Znalostná mapa informačnej vedy

From abroad

Informačná veda je v neustálom vývoji, preto je dôležité jej základné bloky často kontrolovať, a ak je to nutné, aj ich obnovovať.

Z tohto dôvodu robil v rokoch 2003 – 2005 Dr. Zins mapovaciu štúdiu Znalostná mapa informačnej vedy. Táto kritická delfská štúdia vznikla vďaka podpore vedeckých grantov Izraelskej vedeckej nadácie (orgán Izraelskej akadémie prírodných a humanitných vied). Na jej vypracovaní spolupracovali 57 interdisciplinárni odborníci zo 16 krajín, ktorí reprezentujú takmer všetky vedecké pododbory. Výsledky sú zaznamenané v 4 odborných článkoch, ktoré boli zverejnené na výročnej schôdzi ASIST (Americká spoločnosť pre informačnú vedu a technológiu) v roku 2005 a na Konferencii Ninth ISKO (Medzinárodná spoločnosť pre usporiadanie vedomostí) vo Viedni v roku 2006.

Prvý z článkov dokumentuje 130 definícií termínov dáta, informácievedomosti, ktoré sformulovalo 45 bádateľov. Taktiež mapuje hlavné konceptuálne prístupy k definovaniu týchto hlavných pojmov.

V druhom článku je uverejnených 50 definícií informačnej vedy a mapuje hlavné teoretické problémy podstatné pri formulovaní systematickej koncepcie. Ďalej formuluje šesť rôznych koncepcií odboru a hovorí o ich význame, napríklad sa tu objavil názor zmeniť názov “informačná veda” na “znalostná veda” (knowledge science).

Ďalší z článkov predstavuje systematickú a vyčerpávajúcu vedomostnú mapu odboru, ktorá vznikla po mnohých odborných diskusiách. Mapa má 10 hlavných kategórií: Základy, Zdroje, Vedomostní pracovníci, Obsah, Aplikácia, Výkony a procesy, Technológie, Prostredie, Organizácie, Používatelia. Tento model bude základom formulácií teórií informačnej vedy, ako aj rozvíjania a hodnotenia akademických programov informačnej vedy a bibliografických zdrojov.

Posledný článok dokumentuje 28 klasifikačných schém informačnej vedy, ktoré boli zozbierané vedúcimi odborníkmi akademickej komunity. Tieto zobrazujú a dokumentujú profil súčasnej informačnej vedy na začiatku 21. storočia.

Na túto prácu bola veľmi kladná a pochvalná odozva zo strany odbornej verejnosti. Mnohí chcú výsledky výskumu aplikovať aj vo svojej krajine.

hrckova.jpg (355284 bytes) 

Bibliografický odkaz:

Zins, C., (2007) Knowledge Map of Information Science. Journal of the American Society for Information Science (JASIST ), 58 (4), pp. 526-535.).

Zdroj: http://www.success.co.il/is/overview.html.
Preložila a skrátila: Andrea Hrčková.

Share: