Databázy EBSCO v slovenských knižniciach

From Slovakia

Každá knižnica, či už malá alebo veľká, sa snaží zabezpečiť dostupné informačné zdroje pre svojich používateľov, čitateľov, klientov a návštevníkov. V prvom rade je to prostredníctvom nákupov kníh a časopisov, ktorých vlastníkom sa stáva knižnica; a tieto dokumenty sa stávajú trvalým depozitom každej knižnice. V súčasnosti sa čoraz častejšie dostáva do popredia nový fenomén: prechod od vlastníctva dokumentov k zabezpečeniu prístupu k nim. Knižnica tak nevlastní knihy ani časopisy, ale zabezpečuje na určité obdobie prístup
k nim. Nakupuje tzv. licenciu prístupu do časopisov, kníh a iných dokumentov v rámci určitej ponuky.

Tento prístup do elektronických časopisov, kníh a iných materiálov, mnohé v plnom texte, prináša Slovenská národná knižnica v Martine (ďalej SNK) už niekoľko rokov pre všetky akademické, vedecké, verejné a špeciálne knižnice na Slovensku. Ide o balík elektronických časopisov firmy EBSCO Publishing, ktorý sa každý rok obmieňa a dopĺňa inými databázami. Zabezpečuje národnú licenciu, preto je prístup do týchto databáz v rámci slovenských knižníc takmer neobmedzený.

Ako to bolo na začiatku?

Celý projekt a idea vznikla z iniciatívy nadácie Open Society Institute (OSI) zameranej na knižnice a informačné inštitúcie ako projekt eIFL Direct (Electronic Information For Library Direct) pre krajiny strednej a východnej Európy a Južnej Afriky. Cieľom tohto projektu bolo umožniť čitateľom a používateľom knižnice rýchly a kvalitný prístup k vedeckým informáciám. V rámci tohto projektu boli vybrané databázy firmy EBSCO Publishing, pričom licenčné podmienky, zloženie ponúknutých databáz, cena a prístup v rozsahu národnej licencie boli finančne veľmi výhodne dohodnuté prostredníctvom OSI a eIFL. Tieto databázy boli zamerané predovšetkým na humanitné, spoločenské a ekonomické vedy. Národná licencia dovoľuje využívať databázy širokému okruhu užívateľov a zaručuje demokratický prístup k informáciám. Zároveň umožňuje všetkým akademickým, vedeckým, verejným a špeciálnym knižniciam na celom Slovensku poskytovať progresívne, moderné a kvalitné služby.

Projekt eIFL Direct bol vytvorený v rokoch 2000 až 2002 a jeho koordinátorom bola Nadácia otvorenej spoločnosti v Bratislave. Po tomto období však databázy EBSCO naďalej ostávali súčasťou základného balíka elektronických zdrojov pre slovenské knižnice vďaka SNK, ktorá prebrala koordináciu databáz EBSCO na Slovensku. V roku 2002 boli tieto databázy financované ešte v spolupráci NOS v Bratislave a SNK a od roku 2003 národnú licenciu pre slovenské knižnice hradí výhradne SNK.

Súčasnosť

Databázy EBSCO sa na Slovensku za sedem rokov stali neoddeliteľnou súčasťou ponuky slovenských knižníc v rámci poskytovania prístupu k elektronickým informačným zdrojom pre čitateľov a návštevníkov knižníc, ako aj pre vedeckých pracovníkov, lekárov, historikov, ošetrovateľky, ekonómov a ďalšieho širokého spektra vedcov, profesorov, študentov aj širokej laickej verejnosti.

SNK v snahe využiť svoje postavenie národnej inštitúcie sa rozhodla poskytovať obrovské zdroje informácií nielen pre vlastných používateľov, ale aj pre iné knižnice (okrem súkromných) a ich používateľov na celom Slovensku. Na základe vyplneného registračného formulára sa knižnice a ich používatelia môžu dostať zdarma k obrovskému množstvu časopisov v elektronickej podobe, pričom mnohé z nich sú plnotextové.

Databázy EBSCO a slovenské knižnice

V súčasnosti je registrovaných 84 slovenských knižníc, ktoré aktívne využívajú databázy EBSCO. Ich počet klesol po roku 2006, pretože niektoré knižnice sa zlúčili pod centrálnu knižnicu1, takže v štatistikách vo využívaní databáz EBSCO vystupujú spoločne, alebo niektoré knižnice boli registrované viackrát a došlo k odstráneniu duplicitných registrácií. Súčasne databázy EBSCO využíva aj 9 stále nepreregistrovaných knižníc, teda databázy EBSCO využíva spolu 93 slovenských knižníc.

Aj v súčasnosti stále prebieha registrácia nových knižníc, ktoré sa prihlasujú a majú záujem o tieto databázy. Od januára do marca 2007 sa prihlásili 4 nové knižnice, ktoré získali bezplatný prístup do týchto databáz2, a ďalšie knižnice boli preregistrované. Národná licencia umožňuje prístup neobmedzenému počtu akademických, vedeckých, verejných a špeciálnych knižníc, čím sa podstatne líši od konzorcionálneho nákupu, ktorý je obmedzený počtom zúčastnených knižníc v danom konzorciu vzhľadom na spoluúčasti financovania elektronického informačného zdroja.

Databázy EBSCO využívajú všetky akademické a vedecké knižnice, ďalej niektoré verejné i špeciálne knižnice, ktorých zameranie je rôznorodé – lekárske, galérie a múzeá.

halien1.jpg (56142 bytes)
Graf č. 1 Podiel knižníc využívajúcich databázy EBSCO na Slovensku

 

Databázy EBSCO prístupné na Slovensku

Na začiatku projektu v roku 2000 bolo sprístupnených 5 databáz od spoločnosti EBSCO Publishing. V súčasnosti zabezpečuje SNK prístup až do 12 databáz, ktoré sú pre slovenské spektrum knižníc veľmi výhodné. Od začiatku projektu bolo spustených aj niekoľko skúšobných prevádzok ďalších EBSCO databáz3. Na základe dlhoročnej a úspešnej spolupráce medzi SNK a spoločnosťou EBSCO Publishing získavajú knižnice voľné a bezplatné vstupy do niektorých databáz mnohokrát oveľa dlhšie, ako ponúkajú iné spoločnosti. Spravidla spoločnosť EBSCO Publishing poskytuje trojmesačný free trial, ale v roku 2006 umožnila jedinečný free trial do databázy DynaMed na jeden rok.

Najvyužívanejšou a najobľúbenejšou databázou v rámci národnej licencie databáz EBSCO je Academic Search Premier4, ktorá má nesmierne využitie spomedzi všetkých prístupných databáz na Slovensku, pretože jej zameranie je široké. Je to multiodborová databáza, ktorá obsahuje 8 144 abstraktovaných a indexovaných časopisov, z toho 4 493 plnotextových, 6 959 indexovaných peer-reviewed, z toho 3 638 peer-reviewed plnotextových, a 55 kníh v plnom texte. V tejto databáze je zastúpená architektúra, urbanizmus, astronómia, biológia, biochémia, ekonómia, obchod, energetika, fyzika, geografia, geológia, humanitné vedy, hydrológia, chémia, matematika, medicína, počítače, softvér, poľnohospodárstvo, potravinárstvo, telekomunikácie, vzdelávanie a životné prostredie. Retrospektíva tejto databázy je do roku 1975.

halien2.jpg (14090 bytes)    halien3.jpg (13340 bytes)

Obľúbenosť tejto databázy dokazuje aj stále sa zvyšujúce rešeršné požiadavky za posledné štyri roky.
(pozri graf č. 2).

halien4.jpg (43960 bytes)
Graf č. 2 Počet vyhľadávaní v databáze Academic Search Premier za obdobie 2003 – 2006

Druhou databázou, ktorá bola podľa štatistických ukazovateľov najviac využívaná v roku 2006, bola databáza Business Source Premier. Táto databáza, určená najmä pre ekonómov a príbuzné odbory, už nie je v základnej ponuke pre slovenské inštitúcie, pretože SNK sa na základe výborných štatistických výsledkov využitia skúšobnej prevádzky databázy Business Source Complete rozhodla zaplatiť upgrade databázy Business Source Premier na Business Source Complete od 1. januára 2007. Je to najväčšia obchodná a vedecká, čiastočne plnotextová databáza, retrospektívne spracovaná do roku 1886. Súčasťou tejto databázy je aj databáza Regional Business News a spolu obsahujú 3 740 časopisov, z toho 2 854 plnotextových časopisov a viac ako 1 300 peer-reviewed časopisov, 603 plnotextových kníh, 166 prípadových štúdií, 10 120 profilov spoločností, 1 441 ekonomických štúdií krajín sveta, viac ako 17 400 priemyselných štúdií, viac ako 18 000 interview vedúcich pracovníkov, takmer 2 500 SWOT analýz a mnoho ďalších. V konečnom výsledku nájdeme aj 20 000 najviac citovaných autorov, čo je absolútna novinka v tejto databáze.

halien5.gif (47741 bytes)

Pre verejné, ale aj akademické knižnice je určená databáza MasterFILE Premier, ktorá obsahuje 2 598 časopisov, z toho 1 737 v plnom texte. Ďalej obsahuje viac ako 500 plnotextových odborných kníh, 84 774 biografií5, viac ako 100 000 primárnych zdrojov dokumentov6 a 276 132 fotografií, máp a vlajok. Jej retrospektíva siaha do roku 1975, má všeobecné zameranie, ale zahŕňa aj obchod, zdravie, vzdelávanie, vedu, multikultúrne problémy a mnoho iných oblastí.

Veľmi zaujímavá databáza je Newspaper Source, ktorá obsahuje 25 národných (U.S.) a medzinárodných novín (cover-to-cover)7, 260 plnotextových regionálnych novín8 a v konečnom dôsledku obsahuje viac ako 120 000 plných textov prepisu správ z televízie a rozhlasu9.

halien6.jpg (14203 bytes)

Z oblasti zdravotníctva si používatelia nájdu hneď niekoľko významných databáz. Ako najvýznamnejšiu môžeme považovať databázu MEDLINE with Full Text. Je to primárna databáza pre lekárov a zdravotníkov, ktorú tvorí National Library of Medicine v Spojených štátoch amerických, využívajúca Medical Subject Headings. Do februára 2007 v základnej ponuke databáz bola len databáza MEDLINE, no vďaka výbornej štatistike využitia databázy MEDLINE with Full Text v priebehu skúšobnej prevádzky sa SNK rozhodla financovať ďalší upgrade databázy MEDLINE na MEDLINE with Full Text, ktorá sa stala súčasťou základného balíka EBSCO databáz na Slovensku. Retrospektíva tejto databázy je do roku 1965 a obsahuje 1 172 plnotextových časopisov. Novinkou v tejto databáze je nový plnotextový časopis New England of Medicine od roku 1993.

Pre ošetrovateľky a stredný zdravotnícky personál je určená ďalšia databáza so zdravotníckym zameraním Health Source: Nursing/Academic Edition, ktorej súčasťou je aj databáza Clinical Pharmacology. Táto databáza obsahuje 822 plnotextových časopisov, z toho 441 recenzovaných (peer-reviewed).10

Pre bežného záujemcu o zdravotnícke informácie je určená databáza Health Source – Consumer Edition, ktorá obsahuje 130 plnotextových časopisov, 130 plnotextových kníh a 1 065 plnotextových brožúr a letákov.

Pre pedagógov a príbuzné odbory je určená databáza ERIC – ERIC®, the Educational Resource Information Center, ktorá obsahuje 650 časopisov.

Bibliografická databáza LISTA – Library Information Science and Technology Abstract11 obsahuje 733 časopisov od roku 1960 z oblasti knihovníctva, katalogizácie, bibliometrie a iných príbuzných zameraní.

Školenia a pomoc

Pre slovenské knižnice sa uskutočňujú pravidelné školenia o efektívnom využívaní a vyhľadávaní v databázach EBSCO. Súčasťou týchto školení býva i školenie EBSCOadmin, kde sa môžu knihovníci naučiť pracovať v module admin, ktorý poskytuje napríklad nastavenia vlastného rozhrania pri vyhľadávaní, štatistiky využitia vlastnou knižnicou a množstvo iných možností. V rámci školení sa uskutočňuje aj online vyhľadávanie a praktické ukážky. Každé školenie je ohlasované prostredníctvom rôznych informačných kanálov.12 Na začiatku rozbehnutia databáz EBSCO prebehla séria školení vo viacerých mestách na Slovensku. V roku 2006 sa uskutočnili dve školenia – 5. októbra v CVTI SR v Bratislave a 6. októbra v SNK v Martine. Do apríla 2007 sa uskutočnili už 4 školenia – 7. februára v CVTI SR, 8. februára v Slovenskej ekonomickej knižnici v Bratislave, ktoré bolo modifikované podľa zamerania tejto knižnice, teda na ekonomické databázy. Ďalšie školenie sa uskutočnilo 19. marca v Slovenskej veterinárskej univerzite v Košiciach. Ako posledné školenie bolo 24. apríla 2007 v Národnom onkologickom ústave, ktoré bolo veľmi špecifické, pretože bolo zamerané len na databázu DynaMed, ktorej skúšobná prevádzka na Slovensku bude trvať jeden rok – od septembra 2006 do septembra 2007. Toto školenie nebolo určené len pre knihovníkov, ale aj pre lekárov, vedeckých pracovníkov a študentov z oblasti zdravotníctva.

halien7.jpg (32266 bytes)
Tabuľka č. 1 Prehľadná tabuľka s počtom časopisov v jednotlivých databázach.

Slovenské knižnice, ktoré majú akýkoľvek problém s vyhľadávaním v databázach EBSCO alebo majú technické problémy, môžu požiadať o pomoc koordinátorku národnej licencie databáz EBSCO na Slovensku alebo priamo technickú podporu v Prahe.

Elektronické informačné zdroje a práca s potenciálnymi používateľmi

Databázy EBSCO sa stali základnou ponukou elektronických informačných zdrojov v slovenských knižniciach. Svojím zameraním – od všeobecných po špecializované na obchod a ekonómiu, zdravotníctvo, školstvo alebo knihovníctvo – sú vhodným zdrojom nových informácií (častokrát plnotextových dokumentov13) pre široké spektrum používateľov knižníc. Veľakrát sa však stáva, že samotní používatelia sa nevedia orientovať v množstve dôležitých informácií, ktoré im knižnica ponúka. Neraz siahajú po čoraz dostupnejšom internete, ale nevedia, či ide o dôveryhodné alebo neodborné články a publikácie. Práve v tejto fáze by mal zohrávať knihovník a informačný pracovník dôležitú úlohu pri zorientovaní sa a pomoci vo vyhľadávaní odborných informácií. Čitateľovi tak stačí zájsť si do knižnice, požiadať o prístup a plný text má k dispozícii za pár minút. Čitateľ mnohokrát ani netuší, že knižnica mu môže poskytnúť obrovské databázy kvalitných a drahých článkov a iných elektronických materiálov, ku ktorým by sa za normálnych okolností nedostal.14 Mnohí sa spoliehajú na dnes rozšírený názor, že “na internete je všetko”, a to nielen študenti, ale dokonca aj niektorí vedeckí pracovníci.

Tu nutne vyvstáva otázka, na akej úrovni je u nás informačná výchova a či je dostatočná propagácia a informovanosť používateľov a návštevníkov knižníc. Je naivné si myslieť, že používatelia nás o takúto informáciu požiadajú sami. Potenciálnym používateľom elektronických informačných zdrojov a databáz treba vyjsť v ústrety!

Kde začína úloha a práca knihovníka a informačného pracovníka s čitateľom a potenciálnym používateľom o databázach a elektronických informačných zdrojoch? Domnievam sa, že to nie je len práca v samotnej knižnici, ale vzdelávaním a informačnou výchovou mimo miesta knižnice. Je to práca na univerzitách so študentmi, profesormi a učiteľmi, práca na vedeckej pôde s vedeckými pracovníkmi, ako aj v nemocniciach – práca s lekármi a iným zdravotníckym personálom. Pravidelné školenia, osobný kontakt, vnútorná elektronická pošta, informačné letáky, výborná a pravidelne aktualizovaná webová stránka – to všetko vytvára dobrý predpoklad pre dostatočnú informovanosť vlastných potenciálnych používateľov.

Problémom môže byť aj uspokojenie knihovníka s tým, že nákladný elektronický informačný zdroj alebo databázu získal a teraz už len čaká, kedy príde čitateľ a požiada ho o informáciu. Takéto “vyčkávanie” neprináša dostatočné a uspokojivé využívanie databázy, za ktorú knižnica vynaložila nemalé finančné prostriedky. Je potrebná aktívna účasť knihovníka na tom, aby sa študenti, vedci, učitelia, lekári, ošetrovateľky, poľnohospodári a všetci tí, ktorí majú hlad po kvalitných a odborných informáciách, dozvedeli, že existujú takéto zdroje a knižnica ich má vo svojej ponuke a môže im ich ponúknuť zdarma.

Štatistiky jednotlivých knižníc však dokazujú, že nie všetky knižnice, vedecké pracoviská, nemocnice a univerzity v dostatočnej miere využívajú tento jedinečný zdroj informácií. Kým na niektorých pracoviskách ich využívajú pravidelne v maximálnej miere (iste aj vďaka dostatočnej a kvalitnej informovanosti svojich čitateľov), niektoré knižnice, univerzity a vedecké pracoviská akoby ani netušili, čo im SNK poskytuje zdarma, akoby nepoznali cenu takýchto informácií, akoby obchádzali to, čo sa pre niektorých stalo samozrejmosťou.

Treba však podotknúť, že štatistické čísla v rámci národnej licencie, ktoré sa každým rokom zvyšujú, dostatočne svedčia o využívanosti a opodstatnenosti databáz EBSCO na Slovensku. SNK sa bude aj v roku 2007 naďalej snažiť získavať ďalšie knižnice do národnej licencie databáz EBSCO, aby boli odborné a renomované informácie prístupné pre všetkých a všade. Naďalej bude v spolupráci so spoločnosťou EBSCO Publishing organizovať školenia na vyhľadávanie a admin pre databázy EBSCO, aby ich využívanie a praktické vyhľadávanie sa stali čo najefektívnejšie.

Záver

Ostáva len veriť, že pravidelné školenia a informovanosť, ktoré prináša SNK v spolupráci so spoločnosťou EBSCO Publishing a v kooperácii s ďalšou knižnicou v závislosti od miesta konania, oslovia aj doteraz “spiace” knižnice, ktoré si uvedomia, aký kvalitný informačný zdroj dostávajú zdarma na svoje pracoviská nielen pre knihovníka, ale aj celú odbornú a laickú verejnosť. Knižnice si takýmito kvalitnými a odbornými elektronickými informačnými zdrojmi môžu zabezpečiť vlastnú prestíž a zvýšiť vlastnú kvalitu poskytovaných služieb, a to všetko je im ponúkané úplne zdarma. Je nad slnko jasnejšie, že dostupnosť kvalitných a odborných elektronických informačných zdrojov zvyšuje kredit každej knižnice.

Celkom na záver by som chcela pripomenúť, že v knižniciach, ktoré majú prístup do databáz EBSCO, je určený jeden zodpovedný pracovník, ktorý dostáva informácie o školeniach, novinkách a štatistiky týkajúce sa databáz EBSCO prostredníctvom diskusnej skupiny INFOSERV, ktorá bola vytvorená špeciálne pre potreby koordinácie národnej licencie databáz EBSCO. Druhý informačný kanál je určený pre všetkých knihovníkov – je to prostredníctvom knihovníckeho portálu INFOLIB (www.infolib.sk), na ktorom sa zverejňujú novinky, školenia a ďalšie dôležité informácie o databázach EBSCO prístupných na Slovensku. V neposlednom rade sa rozbehol aj tretí informačný kanál pre odbornú i laickú verejnosť, a to webová stránka Slovenskej národnej knižnice (www.snk.sk), v rámci ktorej je sekcia “Externé zdroje a databázy”, kde sa nachádzajú základné informácie o národnej licencii databáz EBSCO, popis jednotlivých databáz, informácie o školeniach a novinkách, ako aj rôzne štatistiky vyhľadávania v databázach EBSCO.

Poznámky:

 1. Tak došlo k zlúčeniu napríklad knižníc jednotlivých fakúlt Univerzity Komenského pod Ústrednú knižnicu UK.
 2. Roku 2007 sa registrovali tieto nové inštitúcie: Katolícka univerzita v Ružomberku, Tekovská knižnica v Leviciach, Slovenská národná galéria v Bratislave a Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove.
 3. Ako skúšobná prevádzka bola roku 2006 sprístupnená databáza na tri mesiace Business Source Complete, MEDLINE with Full Text, roku 2007 databáza EconLit, na dobu jedného roka databáza DynaMed, roku 2004 dve databázy Communication & Mass Media Complete a American Humanities Index a iné.
 4. V multiodborovej databáze Academic Search Premier môžeme nájsť množstvo kvalitných časopisov, akými sú napríklad American Literature (retrospektíva do r. 1929), Annals of Internal Medicine (do 1960), Annals of Science (do 1975), Harvard Law Review (do 1887), Clinical Psychology (do 1945), Jewish Social Studies (do 1975), Journal for the Scientific Study of Religion (do 1975), Women`s Studies (do 1975), obsahuje v plnom texte aj vedecké časopisy, akými sú napríklad Archealogy, Geology Today, National Wildlife, Physics Today, Sierra, Wilderness, Discover, NewScientist, Scientific American a mnoho ďalších, ďalej veľmi využívané aj politické časopisy, akými sú napríklad National Review (1975), The New Republic, The Nation (do 1975), Vital Speeches of the Day (do 1936), Cogressional Digest (do 1922) a ďalšie, a v neposlednom rade aj periodiká, akými sú Science News (do 1975), Library Journal (do 1975), History Today (1975), Foreign Affairs (do 1922) alebo American Libraries (do 1975) atď.
 5. Medzi tieto významné biografie môžeme zaradiť ABC-CLIO Biographies, American Reference Library Congressional Biographies, Biography Magazine, Cambridge Dictionary of American Biography, Columbia University Press Biographies, Encyclopedia Britannica Biographies, Great Athletes (Salem Press), Great Neck Press Biographies, Hutchinson’s Biography Database a Profiles of U.S. Presidents.
 6. Medzi primárnymi zdrojmi dokumentov môžeme nájsť dokumenty ako The Stamp Act of 1765, The Tea Act of 1773, The Declaration of Independence, The Constitution of the United States, The Monroe Doctrine, The Lincoln-Douglas Debates, The Emancipation Proclamation, The Gettysburg Address, Woodrow Wilson’s Fourteen Points, Kennedy’s Inaugural Address, Warren Commission Report of 1964, UN Resolutions on Desert Storm, Congressional Testimony on the Global Reach of Al-Qaeda.
 7. Medzi národnými a medzinárodnými novinami môžeme nájsť denníky ako The Christian Science Monitor, USA Today, The Washington Post, The Washington Times, The Times (London), Toronto Star a iné.
 8. Medzi regionálnymi novinami a časopismi môžeme nájsť The Boston Globe, Chicago Tribune, Detroit Free Press, The Miami Herald, Daily News (New York), San Jose Mercury News a iné.
 9. Prepisy správ sa týkajú CBS News, CNN, CNN International, FOX News, NPR a iné.
 10. Táto databáza obsahuje také časopisy, ako napríklad Creative Nursing, Issues in Comprehensive Pediatric Nursing, Issues in Mental Health Nursing, Journal of Advanced Nursing, Journal of Child & Adolescent Psychiatric Nursing, Journal of Clinical Nursing, Journal of Community Health Nursing, Journal of Nursing Management, Nursing Ethics, Nursing Forum, Nursing Inquiry a množstvo iných.
 11. Databáza LISTA je darom od spoločnosti EBSCO Publishing.
 12. Knihovníci sa môžu dozvedieť rôzne novinky o databázach EBSCO alebo o školeniach prostredníctvom diskusnej skupiny INFOSERV, ktorá slúži pre knižnice využívajúce databázy EBSCO, ale aj prostredníctvom knihovníckeho portálu www.infolib.sk a na webovej stránke SNK  http://www.snk.sk).
 13. Plný text v databázach EBSCO sa nachádza v dvoch formátoch – v kvalitnom PDF formáte, plný text vo formáte HTML, ktorý sa zvyčajne dá automatickým prekladačom preložiť do ďalších jazykov – nemecky, španielsky, portugalsky a iných.
 14. Výborným orientačným bodom v spletitosti elektronických informačných zdrojov a databáz, či už platených alebo voľne dostupných, prináša knihovnícky portál www.infolib.sk, ktorý uskutočnil v poslednom období jedinečný počin – v sekcii elektronických informačných zdrojov vytvoril dve databázy:
  1. Informpédia – databáza voľne prístupných elektronických zdrojov na internete; 2. E-zdroje v knižniciach SR – databáza platených elektronických informačných zdrojov v jednotlivých knižniciach. Súčasťou tejto databázy je aj informácia o dostupnosti databáz EBSCO.

Share:
Issue content