Marketing informačních služeb aneb BOBCATSSS 2007

From seminars and conferences

bobc.png (6952 bytes)

Ve dnech 29. – 31. 1. 2007 se konal v Praze již 15. ročník prestižního mezinárodního studentského sympozia, které je každoročně pořádáno pod záštitou EUCLID (European Association for Library and Information Education and Research, http://euclid.hio.no/), a to vždy dvěma knihovnicko-informačními školami z různých evropských zemí. Letošní odborné setkání organizovali společně studenti z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (http://uisk.ff.cuni.cz/) a z Vysoké školy mediálních studií ve Stuttgartu (Hochschule der Medien, http://www.hdm-stuttgart.de/). V počátcích příprav byly zapojené tři studentky z Univerzity aplikovaných věd v Kostnici (http://www.kd.fh-kostanz.de/), které vytvořily koncept designu celého sympozia, včetně naprogramování webu sympozia (http://www.bobcatsss.org/), což bylo součástí jejich diplomových prací v oboru komunikačního designu.

Na webové adrese sympozia ještě i nyní lze najít základní informace, prohlédnout si a posoudit celou strukturu. Toto sdělení věnuji tedy spíše akci samotné a úvaze o rolích studentů.

Sympozium zahájili uvítáním účastníků vedoucí studentských týmů – Linda Skolková a Philipp Leinenkugel – ve velkém sále pražského magistrátu. Nad sympoziem převzal záštitu rektor Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., a primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém. Mezi slavnostními řečníky byl tedy i zástupce Univerzity Karlovy v Praze, konkrétně prorektor pro rozvoj prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., děkan Filozofické fakulty PhDr. Michal Stehlík, PhD., členka Rady hl. m. Prahy ing. Marie Kousalíková, dále kulturní atašé z německého velvyslanectví v Praze Valentin Gescher a předseda EUCLIDu prof. Ragnar Audunson. Auditorium, trochu ukolébané úvodními proslovy, zpozornělo po prvních slovech RNDr. Tomáše Řeháka, ředitele Městské knihovny v Praze, který svou odbornou přednášku nazval There are two kinds of libraries. Nutno dodat, že dr. Řehák byl požádán o přednášku téměř v předvečer sympozia, kdy se organizátoři dověděli, že původně ohlášená Deborah Jacobs z Veřejné knihovny v Seattlu (Seattle Public Library, http://www.spl.org/) nemůže ze zdravotních důvodů přijet. Dr. Řehák sice na počátku uvedl, že vlastně neřekne nic nového, co by přítomní snad nevěděli, nicméně nabídl nové úhly pohledu a zajímavá srovnání, čímž sklidil upřímný potlesk a v předsálí se poté účastnící dotazovali po jeho prezentaci.

bobc1.png (667630 bytes)
Otvorenie sympózia

V pozdním pondělním odpoledni se konalo zasedání předsednictva EUCLIDu s vlastním programem. Na ni pak navázala večerní recepce v hlavní budově Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí, v rámci níž vystoupil pěvecký sbor Kakofon (http://www.kakofon.cz/) a předseda EUCLIDu Ragnar Audunson předal výroční cenu BOBCATSSS 2007 Leifu Lorringovi a Leifu Kajbergovi z Královské

školy knihovní a informační vědy (Royal School of Library and Information Science, RSLIS, http://www.db.dk/) v Dánsku za vynikající přínos evropskému knihovnictví a informační vědě.

Odborný program v úterý a ve středu dopoledne se odehrával v moderních prostorách Univerzity Karlovy v Praze 5-Jinonicích. Proběhlo 17 sekcí s 65 přednáškami, 8 workshopů a posterová sekce. Sekce moderovali čeští a němečtí studenti, zároveň bylo zajištěno natáčení a přednášky byly živě přenášeny prostřednictvím internetu. V předsálí se mohli účastníci zastavit u stánku firmy CSA, u týmu organizátorů BOBCATSSS 2008 a vybrat si z poskytnutých informačních materiálů firmy Tovek a Creditinfo a z Úřadu průmyslového vlastnictví.

bobc2.png (478843 bytes)
Na prednáške sekcie CI

Úterní slavnostní večer se konal v restauraci u Rotta na Malém náměstí, kuli-nářské speciality si účastníci opravdu pochvalovali. Zlatým hřebem však bylo vystoupení kapely Gothart, která svými písněmi vycházejícími z balkánských lidovek rozproudila krev i účastníkům z generace profesorů a někteří z nich tanečnímu parketu prostě neodolali. Sympozium bylo oficiálně zakončeno ve velkém sále Městské knihovny v Praze, kde se oba studentské týmy s účastníky rozloučili a předali prapor BOBCATSSS týmu složeného ze studentů z chorvatských univerzit v Zadaru a Osijeku a z německých v Postupimi a v Berlíně. 16. ročník sympozia se uskuteční ve dnech 28. – 30. 1. 2008 v chorvatském Zadaru (více informací naleznete na adrese http://www.bobcatsss2008.org/).

V čem bylo vlastně toto sympozium tak specifické? EUCLID má na svých stránkách rámcové pokyny a doporučení studentským týmům (http://euclid.hio.no/bobcatsss/manual/). Věci zdánlivě jednoduché se však v realitě mohou stát velmi obtížnými. Tým českých a německých studentů musel řešit rok a půl řadu nesnadných úkolů, a to nad rámec svých studijních povinností. Většina to však vzala jako výzvu něco si vyzkoušet, zažít a dokázat. Bylo potřeba zapojit do příprav své další kolegy, k čemuž pomohlo vypsání volitelných seminářů. Na UISKu se uskutečnily celkem tři – Marketing informačních služeb v případových úlohách, Management sympozií a konferencí a Prezentační dovednosti v angličtině. V rámci seminářů byly připraveny studentské odborné příspěvky do programu, procvičovaly se moderátorské dovednosti a v neposlední řadě se podařilo rozšířit organizační tým o další členy.

Organizační tým pracoval formou tzv. subtýmů, v nichž byli společně zapojeni studenti z obou univerzit. Skupinky pro řízení projektu sympozia, pro marketing, finance, informační technologie, facilities (zahrnuje odpovědnost za ubytování, zajištění prostor a techniky, společenský program, stravování aj.) a pro design krok za krokem zdolávaly jednotlivá úskalí při řešení úkolů, které z přípravy sympozia vyplývaly. Velkou pomůckou ve vzájemné komunikaci byly interní elektronické konference, s blížícím se datem konání však vzrůstal počet emailů ve schránkách až na desítky denně! Nutno dodat, že v přípravách, ať sebevážněji pojatých, nechyběly zábava, humor ani studentská recese.

Dnes lze konstatovat, že pečlivé a promyšlené přípravy přinesly své ovoce. Chybám a jistým nedokonalostem se úplně vyhnout nedalo, za úspěch ale organizátoři považují to, že kromě zajištění kvalitního programu se podařilo angažovat řadu institucí a firem, které podle svých možností různou formou sympozium podpořily.

Smyslem BOBCATSSS je vedle konání každoroční odborné oborové akce především snaha poskytnout mladým lidem prostor pro navázání kontaktů a jejich rozvíjení. Není to prostor ledajaký, jde o společnou práci, společné zvládnutí úkolu, při němž se studenti učí spolu komunikovat, respektovat názor druhého i jeho jedinečnost a odlišnost, a přesto dojít k cíli v daném termínu.

Jde o podporu vytváření sítě informačních profesionálů, ať již budou po skončení školy pracovat kdekoli – v knihovnách, v médiích, v soukromých firmách, ve státní správě aj. V dnešním globálním světě se jeví velmi přínosným, mámeli v záplavě nepřímé komunikace také osobní kontakty se svými kolegy v profesi – čím vzdálenějšími, o to cennějšími. Aneb jak pravil Reinhard K. Sprenger: “Monolog váš svět zmenšuje. Dialog ho zvětšuje.”

Share: