D-knižnica Univerzitnej knižnice v Bratislave

From Slovakia

Každý sa už asi raz pohrával s myšlienkou sprístupnenia svojich dokumentov na internete. Niektorí z vás možno zašli ďalej a začali uvažovať o výhodách sprístupňovania informácií prostredníctvom digitálnej knižnice. Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej len UKB) vytvára denne na svojich pracoviskách obrovské množstvo elektronických dát. Myšlienka digitálnej knižnice začínala byť čoraz aktuálnejšia s pribúdajúcim množstvom a zvyšujúcim sa dopytom po zdigitalizovaných dokumentoch. Čoskoro sme zistili, že s vytvorením digitálnej knižnice už nemôžeme dlhšie čakať.

Výber softvéru

Najskôr sme začali s analýzou voľne dostupných softvérov, prostredníctvom ktorých by bolo možné digitálnu knižnicu vytvoriť. Zo začiatku sme sa rozhodovali medzi softvérmi DSPACE, FEDORA, CDS Invenio a Greenstone. Po podrobnej analýze všetkých vlastností a funkcií softvérov v kombinácii s možnosťami UKB sme sa rozhodli pre softvér Greenstone. K jeho prednostiam patria jednoduchosť, medzinárodná podpora, nepretržitý vývoj a schopnosť pracovať s rozličnými formátmi. K ďalším plusom, ktoré sme docenili až neskôr, patrí bezplatná podpora a ochota vývojárov spolupracovať.

Začiatky

Na implementácii softvéru Greenstone sme začali pracovať v lete 2006. Prvý problém, na ktorý sme narazili, bola absencia slovenskej lokalizácie, ktorú sme vytvorili v priebehu jedného mesiaca. Na jeseň sme začali testovaciu prevádzku. Po oboznámení sa s funkciami softvéru a doladení posledných odchýlok sme v decembri sprístupnili našu prvú digitálnu zbierku. Odvtedy neustále dopĺňame naše staré zbierky a vytvárame nové.

Súčasnosť a budúcnosť

Digitálnu knižnicu UKB (URL http://digitalna.kniznica.info) sme vytvorili s použitím softvéru Greenstone. V súčasnosti používame poslednú stabilnú verziu Greenstone 2.72 pod operačným systémom Solaris. Digitálna knižnica UKB sprístupňuje deväť digitálnych zbierok. Približne polovicu z nich tvoria zdigitalizované historické knižničné fondy UKB. Zvyšné zbierky tvoria skenované seriálové publikácie, poslednú zbierku tvoria práce reštaurátorského pracoviska UKB. Všetky zbierky v digitálnej knižnici sa skladajú z približne šesťdesiattisíc elektronických dokumentov.

Digitálnu knižnicu plánujeme stále vylepšovať a rozširovať. V najbližšom období v UKB plánujeme:

  • prechod na prvú stabilnú verziu Greenstone tretej generácie,
  • sprístupnenie databázy z CDS/ISIS,
  • sprevádzkovanie digitálnej zbierky Elektronickej knihy na objednávku,
  • vytvorenie zbierky pre zrakovo znevýhodnených používateľov,
  • spolupracovať na vytvorení bibliografickej databázy kvalifikačných prác KKIV FiF UK,
  • vytvárať a sprístupňovať nové zbierky.

Záver

Vybudovanie online digitálnej knižnice nebolo ani nebude jednoduché bez ohľadu na to, či sa rozhodnete pre komerčný alebo voľne prístupný produkt. V súčasnosti však existujú softvéry ako Greenstone, ktoré vedia náročnosť minimalizovať. Na ceste k digitálnej knižnici sme sa stretli s mnohými otázkami, na ktoré sme museli hľadať odpovede. Dnes však môžeme povedať, že naša knižnica výberom softvéru Greenstone každoročne ušetrí nemalé finančné prostriedky. Štatistiky prístupov na stránky digitálnej knižnice a spätná väzba návštevníkov nás len utvrdili v tom, že naše rozhodnutie vybudovať digitálnu knižnicu prostredníctvom softvéru Greenstone bolo správne.

Share:
Issue content