Európsky rámec interoperability kultúrneho a vedeckého obsahu

From Slovakia

V ostatných rokoch prebieha medzi európskymi inštitúciami silnejúca spolupráca týkajúca sa vybudovania spoločného informačného priestoru. Svet a ľudstvo je pri x-tom míľniku nekončiaceho vývoja technológií, ktoré umožňujú rozmanité a meniace sa spôsoby interakcie a komunikácie v rámci univerza entít a procesov. Pri tomto míľniku možno konštatovať, že je viacmenej zvládnutá komunikácia v rámci relatívne ohraničených množín entít a procesov, čiže informačných a znalostných systémov, databáz, domén, portálov a pod., a vývoj je orientovaný na otvorenosť systémov a ich schopnosť sémantickej interoperability.

Európska digitálna knižnica

Európska komisia vyhlásila vo svojej stratégii i2010 budovanie Európskej digitálnej knižnice. Ambíciu byť súčasťou jej jadra má niekoľko paralelných iniciatív na sprístupnenie digitálneho obsahu, ako sú projekty TEL/EDL (Európska knižnica/Európska digitálna knižnica), MICHAEL (viacjazyčný súpis kultúrneho dedičstva Európy), BRICKS (budovanie zdrojov pre kultúrne znalostné služby z “tehál”) a iné. Neistotu orientácie na digitálne knižnice najmä mimo knihovníckej domény vyvoláva dominancia pojmu, resp. digitálna knižnica, kedže nie všetky múzeá, galérie, archívy sú presvedčené, že ich používatelia budú k ich virtuálnej reprezentácii pristupovať cez “knižnicu”. V každom prípade pôjde o medzinárodnú organizačnú štruktúru postavenú na spoločných štandardoch zabezpečujúcich interoperabilitu a prepojenie digitálneho obsahu pre vzdelávanie, vedu a výskum, kultúru, cestovný ruch a zábavu. Z pohľadu interoperability sú dôležité najmä štandardné protokoly na sprístupnenie údajov z rôznych zdrojov. Súčasná operačná služba Európska knižnica (http://www.theeuropeanlibrary.org), umožňujúca vyhľadávanie v niekoľkých stovkách zbierok a katalógov európskych národných knižníc, podporuje vyhľadávanie prostredníctvom protokolov (uvedených v poradí ich uprednostňovania): OAI-PMH,SRU/SRW alebo Z39.50 a jednoduché protokoly FTP/HTTP. Zbierky prihlásené Slovenskou národnou knižnicou do TEL sú sprístupnené cez protokol Z39.50, po sprevádzkovaní vynoveného portálu Memoria slovaca bude digitálny obsah prístupný cez protokol OAI.

m_kat1.jpg (35449 bytes)

Projekty Minerva a Dynamický akčný plán

V októbri 2006 odštartoval projekt Minerva EC, ktorý je pokračovaním predchádzajúcich projektov Minerva a Minerva Plus. Ide o iniciatívy siete európskych ministerstiev kultúry (resp. školstva, národných inštitúcií) na zhodnocovanie digitalizačných aktivít. Aktivity súčasného projektu Minerva EC sa kryjú a vzájomne dopĺňajú s činnosťou akčných skupín zriadených na realizáciu Dynamického akčného plánu (DAP) na koordináciu digitalizácie kultúrneho a vedeckého obsahu EÚ. Pracovné skupiny Minerva EC sa zaoberajú rôznymi aspektmi digitalizácie – jej hodnotením, zvyšovaním povedomia, rozširovaním informácií a mobilizáciou zúčastnených osôb a organizácií, kvalitou, použiteľnosťou a prístupnosťou digitálneho obsahu a najlepšími postupmi obohacovania digitálneho obsahu. Významnou aktivitou projektu Minerva EC je vytvorenie európskeho rámca pre interoperabilitu kultúrneho obsahu. Koordinátorom činnosti príslušného pracovného balíka je britská Rada pre múzeá, knižnice a archívy (MLA) za podpory ďalších niekoľkých európskych organizácií. Je zameraný na prácu na problematike štandardov a na identifikáciu kompetenčných centier digitalizácie s cieľom vytvoriť neformálnu sieť takýchto centier. Výstupom projektu budú správy o štandardoch, ich používaní a výhodách ich využitia. Podobne ako pri iných pracovných balíkoch Minerva EC budú zorganizované podujatia (semináre, pracovné stretnutia a pod.) venované najmä propagácii a rozširovaniu informácií o prácach v projekte Minerva EC na štandardoch a o sieti kompetenčných centier. Realizácia na národnej úrovni predstavuje identifikáciu centier kompetencie pre digitalizáciu, ktorých produkcia obsahu vyhovuje odporúčaniam tvoriacich výstupy projektov MINERVA a TEL/EDL. Podstata odporúčaní je zachytená v zozname štandardov pre digitalizáciu kultúrneho, vedeckého a intelektálneho obsahu SR. Na zistenie stavu digitálneho obsahu a jeho sprístupnenia realizovala Slovenská národná knižnica pilotný prieskum obsahu a aktivít niektorých kľučových hráčov v SR, ktorý zahŕňal okrem iných aj otázky zaoberajúce sa interoperabilitou a štandardami. Výsledky pilotného prieskumu budú zverejnené vo februári 2007 a na základe vyhodnotenia bude pokračovať prieskum v ďalších inštitúciách.

m_kat2.jpg (85066 bytes)

Share: