E-content nie sú len (odborné) texty

From Slovakia

Trúfnem si napísať, že vo všeobecnosti prevláda názor, že
obsah elektronických informačných zdrojov (e-zdrojov) tvoria predovšetkým odborné
texty – články z časopisov, zborníkov, kníh a podobne – a texty zo
špeciálnych typov dokumentov (legislatíva, normy, patenty atď.) E-zdroje však
ponúkajú viac, pričom zaujímavý obsah nie je len výsledkom najnovších inovácií.

Publikovaná práca ako predmet výskumu

Na začiatok budem stále za informačný obsah pokladať
publikovanú prácu (zámerne nepoužijem výraz text). Obsahom e-zdrojov sú aj diela,
ktoré neboli či nie sú publikované ako vedecké, a predsa majú pre mnohé vedné
odbory veľký význam. Možno ich označiť ako primárne pramene, dokumenty
či diela. S takýmto obsahom pracujú napríklad
historici – či už ide o záznamy v starých kronikách a listinách
alebo o články publikované v bežnej dobovej tlači. Pre literárnych vedcov
a jazykovedcov sú dôležité úplné texty literárnych diel (poézia, próza, dráma),
ako aj už spomínané historické noviny a časopisy. K primárnym prameňom
možno zaradiť aj výtvarné, hudobné a iné umelecké diela.

 

svrsek1.jpg (209858 bytes)

Obrázok 1: Historická dobová tlač sa
z mikroformátov presúva do databáz. Ukážka digitalizovanej verzie Slovenských
pohľadov z roku 1881

Namiesto informácií dáta

Faktografické databázy sú v ponuke
producentov už niekoľko rokov. Rozvoj technológií spracovania, vyhľadávania
a ďalšej prezentácie dát priniesol aj v tejto oblasti mnohé novinky.

K faktografii v textovej podobe (adresáre, biografie,
slovníky, encyklopédie a pod.) pribudli nedávno tri unikátne zdroje, ktoré
môžu byť užitočné pre vedeckú prácu. Databázy Community of Scholars (COS)
sú zamerané na kontakty na vedeckú komunitu v celosvetovom meradle a na
informácie o možnostiach uchádzať sa o granty, ceny a ďalšie zdroje
financií pre všetky aspekty štúdia a vedeckej práce. Databáza PapersInvited
je informačný zdroj, v ktorom používateľ nájde všetky potrebné informácie
o pripravovaných konferenciách a špeciálnych vydaniach odborných periodík.
Služba ponúka aj doplnkové nástroje, ako sú osobný kalendár či plánovač.

svrsek2.jpg (215802 bytes)

Obrázok 2: Podrobné informácie o vedeckom pracovníkovi v databáze
COS Scholar Universe.

Okrem textovej faktografie narastá počet zdrojov, ktoré
spracúvajú číselné údaje. Vznikajú tak nové služby, ktoré umožňujú podrobné
vyhľadávanie číselných hodnôt s nadstavbovými nástrojmi na ich prezentáciu
v tabuľkách, grafoch a podobne. Typickými príkladmi môžu byť
štatistické databázy a faktografia z oblastí matematiky, fyziky
a chémie. Pridanou hodnotou k faktografickému obsahu môžu byť aj ďalšie
interaktívne nástroje pre vedcov na vytváranie grafov, výpočet rovníc, kresbu
štruktúrovaných chemických vzorcov a podobne.

Namiesto textu objekty

Knižnično-informačná prax i teória už spoznávajú pojmy
ako objekt, objektovo orientované databázy a programovanie. Informačným obsahom
už nie je len článok a jeho bibliografický popis, ale objekt a jeho
vlastnosti. Práve práca s objektmi, ich vlastnosťami a vzájomnými vzťahmi
nás posúva od informácií k znalostiam.

Praktickou aplikáciou takéhoto chápania informačného obsahu je
tzv. Deep indexing, ktorý spoločnosť CSA predstavila koncom minulého roka na veľtrhu
Online Information v Londýne. Deep indexing analyzuje publikované vedecké práce
viac než len na úrovni publikovaného článku a spracúva súvisiace grafické
objekty – tabuľky, grafy, schémy, mapy, ilustrácie a ďalšie. Bibliografickým
popisom týchto objektov vznikla databáza, ktorá poskytuje používateľom doteraz len
veľmi ťažko vyhľadateľné informácie.

svrsek3.jpg (162259 bytes)

Obrázok 3: Popisné údaje v úplnom zázname o ilustrácii v databáze CSA
Illustrata.

Inšpiratívne odkazy

Share:
Issue content