Infomix

Infomix

Online regionálna databáza Krajskej knižnice Ľ. Štúra vo Zvolene

zvolen.jpg (61156 bytes)

Regionálnu databázu okresov Detva, Krupina a Zvolen buduje systematicky jeden bibliograf oddelenia regionálnej bibliografie. Databáza obsahuje bibliografické záznamy o článkoch v regionálnych novinách a časopisoch a záznamy o článkoch z ústrednej tlače, ktoré sa obsahovo viažu na regióny, štúdie publikované v novinách a odborných časopisoch v ústrednej i regionálnej tlači. Databáza sa buduje od roku 1992 a v súčasnosti obsahuje 27 700 záznamov. Je k dispozícii čitateľom knižnice online na jednotlivých oddeleniach knižnice a sprístupnená je aj návštevníkom a záujemcom prostredníctvom webových stránok na linke http://www.kskls.sk/stranka/online-katalogy/clanky-z-regionov-detva-krupina-a-zvolen/. Databáza sa využíva ako východiskový zdroj pri spracovávaní bibliografií, rešerší, poskytovaní regionálnych informácií.

Regionálnu databázu okresov Detva, Krupina a Zvolen využívajú predovšetkým historici, ktorí sa venujú regionálnym dejinám, pedagogickí a kultúrni pracovníci, ale najmä študenti stredných a vysokých škôl. Počet záznamov v databáze, ktorá sa buduje pre čitateľov a návštevníkov zaujímajúcich sa o život v týchto regiónoch, sa každoročne zvyšuje. Umožňuje efektívne vyhľadávanie informácií podľa autora, titulu (názvu článku), hesla (tematiky).231 mil. Sk pre projekt “Informácie pre inovácie”

V apríli 2007 podpísal generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine Dušan Katuščák zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre vedecké a akademické knižnice. Finančný príspevok 231 mil. Sk je určený na projekt “Informácie pre inovácie”.

Zmluva je uzavretá medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky ako platobnou agentúrou a Slovenskou národnou knižnicou ako konečným prijímateľom pomoci, autorom a koordinátorom projektu. Následne uzavrie generálny riaditeľ SNK zmluvy so štatutárnymi predstaviteľmi partnerských inštitúcií. Ide o vedecké a akademické knižnice z celého Slovenska. Popri Slovenskej národnej knižnici sú to štátne vedecké knižnice v Banskej Bystrici, Košiciach a Prešove. Ďalej sú to akademické knižnice univerzít v Trenčíne, Nitre, Trnave, Zvolene, Žiline, Slovenská chemická knižnica STU v Bratislave a Ústredná knižnica SAV v Bratislave.

Prostriedky sa použijú na modernizáciu, výstavbu a rekonštrukciu priestorov, dobudovanie a modernizáciu infraštruktúry knižníc, obstaranie externých informačných zdrojov a pod. Cieľom projektu je vytvoriť podmienky na poskytovanie novej generácie knižničných a informačných služieb pre vedu, inovácie, kultúru, priemysel a služby.

Projekt bude trvať do jesene roku 2008. V rokoch 2007 – 2013 by mal projekt Informácie pre inovácie pokračovať svojou druhou etapou, ktorá by mala byť rovnako podporená zo štrukturálnych fondov EÚ.

Viac o tomto projekte a ďalších projektoch SNK v Martine sa dozviete na http://www.snk.sk/?projekty-a-inovacie.

 


 

Cena INFORUM 2007 na Slovensko za projekt Digitálna knižnica

infocena.jpg (34286 bytes)

Na medzinárodnej konferencii o profesionálnych informačných zdrojoch INFORUM 2007, ktorá sa konala od 22. – 24. 5. 2007 v Prahe, získala Slovenská knižnica pre nevidiacich M. Hrebendu v Levoči Cenu INFORUM 2007 za projekt Digitálna knižnica (http://www.skn.sk/?katalogy). Za Českú republiku získali ceny projekty Odborová brána Knihovnictva a informačnej vedy (KIV) – http://kiv.jib.cz/ a Archív záverečných prác Masarykovej univerzityv Brne (http://is.muni.cz/lide/absolventi.pl).

Srdečne blahoželáme!

http://www.inforum.cz/infoceny/Okolo sveta cez 2 miliardy stránok – Around the world in 2 billion pages

V decembri 2006 získal Internet Archive (www.archive.org) grant z Mellonovej nadácie na pokračujúci vývoj nástroja na zber webu – Heritrix. S pomocou grantu spustí Internet Archive v lete 2007 zber 2 miliárd stránok. Bude to najrozsiahlejší zber, o aký sa kedy Internet Archive pokúšal. Projekt je určený na vytvorenie jedinečnej celosvetovej vzorky webu a zároveň pomôže zdokonaliť a predviesť rozšíriteľnosť Heritrixu.

Internet archive vyzval knižnice, archívy a všetky pamäťové inštitúcie na spoluprácu pri navrhovaní url adries. Cieľom je získať čo najširší medzinárodný webový obsah z rôznych krajín, geografických a jazykových oblastí. Každý štát navrhne maximálne 1 000 url adries.

Inštitúcie, ktoré sa chceli zapojiť, získali na vyžiadanie (prípadne automaticky) prístupové heslo. Časový harmonogram bol stanovený takto:

  1. nahlasovanie semienok (url adries) – 9. marec až 1. máj 2007 (rozšírené do 18. mája);
  2. spustenie zberu – 1. jún 2007;
  3. prístup ku kolekcii zo špeciálnej sekcie na stránke www.archive.org – 15. december 2007.

Slovensko sa k výzve pripojilo prostredníctvom Univerzitnej knižnice v Bratislave. Navrhnutých bolo 233 adries (prevažne online pokračujúcich prameňov). Zoznam je zverejnený v e-forme tohto čísla ITlib.


inforum.jpg (6102 bytes)
14. ročník konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch sa uskutoční v Prahe 27. – 29. mája 2008.


source.jpg (4056 bytes)   INSOURCE – nová konferencia

Na február 2008 chystá spoločnosť AiP v spolupráci s VŠE Praha konferenciu INSOURCE 2008, ktorá bude zamerana opäť na oblasť profesionálnych informačných zdrojov, ale predovšetkým z pohľadu ich využitia v obchode, manažmentu, marketingu, výskumu trhu, ekonomike a pod. Prvý ročník konferencie se bude konať 5. – 6. februára 2008 a detailné informácie budú k dispozícii na www.insource.cz.Dejiny Uhorska online

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach koncom roka 2006 nakúpila do svojich fondov CD a DVD nosiče v počte 22 kusov od firmy ARCANUM. Obsahovo sú nosiče zamerané predovšetkým na dejiny Uhorska. Popri iných materiáloch sú tu zastúpené také raritné dokumenty ako kompletné súbory vojenských máp z tzv. I. a II. vojenského mapovania Uhorska. Tieto elektronické dokumenty obsahujú okrem všeobecných informácií množstvo regionálnych údajov.

www.vkjb.sk

Share:
Issue content