Seminár Digitálne referenčné služby

From seminars and conferences

Referenčné služby sa stali neoddeliteľnou súčasťou každej knižnice. Sú veľmi dôležité pre používateľa, pretože informačné prostredie sa príliš rýchlo mení, stále vznikajú a zanikajú informačné zdroje a systémy, služby, menia sa ich názvy, spôsob prístupu k informáciám a pod. Digitálnym referenčným službám – asynchrónnym (e-mail, webový formulár a pod.) a synchrónnym (chat, voice, Instant Message a pod.) – bol venovaný medzinárodný odborný seminár pre knižnice Digitálne referenčné služby, ktorý sa konal 14. júna 2007 v Slovenskej národnej knižnici v Martine. Cieľom tohto seminára bolo poskytnúť knižniciam základné informácie o digitálnych referenčných službách a ich jednotlivých druhoch, poskytnúť detailnejšie informácie o službe “Spýtajte sa knižnice, prípadne dať návod, ako v knižnici zriadiť túto službu, a informovať o poskytovaní digitálnych referenčných služieb v slovenských i českých knižniciach.

Na seminári sa zúčastnili zástupcovia slovenských i českých knižníc, a to nielen ako prednášajúci, ale aj ako účastníci seminára. Počet účastníkov (124) svedčí o opodstatnenosti a dôležitosti tejto témy. Na úvod prvého bloku vystúpil Mgr. Tomáš David zo spoločnosti ELET Bratislava, ktorý prezentoval teoretický pohľad na digitálne referenčné služby na Slovensku a vo svete. Jednou z digitálnych referenčných služieb je aj služba “Spýtajte sa knižnice”, ktorá sa začína na Slovensku rozbiehať, no v Slovinskej národnej a univerzitnej knižnici v Ľubľane (http://www.nuk.unilj.si/) ju majú dostatočne rozvinutú a používanú, čo potvrdil vo svojom príspevku Gorazd Vodeb, vedúci informačného a referenčného centra v knižnici, ktorý sa na úvod prihovoril vo svojom rodnom slovinskom jazyku. Službu “Ptejteseknihovny” (http://www.ptejteseknihovny.cz) prezentoval Josef Hrdlička z Českej národnej knižnice v Prahe (http://www.nkp.cz). Táto služba je v Čechách kooperatívna – participuje na nej vyše 50 knižníc a je určená najširšej verejnosti, ktorá môže položiť otázku prostredníctvom online formulára alebo prostredníctvom e-mailu. Mgr. Martin Kvítek prezentoval podobnú službu Infopult (http://www.agronavigator.cz/ptejte_se.asp) v Zemědělskej a potravinářskej knihovně v Prahe (http://www.knihovna.uzpi.cz/). Táto služba slúži na bezplatné poskytovanie stručných informácií z oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a súvisiacich odborov. Prvý blok ukončila Mgr. Zuzana Halienová zo Slovenskej národnej knižnice v Martine (http://www.snk.sk), ktorá zhodnotila situáciu a využívanie služby “Spýtajte sa knižnice” na Slovensku.

halien1.jpg (129730 bytes)

V druhom bloku príspevkov hovorila PhDr. Darina Janovská o digitálnych referenčných službách poskytovaných v SNK v Martine – zamerala sa na konzultačné služby, referenčné služby, službu Spýtajte sa knižnice, Napíšte nám a FAQ. Systém elektronickej komunikácie a elektronické referenčné služby v Univerzitnej knižnici v Bratislave prezentovala PhDr. Dagmar Kleinová. Referenčné služby v UK P. J. Šafárika v Košiciach predstavila Ing. Eva MatušovičováMgr. Daniela Džuganová. V závere seminára Mgr. Iveta MolnárováMgr. Alica Lengyelová z Centra VTI SR z Bratislavy predstavili referenčnú službu “Čo chcem vedieť o Európskej únii”. Ide o elektronickú referenčnú službu poskytovanú Európskym dokumentačným a informačným strediskom v Centre VTI SR, uskutočňovanú prostredníctvom internetu a e-mailu.

Musíme skonštatovať, že seminár poskytol jedinečnú príležitosť získať prehľad, nadobudnúť dôležité informácie o nových trendoch a smeroch v oblasti poskytovania digitálnych referenčných služieb, ktoré sa v súčasnosti stávajú základnými službami každej väčšej i menšej knižnice na svete. Preto je potrebné, aby aj slovenské knižnice v oblasti poskytovania digitálnych referenčných služieb držali krok, navzájom sa stretávali, inšpirovali, zdokonaľovali a hľadali nové nápady možno práve aj na takýchto seminároch.

Jednou z hlavných tém digitálnych referenčných služieb bola služba “Spýtajte sa knižnice”. Na Slovensku je táto služba ešte málo rozšírená a v názve nejednotná, preto sa ňou zaoberala aj Národná komisia pre služby (http://www.snk.sk/?narodna-komisia-pre-sluzby) ako poradný orgán riaditeľa SNK pre všetky otázky súvisiace s organizáciou, metodikou a rozvojom knižnično-informačných služieb, ktorú vedie PhDr. Darina Janovská zo SNK v Martine a ktorá sa pravidelne každoročne stretáva. Cieľom tejto služby je poskytnúť používateľom a širokej verejnosti možnosť zaslať kedykoľvek na jedno centrálne miesto v knižnici svoju otázku s vedomím, že bude vybavená na základe presne stanovených pravidiel a podmienok. Knihovníci a špecialisti odpovedajú na rôzne druhy otázok, či už z konkrétneho vedného odboru alebo na otázky všeobecného typu. U používateľov je táto služba obľúbená hlavne preto, lebo knihovníci ako profesionálni rešeršéri s prístupom k vynikajúcim informačným zdrojom (plateným i voľne prístupným) zväčša nájdu správnu odpoveď.

Problémom je, že na Slovensku túto službu v súčasnosti poskytujú len niektoré knižnice pod rôznymi názvami (Vyjadrite sa, Opýtajte sa, Napíšte nám, Opýtajte sa v knižnici, Spýtajte sa knižnice, Spýtajte sa v knižnici, Opýtaj sa knižnice alebo Spýtajte sa a pod.), a preto Národná komisia pre služby vyhlásila verejnú súťaž na spoločné logo služby “Spýtajte sa knižnice”, ktorej uzávierka bola 30. mája 2007. Do súťaže sa prihlásilo niekoľko navrhovateľov, ktorí poslali až 112 výtvarných návrhov. Víťazný návrh, ktorý vybrala Národná komisia pre služby, získal finančnú odmenu 5 000 Sk. Výsledky súťaže ako aj víťazný návrh loga “Spýtajte sa knižnice” sú zverejnené na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice (http://www.snk.sk/?logo-sluzby-spytajte-sa-kniznice). Knižnice, ktoré poskytujú alebo sa rozhodnú poskytovať túto službu, si budú môcť stiahnuť logo z webovej stránky SNK (http://www.snk.sk/?logo-sluzby-spytajte-sa-kniznice). Vytvorením spoločného loga služby “Spýtajte sa knižnice” a zjednotením názvu sa aspoň čiastočne slovenské knižnice priblížia k unifikovanosti tejto služby, čím sa zjednoduší a sprehľadní táto služba najmä z pohľadu používateľa.

halien2.gif (14503 bytes)

SNK službu “Spýtajte sa knižnice” v máji 2007 rozšírila aj o ďalšie spôsoby komunikácie. Túto službu už neposkytuje len asynchrónnym spôsobom prostredníctvom online formulára, kde môže používateľ napísať otázku a do 24 hodín, prípadne na zložitejšie otázky do 48 hodín dostane odpoveď, ale ako jediná knižnica na Slovensku rozšírila poskytovanie tejto služby aj o synchrónnu komunikáciu – prostredníctvom CHAT a VOICE. Pri tejto priamej komunikácii využíva ICQ (kontaktné údaje – 484445376) a SKYPE (kontaktné údaje – SNK_Sluzby), kde používateľ získa okamžite na svoju otázku odpoveď. Pokiaľ si otázka vyžaduje zložitejšie vyhľadávanie, žiadateľ je upozornený na to, že odpoveď mu bude po vyhľadaní okamžite zaslaná prostredníctvom ICQ, SKYPE alebo e-mailom. Zatiaľ sa tento synchrónny spôsob komunikácie poskytuje len dve hodiny, a to od 10 hod. do 12 hod. denne od pondelka do piatka. Asynchrónna metóda prostredníctvom online formulára je k dispozícii 24 hodín denne 365 dní v roku. Zároveň sa buduje chronologický archív otázok a odpovedí, ktorý je prístupný na stránkach Slovenskej národnej knižnice (http://www.snk.sk/?spytajte-sa-kniznice).

Veríme, že slovenské knižnice stihnú rozbehnutý vlak s digitálnymi referenčnými službami a priblížia sa k celosvetovým trendom poskytovaných služieb knižnice. Je potrebné si uvedomiť, že nielen tradičné formy informácií sú dôležité pre používateľa, za ktorými musí používateľ chodiť do knižnice, ale dnes hlavne digitálne, ktoré môže získať prostredníctvom internetu okamžite z knižnice priamo do svojho počítača – či už na pracovisku alebo doma. V súčasnosti v poskytovaní knižnično-informačných služieb prevláda trend, že nie používateľ chodí do knižnice, ale knižnica k používateľovi.

Samozrejme, netreba zabúdať ani na klasické papierové zdroje, ktoré sú a ešte dlho budú dôležité, no nie je dôvod sa báť začať poskytovať nové digitálne služby, ktoré skvalitnia činnosť každej knižnice. A takými sú aj digitálne referenčné služby.

Plné texty príspevkov budú uverejnené v časopise Knižnica v č. 7/2007 a prezentácie spolu s fotografiami z akcie sú uverejnené na webovej stránke Slovenskej národnej knižnice:  http://www.snk.sk/?novinky&sprava=digitalne-referencne-sluzby-odborny-seminar-pre-kniznice.

Share: