zahraničnej i domácej proveniencie (hoci neraz po obsahovej a jazykovej stránke na veľmi nízkej úrovni) musí naša rozsahom aj výpravnosťou skromná edičná produkcia mnohým pripadať ako novodobá popoluška. Vari by sme my knihovníci, ktorí sme uchovávateľmi a “služobníkmi” týchto nádherných kníh, sami nevedeli stvoriť niečo excelentné?

Nie! Nie je to tak. Vedeli by sme, ale sme realisti v oblasti finančných možností, stojíme oboma nohami na pevnej zemi a našu prácu robíme s presvedčením, že sa v nej analogicky s rozprávkovou Popoluškou skrývajú “nesmierne poklady” pre tých, ktorým je určená, čo je doslova podmienené profilovým edičným zameraním – vydávanie odbornej periodickej i neperiodickej literatúry, ktoré vychádza z potrieb knižničnej a informačnej teórie a praxe.

Edičná činnosť CVTI SR sa začala rozvíjať v roku 1953, keď knižnica (vtedy a až do roku 1996 sa nazývala Slovenská technická knižnica) vydala prvú publikáciu. Potom už nasledovali rôzne študijné príručky pre účastníkov doškoľovacích kurzov, metodické materiály ako pomôcky pre používateľov, zborníky z rôznych národných aj medzinárodných odborných konferencií a sympózií (tzv. sivá literatúra), akými sú napríklad INFOS a iné, ďalej v spolupráci s odborníkmi z Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave rôzne skriptá a teoretické štúdie z daného odboru (v ostatnom čase napríklad Organizácia poznania v dokumentovej komunikácii od Z. Jurčackovej, Identifikátory informačných prameňov od A. Androviča, Tvorba informačných prameňov a Informačné správanie. Pohľady informačnej vedy od J. Steinerovej, Elektronická komunikácia vo vede od J. Šušola a i.), a to nielen pre študentov, ale aj pre ľudí z praxe. Súčasná ponuka našich publikácií je permanentne dostupná na webovej stránke www.cvtisr.sk v rubrike Služby / Pre knihovníkov / edičná činnosť (http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=551).

V tejto súvislosti nie je zanedbateľná skutočnosť, že autormi nami vydaných prác boli temer výlučne slovenskí odborníci z oblasti knižničnej a informačnej vedy. Ale aby sa potvrdilo príslovie, že výnimka potvrdzuje pravidlo, v niektorých prípadoch, najmä ak išlo o najnovšie trendy v oblasti informatizácie, globalizácie či internetizácie, sme vydali aj preklady v záujme ich šírenia u nás (napríklad preklad publikácie Budovanie európskej informačnej spoločnosti pre nás všetkých. Záverečná správa špičkových expertov, ktorý vydala Európska komisia roku 1997).

mlyn.jpg (33656 bytes)

Tak ako všetky knižnice, aj my vydávame príležitostné publikácie (ako napr. publikácia vydaná pri príležitosti 60. výročia vzniku našej inštitúcie Centrum vedecko-technických informácií SR. 1938 – 1998, ktorá podrobne a historicky verne zachytáva jej vznik a vývoj až do roku 1998 a v dôsledku spoločenského i technologického pokroku a rozvoja jasne dokumentuje prerod klasickej knižničnej inštitúcie na moderné informačné centrum s rozsiahlymi službami).

V súčasnosti je pre každého vydavateľa dosť dôležitá (okrem množstva iných vecí) otázka distribúcie produkcie. A tá je v našom prípade plne v našich rukách a možnostiach – prostredníctvom propagácie v odborných časopisoch, na webovej stránke CVTI SR či na knižničnom portáli InfoLib formou interaktívnych objednávkových formulárov.

Súčasťou edičnej činnosti je aj vydávanie jedného odborného časopisu pre pracovníkov knižníc, ale aj odbornú i podnikateľskú verejnosť, a dvoch elektronických informačných periodík. Prvým z nich je vám dobre známy a práve čítaný ITlib. Informačné technológie a knižnice (v printovej aj elektronickej forme) a e-periodiká EURO:INFO a e-MONITOR.

Štvrťročník ITlib. Informačné technológie a knižnice – celoslovenský odborný knihovnícky časopis – je určený pre každého, kto pracuje v oblasti sprístupňovania a uchovávania dokumentov a informácií. (Jeho predchodcovia – Metodický spravodaj, ktorý SlTK vydávala od roku 1960, od roku 1968 Spravodajca SlTK a od roku 1997 Bulletin Centra VTI SR – boli predovšetkým časopisy lokálneho charakteru a významu.) Vychádza od roku 2001 štyrikrát ročne a jednotlivé čísla sú monotematicky zamerané na vopred zvolenú tému. Témy úzko súvisia s knihovníckou teóriou a praxou a odrážajú problematiku rozvoja knihovníctva na Slovensku i v zahraničí. V e-forme je dostupný na adrese http://www.cvtisr.sk/itlib.

Elektronické informačné periodikum EURO-INFO sa zameriava na aktuálne informácie o prebiehajúcich podujatiach, programoch a aktivitách realizovaných v Európskej únii. Tematicky sa orientuje najmä na informačné a komunikačné technológie. Vychádza 12-krát ročne a nájdete ho na adrese http://www.edis.sk/index/go.php?id=13&lang=sk.

Ďalšie elektronické informačné periodikum e-MONITOR je určené pre odbornú a podnikateľskú verejnosť. Prináša monitoring článkov zo slovenskej periodickej tlače a informácie z oblasti marketingu, informačných technológií, regionálnej politiky, e-obchodu, legislatívy, cezhraničnej spolupráce, technickej normalizácie a duševného vlastníctva. Nájdete ho na adrese http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=254&lang=sk.

Nemožno nespomenúť, že už vyše desať rokov redakčne, graficky, tlačiarensky aj distribučne zabezpečujeme Bulletin Slovenskej asociácie knižníc, ktorý je adresovaný členským knižniciam a ktorého cieľom je v maximálnej miere informovať členské knižnice o všetkom podstatnom, čo sa v asociácii udialo, otvorene hovoriť o problémoch nielen v členských knižniciach, ale v knihovníctve na Slovensku vôbec. Okrem printovej formy sa nachádza aj v e-forme na adrese www.sakba.sk.

No a pri výpočte edičných aktivít spomenieme aj vydávanie propagačných materiálov, výročných správ a iných drobných merkantilových tlačív, bez ktorých sa žiadna knižnica nezaobíde.

Je toho veľa? Je toho málo? Ťažko povedať. V čase vzniku edičnej činnosti roku 1953 jej vtedajší riaditeľ rozhodol, že sa bude číslovať každý edičný počin. Toto rozhodnutie sa dodržiava dodnes a práve čítaný časopis ITlib (č. 4/2006) má číslo 2 277

Na záver azda len toľko: Sme si vedomí toho, že naša nízkonákladová produkcia nie je pre širokú čitateľskú verejnosť príťažlivá, ale opodstatnenie a zmysel našej práce vidíme v tom, že pomáhame zvyšovať úroveň a poznanie konkrétnej spoločenskej komunity – knihovníkov a informačných pracovníkov, ktorá zas, majúc na mysli poslanie a dosah školských, verejných, akademických, vedeckých či špecializovaných knižníc na čele s národnou knižnicou a informačných stredísk v podnikoch, v konečnom dôsledku svojou profesionalitou a dob-rou úrovňou poskytovaných služieb napomáha zvyšovať vedomostnú a kultúrnu úroveň všetkých ľudí.

A celkom na záver vám prezradíme, čo sa momentálne v redakčnej kuchyni varí v edičnom hrnci… Každú chvíľu očakávame posledný lektorský posudok na rukopis Prístupnosť webu pre znevýhodnených používateľov, ktorého autorkou je absolventka Katedry knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave Andrea Fojtu. Vo svojej monografii sa v súvislosti s globálnou elektronizáciou a internetizáciou zaoberá v súčasnosti veľmi diskutovanou témou na celom svete a významovo zreteľne definuje nový pojem prístupnosť. Podrobne opisuje podporné technológie, ktoré používajú znevýhodnení používatelia pri práci s počítačom a na internete, ako sú napr. čítačky obrazoviek, hlasové a textové prehliadače, braillovský riadok, zväčšovač obrazovky a pod. Okrem validácie webových sídel na teoretickej aj praktickej úrovni hovorí aj o perspektívach a vyhliadkach prístupnosti webu do budúcnosti. Práca je určená pre všetkých knihovníkov prichádzajúcich do styku so znevýhodnenými používateľmi. Kniha by mala vyjsť vo februári 2007.

Share:
Issue content