Zamyslenie sa knižnično-informačného zamestnanca…

From Slovakia

Áno, je to tak. K prostému a jednoznačnému pomenovaniu nášho povolania knihovník sme si zvykli pridať ešte bonus vo forme prívlastku informačný.

Práca knihovníka ako sprostredkovateľa myšlienok a užitočných informácií dostala punc odborníka na technológie. Desaťročia budované fondy kníh, periodík a ďalších printových médií sa rozšírili o audio- a videomédiá.

S nástupom internetu a jeho sprostredkujúcich a komunikačných možností sa rozširuje využívanie elektronických informačných zdrojov za výraznej pomoci digitalizácie.

O tejto kategórii informácií sa povedalo a napísalo už veľa. Téma elektronizácie a digitalizácie býva ústredným motívom seminárov a konferencií.

Mojou úlohou v tomto príspevku nie je terminologická definícia ani klasifikácia či opis jednotlivých databáz. Chcem zdôrazniť dôležitosť inštitucionalizácie sprostredkovania informácií práve knižnicami ako gestormi nových poznatkov.

V ostatnom čase cítime miernu renesanciu kultúrnych návratov, napríklad i v podobe otvorenia kultúrnej ustanovizne Slovenského národného divadla či projektový návrh novostavby Štátnej vedeckej knižnice v Prešove.

Aj tento svieži závan nám ostatným čakateľom dáva nádej, že niekedy nie príliš radostná situácia knižníc sa zlepší.

O takomto kvalitatívnom posune sníva aj naša univerzitná knižnica, ktorá svoju budúcnosť vidí v infiltrácii do študijno-informačného centra Trnavskej univerzity, zachovávajúc si svoju špecifickú autonómiu. V prípade tejto koncepcie je neodmysliteľné spojenie poskytovania informácií s využitím informačných technológií.

Aj v rámci našich súčasných personálne aj priestorovo obmedzených možností je otázka vybavenia knižnice komunikačnými prvkami, operatívne sprostredkujúcimi rýchle informácie, rovnako dôležitá ako štandardné doplňovanie knižničného fondu.

Okrem dotačných zdrojov financovania knižnice využívame aj možnosti získavania mimodotačných zdrojov a participujeme na centrálnych projektoch s cieľom zabezpečiť čo najširšie spektrum elektronických zdrojov vzhľadom na široký záber študijných odborov na Trnavskej univerzite.

Informácie o elektronických informačných zdrojoch sú prístupné na webovej stránke univerzitnej knižnice (www.truni.sk) v sekcii Elektronické knihy a periodiká a sú prístupné na základe IP adries. Túto sekciu dopĺňame informáciami o voľne dostupných databázach, službách, slovníkoch, portáloch.

S nasadením, knihovníkom vlastným, využívame každú príležitosť informovať našich súčasných i potenciálnych používateľov o možnostiach, spôsobe a forme s týmito zdrojmi pracovať.

Cieľové skupiny oslovujem na hodinách informačnej výchovy, prostredníctvom webovej stránky univerzity i prostredníctvom univerzitného periodika.

V spolupráci so skúsenými lektormi každoročne pripravujeme semináre s praktickými ukážkami a motivujeme tak užívateľov na sofistikovanejšiu vedecko-pedagogickú činnosť.

Na prezentáciu nových služieb a zhodnotenia štatistických ukazovateľov využívame aj pracovné rokovania kolégia rektora univerzity a knižničnej rady univerzity.

Všetci zamestnanci sú pravidelne informovaní o skúšobných prístupoch do nových databáz.

Kvalitatívny posun v oblasti elektronického sprostredkovania informácii vidíme v postupnom napĺňaní cieľov projektu akademických knižníc Budovanie digitálnych akademických knižníc – zber a sprístupnenie úplných textov publikácií slovenských univerzít, v rámci ktorého budeme v digitalizovanej podobe sprístupňovať používateľom úplné texty záverečných a kvalifikačných prác. Zatiaľ v takejto podobe budujeme repozitáre evidencie publikačnej činnosti vedecko-pedagogických zamestnancov univerzity.

Záujem o elektronické zdroje a služby s nimi spojené vyjadrili i respondenti prieskumu k informačnej gramotnosti akademických knižníc, ktorý sme vyhodnotili za našu knižnicu.

Zachovávajúc vzdelávaciu funkciu knižnično-informačného pracoviska, snažíme sa prispieť ku kvalitným novým formám akademického vzdelávania zatraktívnením služieb knižnice i pre širšiu verejnosť, najmä v oblasti ďalšieho vzdelávania občanov.

V súlade s prioritami národnej stratégie v operačnom programe Informatizácia spoločnosti i v zmysle Programu eContent majú knižnice vo všeobecnosti pevné miesto stabilizačného prvku v znalostnej spoločnosti.

Share:
Issue content