Knižnice sebe a svojim používateľom

Introducing

Portál InfoLib obohatili v poslednom období v sekcii Informačné zdroje a služby dve nové aktivity. Ide o budovanie katalógov, ktorých cieľom je zvýšiť informačné povedomie o elektronických zdrojoch v slovenských knižniciach a tiež upozorniť na kvalitné, voľne prístupné internetové e-zdroje.

E-zdroje v knižniciach SR

Prvým produktom je katalóg s názvom E-zdroje v knižniciach SR a zmysel jeho budovania je v poskytovaní informácií o elektronických zdrojoch, ktoré sa ponúkajú používateľom slovenských knižníc vo forme online prístupu alebo na DVD/CD-ROM. Cieľom katalógu je zabezpečiť čo najkompletnejší prehľad o týchto zdrojoch podľa tematických odborov, ich teritoriálnom rozmiestnení, zlepšiť vzájomnú informovanosť knižníc o ponúkaných službách a tým i adresnejšie smerovanie informačných požiadaviek, uľahčiť rozhodovanie pri budovaní fondov knižníc a v neposlednom rade zvýšiť informačný komfort používateľov zefektívnením ich orientácie v sprístupňovaných e-zdrojoch.

V katalógu je možné listovať alebo vyhľadávať podľa názvu zdroja, predmetovej kategórie, zamerania, služby/portálu, typu zdroja a obsiahnutých dokumentov, rozsahu sprístupnenia plnotextového obsahu, prístupu v SR a klasifikačného kódu.

Z hľadiska používateľa je najväčším prínosom možnosť zistiť, ako najbližšie k miestu jeho bydliska je ním požadovaný sprístupňovaný e-zdroj, teda vyhľadávanie zdrojov podľa názvu knižnice a jej sídla. Má pritom možnosť výberu názvu knižnice z abecedného registra alebo využitia vyhľadávacieho poľa, do ktorého priamo napíše jej názov alebo lokalitu. Výsledok vyhľadávania je vo forme zoznamu relevantných e-zdrojov s možnosťou zobrazenia ich popisov vo forme anotovaných záznamov.

pau1.jpg (70578 bytes)

 

InformPédia

InformPédia je názov druhého produktu, pod ktorým sa skrýva encyklopédia voľne prístupných informačných zdrojov zo všetkých tematických oblastí. Nekladie si za cieľ vytvoriť rozsiahlu kolekciu zdrojov, ale informačnú encyklopédiu obsahujúcu tie celosvetové e-zdroje, ktoré sa tešia pozornosti slovenskej knihovníckej obce. Jej úlohou je vzájomne sa informovať a upozorňovať na kvalitné e-zdroje, ktoré sú využiteľné v slovenských knižniciach na obohatenie obsahovej náplne poskytovaných informačných služieb. Nie je však určená len pre knihovníkov a používateľov knižníc, ale má ambíciu pritiahnuť na stránky portálu InfoLib všetkých užívateľov internetu hľadajúcich bezplatné informácie s kvalitným obsahom.

InformPédia sa podobne ako E-zdroje v knižniciach SR vytvára v katalógovej podobe s anotovanými záznammi. Ponúka vyhľadávanie podľa názvu e-zdroja, predmetovej kategórie, zamerania, typu informačného zdroja a e-dokumentov v ňom obsiahnutých, jazyka, autora, rozsahu sprístupnenia plnotextového obsahu a klasifikačného kódu. Encyklopédia mapuje predovšetkým databázy, elektronické archívy, repozitáre, špecializované, tematicky orientované vyhľadávacie nástroje (predmetové adresáre, virtuálne knižnice, prieskumové stroje, metavyhľadávače), vertikálne portály predstavujúce vstupné brány do problematiky určitého odboru, ale tiež i novovznikajúce typy e-zdrojov, ktoré sú využiteľné v informačných službách – komunitné nástroje. Patria k nim odborné blogy, wikis, RSS dávky, komunitné záložky a podobne. Prístup ku všetkým informačným zdrojom zaradeným do encyklopédie je bezplatný, prípadne je potrebná bezplatná registrácia.

pau2.jpg (79988 bytes)

Hodnotiace kritériá kvality pri výbere e-zdrojov sú dané skutočnosťou, že ich do InformPédie zaraďujú odborníci v knižniciach so zreteľom na potreby svojich používateľov.

Informácie o najnovších pridaných e-zdrojoch prináša InformPédia záujemcom až na stôl, a to využitím služby RSS alebo e-mailom. Službou navyše je i RSS kanál informujúci o nových bezplatných odborných elektronických periodikách, ktoré sú sprístupňované v internete. E-periodiká je možné taktiež odoberať e-mailom. Obsah týchto dvoch RSS kanálov je pomocou služby FeedBurner poskytovaný v čitateľne prívetivej podobe a na novinky je navyše upozorňované formou animovaných okien na vstupnej webovej stránke InformPédie.

 • Tematické triedenie oboch týchto katalógov na 24 predmetových kategórií korešponduje s členením podľa Metódy konspektu, ktorá je medzinárodným štandardom na popis fondov, hlavne na členenie do hrubých tematických skupín.
 • Katalógy môžu byť budované vďaka zakúpeniu katalógového modulu, ktorý firma Tempest, a. s., vytvorila v rámci systému Romboid pre potreby Centra VTI SR s cieľom budovať navigačný nástroj – SciTech navigátor. Keďže tento modul sa v praxi osvedčil, bol zakúpený zo sponzorského daru českej firmy Creditinfo Czech Republic, s. r. o., z Prahy i pre portál InfoLib.

Vážené kolegyne, kolegovia!

Oba katalógy sú v pilotnej verzii, otvorené ďalším zmenám a na ich budovaní sa podieľajú informační špecialisti, ktorým leží na srdci zvyšovanie vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými knižnicami a informačná úroveň v oblasti e-zdrojov.

V súčasnosti venuje katalógom svoj voľný čas realizačný tím zložený z pracovníkov týchto inštitúcií:

Centrum vedecko-technických informácií SR, Ústredná knižnica SAV, Univerzitná knižnica v Bratislave, Slovenská národná knižnica, Ústav vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo v Nitre, Národná banka Slovenska a Výskumný ústav liečiv v Modre.

Pri tvorbe loga InformPédie podal pomocnú ruku aj kolega Jozef Walner z Knižnice a informačného centra Stavebnej fakulty STU v Bratislave.

Portál InfoLib bol vytvorený pre knižnice a knihovníkov, ponúka nám priestor k mnohým aktivitám. Dve z nich sa práve rozbiehajú. Či pobežia ďalej, alebo nepreskočia už prvú prekážku, ktorou je neochota vzájomne spolupracovať, nevšímavosť k práci toho druhého, to záleží len na nás. Úlohou oboch katalógov je pomôcť zvýšiť využívanosť e-zdrojov v slovenských knižniciach, zviditeľniť ponúkané informačné služby a zlepšiť komunikáciu medzi sebou navzájom i medzi knižnicami a používateľmi. Ak preskočíme spolu prvú prekážku, prichádza ďalšia. Čas. No čím nás bude spolupracovať viac, tým bude táto prekážka menšia. My, čo sme už na trati, povzbudzujeme ostatných. Pridajte sa k nám, pomôžte nám znížiť výšku prekážky! Vopred ďakujeme.

Prajeme obom katalógom na ich putovaní internetom veľa spokojných užívateľov, aby priestor InfoLibu neslúžil len uzavretej knihovníckej komunite, ale sa stal virtuálnou bránou, ktorou bude do našich knižníc prichádzať čoraz viac kvalitnou informáciou nenasýtených používateľov.

 

Odkazy:

 1. Infolib: http://www.infolib.sk  
 2. Sekcia Informačné zdroje a služby portálu Infolib: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=141  
 3. E-zdroje v knižniciach SR: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1600  
 4. InformPédia: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1574  
 5. RSS pre InformPédiu: http://feeds.feedburner.com/Informpedia  
 6. Prírastky e-mailom pre InformPédiu: http://www.feedburner.com/fb/a/emailverifySubmit?feedId=666182  
 7. RSS pre bezplatné e-periodiká: http://feeds.feedburner.com/BezplatneE-periodika  
 8. Bezplatné e-periodiká e-mailom: http://www.feedburner.com/fb/a/emailverifySubmit?feedId=666110  
 9. FeedBurner: http://www.feedburner.com  
 10. Kategórie konspektu: http://www.snk.sk/kniznica/5_2002/stand_2.html  
 11. Peťová, Anna: Metóda konspektu. In: Knižnica, 2002, č.5. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/knica/5_2002/stand_1.html>
 12. Tempest, a.s.: http://www.tempest.sk/index/index.php  
 13. Centrum vedecko-technických informácií SR: http://www.cvtisr.sk/ 
 14. SciTech navigátor: http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=48&lang=sk  
 15. Creditinfo Czech Republic, s.r.o.: http://www.cicr.cz/  
 16. Ústredná knižnica SAV: mailto: knizkral@savba.sk  
 17. Univerzitná knižnica v Bratislave: mailto: katarina.kincikova@ulib.sk
 18. Slovenská národná knižnica: mailto: halienova.z@snk.sk 
 19. Ústav vedecko-technických informácií pre poľnohospodárstvo: mailto: horvathova@uvtip.sk 
 20. Národná banka Slovenska: mailto: Zita_Musutova@nbs.sk 
 21. Výskumný ústav liečiv v Modre: mailto: M.Vandova@hm-ph.com 
 22. Garant sekcie Informačné zdroje a služby: mailto: paulikova@cvtisr.sk 

Share: