Vydavateľská a publikačná činnosť Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave

From Slovakia

Slovník cudzích slov (SPN, 1983) definuje termín publikačný (z lat.) uverejňovaný tlačou, rozhlasom ap.; vydavateľský. Publikačnú činnosť môžeme definovať ako určitý proces komunikácie, pomocou ktorého sa jednotlivci podelia o informácie, myšlienky a postoje, (In: Ako robiť profesionálne noviny, Bratislava, NOS OSF, 2004.)

Slovenská lekárska knižnica v Bratislave využíva publikačnú činnosť ako proces komunikácie s lekárskymi knižnicami v Slovenskej republike už dlhé roky.

V úvodnom príhovore 1. čísla bulletinu Informačný a metodický zpravodajca pre sieť zdravotníckych knižníc na Slovensku, ktorý Slovenská lekárska knižnica začala vydávať v roku 1966, sa píše: …Metodické oddelenie Slovenskej lekárskej knižnice sa rozhodlo vydávať metodického poradcu, ktorý bude určený na pomoc a vzájomnú informáciu o spoločných knižničných a dokumentačných problémoch v zdravotníctve na Slovensku. Chceli by sme uverejňovať nielen informácie o metódach a formách práce na úseku informačnej služby tak, ako ich poznáme z praxe, ako sme sa o nich dozvedeli z iných prameňov, ale aj správy z prieskumu knižníc zdravotníckych zariadení. Očakávame vaše príspevky, návrhy a podnety, ako aj skúsenosti. Preto zavádzame aj túto formu informovania. O jej ďalšom vývine rozhodnete sami…

V roku 1999 sa ukončila časová etapa vydávania bulletinu SlLK, ktorý v rokoch 1966 až 1999 trikrát zmenil svoj názov, ale nie poslanie. Formálne nové periodikum začalo v roku 2000 vychádzať s novými rubrikami pod názvom InfoMedLib. Jeho cieľom bolo pokračovať v poskytovaní informácií zo všetkých oblastí činnosti lekárskych knižníc v SR. Bulletin InfoMedLib je vlastne pokračovateľom bulletinu Metodický informátor, ktorému predchádzal od roku 1966 vydávaný Informačný a metodický zpravodajca pre sieť zdravotníckych knižníc na Slovensku.

Hodnotiac príspevky pracovníkov Slovenskej lekárskej knižnice v Bratislave a lekárskych knižníc v SR za uplynulé obdobie, možno konštatovať, že uverejnené články v jednotlivých číslach bulletinu boli zamerané na aktuálne problémy a otázky knižničnej práce, na oblasť elektronizácie a internetizácie knižníc, legislatívne dokumenty, štatistiku, ďalšie vzdelávanie a iné oblasti. Počet tematických podskupín v tematickom registri (38) svedčí o tematickej pestrosti uverejnených príspevkov.

Aby hodnotenie publikačnej činnosti a vydávania bulletinu nebolo jednostranné, ale objektívne i zo strany priamych užívateľov, pracovníkov lekárskych knižníc, Slovenská lekárska knižnica pri príležitosti 5. výročia vydávania bulletinu pod novým názvom InfoMedLib, informačným dotazníkom zmapovala využívanosť bulletinu, postrehy, názory, hodnotenia a námety, ale aj kritické pripomienky pracovníkov knižníc. Z počtu 109 lekárskych knižníc vyplnilo dotazníky 57 (návratnosť 52,29 %). Odpovede na dotazníkové otázky a ich hodnotenie dokazujú, že bulletin je vo veľkej miere istou formou komunikácie medzi redakciou a pracovníkmi lekárskych knižníc, z ktorých väčšina v poslednom období transformácie zdravotníckych zariadení má sťažené podmienky na výkon knižničnej práce.

I ďalšie odpovede dotazníkového prieskumu sú veľmi cenným prínosom a zároveň sú pre redakčnú radu určitou satisfakciou za doterajšiu vydavateľskú činnosť.

Výročie za výročím, i tak by sa mohlo charakterizovať dlhoročné vydávanie bulletinu Slovenskej lekárskej knižnice. Kým v roku 2004 sme si pripomenuli 5. výročie vydávania bulletinu InfoMedLib, pokračovateľa Metodického informátora, tento rok si pripomíname už jubilejné 40. výročie vydávania Informačného a metodického zpravodajcu pre sieť zdravotníckych knižníc na Slovensku. Štyridsať rokov vydavateľskej a publikačnej aktivity predstavuje množstvo príspevkov zameraných na aktuálne otázky a problémy lekárskych knižníc, množstvo prispievateľov z radov Slovenskej lekárskej knižnice, lekárskych knižníc, ale aj z knižníc iných typov. Pri tomto významnom výročí je viac ako potrebné poďakovať sa všetkým, ktorí svojimi príspevkami obohatili stránky bulletinu, prispeli k jeho napredovaniu a hlavne zachovaniu. Osobitne ďakujeme bývalým pracovníčkam Slovenskej lekárskej knižnice PhDr. Sylvii Kováčovej, PhDr. Lýdii Sedláčkovej, PhDr. Daniele Birovej, PhDr. Márii Kadnárovej, Simone Ryšavej a mnohým ďalším, ktorí sa podieľali na “výrobe” bulletinu.

Štatistika (lat.) ako spoločenská veda vlastnými metódami sleduje kvantitatívnu stránku hromadných sociálnoekonomických javov a procesov v nerozlučnej spojitosti s ich kvalitatívnou stránkou v konkrétnych podmienkach miesta a času (Slovník cudzích slov, Bratislava, SPN 1983, s. 855).

Slovenská lekárska knižnica ako ústredná knižnica siete lekárskych knižníc v SR vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike. Výstupom z ročného štatistického zisťovania je spracovaný a vydaný Prehľad činnosti lekárskych knižníc za rok …., ktorý v textovej a tabuľkovej časti podáva prehľad o dosiahnutých výsledkoch činnosti lekárskych knižníc v oblasti akvizície, poskytovania knižnično-informačných služieb, medziknižničnej výpožičnej služby atď. Štatistický prehľad v tejto podobe vychádza každoročne od roku 2001 s hodnotením štatistických výsledkov činnosti lekárskych knižníc za rok 2000.

Predchodcom tohto typu štatistického prehľadu sú metodické pomôcky vydané v rokoch 1971, 1975, 1981, 1986 – Zdravotnícke knižnice na Slovensku v číslach (1970), Zdravotnícke knižnice na Slovensku v číslach (1971 – 1974)), Zdravotnícke knižnice na Slovensku v číslach (1975 – 1980), Zdravotnícke knižnice a strediská VTI na Slovensku v číslach (1981 – 1985).

V rokoch 1986 – 1999 prehľady o činnosti lekárskych knižníc samostatne neboli vydávané, uverejňovali sa v bulletine Metodický informátor.

Slovenská lekárska knižnica sa v rámci svojho špecializovaného zamerania na lekárske vedy a zdravotníctvo orientuje na napĺňanie konceptu moderného knižnično-informačného centra, ako aj plnenie funkcie ústredného pracoviska informačného systému lekárskych knižníc v SR.

Jedným z informačných počinov je aj dlhodobé vydávanie publikácie Zoznam zahraničných biomedicínskych časopisov dochádzajúcich do Slovenskej republiky v roku … (ďalej Zoznam), ktorý sa vydáva od roku 1975.

V úvode 1. čísla, ktoré vyšlo pod názvom Zoznam lekársko-zdravotníckych časopisov z kapitalistických štátov objednaných ústavmi rezortu MZ SSR na rok 1975 sa uvádza: …Súčasná informačná explózia vytvorila nutnosť komplexného chápania informačnej činnosti, premyslenú deľbu práce, ako aj kooperáciu a koordináciu medzi inštitúciami, ktoré sa na informačnej činnosti podieľajú. V tejto súvislosti chceme sa aj v rámci informačnej činnosti ústavov rezortu MZ SSR pokúsiť o koordináciu a kooperáciu medzi ústavmi, a to pri objednávaní časopisov z devízových oblastí... Do kooperácie bolo zapojených 67 ústavov, ktoré participovali na devízovom prídele.

V ďalších rokoch sa viackrát menil názov tohto periodika. V roku 1976 vyšiel pod názvom Zoznam lekárskych a zdravotníckych časopisov dochádzajúcich a objednaných pre Slovensko, v roku 1982 pod názvom Zoznam časopisov z devízových oblastí dochádzajúcich a objednaných pre Slovensko v roku 1982. Od roku 1991 vychádza pod súčasným názvom Zoznam zahraničných biomedicínskych časopisov dochádzajúcich do Slovenskej republiky v roku … . Od roku 1990 je dostupný aj ako výstup z automatizovanej bázy zahraničných časopisov na webovej stránke SlLK www.sllk.gov.sk. Okrem toho na požiadanie ho dodávame aj na diskete.

Zoznam je tlačeným výstupom z automatizovanej bázy zahraničných biomedicínskych časopisov (BZČS). Poskytuje prehľad o zahraničných biomedicínskych časopisoch, ktoré získavajú knižnice a informačné strediská v SR. Obsahuje tituly periodík, ktoré knižnice získavajú kúpou, výmenou alebo darom. Adresár inštitúcií obsahuje lokačnú značku, ktorá je prebratá zo systému celoštátnej evidencie zahraničnej literatúry (CEZL). Abecedná časť obsahuje názov periodika, medzinárodné číslo seriálových publikácií (ISSN) a lokačnú značku odoberajúcej inštitúcie. Súčasťou Zoznamu je tematický register a register skratiek titulov.

Pri príležitosti 30. výročia vydávania uvedenej publikácie Slovenská lekárska knižnica informačným dotazníkom zisťovala jej využívanie. Informačný dotazník v rámci deviatich otázok zmapoval využiteľnosť Zoznamu, spôsoby, formy a účely využívania, návrhy, postrehy, názory a kritické pripomienky užívateľov.

Pri príležitosti 50. výročia vzniku SlLK kolektív pracovníkov pod vedením jej riaditeľky PhDr. Marty Žilovej spracoval publikáciu Knižnica v službách medicíny 1951 – 2001 (63 s.). Reprezentačná publikácia s bohatou fotografickou prílohou je venovaná významnému jubileu najväčšej a najstaršej lekárskej knižnice v Slovenskej republike, ktorej korene siahajú do 20. rokov 20. storočia.

Okrem už spomenutých publikácií obsahuje vydavateľská a publikačná činnosť SlLK viac titulov, ktoré sa vydávali a vydávajú s opakujúcou sa periodicitou, resp. nepravidelne.

V roku 2001 vydala SlLK 9. doplnené a prepracované vydanie Adresára lekárskych knižníc. Vzhľadom na každoročné zmeny súvisiace s transformáciou zdravotníckych zariadení v zmysle uznesení vlády SR sa znižuje aj počet lekárskych knižníc, menia sa zriaďovatelia knižníc. Z toho dôvodu sa v poslednom období samostatný Adresár lekárskych knižníc nevydal. Odvtedy bol aktualizovaný Adresár lekárskych knižníc uverejnený v bulletine SlLK InfoMedLib v čísle 2/2002 a 1/2005. Občianske združenie MEDLIB, ktoré vyvíja činnosť pri SlLK, vydalo v roku 2004 adresár Lekárske knižnice v rezorte Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Publikácia Slovenské lekárske periodiká mapuje situáciu v oblasti vydávania časopisov z medicíny, zdravotníctva a príbuzných vedných odborov v rámci SR. Cieľom tejto tematickej bibliografie je prispieť k informovanosti odbornej verejnosti o národnej časopiseckej biomedicínskej produkcii najmä v oblasti jej akvizície. V roku 2004 vyšlo 4. prepracované vydanie tejto publikácie. Ďalšie vydanie sa plánuje v roku 2007.

Z ďalších edičných počinov vydávaných SlLK predstavujeme publikácie Prírastky zahraničných kníh, Bibliographia Medica Slovaca, Tematický prehľad noviniek, Zoznam časopisov dochádzajúcich do SlLK v roku …. . Pozornosť si zaslúžia i informačné letáky – Informácia o knižnici, Dokumentačné stredisko Svetovej zdravotníckej organizácie, Študovňa monografickej a učebnicovej literatúry a ďalšie.

Cieľom už spomínaného občianskeho združenia MEDLIB, ktoré vzniklo v roku 2003, je podporovanie činnosti a aktivít SlLK. K plneniu týchto zámerov prispieva i vydávaním výberových prehľadov literatúry z fondu knižnice a informačných letákov na aktuálne témy, ktoré sú určené pre širokú používateľskú verejnosť, napr. Knižné novinky v Slovenskej lekárskej knižnici, Rakovina – diagnostika a liečba, Mám osteoporózu – ako ďalej a pod.

Pri hodnotení vydavateľskej a publikačnej činnosti SlLK je potrebné spomenúť i klady a nedostatky, ktoré sa pri vydávaní vyskytujú.

Kladne možno hodnotiť sprístupnenie vydávaných titulov nielen printovou, ale aj elektronickou formou na stránke www.sllk.gov.sk   (InfoMedLib, Zoznam zahraničných biomedicínskych časopisov). Podobne kladom sa javí aj spätné hodnotenie vydavateľských aktivít zo strany používateľov formou informačných dotazníkov (InfoMedLib, Zoznam zahraničných biomedicínskych časopisov).

Výsledky štatistického zisťovania, porovnávanie dosiahnutých ukazovateľov v jednotlivých rokoch a medzi lekárskymi knižnicami jednotlivých typov sú dôležité nielen pre zriaďovateľov, ale aj pre pracovníkov knižníc. Z toho dôvodu je pravidelné ročné vydávanie Prehľadu činnosti lekárskych knižníc za rok … veľmi dôležité.

Čo sa týka nedostatkov pri vydávaní publikácií, je to oblasť technického a grafického zamerania. Všetky materiály vydávané v SlLK (až na Pamätnicu k 50. výročiu vzniku SlLK) boli doteraz rozmnožované na kopírovacích strojoch knižnice vrátane obálok. Kvalita vydávaných materiálov nie vždy bola na patričnej úrovni.

Určitá forma zlepšenia grafickej úpravy obálok aj tlače sa javí už v tomto roku, pretože Národné centrum zdravotníckych informácií, ktorého súčasťou je Slovenská lekárska knižnica od 1. marca 2006, zadalo novú grafickú úpravu obálok a zároveň zabezpečí tlač materiálov na kvalitnej úrovni. Nesporne to prispeje ku kvalite tlače vydávaných materiálov.

Hodnotenie dotazníkového prieskumu:

Využívate bulletin v rámci knižničnej práce ?

 • áno 48
 • občas 1
 • nie 8

Ktoré rubriky sú pre Vašu prácu najzaujímavejšie ?

 • všetky                  13
 • info o SlLK           12
 • info o LK              16
 • legislatíva              9
 • štatistika             12
 • aktuality                3
 • z odbornej tlače    7

Akú novú rubriku by ste v bulletine uvítali ?

 • obsah je vyčerpávajúci
 • som spokojná
 • právne náležitosti
 • spoluprácu s českými lekárskymi knižnicami
 • legislatívu z rezortu MZ SR
 • nové služby v knižniciach
 • som spokojná s obsahom
 • ostatné dotazníky bez odpovede

Čo Vám v tematickom obsahu bulletinu chýba ?

 • problémy lekárskych knižníc – aktuálny stav
 • váš bulletin je pre moju knižničnú činnosť dobrou pomôckou
 • informácia o zrušených a nových lekárskych periodikách
 • hodnotenie knižničných softvérov v lekárskych knižniciach
 • ostatné dotazníky bez odpovede

Ako priemernou známkou by ste hodnotili päťročnú vydavateľskú činnosť bulletinu ?

 • 1    25 LK
 • 2    11 LK
 • 3     1 LK
 • 4     3 LK

– ostatné dotazníky bez známkovania

Vaše podnety, názory, kritiky

 • nie je dôvod byť kritický, pretože je celkom dobrý a keď príde, tak aspoň chvíľu má človek pocit, že nie je “v tom” všetkom sám
 • váš bulletin do istej miery nahrádza osobný kontakt pracovníčok, ktoré pracujú v lekárskych knižniciach
 • nemám čo kritizovať, je to dobrý informačný časopis
 • je zaujímavý a podnetný
 • veľmi kladne hodnotím, že bulletin sa zaoberá aktuálnymi vládnymi dokumentmi, zákonmi a vyhláškami
 • bulletin pokladám za vysoko odborne fundovaný, ktorý mi veľmi pomáha v mojej knihovníckej práci
 • obsahovo je obsažný, snáď ešte keby bolo viac príspevkov z iných knižníc
 • obsah by mohli spestriť aj rôzne fotografie
 • niekedy je dlhá periodicita
 • uverejňovať prehľad o distribútoroch medicínskych periodík českej produkcie
 • v súvislosti so zmenou zriaďovateľskej pôsobnosti ZZ uverejňovať informácie o stave lekárskych knižníc, ktorých činnosť je pomaly ale isto degradovaná
 • žiadalo by sa formou dotazníka (anketového listu) aspoň raz ročne zmapovať situáciu v lekárskych knižniciach v súvislosti so zmenami zriaďovateľov – výsledky prieskumu by boli podkladom k spracovaniu pripomienok
 • uverejňovanie praktických informácií, ktoré by sa dali využiť v praxi

Z počtu 100 zaslaných dotazníkov sa vrátilo 51 vyplnených (51 %). Pre ilustráciu niekoľko čísiel z výsledkov prieskumu:

  • 78,43 % knižníc Zoznam pri svojej práci využíva
  • 21,57 % knižníc Zoznam pri svojej práci nevyužíva
  • 68,62 % knižníc využíva Zoznam pri poskytovaní MVS
  • 37,25% knižníc využíva Zoznam pri poskytovaní informačných a konzultačných služieb
  • 74,50 % knižniciam zodpovedá forma Zoznamu ich požiadavkám
  • 0,01 % knižníc nezodpovedá forma Zoznamu ich požiadavkám
  • zvyšné % knižníc na otázku neodpovedalo
  • 82,35 % knižníc žiada zasielanie Zoznamu aj naďalej
  • 17,65 % knižníc nepožaduje ďalšie zasielanie Zoznamu
  • 70,58 % knižníc pri svojej práci využíva tlačenú (printovú) formu Zoznamu
  • 29,42 % knižníc pri svojej práci využíva elektronickú formu Zoznamu
  • v rámci tejto otázky boli odpovede na obidve formy využívania (tlačená aj elektronická forma)
  • 70,58 % knižníc využíva najčastejšie tlačenú (printovú) formu Zoznamu

Share:
Issue content