Dve nové databázy v Univerzitnej knižnici v Bratislave

From Slovakia

Vo februári 2007 predstavila Univerzitná knižnica
v Bratislave (UKB) dve nové databázy ako čiastkový výsledok jednej z úloh
svojho pracoviska Kabinetu retrospektívnej bibliografie, ktorý participuje
na plnení úloh Slovenskej národnej retrospektívnej bibliografie výskumom,
spracovávaním nepravých periodík (almanachy, ročenky, kalendáre, výročné
školské správy, schematizmy a i.) a následným publikovaním dosiahnutých
výsledkov formou tlačených bibliografií a v poslednom období, v zhode
s nástupom nových informačných technológií, tiež formou online databáz. Prvou
bola databáza Bibliografia výročných školských správ z územia Slovenska 1701
– 1850 (pozri ITlib, 1/2006), na ktorú nadväzujú databázy Bibliografia
článkov z výročných školských správ z územia Slovenska za školské
roky 1918/19 – 1952/53
prístupná na webovej stránke UKB http://phobos.ulib.sk/wwwisis/clankyVSS.htm
Biografie vo výročných školských správach 1918/19-1952/53 na
stránke http://phobos.ulib.sk/wwwisis/biografiaVSS.htm.

Spracovaný materiál – charakteristika

Výročné školské správy ako jeden z typov nepravých
periodík predstavujú relatívne málo známy historický prameň, avšak s veľkým
informačným potenciálom pre výskum dejín kultúry, vzdelanosti, najmä školstva
v období od 18. storočia až do polovice 20. storočia. Výročné školské
správy majú obsahovo i tematicky široký záber. Obsahujú materiál
predovšetkým zo spoločenskovednej oblasti. Základ tvorí pedagogicko-didaktická
problematika, z nej osobitne problematika školstva, ďalej dejiny a činnosť
jednotlivých škôl, študentských spolkov, záujmových krúžkov, potom aktivity
pedagogických pracovníkov a študentov. Početne sú vo výročných správach
škôl zastúpené odbornými štúdiami a staťami, esejami, úvahami a pod. odbory
história, filozofia, jazykoveda a literatúra, umenie a biografistika. Práve
veľké množstvo biografických profilových článkov, nekrológov, slávnostných
prejavov, smútočných oznámení a i. (zatiaľ okolo 620) dovolilo vytvoriť
z nich samostatnú bio-databázu, resp. subbázu biografií. Oblasť prírodných
vied a techniky je vo výročných školských správach zastúpená
v porovnaní so spoločenskými vedami len okrajovo.

Autormi jednotlivých príspevkov (odborných alebo literárnych
prác, fotografií, ukážok výtvarných prác, architektonických návrhov) sú
pedagógovia a študenti. Biografické články sú často bez autora.

Obidve databázy nie sú uzavreté, každá obsahuje
v súčasnosti približne tretinu z celkového množstva vyexcerpovaného
materiálu, čo pri Bibliografii článkov predstavuje 1 704 bibliografických záznamov
a pri Biografiách 629 záznamov, resp. biografických hesiel.

Z jazykového hľadiska prevažuje vo výročných školských
správach slovenčina, s výrazným odstupom nasledujú maďarčina, čeština,
nemčina a ruština. Potvrdzuje to aj uvedená tabuľka rozdeľujúca podľa jazykov
doteraz online sprístupnené záznamy v databáze článkov.

svob1.jpg (29717 bytes)

Databáza Bibliografia článkov…

Bibliografické záznamy v databáze článkov, podobne ako
v bio-databáze, sa tvorili vo formáte UNIMARC, ich štruktúra rešpektuje
medzinárodné štandardy ISBD, AACR2 i národné pravidlá bibliografického popisu.
Záhlavie v bibliografickom zázname databázy článkov je autorské,
v normalizovanej forme podľa Slovenského biografického slovníka. Bibliograficko-popisnú
časť
tvorí názov článku, prípadne podnázov, autor, zdrojový dokument
a lokácia článku. Hlavnú časť záznamu predstavuje bibliografická poznámka,
ktorej jadrom je anotácia. V prípade, že názov článku vystihuje jeho obsah,
anotácia chýba. Súčasťou niektorých záznamov sú i ďalšie poznámky
vzťahujúce sa k textu anotácie alebo sprostredkujúce pomocné informácie
k identifikácii autora a zdrojového dokumentu (obr. 1).

svob2.jpg (28957 bytes)

Obr. 1 Záznam z databázy článkov

Pri práci s databázou má používateľ možnosť
Tematického prezerania záznamov. Na základe Medzinárodného desatinného triedenia
(MDT) má k dispozícii zatiaľ 42 tematických okruhov/skupín (obr. 2).

svob3.jpg (201583 bytes)

Obr. 2 Databáza článkov – tematické prezeranie

Rozšírené vyhľadávanie v databáze je možné podľa slov
z názvu, pôvodcov, zdrojového dokumentu, predmetových hesiel osobných,
korporácií, geografických, všeobecných a tiež kombináciou jednotlivých
selekčných prvkov s použitím operátorov AND/OR (obr. 3). Používateľ môže
vyhľadávať zadaním priamej rešeršnej požiadavky alebo cez index vyhľadávacích
termínov (ikona Otáznik ), zobrazí sa mu skrátený
záznam ním vyhľadaných článkov a následne po kliknutí na možnosť Zobraz
všetko záznam rozšírený.

svob4.jpg (266836 bytes)

Obr. 3 Databáza článkov – formulácia dotazu
s použitím slovníka

Databáza Biografie vo výročných správach…

Bio-databáza, na prvý pohľad pre bežného používateľa javiaca
sa ako samostatná, i keď úzko súvisiaca databáza s databázou článkovou,
je vlastne jej časťou – subbázou. Záznamy v nej, ktoré možno – vďaka
precíznemu a podrobnému anotovaniu biografických článkov vo výročných
školských správach dlhoročnou pracovníčkou Univerzitnej knižnice Mgr. Želmírou
Geškovou – nazvať biografickými hes-lami, sa nachádzajú aj
v databáze článkov v Tematickom prezeraní, v skupine Biografie.
Kým v databáze článkov sme zobrazili len časť anotácie – krátku informáciu
o článku, v bio-databáze sa zobrazuje rozšírená anotácia (biografické
heslo). Východiskom pre záhlavie biografického hesla bolo osobné
predmetové heslo: meno osobnosti, rok narodenia, úmrtia (niekedy sa nepodarilo
obidva údaje zistiť) a povolanie, hlavná činnosť alebo funkcia, ktorú osobnosť
vykonávala. Vlastné biografické heslo tvorí rozšírená anotácia. Rozsah
hesla a kvalita informácií sú determinované typom zdrojového článku
(profilový článok, nekrológ, smútočné oznámenie a pod.). Súčasťou hesla
poznámky k jeho obsahu alebo zdrojovému dokumentu a na záver sa
uvádzajú zdroje biografického hesla, ktorými sú výlučne články
z výročných školských správ (obr. 4).

svob5.jpg (55581 bytes)
Obr. 4 Bio-databáza, záznam o osobnosti

Biografická databáza umožňuje používateľovi prezeranie podľa
abecedy. V doteraz spracovaných písmenách A – CH je obsiahnutých 629
biografických hesiel o 402 osobnostiach, z nich je 385 mužov a 17 žien
pracujúcich prevažne v školstve, menej v iných sférach
kultúrno-spoločenského života (politika, medicína, cirkev, umenie a pod.). 176
z týchto osobností je spracovaných aj v Slovenskom biografickom slovníku,
v čom vidíme najväčší prínos bio-databázy (obr. 5). Samostatné
vyhľadávanie v bio-databáze nie je možné. Používateľ tak môže urobiť cez
Rozšírené vyhľadávanie v článkovej databáze tým spôsobom, že ako prvé
kritérium zadá do preddefinovaného nastavenia Všetky polia nasledujúcu hodnotu MDT:
929. V kombinácii cez ľavý operátor AND môže zadať druhé kritérium
vyhľadávania.

svob6.jpg (204756 bytes)

Obr. 5 Bio-databáza, osobnosti začínajúce písmenom C

Technické aspekty databáz

Pri tvorbe databázy článkov i bio-databázy bol použitý
databázový a rešeršný systém CDS/ISIS, ktorého vyhľadávací mechanizmus
spĺňa všetky potenciálne požiadavky zo strany používateľa. Internetová verzia
databáz je vytvorená pod systémom GenISIS Web a ako základ dynamickej aplikácie
funguje internetové rozhranie WWWISIS. Aplikácia je prevádzkovaná na www serveri pod
operačným systémom Sun Solaris.

Obidve spomínané databázy sú vo vzťahu hlavná databáza –
subbáza (databáza článkov – bio-databáza). Fakt, že každá má samostatnú
internetovú stránku, vytvára dojem, že ide o dve samostatné databázy. Biografické
záznamy možno nájsť aj v databáze článkov, len vizuálna stránka týchto
záznamov je odlišná, keďže v každej databáze sa kládol dôraz na zobrazenie iných
položiek.

Veríme, že obidve databázy, hoci zatiaľ čiastočné, ponúknu
vedeckým používateľom i verejnosti prístup k novým informáciám.

Share:
Issue content