Issue 3/2007

From Slovakia

Znalostná spoločnosť pre človeka, človek pre znalostnú spoločnosť

Znalostná spoločnosť – zásadne iná kvalita V posledných rokoch vyspelé krajiny sveta demonštrujú nové prístupy k národným stratégiám, ktoré majú urýchliť rozvoj...

From Slovakia

Postavenie knižníc v znalostnej spoločnosti alebo Existujú znalosti v knižničnom a informačnom systéme?

Informácie a znalosti sú to, čo dnes hýbe svetom. Informačná spoločnosť priniesla knižniciam elektronizáciu a automatizáciu odborných procesov, postupnú internetizáciu na...

From Slovakia

Komunikácia znalostí prostredníctvom LMS a LCMS

Úvod Na komunikáciu znalostí (vzdelávací proces) prostredníctvom internetu (intranetu) sú kladené špecifické požiadavky, z ktorých vyplýva aj potreba nevyhnutnosti niektorých...

From Slovakia

Server eKurzy – znalosti na webe

Úvod Na Katedre informačných sietí Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity sa už niekoľko rokov zaoberáme poskytovaním vzdelávania (znalostí) prostredníctvom internetu....

From Slovakia

Elektronická podpora vzdelávania na Žilinskej univerzite

Úvod Informačno-komunikačné technológie (ďalej IKT) sa používajú vo vzdelávaní od začiatku ich vývoja. Školy sú vybavované počítačovou technikou a majú pripojenie ku...

From Slovakia

Štandardizácia študijných zdrojov pre e-learning

Úvod Vyučovanie formou e-learningu je založené na poskytnutí kvalitných študijných zdrojov študujúcim. Dochádza k zverejneniu obsahu predmetu a vzniká možnosť porovnávať tento obsah a...

From Slovakia

Online kurz – nová forma ďalšieho vzdelávania

Na začiatku tohto roku som sa zúčastnila medzinárodného online workshopu na tému Písanie textov pre web. Keďže si myslím, že skúsenosti a poznatky, ktoré som pri takejto nevšednej...

From Slovakia

Komunikácia je zvyčajne umením... a to nielen na webe

V tomto príspevku z akademického prostredia jednej vysokoškolskej knižnice (dislokovanej na 6 miestach v druhom najväčšom meste na slovensku) by som chcela poukázať na...

From Slovakia

Vzdelávanie školských knihovníkov formou e-learningu

Slovenská pedagogická knižnica pripravila základný učebný materiál pre kurz elektronického vzdelávania školských knihovníkov už koncom roka 2005. V priebehu mesiacov máj až jún...

From Slovakia

Výchova seniorov k počítačovej gramotnosti

Seniori, občania nad 50 rokov, tvoria čoraz väčšiu časť obyvateľov republiky a Európy. Seniori na Slovensku sa v školách učili ako cudzí jazyk ruštinu, iné jazyky sa učili...

From Slovakia

Elektronické obsahy pre moderné vzdelávanie

ÚVOD “Technologický pokrok v oblasti informačno-komunikačných technológií umožňuje zber, spracovanie, uloženie, prenos, vyhľadávanie a prezentovanie informácie v ľubovoľnej...

From seminars and conferences

Seminár Digitálne referenčné služby

Referenčné služby sa stali neoddeliteľnou súčasťou každej knižnice. Sú veľmi dôležité pre používateľa, pretože informačné prostredie sa príliš rýchlo mení, stále vznikajú...

From abroad

Komunikace znalostí nebo informací? Zamyšlení nad aktuálními problémy

Úvodní zamyšlení Žijeme ve velice spletité době, protože mnohé z věcí, na které jsme byli zvyklí a které dodávaly našemu životu strukturu, mizí. Svět se mění rychleji, než...

From abroad

E-learningové kurzy katalogizace v ČR: první zkušenost

Prezenční kurzy katalogizace podle Anglo-amerických katalogizačních pravidel a formátů UNIMARC a MARC 21 pořádá Národní knihovna ČR a další české knihovny od roku 1996. Po velké...

From Slovakia

KULT (MK SR) 4-01 – neperiodické publikácie za rok 2006

Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav v Martine v spolupráci s odborom informatiky Ministerstva kultúry SR realizuje každoročne štatistické zisťovanie...

From seminars and conferences

Medzinárodná konferencia CASLIN 2007

3. – 7. júna 2007, Stupava V súvislosti so zameraním nášho čísla upozorňujeme záujemcov na vynikajúci medzinárodný seminár, ktorého ústrednou témou boli informačné...

From abroad

Znalostná mapa informačnej vedy

Informačná veda je v neustálom vývoji, preto je dôležité jej základné bloky často kontrolovať, a ak je to nutné, aj ich obnovovať. Z tohto dôvodu robil v rokoch 2003...

Infomix

Infomix

Vyhľadávacie okienko JIB Počas tohtoročných školských prázdnin bola začiatkom augusta spustená nová verzia Jednotnej informačnej brány (http://www.jib.cz). Horúcou novinkou je možnosť...

Step by Step

K niektorým problémom grafického dizajnu webových sídiel

Úvod Grafický dizajn webových sídiel patrí k dôležitým pilierom informačnej architektúry. V článku Hodnotenie webových stránok (Makulová, 2005) sme zdôraznili, že internet sa...

Introducing

Nový modul v LMS Moodle

Rozvoj informačných a komunikačných technológií (IKT) poskytuje technické prostriedky na nové možnosti výučby. Systémy na podporu elektronického vzdelávania umožňujú poskytovať...

Introducing

Systém syntézy reči pre slovenský jazyk

Nasledujúci článok je určený tým našim čitateľom, ktorí sa zaujímajú o možnosti využitia prirodzeného jazyka v počítačových aplikáciách. Systém je možné...

Introducing

35 rokov Knižnice Ružinov

Keď som hneď v januári roku 1983 nastúpil do Knižnice Ružinov, mala práve desať rokov. Teda k dnešnému dňu som v nej už pomaly dvadsaťpäť rokov. Znamená to, že...

From abroad

Zásady a pokyny pre prístup k vedeckým informáciám financovaných z verejných zdrojov

V roku 2004 sa uskutočnilo v Paríži stretnutie ministrov vedy a techniky 30 krajín OECD a zástupcov Číny, Izraela, Ruska a Južnej Ameriky, na ktorom schválili Deklaráciu...

Speech

Príhovor

Ing. Anna Diačiková, PhD. manažér strategických informácií CHEMOSVIT, a. s., Svit Aj keď hádam patrím k viac-menej skúseným prezentátorom tém z oblasti marketingu,...

Main Articles

Komunikácia poznatkov v novej paradigme informačnej vedy

V príspevku sa charakterizujú zmeny v komunikovaní informácií a poznatkov vyvolané zmenami v názoroch na kogníciu, interakciu a relevanciu. Nová paradigma informačnej...

Main Articles

Informace – Komunikace – Věda – Výzkum

Charakteristiky vědecké komunikace se vyvíjí a postupně mění. Nové komunikační a webové technologie urychlují výměnu a využití informací a poznatků a eliminují časové a...