Digitalizácia generálneho menného katalógu UKB

From Slovakia

Univerzitná knižnica v Bratislave (ďalej UKB) cieľavedome budovala od svojho vzniku systém katalógov, ktorého bohatá škála je výsledkom pracovných aktivít generácií pracovníkov knižnice. V systéme katalógov UKB sa jednotlivé katalógy vzájomne dopĺňali, a tak vytvárali ucelený obraz o zložení a obsahu knižničných fondov z rozličných hľadísk.

V priebehu takmer deväťdesiatročnej existencie knižnice sa vybudoval dômyselný systém katalógov menných a vecných, čitateľských a služobných, ako aj kartoték, ktoré sa viazali na jeden alebo viaceré knižničné fondy, pričom ich zobrazovali vždy z iného pohľadu. V niektorých obdobiach vývoja knižnice fungovalo vedľa seba takmer štyridsať rôznych katalógov a kartoték. Od polovice 60. rokov 20. storočia sa zároveň s automatizáciou a neskôr s hromadným nástupom informačných a komunikačných technológií začali budovať v UKB elektronické katalógy.

Napriek tomu prechod od lístkového k elektronickému katalógu nebol a ani nie je až taký jednoduchý. Lístkové katalógy, s výnimkou katalógu periodík a katalógu periodických sérií monografií a služobného menného a systematického katalógu periodík, sa po určitých technických problémoch s tlačením katalogizačných lístkov prestali budovať koncom 90. rokov. Súčasne sa uzavreli aj služobné katalógy – generálny menný katalóg a služobný repozitný katalóg.

Z viac ako 2,4 miliónov knižničných jednotiek uchovávaných v UKB je elektronicky spracovaných odhadom len 20 % . V tejto situácii UKB nie je žiadnou výnimkou. Na Slovensku, ale až na malé výnimky ani v zahraničí, nie je väčšej knižnice, ktorá by mala celý fond elektronicky spracovaný a dostupný modernou technikou. Je to nedostatok zásadného významu, ktorý limituje a priamo determinuje vlastne celú knižnično-informačnú činnosť. Zásadný problém v UKB vznikol v rozhodnutí zabezpečovať výpožičky v automatizovanom režime. Dokumenty, ktoré prechádzajú cez automatizovaný výpožičný systém, musia sa elektronicky spracovať, a to v module trochu naivne nazvanom rýchla katalogizácia. Výsledky rýchlej katalogizácie sú pre informačný proces len veľmi skúpou oporou, najmä preto, že tomuto typu dodatočného zápisu – spracovania dokumentov do elektronickej bázy – úplne chýbajú vecné selekčné znaky, ako je notácia MDT, predmetové heslá alebo iné možnosti.

UKB rovnako ako mnohé knižnice prišla k záveru, že vlastnými zdrojmi, počas bežnej prevádzky a s existujúcimi kapacitami nie je možné vybudovať v najbližšom čase úplný elektronický katalóg. Preto bolo treba nájsť možnosť sprístupniť existujúce lístkové katalógy širokému okruhu používateľov a využiť intelektuálne dedičstvo tradičných katalógov pre retrospektívne budovanie elektronických katalógov.

O sprístupnenie svojich fondov pomocou digitalizácie lístkových katalógov sa UKB snažila viac rokov. Prax v mnohých knižniciach podobného typu a veľkosti ukázala, že síce ide o dosť drahú, ale rýchlu a efektívnu formu. UKB niekoľko rokov bez výsledku predkladala projekty, zháňala sponzorov, darcov a chcela sa napojiť aj na už prebiehajúce projekty. Projekty vychádzali z premisy, že naskenovaný katalóg sprístupní knižničné fondy UKB širokej verejnosti a zároveň sa preklenie obdobie prípravy a vlastnej realizácie retrokonverzie katalógov UKB do elektronickej podoby.

Generálny katalóg (služobný) je najstarším a najúplnejším katalógom v UKB. Katalóg sa vyvíjal v dvoch etapách. Prvá etapa sa viaže na činnosť knižnice Alžbetínskej univerzity z roku 1914 a kontinuálne odráža knižničný fond doplňovaný do roku 1982. Druhá etapa budovania katalógu zahŕňa uchovávané dokumenty získané do knižnice po roku 1983 až do uzavretia katalógu. Súčasťou generálneho katalógu je systematický katalóg budovaný do roku 1982 a katalóg slovacík. Všetky tri časti generálneho katalógu tvoria integ-rálny celok a sú cenným historickým dokumentom.

Už pri spracovaní návrhov projektov sa postupne riešili niektoré teoretické a praktické otázky. Bola to predovšetkým otázka, ktorý katalóg skenovať, či katalóg, ktorý sa vyberie na skenovanie, zahŕňa čo najširšie obdobie, či sa bude musieť urobiť rozsiahlejšia redakcia katalógu vybratého na skenovanie. Nie nepodstatné bolo zhodnotenie úpravy lístkov, na akom materiáli sú lístky zhotovené, ako sú záznamy radené, aká je kvalita záznamu, aké písmo je na lístkoch, aký jazyk záznamov prevláda. Postupne sa vytýčila stratégia digitalizácie – skenovania katalógov UKB. Skenovať a prenášať do digitalizovanej podoby sa bude menný generálny katalóg, bez redakčných zásahov, v reálnom obraze historických lístkov.

V priebehu rokov 2004 – 2006 rokovalo vedenie UKB postupne s viacerými firmami, ktoré mali väčšie či menšie skúsenosti s prevodom papierových lístkových katalógov do digitalizovanej podoby. Uvažovalo sa aj s možnosťou zakúpiť skener, ovládací program a skenovanie uskutočniť vo vlastnej réžii. V záverečnej etape sa však vedenie knižnice predsa rozhodlo zadať úlohu takej firme, ktorá sa na takéto úlohy špecializuje a má s nimi dobré skúsenosti. Po prvej experimentálnej digitalizácii v čierno-bielom výstupe v kvalite 300 dBi sa dohodla s expertmi vyššia kvalita – 400 dBi v plnej farbe, čím sa zabezpečilo dobré rozlíšenie záznamu. Táto technológia sa osvedčila najmä pri rozlíšení textov na záznamoch tlačených kopírovacou technikou ormig. Generálny katalóg UKB má svoje ďalšie špecifikum – katalogizačné lístky sú popísané na oboch stranách. Preto bolo nevyhnutné naskenovať averz a reverz každého lístka s tým, že skener bude schopný vynulovať reverzy bez záznamu. Ukázalo sa, že opotrebovanie lístkov vytvára na reverze lístkov mapy fľakov, machule od atramentu a iné škvrny. Skener nebol schopný rozlíšiť text a obrazce na reverze lístka. Preto sa celý katalóg prezentuje vždy v náhľade na averz a reverz príslušného záznamu.

Pri práci na skenovaní katalógu vznikla dilema, čo s rozraďovačmi katalógového systému. Vývoj rozraďovačov v tomto katalógu je osobitná kapitola, ktorá by si vyžiadala širšiu pozornosť. Pripravovaný riadiaci systém katalógu sa plne opiera o funkcionalitu rozraďovačov. Predbežné skúsenosti ukazujú, že využitie rozraďovačov (je ich vyše 1 400) pôsobí veľmi dobre, čitateľ nachádza pomerne jednoduchú stratégiu pri dosiahnutí svojho informačného cieľa.

Skenovanie 1 800 000 záznamov, 1 200 zásuviek sa urobilo v priebehu šiestich týždňov, v novembri a decembri 2006. Postupne sa vyberal spôsob sprístupnenia katalógu. Rozhodovalo sa, či sa umožní len vyhľadávať a lokalizovať dokument, alebo bude pripojená ako nadstavba aj možnosť si dokument objednať. Podobne sa bolo treba rozhodnúť, ako sa bude používateľ pohybovať medzi obrázkami, aká bude navigácia a aká štruktúra, či sa používateľovi umožní vybrať si v naskenovanom katalógu vyšší stupeň rozlíšenia pre konkrétny obrázok. Dôležité bolo aj určiť stratégiu, ako sa budú oba katalógy – naskenovaný a elektronický – používateľom prezentovať. Obidva katalógy sa totiž v určitých časových etapách prekrývajú, do elektronického katalógu sa dostali aj záznamy staršie, spracované v module rýchla katalogizácia. Staršie dokumenty sa dajú požičať len prezenčne, ale časť dokumentov, knihy vydané po roku 1953, s vybranými signatúrami, sa môžu požičať aj absenčne.

V súčasnosti je katalóg naskenovaný – knižnica má kópiu menného generálneho katalógu v elektronickej podobe. K dispozícii je obrovský súbor, ktorý sa už sprístupňuje. Katalóg je prístupný na stránke UKB cez adresu katalógy UKB alebo na adrese http://sos.ulib.sk/listok.php. Čitateľ má pri naskenovanom zázname k dispozícii žiadanku, do ktorej zapíše základné bibliografické údaje, signatúru dokumentu a svoje osobné údaje. Žiadanka sa vytlačí v sklade a s dokumentom ide na pracovisko, ktoré zabezpečuje rýchlu katalogizáciu. Dokument sa skatalogizuje aj za pomoci naskenovaného katalógu, v knižničných jednotkách sa doplnia chýbajúce jednotky. Chybné alebo neúplné záznamy z rýchlej katalogizácie sa v elektronickom katalógu opravia. V naskenovanom generálnom katalógu pri zázname sa stratí žiadanka a pribudne poznámka: “Kniha je už skatalogizovaná v online katalógu. Žiadanku zadajte, prosím, tam”. Od sprístupnenia katalógu na internete koncom marca 2007 sa za mesiac prevádzky objednalo prostredníctvom digitalizovaného katalógu 320 dokumentov a takmer 900 dokumentov sa za pomoci naskenovaného menného katalógu skatalogizovalo v module rýchla katalogizácia, alebo sa záznamy dokumentov v elektronickom katalógu overili alebo doplnili.

Je zaujímavé, že UKB je v krátkom čase tretia knižnica, ktorá sprístupnila svoje fondy prostredníctvom digitalizovaných katalógov, po Ústrednej knižnici SAV a Slovenskej pedagogickej knižnici. ÚK SAV previedla do digitalizovanej podoby 2 katalógy – názvový lístkový katalóg periodík do roku 2004 a menný (autorský) lístkový katalóg do roku 2001. Slovenská pedagogická knižnica digitalizovala spolu 6 katalógov. Obidve knižnice používajú rovnakú technológiu a podobný alebo rovnaký softvér na objednávanie dokumentov vyhľadaných v katalógu. Uvidíme, či UKB pôjde touto cestou ďalej, alebo si vyberie inú. Môže sa inšpirovať desiatkami digitalizovaných katalógov v Európe a vo svete.

V každom prípade chceme v druhej etape využiť technologickú procedúru OCR a umožniť používateľovi zvýšiť strategický komfort orientácie v katalógu. Digitalizácia katalógu bola urobená, čo sa týka technickej kvality tak, aby spĺňala kritériá pre čo možno najlepšiu aplikáciu procedúry OCR. Táto technológia sa osvedčila už v minulosti na veľkých katalógových celkoch v zahraničí. V súčasnosti sa realizujú čiastkové kroky nabiehania celého programu konverzie cez OCR.

V tretej etape bude nevyhnutné celý katalóg postupne “prepísať” do štandardného formátu. Aj s touto procedúrou sú v zahraničí skúsenosti. Využitie digitalizovanej verzie katalógu umožňuje celý proces prepisu mnohonásobne zrýchliť a zefektívniť. Toto je náš strategický plán na najbližšie obdobie. Je zrejmé, že je to plán na viac rokov, ale digitalizácia zreálnila jeho uskutočnenie.

Štandardom by malo byť online prepojenie naskenovaného katalógu na automatizovaný výpožičný protokol.

Naskenovaný generálny menný katalóg UKB bude potrebnou náhradou za neúplný elektronický katalóg. Významový diapazón generálneho katalógu UKB podstatne presahuje potreby používateľov Slovenskej republiky, umožní orientáciu a uspokojí informačné potreby záujemcov z celého sveta.

Share:
Issue content