Online publikácie – “offline” legislatíva

From Slovakia

Neustále sa zvyšujúci podiel elektronických informačných prameňov v publikačnej reťazi a s tým súvisiaci prudký nárast objemu elektronického obsahu je permanentnou črtou rozvoja knižničnej a informačnej praxe v posledných rokoch. Zvládnutie úloh knižníc zviazaných so spracovaním, ochranou a sprístupňovaním týchto nových typov a foriem publikácií vyžaduje aktuálne (up-to-date) technologické vybavenie, otvorené metodologické zázemie a v neposlednom rade aj zodpovedajúce legislatívne prostredie. Čím viac sa zaoberáme správou informačných prameňov online, tým zreteľnejšie sa ukazuje, že príslušná domáca legislatíva je “offline”. Stagnuje, zaostáva za potrebami praxe a nedá sa porovnať s príkladmi vyspelých krajín sveta alebo prijateľnými riešeniami susedných krajín EÚ. Ešte pred niekoľkými rokmi Slovensko patrilo medzi prvé krajiny sveta, ktoré v zákone o povinnom výtlačku zakotvilo povinnosť odovzdávať diela aj v elektronickej forme. Žiaľ, vďaka iniciatíve “osvietených” reformátorov sa táto perspektívna myšlienka zo zákona čoskoro vypustila. Doterajšie skúsenosti s legislatívnymi zmenami, ktoré zasahujú do činnosti knižníc, akoby potvrdzovali skutočnosť, že zodpovedný predkladateľ nepovažuje za potrebné návrhy konzultovať v príslušnej odbornej komunite, že pripomienkové konanie sa vníma iba ako formálna procedúra. Tak ako sa to stalo aj pri zatiaľ poslednej novele autorského zákona (AZ), o ktorej v podstate nevedelo ani blízke okolie predkladateľa a o ktorej sme sa dozvedeli celkom náhodne pri sledovaní správ na internete. Vzhľadom na naliehavú požiadavku úprav AZ zo strany EÚ pristúpilo MK SR k skrátenému pripomienkovému konaniu, na ktoré vyhradilo jeden týždeň v januári 2007.

Univerzitná knižnica v Bratislave sleduje systematicky a dlhodobo vývoj v oblasti elektronických publikácií, jednak v rámci Národnej agentúry ISSN, ktorá oficiálne identifikuje a registruje elektronické informačné pramene na pokračovanie, a tiež v rámci komplexnej činnosti referátu pre elektronické informačné pramene. V týchto súvislostiach sa v širšom zábere sleduje aj vývoj príslušnej legislatívy [1]. Napriek krátkosti času sa v požadovanej lehote pripravili a zaslali nasledujúce stručné pripomienky, ktoré mali nasmerovať novelu aj smerom k správe elektronického obsahu, ktoré však na škodu veci neboli vôbec zohľadnené. Navrhnuté pripomienky považujeme za opodstatnené a myslíme si, že je potrebné zohľadniť ich pri ďalšej novelizácii AZ [4], ako aj ďalších súvisiacich zákonov (predovšetkým Zákon o povinných výtlačkoch [2] a Tlačový zákon [3]). Ďalej uvádzame paragrafové znenie návrhu zmien, ktorý sme predložili poprvýkrát v októbri 2006 a opätovne v januári 2007 na legislatívny útvar MK SR.

Pripomienky k návrhu novely autorského zákona

Navrhujeme doplniť niektoré paragrafy zákona s ohľadom na súčasný rozmach produkcie online publikácií, najmä tých, ktoré sa nepublikujú v nijakej inej verzii (v súčasnom znení zákona sa osobitne uvádza len databáza a počítačový program). Osobitnú pozornosť si zasluhujú elektronické publikácie publikované výhradne online. Čím ďalej, tým väčšmi autori uprednostňujú tento typ publikovania a hoci sú diela ako také chránené autorským právom, treba týmto typom publikácií venovať zvýšenú pozornosť z viacerých dôvodov:

1. slabé legislatívne zázemie spôsobuje obavy z online publikovania;

2. diela publikované výhradne v online podobe nezahŕňa zákon o povinnom výtlačku [2] ani tlačový zákon [3], po ich stiahnutí z internetu a v prípade e-časopisov po ukončení publikovania diela nenávratne “zmiznú” bez toho, aby boli zachované pre ďalšie generácie;

3. úlohou knižníc je uchovávať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo, ktorého súčasťou by mali byť diela bez ohľadu na to, akým spôsobom boli publikované. Preto by mal autorský zákon [4] zakotviť ustanovenia o uchovávaní a sprístupňovaní tohto typu publikácií v knižniciach.

Do pozornosti dávame napr. novelu českého autorského zákona z roku 2006 [5], kde už sú niektoré z týchto skutočností zohľadnené, a Smernicu 2001/29/ES [6] o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti.

V nadväznosti na navrhované zmeny v autorskom zákone odporúčame novelizovať aj tlačový zákon [3]. Treba definovať e-pramene publikované online, rozšíriť veľmi úzku definíciu vzťahujúcu sa len na tlačené periodické publikácie aj na elektronické pokračujúce pramene, aby v nadväznosti na tento zákon bolo možné novelizovať zákon o povinných výtlačkoch [2] tak, aby sa odovzdávanie PV vzťahovalo aj na originálne pramene publikované online.

Vzorom na vypracovanie pravidiel odovzdávania elektronických dokumentov by mala byť Medzinárodná deklarácia na odovzdávanie elektronických dokumentov do konzervačného fondu (International declaration on the deposit of electronic publications) [7], vypracovaná Konferenciou európskych národných knihovníkov (CENL) a Zväzu európskych vydavateľov (FEP) z roku 2000. V zmysle tejto deklarácie by sa mal rozšíriť povinný výtlačok u určených depozitných knižníc na povinný výtlačok netlačených dokumentov vo všetkých elektronických formách (online aj offline). Účelom konzervačného uchovania obsahu online dokumentov je zabezpečenie dlhšieho uchovania než po dobu ich komerčného života.

Odovzdaný povinný výtlačok sa má sprístupňovať cez zabezpečený intranet, resp. na určených termináloch, v priestore prístupnom oprávneným používateľom.

Širší prístup k uchovávaným povinným výtlačkom alebo používanie na účely, akými sú dodávanie dokumentov, medziknižničné výpožičky, možno povoliť iba na základe licencie od vydavateľa. V súvislosti s tým navrhujeme doplniť znenie autorského zákona. Doplnené časti sú vložené na príslušné miesto návrhu novely, označené písmenom a odlíšené od pôvodného textu:

Návrh paragrafového znenia

Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) navrhujeme doplniť takto:

1a. § 1 Predmet úpravy
Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím literárneho a iného umeleckého diela a vedeckého diela nezávisle od toho, v akej podobe je vyjadrené vrátane podoby elektronickej (online alebo offline).

2a. § 5 Vymedzenie niektorých pojmov
Za odsek 4 vložiť nový odsek 5:
(5) Elektronický dokument je dokument, ktorého sprístupnenie si vyžaduje použitie počítačovej techniky. Online elektronický dokument je publikovaný a sprístupňovaný prostredníctvom siete prenosu údajov (internet). Offline elektronický dokument je publikovaný na samostatnom fyzickom digitálnom nosiči (napr. CD-ROM, DVD).

4a. § 7 Dielo
(1) Predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora a je vyjadrené v akejkoľvek objektívne vnímateľnej podobe vrátane podoby elektronickej, trvalo alebo dočasne, bez ohľadu na jeho rozsah, účel alebo význam najmä…
k) elektronický dokument (online alebo offline)

5a. § 13 Zverejnenie a vydanie diela
(1) Dielo je zverejnené v ten deň, keď bolo oprávnene prvý raz verejne vykonané, verejne vystavené, vydané, sprístupnené alebo inak uvedené na verejnosti.

6a. § 17 Osobnostné práva
(1) Autor má právo
(e) v prípade diela v elektronickej podobe bližšie určiť podmienky použitia diela formou dodatku o povolení využívania diela, ktorý je publikovaný zároveň s dielom. [6]

12a. § 31 Použitie diela knižnicou alebo archívom:
Knižnica alebo archív môže bez súhlasu autora:
a) vyhotoviť rozmnoženinu diela, ktorá neslúži na priamy alebo nepriamy hospodársky alebo obchodný účel, pre svoje archívne a konzervačné potreby vrátane diel v elektronickej podobe sprístupňovaných online,

b) vyhotoviť rozmnoženinu diela, ak účelom vyhotovenia je nahradenie poškodeného alebo strateného diela,
c) sprístupňovať dielo vrátane jeho rozmnoženiny, ak jeho používanie nie je predmetom predajných alebo licenčných podmienok, s cieľom uspokojiť požiadavky používateľov knižnice, ktorí ju použijú na vzdelávacie alebo vedeckovýskumné účely v priestoroch knižnice alebo archívu za predpokladu, že knižnica alebo archív zabráni takýmto osobám zhotoviť rozmnoženinu diela.

Na porovnanie uvádzame Vybraté časti českého autorského zákona zakotvujúce elektronické publikácie [5]:

§ 2 Autorské dílo

(1) Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam (dále jen ”dílo”). Dílem je zejména dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.

Český autorský zákon zakotvuje tiež sprístupňovanie diela vrátane rozmnoženín. Rozmnoženina sa aj v zmysle platného slovenského autorského zákona (definičná časť § 5 ods. 17) vzťahuje na všetky rozmnoženiny vrátane elektronických, náš zákon však nezakotvuje sprístupňovanie týchto rozmnoženín.

(1) Do práva autorského nezasahuje knihovna, archiv, muzeum, galerie, škola, vysoká škola a jiné nevýdělečné školské a vzdělávací zařízení

c) zpřístupňuje-li dílo, včetně zhotovení jeho rozmnoženiny nezbytné pro takové zpřístupnění, které je součástí jeho sbírek a jehož užití není předmětem prodejních nebo licenčních podmínek, s výjimkou sdělování díla způsobem uvedeným v § 18 odst. 2, jednotlivcům ze strany veřejnosti prostřednictvím k tomu určených technických zařízení umístěných v jeho objektech, a to výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia takových osob, a zamezí-li takovým osobám zhotovit rozmnoženinu díla; ustanovení § 30a odst. 1 písm. c) a d) tím nejsou dotčena,

Záverom alebo “azda do tretice”

Predložené návrhy sa v konečnom návrhu novely neobjavili. Na príslušnom výbore NR SR dokonca predkladateľ uviedol, že zo strany knižníc pripomienky neboli. Preto nemala úspech ani poslanecká iniciatíva, ktorá pre danú vec vznikla a predniesla sa na poslednú chvíľu. Zostal iba prísľub, že určite pri najbližšej novele sa k predmetným otázkam vrátime. A tak máme nový zákon č. 84/2007 zo 6. februára 2007 (s účinnosťou od 1. 3. 2007), ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý si však už teraz v zmysle uvedených pripomienok k autorskému zákonu z roku 2003 vyžaduje “novelizáciu”.

Tak teda “azda do tretice” – aby sme boli “online”.

 

Odkazy:

[1] Matúšková, J. – Katrincová, B.: Povinné výtlačky elektronických publikácií (prehľad legislatívy vybraných krajín vrátane Slovenska). In: Bulletin UKB, roč. 8, 2006, č. 1, s. 75-84.

[2] Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení neskorších predpisov.

[3] Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a o ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov.

[4] Zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon).

[5] Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a právech souvisejících s právem autorským v znení neskorších predpisov.

[6] Smernica 2001/29/ES Európskeho parlamentu a rady z 22. mája 2001o harmonizácii niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti [cit. 2007-05-09]. Dostupné na World Wide Web: http://www.culture.gov.sk/media-a-audiovizia/autorske-prava/prvny-rmec/2001/29/es

[7] International declaration on the deposit of electronic publications : Conference of European National Librarians/Federation of European Publishers (CENL/FEP). Dialog mit Bibliotheken, 2000, vol. 12, no. 3, S. 3-13. ISSN 0936-1138.

Dostupné aj na: http://info-deposit.d-nb.de/entwicklung/declaration.htm

Share:
Issue content