Akademická knižnica – iniciátor posunu od klasického k e-publikovaniu

From Slovakia

Dnešný svet je charakterizovaný procesom prenikania informačných a komunikačných technológií do všetkých zložiek spoločnosti, a tak i naše poznanie je v čoraz väčšej miere fixované na elektronické podoby. Vzhľadom na to, že väčšina informácií je i pri “klasickom” publikačnom procese vytváraná v elektronickej podobe, nemôžeme sa čudovať, že nové technické prostriedky umožňujúce príjem týchto produktov v elektronickej podobe naštartovali takú explóziu elektronického publikovania[1].

Projekt elektronického publikovania na Prešovskej univerzite v Prešove (PU) vznikol v Univerzitnej knižnici PU (UK PU) v roku 2002 predovšetkým ako alternatíva ku klasickému – tlačenému publikovaniu študijnej literatúry (skrípt, monografií, zborníkov…), na vydávanie ktorých PU nemala dostatok finančných prostriedkov. Na tento účel boli vypracované jednoduché pravidlá elektronického publikovania, ktoré zohľadňovali jeho technické a organizačné aspekty[2].

Zavádzanie e-publikovania na univerzite sme považovali za samozrejmú úlohu akademickej knižnice vo vyučovacom procese, takže pravidlá, ktoré sme si stanovili, neboli pre nás dogmou, ale len východiskom k zabezpečeniu tejto našej novej služby. Pracovníci oddelenia informačných technológií a služieb knižnice museli viackrát aktívne vstúpiť aj do procesu tvorby elektronických dokumentov, lebo ovládanie informačných technológií u viacerých pedagógov na humanitnej univerzite nebolo zďaleka ideálne (situácia sa však každým rokom zlepšuje aj vďaka rôznym projektom zameraným na zlepšenie digitálnych kompetencií pedagógov – ESF, MŠ SR…). Táto naša ústretovosť bola pedagógmi vnímaná pozitívne, “neodstrašovali” sme ich od ďalšieho publikovania, skôr naopak.

Napriek tomu sme sa v minulom roku rozhodli dať pravidlám e-publikovania záväznú legislatívnu formu a požiadali sme vedenie univerzity o vydanie upravených pravidiel vo forme opatrenia rektora. K vydaniu opatrenia nás viedli skôr organizačné ako technické aspekty, keďže Ministerstvo školstva SR (MŠ SR) vydalo Smernicu č. 13/2005-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov, kde sa v čl. 5 ods. 6 písm. a) uvádza:

Príspevky v elektronických zborníkoch, časopisoch, knižné publikácie, ktoré majú všetky popisné údaje (názov a pôvodcu dokumentu, miesto vydania, vydavateľa, dátum vydania, ISBN, resp. ISSN) a uchovávajú sa v digitálnych knižniciach a archívoch na internete alebo vyšli na hmotnom elektronickom médiu (napr. CD-ROM), sa zaraďujú do rovnakých kategórií ako tlačené dokumenty[3].

Jedným z ďalších dôvodov na vydanie opatrenia bolo zabezpečiť, aby elektronické dokumenty, ktoré zverejníme v digitálnej knižnici UK PU, mali kvalitu korešpondujúcu s významom elektronických dokumentov, ktorá im bola správne priznaná spomínanou smernicou. Vedenie univerzity uznalo naše dôvody a rektor PU prof. F. Mihina 12. decembra 2005 vydal

Opatrenie rektora k elektronickému publikovaniu dokumentov na Prešovskej univerzite v Prešove[4].

Dôležitú úlohu pri organizačnom zabezpečení elektronického publikovania zohráva koordinácia činnosti a spolupráca v smere knižnica – autor – pracovisko. V opatrení rektora sú definované povinnosti týchto jednotlivých subjektov takto:

 • Univerzitná knižnica je povinná zabezpečiť:

  a) pridelenie ISBN pre elektronický dokument,
  b) zaslanie elektronického dokumentu knižniciam s právom povinného výtlačku,
  c) uzavretie zmluvy o uverejnení diela s autorom, ktorú v zastúpení rektora univerzity s autorom podpíše riaditeľ knižnice,
  d) finálnu úpravu textu dokumentu, t. j. vytvorenie PDF formátu,
  e) zverejnenie elektronického dokumentu v digitálnej knižnici univerzitnej knižnice na svojej webovej stránke,
  f) vyplatenie odmeny autorovi podľa cenníka schváleného rektorom.

 • Povinnosti vedúceho katedry (pracoviska):

  a) odporúča univerzitnej knižnici vydanie elektronickej publikácie, čo potvrdí podpisom na príslušnom formulári (Žiadosť o elektronické publikovanie dokumentu),
  b) garantuje odbornú úroveň publikácie.

 • Povinnosti autora:

  a) zabezpečí elektronickú úpravu textu,
  b) zabezpečí dva odborné posudky elektronického dokumentu, ktoré odovzdá knižnici,
  c) dodá do univerzitnej knižnice kompletný dokument v elektronickej podobe (disketa, CD-ROM, e-mail a pod.),
  d) dodá do univerzitnej knižnice vyplnený a potvrdený príslušný formulár (Žiadosť o elektronické publikovanie dokumentu).

Viac ako štvorročné skúsenosti z elektronického publikovania na našej univerzite nám ukazujú, že najväčším problémom nie je technické zvládnutie publikovania (formáty súborov, vzhľad dokumentov, metadáta…), ale je to organizačný aspekt, či skôr aspekt ľudský, osobnostný. Vari najdôležitejšie bolo presvedčiť pedagógov o dôležitosti a význame elektronického publikovania, v čom nám výrazne pomohli okrem spomínanej smernice aj prezentácie projektu na rôznych fórach univerzity (vedecké rady, kolégiá…). V diskusiách sme sa snažili vysvetliť, že výhody elektronického publikovania prevažujú nad nevýhodami, z ktorých najviac rezonovala ochrana autorských práv, keďže dokumenty sú v našej digitálnej knižnici prístupné voľne, bez obmedzení. Čo sa týka výhod, každý si môže nájsť tú svoju:

 • autor môže vydať dokument, na ktorého klasické vydanie nie sú finančné prostriedky, čím má k dispozícii aktuálny študijný materiál na výučbu (navyše s možnosťou flexibilne ho v prípade potreby meniť) a zároveň si vylepšuje svoju publikačnú činnosť,
 • knižnica má k dispozícii pre svojich čitateľov dokument, ktorý je žiadaný, a to v neobmedzenom počte,
 • univerzita (fakulta, pracovisko…) profituje z publikačnej činnosti svojich zamestnancov, ktorú by inak nevedela zabezpečiť, navyše môže klasicky vydávať skôr hodnotnejšie publikácie (monografie), môže profitovať na elektronickom vydávaní zborníkov z konferencií a pod.

O tom, že tieto výhody sú dostatočne presvedčivé, svedčí aj počet dokumentov, ktoré máme v digitálnej knižnici. K 1. novembru ich bolo 74 z vlastnej produkcie univerzity. Ide o rôznorodé dokumenty: učebné texty, monografie, zborníky, ale aj katalógy výtvarných diel. Čerešničkou na torte je elektronické periodikum SKASE Journal of Theoretical Linguistics, vydávané v spolupráci so Slovak Association for the Study of English (pozri: www.skase.sk), v ktorom publikujú lingvisti doslova z celého sveta, vďaka čomu získava slušné renomé a s ním aj naša knižnica.

Elektronické publikovanie na Prešovskej univerzite prekonalo svoje detské choroby a postupne sa stáva samozrejmou súčasťou fungovania univerzity. Je prirodzené, že máme stále čo vylepšovať a že určitá miera nespokojnosti, nedôvery a skepticizmu tu ešte dlho bude, no snažíme sa vidieť najmä pozitíva a postupne s podporou vedenia univerzity zlepšovať podmienky a kvalitu publikovania. Odmenou sú pre nás pozitívne reakcie našich čitateľov, predovšetkým študentov, ktorí sa môžu k našim elektronickým dokumentom dostať priamo z webovej stránky knižnice (www.pulib.sk), alebo si ich vyhľadať v online katalógu knižnice, kde sú súčasťou knižničného fondu.


Zoznam bibliografických odkazov:

[1] JEDLIČKOVÁ, Petra. Elektronické publikování. In Ikaros [online]. 1999, roč. 3, č. 3 [cit. 2006-10-19]. Dostupné na internete <http://www.ikaros.cz/node/314>. ISSN 1212-5075.

[2] HAĽKO, Peter. Projekty digitalizácie Univerzitnej knižnice v Prešove. In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online]. 2004, č. 2 [cit. 2006-10-19]. Dostupné na internete <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib042/halko.htm>. ISSN 1336-0779

[3] Smernica č. 13/2005-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti a ohlasov MŠ SR [cit. 2006-10-19]. Dostupné na internete: <http://www.pulib.sk/data/smernica_13_2005.rtf >.

[4] Opatrenie rektora k elektronickému publikovaniu dokumentov na Prešovskej univerzite v Prešove [cit. 2006-10-19]. Dostupné na internete <http://www.pulib.sk/data/Opatrenie_ELPUB.pdf>.

Share:
Issue content