Normalizačná činnosť v oblasti knižnično-informačných systémov – činnosť TK 69

From Slovakia

Interoperabilitu v knižnično-informačných systémoch chápeme ako technickú, technologickú, inštitucionálnu a legislatívnu harmonizáciu, čo v sebe zahŕňa techniku, inštitúcie, technologické postupy, legislatívne opatrenia a v neposlednom rade prácu s normami danej oblasti.

Normalizačná činnosť v oblasti knižnično-informačných systémov na Slovensku sa realizuje preberaním medzinárodných noriem ISO a európskych noriem EN do sústavy Slovenských technických noriem (STN) prekladom alebo v origináli. Celá normalizačná činnosť v danej oblasti je na medzinárodnej úrovni zastrešená technickými komisiami ISO/TC 46 Information and Documentation a ISO/TC 37 Terminology (www.iso.org), na Slovensku Technická komisia 69 Terminológia. Informácie a dokumentácia (ďalej TK 69).

Krátko z histórie

Do roku 1992 sa normy pre knižničnú a informačnú oblasť, teda pre oblasť informácií a dokumentácie, spracovávali v Odborovom normalizačnom pracovisku pre knihovníctvo, bibliografiu a VTEI v rámci Ústredia vedecko-technických a ekonomických informácií (ÚVTEI) v Prahe. Poradným orgánom bola Technická normalizačná komisia pre knihovníctvo, bibliografiu a VTEI, zostavená z českých i slovenských odborných knižničných a informačných pracovníkov, ktorá posudzovala pripravované návrhy noriem. Po vzniku samostatnej SR roku 1993 však túto tematickú oblasť normalizácie neprebrala do svojej činnosti žiadna z jestvujúcich technických normalizačných komisií.

Rozvoj informačných technológií, ale najmä ich uplatnenie v knižnično-informačnej sfére v 90. rokoch vyvolal naliehavú potrebu aktívne sa zapojiť do výberu a preberania medzinárodných a neskôr aj európskych noriem z oblasti informácií a dokumentácie do sústavy STN. Preto po vzájomnej dohode medzi Slovenským ústavom technickej normalizácie (SÚTN), Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR) a Katedrou knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave (ďalej KKIV FiF UK) bola KKIV FiF UK od roku 1995 poverená sledovaním a pripomienkovaním materiálov ISO/TC 46 Informácie a dokumentácia. Hoci pre túto tematickú oblasť nebola v tom čase ešte vytvorená normalizačná komisia, od roku 1995 sa postupne začalo s preberaním potrebných noriem ISO formou prekladu do sústavy STN. Prvé takto spracované normy špecialistami KKIV FiF UK vyšli v rokoch 1997 – 1998 a bolo ich celkove sedem.

Vzhľadom na to, že do okruhu problémov knižničnej a informačnej vedy patrí aj terminológia, ktorá úzko súvisí s problematikou informačnej analýzy a informačných jazykov, v apríli 1996 bola založená slovenská technická normalizačná komisia (TNK) č. 69 Terminológia, ktorá korešponduje s činnosťou komisie ISO/TC 37 Terminology. Keďže členmi tejto komisie boli nielen odborníci z oblasti normalizácie, lingvistiky a odborného prekladu, ale aj knižničnej a informačnej vedy, vznikla úvaha o vytvorení TNK pre informácie a dokumentáciu, teda pre oblasť, ktorá korešponduje s náplňou činnosti ISO/TC 46. Po viacerých konzultáciách medzi SÚTN, KKIV FiF UK a Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky (ďalej CVTI SR) bola z iniciatívy týchto inštitúcií v novembri 1998 vytvorená nová technická normalizačná komisia s rozšíreným obsahovým zameraním i novým názvom – TNK č. 69 Terminológia. Informácie a dokumentácia, ktorá mala dve subkomisie: subkomisiu č. 1 Terminológia a subkomisiu č. 2 Informácie a dokumentácia.

V roku 2000 sa zmenila situácia v postupe spracovania slovenských technických noriem, resp. vo výbere noriem určených na spracovanie. ÚNMS SR a SÚTN v rámci približovania EÚ uprednostnilo preberanie európskych noriem (EN) do sústavy STN. Tak sa stalo, že na základe dohody s Českou republikou sa do sústavy STN začali preberať EN, ktoré už boli prijaté do sústavy ČSN. Tieto normy sa prebrali v českom jazyku a boli doplnené o slovenský titulný list a slovenskú terminológiu.

Súčasnosť

Od polovice roku 2003 sa TNK č. 69 stala aktívnym členom komisií medzinárodných organizácií ISO a CEN, s čím súvisí príprava a spracovanie národného stanoviska pre každú pripravovanú normu z oblasti terminológie, informácií a dokumentácie. Z hľadiska obsahového zamerania a organizácie činnosti boli v rámci tejto komisie pôvodne vytvorené dve subkomisie: č. 1 Terminológia a č. 2 Informácie a dokumentácia, ktoré boli dňa 9. októbra 2003 na zasadnutí TNK č. 69 zlúčené a komisia prijala nový názov – Technická komisia 69.

TK 69 sa v oblasti terminológie orientuje na štandardizáciu princípov a metód terminologickej činnosti a spolupráce, konkrétne na teoretické a metodologické problémy terminológie, na úpravu slovníkov a na využitie výpočtovej techniky pri spracovaní terminológie. V oblasti informácií a dokumentácie sa TK 69 zameriava na problematiku normalizácie v rozsahu pôsobnosti ISO/TC 46 Information and Documentation, konkrétne na tvorbu noriem z týchto oblasti:

  • medzinárodné štandardné čísla jednotlivých typov dokumentov (ako ISBN, ISSN, ISMN a pod.),
  • kódy krajín, jazykov ap.,
  • prepis a konverzia rôznych písiem,
  • terminológia z oblasti informačnej činnosti,
  • aplikácia počítačov v knižničnej a informačnej činnosti,
  • elektronické publikovanie a odporúčania pre formu a usporiadanie rôznych typov dokumentov,
  • štatistika a sledovanie výkonov v knižniciach,
  • prezentácia, identifikácia a popis dokumentov (obsahová analýza, skratky v bibliografickom popise, bibliografické odkazy, analýza dokumentov, tvorba tezaurov a pod.),
  • fyzické uchovávanie dokumentov.

Normalizačné organizácie

ÚNMS SR – Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Bratislava, Štefanovičova 3

Je to ústredný orgán štátnej správy zodpovedný za činnosť a rozvoj technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva v SR. Úrad vypracováva koncepciu štátnej politiky, vykonáva metodickú činnosť a dozerá na plnenie úloh v oblasti technickej normalizácie, metrológie a skúšobníctva. Vydáva mesačník: Vestník ÚNMS (www.normoff.gov.sk).

SÚTN – Slovenský ústav technickej normalizácie, Bratislava, Karloveská 63

Jeho úlohou je tvorba a schvaľovanie slovenských technických noriem, medzinárodná spolupráca, účasť na tvorbe medzinárodných a európskych noriem, vydávanie, distribúcia a predaj slovenských technických noriem, periodík a publikácií, zhromažďovanie a poskytovanie informácií z oblasti technickej normalizácie. Tvorbu slovenských technických noriem a účasť na tvorbe medzinárodných a európskych noriem zabezpečuje prostredníctvom technických komisií (v zmysle nového štatútu už len TK). Oblasť knižničnej a informačnej vedy zastrešuje TK 69. SÚTN vydáva časopis (dvojmesačník): Normalizácia – odborný časopis pre technickú normalizáciu (www.sutn.gov.sk).

ISO – International Organization for Standardization, Švajčiarsko, Ženeva (www.iso.ch)

Je to mimovládna organizácia, ktorá spracováva a vydáva technické normy, technické správy a smernice. Má na konte viac ako 13 700 medzinárodných noriem, bola spracovateľom aj noriem ISO 9000. Koordinuje tvorbu medzinárodných noriem v rámci 145 krajín, spolupracuje s inými medzinárodnými organizáciami zaoberajúcimi sa súvisiacou problematikou a podporuje harmonizáciu noriem a ich uplatnenie v celosvetovom meradle. Aktivity realizuje prostredníctvom 225 technických komisií (ISO/TC) zameraných podľa tematických oblastí. Problematikou informácií a dokumentácie sa zaoberá technická komisia č. 46 na webovej stránke technických komisií (http://www.iso.ch/iso/en/stdsdevelopment/tc/tclist/TechnicalCommitteeDetailPageTechnicalCommitteeDetail?COMMID=1970). Pod TC 46 nájdete aj zoznam všetkých platných noriem z oblasti informácií a dokumentácie. Vydáva mesačník: ISO Bulletin (informácie o aktivitách v oblasti medzinárodnej normalizácie; ISSN 0303-805x).

CEN – European Committee for Standardization, Belgicko, Brusel (www.cenorm.be)

Jeho poslaním je vydávanie európskych noriem EN, čím sa znižujú riziká výmeny tovarov a služieb a odstraňujú prekážky vytvárané opatreniami technického charakteru. Harmonizuje národné normy členských krajín a podporuje zavádzanie medzinárodných noriem (ISO, IEC). Vydáva dvojmesačník: NET working.

Zoznam členov TK 69 Terminológia. Informácie a dokumentácia

PhDr. Mária Žitňanská (CVTI SR, Bratislava – predseda zitnanska@cvtisr.sk
Ing. Ivana Hrubá (SÚTN, Bratislava) – tajomníčka hruba@sutn.gov.sk 
Ing. Nadežda Andrejčíková (Cosmotron Slovakia, s. r. o., Kopčany) andrejcikova@cosmotron.cz
Ing. Alojz Androvič, CSc. (UKB, Bratislava) androvic@ulib.sk
Ing. Oleg Cvik (CVTI SR, Bratislava) cvik@cvtisr.sk
Doc. PhDr. Dušan Katuščák, PhD. (SNK, Martin) katuscak@snk.sk
Mgr. Martin Katuščák, (SNK, Martin) katuscak.m@snk.sk
PhDr. Judita Kopáčiková (Staromestská knižnica, Bratislava) kopacikova@starlib.sk
PhDr. Vlasta Křečková, CSc. (UMB, B. Bystrica) krečkova@fhv.umb.sk
PhDr. Ľubomír Kucka (CVTI SR, Bratislava) kucka@cvtisr.sk
Mgr. Lucia Lichnerová (KKIV FiF UK, Bratislava) llichnerova@fphil.uniba.sk
Mgr. Jarmila Majerová (SNK, Martin) majerova@snk.sk
PaedDr. Matej Považaj, CSc. (JÚĽŠ SAV, Bratislava) matej.povazaj@juls.savba.sk
doc. PhDr. Jela Steinerová, PhD. (KKIV FiF UK, Bratislava) jela.steinerova@fphil.uniba.sk
PhDr. Edita Tarovská (CVTI SR, Bratislava) tarovska@cvtisr.sk
Mgr. Iveta Vančová (JÚĽŠ SAV Bratislava) ivettav@julssavba.sk


Zoznam platných noriem TK 69

P. č. Číslo normy Triediaci znak Názov normy

Rok vydania

1. STN 01 0199 01 0199 Vydavateľská úprava odborných časopisov

1975

2. STN 01 0188 01 0188 Tvorba predmetových hesiel

1982

3. STN 01 0180 01 0180 Medzinárodné desatinné triedenie (MDT) – Výber najdôležitejších znakov

1984

4. STN 01 0193 01 0193 Jednojazyčný tezaurus Zloženie, usporiadanie a formálna úprava

1987

5. STN 01 0168 01 0168 Tvorba menného záhlavia

1987

6. STN 01 0169 01 0169 Skratky slov v bibliografickom zázname dokumentu

1989

7. STN ISO 5964 01 0172 Pokyny pro vypracovanie a rozvíjanie viacjazyčných tezaurov

1991

8. STN ISO 2384 01 0164 Dokumentacia. Formálna úprava prekladov

1992

9. STN 01 0166 01 0166 Nakladateľská (vydavateľská) úprava knih a a niektorých ďalších druhov neperiodických publikacií

1993

10. STN ISO 5127-1 01 0167 Dokumentácia informacie. Slovník. Časť 1: Základné pojmy

1993

11. STN ISO 5127-3a) 01 0165 Dokumentacia a informácie. Slovník. Časť 3a): Akvizicia identifikacia a analýza dokumentov a údajov

1993

12. STN ISO 6357 01 0144 Dokumentácia. Názvy na chrbtoch kníh a iných publikácií

1997

13. STN ISO 2145 01 0184 Dokumentácia. Číslovanie oddielov a pododdielov písaných dokumentov

1997

14. STN ISO 5963 01 0173 Dokumentácia. Metódy analýzy dokumentov, určenie ich tém a výber indexačných termínov

1997

15. STN ISO 214 01 0194 Dokumentácia. Abstrakty (referáty) pre publikácie a dokumentáciu

1998

16. STN ISO 690 01 0197 Dokumentácia. Bibliografické odkazy. Obsah, forma a štruktúra

1998

17. STN ISO 832 01 0169 Informácie a dokumentácia. Bibliografický popis a odkazy. Pravidlá skracovania bibliografických termínov

1998

18. STN ISO 18 01 0145 Dokumentácia. Obsah periodík

1999

19. STN ISO 1086 01 0143 Informácie a dokumentácia. Titulné listy kníh

1999

20. STN ISO 7154 01 0181 Dokumentácia. Zásady bibliografického radenia

1999

21. STN ISO 10241 01 0011 Medzinárodné technologické normy. Tvorba a úprava

2000

22. STN ISO 11620 01 0149 Informácie a dokumentácia. Ukazovatele výkonu knižníc

2000

23. STN ISO 2709 01 0148 Informácie a dokumentácia. Formát na výmenu informácií. ISO 2789:2003

2004

24. STN ISO 10160 01 0151 Informácie a dokumentácia. Prepojenie otvorených systémov. Medziknižničná výpožičná služba, definícia a aplikácia

2000

25. STN ISO 2789 01 0150 Informácie a dokumentácia. Medzinárodná knižničná štatistika

2000

26. EN 28601 97 8601 Dátové prvky a formáty výmeny. Výmena informácií. Prezentácia dátumu a času

2000

27. STN ISO 23950 01 0147 Informácie a dokumentácia. Prenos informácií (Z39.50). Definícia aplikačnej služby a špecifikácia protokolu.

2001

28. STN ISO 3297 01 0187 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo seriálových publikácií (ISSN) 2001
29. STN ISO 10957 01 0178 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo hudobnín (ISMN) 2001
30. STN ISO 1951 01 0503 Lexikografické značky a typografické konvencie na používanie v termínografii 2001
31. STN ISO 4 01 0196 Informácie a dokumentácia. Pravidlá skracovania slov z názvov a názvov dokumentov 2001
32. STN ISO 690-2 01 0197 Informácie a dokumentácia. Bibliografické citácie. Časť 2: Elektronické dokumenty alebo ich časti 2001
33. EN STN ISO 9707 01 0175 Informácie a dokumentácia. Štatistika produkcie a distribúcie kníh, novín, periodík a elektronických publikácií (STN ISO 9707: 1991) 2001
34. STN ISO 999 01 0192 Informácie a dokumentácia. Zásady spracovania, usporiadania a grafickej úpravy registrov 2001
35. STN ISO 10444 01 0176 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo technickej správy (ISRN) 2002
36. STN ISO 215 01 0177 Dokumentácia. Formálna úprava príspevkov do periodík a iných seriálových publikácií 2002
37. STN ISO 1087-1 01 0012 Terminologická práca. Slovník. Časť 1: Teória a aplikácia 2003
38. STN ISO 5127 01 0165 Informácie a dokumentácia. Slovník 2004
39. STN ISO 15707 01 0154 Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre hudobné diela (ISWC) 2004
40. STN ISO 15706 01 0153 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo audiovizuálnych záznamov (ISAN) 2004
41. STN ISO 3901 01 0152 Informácie a dokumentácia. Medzinárodný štandardný kód pre záznamy (ISRC) 2004
42. STN ISO 8459-5 01 0155 Informácie a dokumentácia. Súpis bibliografických dátových prvkov. Časť 5: Dátové prvky na výmenu katalógových záznamov a metadát 2005
43. STN ISO 704 01 0013 Terminologická práca. Princípy a metódy 2005
44. STN ISO 639-1 01 0400 Kódy názvov jazykov. Časť 1: Dvojmiestne abecedné kódy 2006
45. STN ISO 12616 01 0156 Informácie a dokumentácia. Prekladateľsky orientovaná terminografia 2006
46. STN ISO 2108 01 0189 Informácie a dokumentácia. Medzinárodné štandardné číslo knihy (ISBN) 2006
47. STN ISO 17933 01 0156 Informácie a dokumentácia. Výmena generických elektronických dokumentov (GEDI)     2006
48. STN ISO 639-2 01 0400 Kódy názvov jazykov. Časť 2: Trojmiestne abecedné kódy     2006
49. STN ISO 1087-2 01 0012 Terminologická práca. Slovník. Časť 2: Počítačové aplikácie     2006

 

Všetky podstatné informácie o činnosti TK 69, aktuálne platný zoznam STN v danej oblasti a všetky dôležité materiály môžete nájsť na http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=545, ako aj na http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=68.

 

Použitá literatúra:

EHNOVÁ, Marta: Normalizácia v oblasti terminológie, dokumentácie a informácií. In: ITlib. Informačné technológie a knižnica, roč. 1, 2001, č. 4, s. 15-16.

Share: