Nový modul v LMS Moodle

Introducing

Rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) poskytuje technické prostriedky na nové možnosti výučby. Systémy na podporu elektronického vzdelávania umožňujú poskytovať študentom elektronické výučbové materiály. Málokedy však podporujú správu a “zdieľanie” týchto materiálov medzi pedagógmi. Tento príspevok opisuje modul pre LMS systém MOODLE, ktorý takúto funkcionalitu pridáva.

Úvod

V ostatných rokoch rozmach IKT umožnil rozvoj technológií na elektronickú podporu výučby. Ide hlavne o systémy riadenia výučby (Learning Management System, LMS), ako aj nástroje na tvorbu elektronických výučbových materiálov. Ich úlohou je poskytnúť pedagógom prostriedky na skvalitnenie vyučovacieho procesu.

Vo všeobecnosti existujú v súčasnosti dva prístupy k distribúcii softvéru z hľadiska prístupnosti zdrojového kódu, a to softvér distribuovaný bez zdrojového kódu (closed source software – CSS) a softvér distribuovaný so zdrojovým kódom (open source software – OSS), pričom zvyčajne sa tieto prístupy odrážajú i v cenovej politike, keďže CSS softvér je šírený komerčne (či už vo forme predaja alebo prenájmu) a OSS softvér je v mnohých prípadoch šírený voľne a spoplatňuje sa len podpora produktu, prípadne implementácia špecifických požiadaviek. Takýto stav je aj v oblasti softvéru pre e-vzdelávanie a elektronické knižnice.

V súčasnosti je v kategórii OSS softvéru na podporu elektronického vzdelávania zrejme najviac rozšírený systém Moodle [1]. Jeho popularitu možno vysvetliť vlastnosťami softvéru s voľne prístupným zdrojovým kódom, medzi ktoré možno zaradiť:

 1. ľahkú dostupnosť – softvér je možné získať z internetu;

 2. modifikovateľnosť – keďže je k dispozícii zdrojový kód aplikácie, je možné softvér upraviť pre potreby konkrétnej inštitúcie, napr. integrovať do existujúceho informačného systému, resp. systému na podporuje-vzdelávania;

 3. univerzálnosť – je nezávislý od použitej platformy (hardvér, operačný systém, úložisko údajov atď.);

 4. cenu – veľmi nízke náklady na inštaláciu a prevádzku systému;

 5. komunitný spôsob vývoja – aplikáciu vyvíja komunita, vítaná a podporovaná je snaha prispieť k vývoju softvéru;

 6. komunitu používateľov – existuje množstvo používateľov systému, ktorí sú ochotní poradiť a pomôcť s problémami vďaka existujúcim diskusným skupinám.

Vzhľadom na vlastnosti LMS systémov s voľne prístupným zdrojovým kódom sa systém MOODLE používa v mnohých vzdelávacích inštitúciách.

Spoločná tvorba a spoločné využívanie výučbových materiálov v systémoch na podporu e-vzdelávania

Jedným z hlavných nástrojov na elektronickú podporu vyučovania je systém riadenia výučby. Mal by poskytovať spoločný rámec pre všetky aktivity, ktoré poskytujú informačné a komunikačné technológie na elektronickú podporu výučby. Momentálne dostupné systémy poskytujú (v rôznej kvalite) nástroje na:

 1. sprístupnenie výučbových materiálov študentom;

 2. komunikáciu medzi študentmi navzájom (diskusné fóra, či už online alebo offline);

 3. komunikáciu medzi pedagógom a študentom;

 4. zadávanie úloh študentom a ich odovzdávanie;

 5. testovanie získaných vedomostí.

Okrem komerčne dostupných produktov, ako sú WebCT, LearningSpace, BlackBoard a pod., existujú aj mnohé systémy ktoré sú dostupné bezplatne a šírené ako OSS. Veľmi dobrým zdrojom informácií o LMS systémoch je [2], ktorý umožňuje nájsť vhodný systém na základe zadaných kritérií.

Úlohou LMS systémov je okrem iného i sprístupnenie elektronických výučbových materiálov študentom. Tvorcami týchto materiálov sú vo veľkej miere sami pedagógovia, v lepšom prípade profesionálni tvorcovia, ktorí materiály tvoria podľa požiadaviek pedagógov [3], [4]. V každom prípade však vzniká požiadavka na archiváciu, kategorizáciu a vyhľadávanie materiálov. Takéto požiadavky pripomínajú činnosť klasickej knižnice a existuje množstvo projektov elektronických knižníc, napr. DOOR (Digital Open Object Repository) [5], prípadne DILLEO [6]. Nevýhodou samostatných projektov elektronických knižníc je chýbajúca väzba na LMS systémy.

Systém MOODLE ako predstaviteľ OSS LMS systémov nemá v sebe integrovanú podporu na tvorbu a následnú prácu s výučbovými materiálmi (ako je ich archivácia, kategorizácia, prípadne vyhľadávanie materiálov). Pritom táto vlastnosť by umnožnila efektívnejšiu tvorbu výučbových materiálov a ich viacnásobné použitie. Preto vznikol v rámci bakalárskej práce projekt na vytvorenie modulu pre systém MOODLE, ktorý by takúto funkcionalitu pridal.

Cieľom projektu bolo vytvorenie úložiska elektronických dokumentov spôsobom kompatibilným s ovládaním systému MOODLE. Mnohí používatelia LMS systémov nie sú profesionálni informatici a chcú len využívať výhody systému s minimom námahy vloženej do procesu zoznamovania sa s ovládaním systému. Naopak, zložité ovládanie a prípadná nekonzistentnosť v ovládaní takýchto používateľov zbytočne odvádzajú od práce so systémom a nútia ich vrátiť sa k pôvodnému spôsobu výučby.

Systém MOODLE vyvíja komunita vývojárov združených okolo autora myšlienky a konceptu pána Martina Dougiamasa. K myšlienkam, na ktorých je tento systém postavený, je aj snaha o modularitu a jednoduchú modifikovateľnosť. Funkcionalita systému je postavená na existencii množstva malých jednotiek nazývaných moduly. Modul má svojho tvorcu, ktorý sa stará o jeho vývoj. Komunita združená okolo systému MOODLE víta každú snahu o tvorbu nových modulov, ktoré pridávajú novú funkcionalitu, lebo tým sa zvyšuje kvalita systému. Nebol preto problém získať informácie o tom, ako vytvoriť nový modul a ako ho začleniť do existujúceho systému. Dostupnosť zdrojových kódov a komunitný spôsob vývoja tohto systému umožnili vytvorenie modulu pre spoločnú tvorbu a spoločné využívanie (tzv. zdieľanie) elektronických materiálov medzi používateľmi.

Jedným z rozširujúcich modulov, ktoré poskytujú prácu s úložiskom elektronických materiálov, je modul My Files vyvíjaný Humboldtskou štátnou univerzitou, ktorého autorom je Michael Penney [7]. Slúžil na vytvorenie dátového priestoru pre každého používateľa. Priestor je umiestnený mimo kurzu a prístupný iba jeho vlastníkovi. My Files obsahuje všetky základné operácie vrátane možnosti “zdieľania” vybraných dát všetkým užívateľom. Problém nastáva pri potrebe “zdieľať” dáta iba určitej skupine ľudí, resp. iba jednotlivcovi. Nedostatkom je aj absencia akéhokoľvek vyhľadávania.

Modul Data Organizer

V súčasnosti existuje množstvo systémov pre elektronické knižnice, či už komerčných alebo voľne prístupných. Dôvodom na vytvorenie ďalšieho je jeho integrácia do LMS systému MOODLE. Snahou bolo zjednotiť spôsob ovládania, čo by prispelo k jeho akceptácii používateľmi, ktorí nemajú dostatok času naučiť sa ovládať nový softvér.

Celkovo boli ciele stanovené pri započatí prác na projekte nasledujúce:

  • z hľadiska organizácie údajov by mal systém umožniť všetky klasické operácie:
   • organizovať elektronické materiály do hierarchickej štruktúry (adresárová štruktúra),
   • pridávať a odoberať dokumenty,
   • charakterizovať dokumenty pomocou kľúčových slov;
  • z hľadiska “zdieľania” dokumentov:
   • organizovať skupiny používateľov systému (tvorba, premenovanie a mazanie skupiny),
   • priraďovať a odoberať používateľov do skupín,
   • “zdieľať” dokument v rámci skupiny používateľov;
 • z hľadiska vyhľadávania dokumentov:
  • vyhľadávať dokumenty podľa kľúčových slov priradených dokumentom.

Tento modul realizoval ako záverečný projekt na získanie bakalárskej hodnosti na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline pán Ladislav Gálik [8].

Jeho rozhranie je na obr. 1. Keďže ide o pilotný projekt s cieľom získať skúsenosti ohľadom vývoja modulov pre systém MOODLE i získania poznatkov o požiadavkách používateľov na repozitár výučbových materiálov, zatiaľ sa prevádzkuje experimentálne na serveri Fakulty riadenia a informatiky ŽU. Cieľom je však ponúknuť ho komunite MOODLE, pretože od začiatku bola snaha vytvoriť minimálne dvojjazyčnú (anglicko-slovenskú) verziu.

grondzak.jpg (276731 bytes)

 

Záver

Ukazuje sa, že paradigma softvéru s otvoreným zdrojovým kódom podporuje širokú kooperáciu pri tvorbe softvéru a zároveň umožňuje prispôsobenie softvéru požiadavkám konkrétnych vzdelávacích inštitúcií.

 

Literatúra:

[ 1 ] http://moodle.org
[ 2 ] http://www.edutools.info
[ 3 ] DROZDOVÁ, M.: Tvorba obsahov pre e-learning. In: Zborník príspevkov eLearn 2006 Žilina. ISBN 80-8070-505-4
[ 4 ] MIKUŠ, Ľ., IVANIGA, P.: Tvorba študijných materiálov pomocou šablón a XML dokumentov, In: Zborník príspevkov eLearn 2006 Žilina. ISBN 80-8070-505-4
[ 5 ] http://door.sourceforge.net/index.html
[ 6 ] https://dilleo.uhk.cz/dilleo/
[ 7 ] http://stream.humboldt.edu/cdc/course/view.php?id=3
[ 8 ] Gálik, L.: Modul pre zdieľanie výučbových materiálov pre LMS systém MOODLE : Bakalárska práca. Fakulta riadenia a informatiky : Žilinská univerzita v Žiline, 2007.

Share: