E-learningové kurzy katalogizace v ČR: první zkušenost

From abroad

Prezenční kurzy katalogizace podle Anglo-amerických katalogizačních pravidel a formátů UNIMARC a MARC 21 pořádá Národní knihovna ČR a další české knihovny od roku 1996. Po velké počáteční poptávce dané novými pravidly a formátem byl očekáván úbytek zájemců, i po deseti letech však patří jednorázové i cyklické kurzy katalogizace mezi nejčastěji realizované vzdělávací akce v českých knihovnách a poptávka po těchto kurzech stále převyšuje nabídku.

Důvodů je více:

  • velký počet pracovníků knihoven všech typů a úrovní, kteří se katalogizací zabývají (často jen částí úvazků); poměrně častá obměna pracovníků na těchto pozicích (na místa vyžadující znalost katalogizace se zaškolují noví pracovníci, velmi často bez knihovnického vzdělání);
  • spolupráce při sdílené katalogizaci či při budování souborného katalogu vyžaduje vysokou míru standardizace, proto roste potřeba školit všechny katalogizátory pokud možno jednotně;
  • v období přechodu NK ČR a dalších velkých knihoven na MARC 21 byla přednostně pořádána školení AACR2/MARC 21, školení v AACR2/UNIMARC byla odkládána;
  • samotná pravidla se navíc průběžně aktualizují a katalogizátoři si musejí své znalosti doplňovat.

Koncem roku 2005 se proto členové lektorského týmu NK ČR rozhodli, že od roku 2007 vyzkouší novou cestu výuky – výuku prostřednictvím e-learningových kurzů. První kurzy vznikaly s finanční podporou grantového programu Ministerstva kultury ČR, příprava a testování prvních kurzů trvala zhruba rok. Prvním krokem byla specifikace požadavků, které by měly první kurzy splňovat. Měly to být tyto základní požadavky:

a) z hlediska účastníků:

– zajistit základní proškolení v kurzech Anglo-amerických katalogizačních pravidel a formátů MARC 21 i UNIMARC
  na úrovni minima povinného pro Souborný katalog ČR (po takto zaměřených kurzech je největší poptávka);

– umožnit zkušenějším katalogizátorům studium pouze vybraných kapitol a opakování vybrané problematiky v rámci těchto kurzů;
– umožnit zahájení studia v libovolném termínu;
– umožnit studium vlastním tempem;
– umožnit finančně nenáročné studium (přístup do kurzů je bezplatný, odpadají i cestovní náklady);

b) z hlediska lektorů:

– umožnit lektorům účast na kurzech dle jejich časových možností (asynchronní e-learning);
– umožnit jim snadnou aktualizaci výukových materiálů;
– zajistit automatické vyhodnocování testů.

Pro realizaci kurzů katalogizace bylo použito modulové objektově orientované prostředí Moodle (http://www.moodle.cz), které neklade velké požadavky na počítačovou gramotnost účastníků a nevyžaduje specializovaný prohlížeč. Jedná se o volně šiřitelný software vznikající v duchu open source; v ČR je rozšířen hlavně v univerzitním prostředí (např. UK, FF MU, VŠB), ale i na řadě středních a základních škol, v případě našeho kurzu byla využita podpora Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy a naše kurzy jsou umístěny na e-learningovém portálu UK http://dl.cuni.cz/. Kurzy samotné však vytvářeli přímo lektoři.


Zatím zveřejněné kurzy jsou zaměřené na katalogizaci tištěných monografií.

Kurzy nabízejí různé možnosti studia:

Struktura kurzů vychází z osvědčené struktury klasických kurzů, kurz je členěn do samostatných bloků:

  1. Úvod
  2. Kódované informace, čísla a klasifikace
  3. Bibliografický popis (popisné údaje)
  4. Volba selekčních údajů
  5. Personální záhlaví
  6. Korporativní záhlaví

Kapitoly jsou pak členěny do lekcí (odpovídají struktuře AACR2 a formátu). Každá lekce obsahuje charakteristiku, základní text (zpravidla výklad pravidel AACR2), informace o zápisu údajů do formátu UNIMARC nebo MARC 21 a řešené příklady. Součástí kapitol jsou testy.

lichten1.jpg (250035 bytes)

Nástroj umožnil připravit automatizovaně hodnocené kontrolní testy, které lze využít ke klasifikaci i jako prostředek samokontroly. Jsou použity testy s těmito typy otázek: Úloha s výběrem odpovědí (většina otázek); Krátká odpověď a Pravda/Nepravda. Odpovědi jsou hodnoceny metodou bodování. Další volitelnou součástí jsou úkoly, které jsou hodnoceny lektory. V úkolech účastníci prokazují zvládnutí látky kapitoly, výsledek je opět bodován a započítává se do celkového skóre (výsledky jednotlivých účastníků jsou viditelné jen jim samotným a samozřejmě lektorům).

Texty jednotlivých lekcí jsou uloženy ve formátu word, účastníci kurzů si je tedy mohou snadno zkopírovat na svůj počítač a vracet se k nim bez nutnosti připojení k internetu, zapisovat si do nich poznámky, zvýrazňovat potřebné pasáže atd. podle svých potřeb.

lichten2.jpg (219140 bytes)

Kurzy byly zveřejňovány postupně – koncem roku 2006 pro členy Rady pro katalogizační politiku, v lednu 2006 pro účastníky diskusní skupiny KATPOL a konečně v únoru 2007 pro účastníky diskusní skupiny KNIHOVNA. Postupné zveřejňování umožnilo doladit texty tam, kde nebyly jednoznačně srozumitelné a zároveň umožnilo postupnou “aklimatizaci” lektorek v novém prostředí. K 10. červenci 2007 je v kurzech zaregistrováno celkem 188 účastníků (122 MARC 21 a 66 UNIMARC), na vedení kurzů se podílejí 3 lektorky (jejich náplní je hodnocení zasílaných řešených úkolů a zodpovídání dotazů). Účastníci jsou z veřejných knihoven všech typů a z různých končin ČR, využívá je i Národní knihovna ČR. Zájemci o kurz ukončený osvědčením se rekrutují hlavně z několika (většinou univerzitních) knihoven, kde byli katalogizátoři takto úkolováni managementem. Výjimkou ale nejsou ani uchazeči o místo v knihovnách, kteří si chtějí zvýšit šance na získání místa.

lichten3.jpg (143647 bytes)

Dosavadní zkušenosti ukazují i mezeru v propagaci kurzů – při prezentaci posteru na konferenci INFORUM v květnu 2007 z dotazů vyplynulo, že řada ze zájemců má pocit, že přihlášení promeškali a čekají na “vypsání nového termínu”. Vzhledem k tomu, že by kurzy měly sloužit i v následujících letech, budou se průběžně opakovat prezentace na dalších knihovnických akcích, aby se tato možnost studia dostala do širšího povědomí knihovnické veřejnosti.

Ohlasy účastníků jsou velmi dobré, pozitivní jsou zatím i zkušenosti lektorek. Oproti očekávání se nevyskytly námitky proti e-learningu jako takovému či proti prostředí Moodle, naopak, v řadě reakcí se vyskytovalo slovo “konečně”. Knihovny teď navrhují rozšíření kurzů o další typy dokumentů, kurzy Konspektu atd. Rozšíření se plánuje na příští rok, předcházet mu bude vyhodnocení zkušeností z prvních měsíců provozu kurzu – v současné době se připravuje průzkum, jehož výsledky by měly být zveřejněny na konferenci Knihovny současnosti 2007 v září 2007.

Share: