Budovanie súborov autorít v Slovenskej ekonomickej knižnici EU v Bratislave

From Slovakia

Úvod

V Slovenskej ekonomickej knižnici (SEK) sme sa po
prvýkrát stretli s pojmom “autority” pri práci v systéme Rapid Library (1994 –
2003) a vtedy sme pochopili význam budovania súborov autorít pre činnosti a procesy
prebiehajúce v knižnici, a to od získavania (akvizície) dokumentov až po ich
sprístupňovanie, ako aj pre kooperáciu medzi knižnicami na národnej aj medzinárodnej
úrovni.

Implementáciou automatizovaného
knižnično-informačného systému Advanced Rapid Library (ARL, 2003), ktorý umožnil
podrobnejšie rozpracovanie štruktúry autoritatívnych záznamov, tvorbu ďalších
druhov súborov autorít a možnosti ich väzieb na záznamy o dokumentoch v katalógu,
nadobudla naša práca s autoritami kvalitatívne vyššiu úroveň.

Súbory autorít budujeme podľa medzinárodných
pravidiel a štandardov, ako sú katalogizačné pravidlá AACR2, ISBD, výmenný formát
UNIMARC a UNIMARC/Autority.

Na zápis autoritatívnych záznamov využívame v
systéme ARL vstupné pracovné formuláre so štruktúrou výmenného formátu
UNIMARC/Autority s pripojenými kódovníkmi a preddefinovanými hodnotami. Spracovanie a
aktualizácia autoritatívnych záznamov je súbežná so spracovaním katalogizačných a
bibliografických záznamov o dokumentoch.

Pre súbory autorít je nevyhnutná unifikácia a
permanentná správa, t. j. priebežná aktualizácia a kontrola duplicity, aby sa
dosiahlo používanie jednoznačných termínov a minimálna chybovosť v celom
knižnično-informačnom systéme (ďalej KIS) knižnice. Na zabezpečenie týchto
činností je veľkou výhodou funkcia systému ARL, ktorá umožňuje zlučovanie
duplicitných záznamov na jeden autoritatívny záznam. Táto funkcia súčasne
zabezpečuje automatickú opravu väzieb vo všetkých záznamoch katalógu z duplicitnej
na adekvátnu autoritu. Správu súborov autorít kontinuálne zabezpečujú poverení
pracovníci.

Vo vzťahu k dokumentu vystupuje autorita, ako napr.
autor, vydavateľ, dodávateľ, organizátor akcie, konferencia/akcia, edícia,
predmet
atď. V KIS budujeme tieto súbory autorít:

 1. menné autority (osobné meno),
 2. korporácie,
 3. konferencie/akcie,
 4. edície,
 5. slovník ekonomických termínov.

Medzi autoritami existujú tieto vzájomné väzby a
vzťahy:

 • hierarchické (nadriadená a podriadená autorita),
 • polyhierarchické (1 autorita má viacero podriadených, príp.
  naopak),
 • priradenie a vzájomná súvislosť.

1. Tvorba súboru MENNÝCH AUTORÍT

Súbor menných autorít tvoria autoritatívne
záznamy o slovenských a zahraničných autoroch, ktorých publikácie sa nachádzajú v
knižnično-informačnom fonde SEK. Informácie, ktoré autoritatívne záznamy obsahujú,
zároveň identifikujú autora, čím ho odlišujú od iného rovnomenného autora.
Vzhľadom na odborné zameranie Ekonomickej univerzity (EU) základ súboru tvoria mená
autorov, ktorí sa špecializujú prevažne na ekonomickú vedu, resp. príbuzné vedné
odbory. Prioritou je vytvárať autoritatívne záznamy o pedagogických a
vedeckový-skumných pracovníkoch EU, čo je nevyhnutnou podmienku pre systematické
budovanie databázy evidencie publikačnej činnosti.

Autoritatívny záznam mennej autority
obsahuje: polia kódovaných údajov, autoritatívne záhlavie – osobné meno, odkazové
záhlavia (vylučovacie a pridružovacie odkazy typu “pozri”, “pozri aj”), tituly,
dátum a miesto narodenia, príp. úmrtia, pracovisko, profesijné zameranie, poznámky,
ktoré poskytujú doplňujúce faktografické údaje, zdroj, v ktorom boli nájdené
informácie o záhlaví, adresu webovej stránky autora, odkazy na záznamy v katalógu
dokumentov atď.

Údaje o autoroch získavame z dokumentov
spracovávaných do Katalógu dokumentov SEK a ďalších verejne dostupných
informačných zdrojov, ako sú napríklad študijné programy jednotlivých fakúlt,
pamätnice a výročné správy EU, webové stránky, katalóg autorít Library of
Congress, resp. v katalógu Národní knihovny v Prahe.

Tvorba a aktualizácia súboru menných autorít si
vyžaduje mimoriadnu pozornosť, ako aj kooperáciu pracovníkov celej knižnice.
Autoritatívne záznamy pokladáme za “živé záznamy”, ktoré sa kontinuálne
upravujú a inovujú.

plec1.jpg (128876 bytes)


2. Tvorba súboru autorít KORPORÁCIA

V súvislosti s prechodom na systém ARL bolo
umožnené aj prehodnotenie tvorby korporatívnych autorít. Oproti minulosti, keď sa
vydavateľ a dodávateľ zapisovali ako samostatné autority, teraz chápeme autoritu
“Korporácia” ako všeobecnejší a nadradený pojem.

Korporácia môže vo vzťahu k dokumentu plniť
nasledujúce funkcie:

 • autorská zodpovednosť = zodpovednosť za intelektuálny obsah
  dokumentu,
 • vydavateľ = zodpovednosť za fyzickú výrobu, rozširovanie alebo
  správu informačného zdroja,
 • dodávateľ, distribútor,
 • organizátor konferencie/akcie,
 • zodpovednosť k edícii (korporácia ako gestor edičného radu
  iného vydavateľa).

“Korporácia” môže súčasne plniť viacero
funkcií, na vyjadrenie ktorých používame kódy špecifikácie v poli 980$x. Pridelenie
špecifikácie využívame predovšetkým v procese akvizície, ale aj na užšie
vyhľadávanie podľa selekčných kritérií “Vydavateľ”, “Dodávateľ” atď.

Autoritatívny záznam korporácie
obsahuje: polia kódovaných údajov, autoritatívne záhlavie, odkazové záhlavia
(vylučovacie a pridružovacie odkazy typu “pozri”, “pozri aj”), poznámky a polia
určené pre nadštandardné údaje a potreby knižnice (polia 980, 981, 982), odkazy na
záznamy v katalógu dokumentov atď.

Unifikované záhlavie korporácie zapisujeme v
priamej forme, čiže pod menom, pod ktorým je autorita bežne identifikovaná, a v jej
úradnom jazyku. Názov overujeme v príručkových informačných zdrojoch alebo priamo
na webovej stránke konkrétnej organizácie. Inojazyčné a ďalšie používané tvary
(napr. skratky) zapisujeme ako variantné záhlavia. Odkazy “pozri aj” vytvárame pre
samostatne zapísané korporácie, ktoré sú v určitom vzťahu (napr. “Ekonomická
univerzita v Bratislave” má po zmene názvu vytvorenú vzájomnú väzbu s
predchádzajúcim záhlavím “Vysoká škola ekonomická v Bratislave”).

plec2.jpg (81093 bytes)

V prípade pochybností pri zápise zahraničných
korporácií overujeme údaje v katalógu autorít Library of Congress, resp. v katalógu
Národní knihovny v Prahe.Na zápis korporatívnych záhlaví fakúlt a pracovísk
univerzít a vysokých škôl využívame formu hierarchie podriadených korporácií.
Prax ukázala, že najlepším riešením je vytvoriť samostatný záznam pre univerzitu,
fakultu a katedru:

210$a Ekonomická univerzita

210$a Ekonomická univerzita $b Obchodná fakulta

210$a Obchodná fakulta $b Katedramarketingu

Záznamy sú zároveň hierarchicky previazané pridružovacím
odkazom “pozri aj”.

plec3.jpg (44951 bytes)
plec4.jpg (33203 bytes)

3. Tvorba súboru autorít KONFERENCIA/AKCIA

Napriek tomu, že podľa pravidiel AACR2 je
konferencia považovaná za korporáciu, popisujeme ju ako samostatnú autoritu. Vzhľadom
na špecifické prostredie akademickej knižnice tvoríme tieto autority predovšetkým z
vedeckých a odborných konferencií a akcií, ktoré majú priamu alebo nepriamu
súvislosť s EU, ako napr. evidencia publikačnej činnosti, zborníky atď.

Autoritatívny záznam konferencie/akcie
obsahuje: polia kódovaných údajov, autoritatívne záhlavie, odkazy variantných
názvov, miesto konania, ročník akcie, rok konania akcie, odkazy na záznamy v katalógu
dokumentov, poznámky, meno organizátora atď.

Na každú (aj opakovanú) akciu vytvárame
samostatný autoritatívny záznam. Unifikované záhlavie konferencie/akcie zapisujeme v
tvare a jazyku, v akom sa oficiálne konala. Názov preberáme priamo z popisovaného
informačného zdroja a v prípade nejasností ho overujeme aj z iných zdrojov, napr. na
webovej stránke organizátora. Inojazyčné tvary názvu zapisujeme ako variantné
záhlavia. K autoritatívnemu záznamu akcie vytvárame väzbu na autoritatívny záznam
organizátora v systémom vygenerovanom poli C15.

plec5.jpg (91549 bytes)

4. Tvorba súboru autorít EDÍCIA

Súbor autorít edícií je v súčasnosti v
počiatočnom štádiu budovania. Hlavný názov edície zapisujeme ako unifikované
záhlavie. Súbežný názov edície zapisujeme formou odkazu “pozri”. V najbližšej
budúcnosti pripravujeme zápis údajov o zodpovednosti vzťahujúcej sa k edícii a ISSN
jednotlivých edícií do autoritatívneho záznamu.

plec6.jpg (39456 bytes)


5. Tvorba súboru autorít SLOVNÍK EKONOMICKÝCH TERMÍNOV

Špecializovaný selekčný jazyk z oblasti
ekonómie a príbuzných vedných disciplín – Slovník ekonomických termínov
(ďalej Slovník) – sa buduje v SEK už od začiatku 70. rokov. Prešiel rôznymi
vývojovými štádiami a v súčasnosti je spracovaný ako súbor autorít v systéme
ARL.

Slovník ako komunikačný nástroj v
knižnično-informačnom systéme SEK sa využíva pri analyticko-syntetickom
spracovávaní dokumentov, pri systematickom ukladaní dokumentov v študovniach, v
procese vyhľadávania, trie-denia a sprístupňovania dokumentov a informácií o
dokumentoch.

Slovník má dve úrovne, ktoré sú navzájom
previazané. Prvú tvorí systematické triedenie – Systematika EKO,
ktorého základom je Medzinárodné desatinné triedenie. Druhú úroveň tvoria
deskriptory ako hlavné lexikálne jednotky selekčného jazyka. Na tvorbu a zápis
autoritatívnych záznamov obidvoch úrovní, systematiky aj deskriptorov sme z formátu
UNIMARC/Autority využili štruktúru záznamu autority – predmetové heslo.

Zaradenie nového deskriptora do Slovníka prebieha
určitým procesom, ktorý pozostáva z nájdenia nového termínu v procese
analyticko-syntetického spracovania dokumentov, vyhľadanie termínu v odborných
encyklopédiách, výkladových slovníkoch atď., overenie v slovníku slovenského
jazyka a určenie tvaru autoritatívneho záhlavia – deskriptora. Nasleduje zaradenie
deskriptora do príslušnej systematickej skupiny, príp. skupín a určenie odkazových
záhlaví. Synonymá, inojazyčné tvary, skratky a pod., tzv. nedeskriptory, zapisujeme
ako vylučovacie odkazy “pozri”. Pridružovacími odkazmi “pozri aj” prepájame
autoritatívne záznamy deskriptorov, ktoré spolu určitým spôsobom súvisia.

V systéme ARL je na spracovanie autoritatívnych
záznamov pre každú úroveň Slovníka vytvorený vlastný vstupný formulár, pričom
sú tieto rozlíšené kódmi špecifikácie v poli 980$x.

Autoritatívny záznam deskriptora
obsahuje: polia kódovaných údajov, autoritatívne záhlavie – deskriptor, odkazové
záhlavia (vylučovacie a pridružovacie odkazy typu “pozri” a “pozri aj”),
poznámky, systematiku, definíciu – vysvetlenie pojmu, zdroj, v ktorom bola nájdená
informácia o záhlaví, anglický ekvivalent, kód špecifikácie, odkazy na záznamy v
katalógu dokumentov.

plec7.jpg (100656 bytes)

Autoritatívny záznam systematiky
obsahuje: polia kódovaných údajov, autoritatívne záhlavie – systematika, poznámky,
citáciu zdroja, v ktorom bola nájdená informácia o záhlaví, anglický ekvivalent,
kód špecifikácie, odkazy na záznamy v katalógu dokumentov. Každý záznam obsahuje
vygenerované odkazy (pole TU1) na autoritatívne záznamy deskriptorov, ktoré sú
tematicky zaradené do príslušnej systematickej skupiny.

plec8.jpg (17010 bytes)
plec9.jpg (135615 bytes)

Základ Slovníka ekonomických termínov sa budoval
v rokoch, keď súbory autorít v dnešnom ponímaní ešte ne existovali, preto obsahuje
aj také termíny, ako sú mená osobností, názvy organizácií a spoločností a
geografické názvy krajín. Tieto termíny postupne vyčleníme zo Slovníka a zaradíme
do príslušných súborov autorít.

Výhody budovania súborov autorít v
podmienkach SEK:

 • autorita ako jednoznačný selekčný prvok umožňuje jednoznačný
  výber a použitie potrebného termínu pri spracovaní a sprístupňovaní dokumentov a
  informácií o dokumentoch,
 • katalogizátor pri spracovávaní záznamu o dokumente doťahuje do
  katalogizačného záznamu už vytvorenú autoritu, čím sa zabraňuje zápisu odlišnej
  formy, duplicite a chybovosti; výhodou systému ARL je, že umožňuje pri tvorbe
  katalogizačného záznamu vyhľadávať v súboroch autorít; po overení a výbere
  adekvátnej autority sa vytvorí väzba a do katalogizačného záznamu sa automaticky
  doplnia zodpovedajúce podpolia z autoritatívneho záznamu; ak sa autorita nenachádza v
  súbore autorít, systém umožňuje katalogizátorovi zápis nového autoritatívneho
  záznamu priamo v rozpracovanom katalogizačnom zázname,
 • používanie autoritatívnych záznamov pri katalogizácii dokumentov
  prispieva k zvýšeniu kvality katalogizačných záznamov,
 • jeden autoritatívny záznam je mnohonásobne využitý v procesoch
  spracovávania, vyhľadávania, sprístupňovania atď., čím prispieva k vyššej
  efektívnosti práce,
 • previazanie autoritatívnych a katalogizačných záznamov zaisťuje
  vzájomnú väzbu všetkých relevantných dokumentov k danej autorite a autority k
  dokumentom,
 • používanie systému odkazov v autoritatívnych záznamoch naviguje
  katalogizátora aj používateľa k použitiu správnej formy autoritatívneho záhlavia,
  a tým k relevantnejšiemu výsledku vyhľadávania,
 • vyhľadávanie v online katalógu SEK nie je obmedzené len na
  vyhľadávanie v Katalógu dokumentov SEK, ale umožňuje vyhľadávanie aj v jeho
  Súboroch autorít, čím sa rozširujú možnosti vyhľadávania relevantných
  informácií.

Share: