KULT (MK SR) 4-01 – neperiodické publikácie za rok 2006

From Slovakia

Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav v Martine v spolupráci s odborom informatiky Ministerstva kultúry SR realizuje každoročne štatistické zisťovanie a následne spracovanie zistených údajov prostredníctvom Ročného výkazu o neperiodických publikáciách za príslušný rok – KULT (MK SR) 4-0l.

Tento štatistický formulár obsahuje informácie o počte:

  • vydaných titulov,
  • výtlačkov podľa tematického členenia,
  • výtlačkov podľa jazyka vydania za príslušný rok v SR.

Tieto štatistické formuláre sme rozposlali v januári spravodajským jednotkám – vydavateľom a vydavateľstvám SR (t. j. aj všetkým knižniciam), ktoré požiadali o ISBN. Tento rok v počte 1 155 (nárast oproti roku 2005 o 22 %). Návratnosť vyplnených formulárov bola 85,6 %.

Vyplnené formuláre elektronicky zaslalo 557 vydavateľov, čo predstavuje z celkového počtu 48 % (nárast oproti minulému roku o 5 %).

Aké sú výsledky nášho spracovania?

Porovnali sme počet titulov neperiodických publikácií za roky 2005 a 2006 (pozri graf č. 1).

risian1.gif (42976 bytes)

Graf č. 1 Tituly neperiodických publikácií podľa tematických skupín celkom za roky 2005 a 2006

Konštatujeme, že na Slovensku bolo vydaných v roku 2006 spolu 9 638 titulov, z toho 8 168 kníh a 1 470 brožúr, čo predstavuje súhrnom nárast oproti roku 2005 (6 175 titulov) približne o 56 %! Čo to signalizuje? Myslíme si, že môžeme byť s týmto výsledkom spokojní.

Alebo žeby sa vyskytlo veľa nekorektných odpovedí? Bolo by však veľmi prácne overovať každú odpoveď…

Pre zaujímavosť – ako to vyzerá s počtom titulov neperiodických publikácií v Českej republike za rok 2006?

Vychádzame z výsledkov spracovania Národného informačného a poradenského strediska pre kultúru, ktoré vzniklo z poverenia MK ČR a zabezpečuje štátnu štatistickú službu za celú oblasť kultúry. Štatistické výkazy o neperiodických publikáciách a periodickej tlači spracováva Národní knihovna v Prahe, taktiež na základe povinných výtlačkov (pozri graf. č. 2).

risian2.gif (79504 bytes)

Graf č. 2 Porovnanie počtu titulov neperiodických publikácií spolu v SR a ČR v roku 2006

Počet titulov v ČR je približne jedenkrát vyšší ako u nás. Predstavuje to celkom 17 019 titulov, z toho 14 326 kníh a brožúr 2 693.

Medzi vydavateľov patria, samozrejme, aj knižnice. Aby sme mohli lepšie zhodnotiť “produkciu” knižníc (okrem akademických), priblížime si ju pomocou čísel.

Regionálne a verejné knižnice, ktoré zaslali vyplnené formuláre za roky 2005 a 2006, sú zoradené v tabuľke

č. 1.

risian3.gif (418963 bytes)

Tabuľka č. 1.Regionálne a verejné knižnice, ktoré zaslali vyplnené formuláre za roky 2005 a 2006

V roku 2005 bolo vydaných spolu v knižniciach (okrem akademických) 192 titulov v počte 19 167 výtlačkov. V roku 2006 bolo vydaných spolu 185 titulov v počte 20 379 výtlačkov, čo predstavuje pokles o 4 %.

Uvedené tituly neperiodických publikácií boli vydané zväčša v štátnom jazyku. V iných jazykoch vyšli:

  • v maďarskom jazyku – 1 titul v Galantskej knižnici,
  • v rómskom jazyku – 2 tituly v Galantskej knižnici,
  • v nemeckom jazyku – 1 titul v Mestskej knižnici v Piešťanoch,
  • v anglickom jazyku – 1 titul v Mestskej knižnici v Piešťanoch.

Chceme pripomenúť, že v štatistickom formulári sa nachádza aj “kolónka” – v zaradení podľa typológie dokumentu –elektronické dokumenty! Pritom vieme, že niektoré uvedené tituly boli určite vydané na CD, ale knižnice túto kolónku ignorujú. Následne táto informácia veľmi skresľuje názor na elektronické zdroje (CD, DVD…)

Zoradenie univerzít/VŠ podľa počtu titulov v roku 2006 a 2005 je v tabuľke č. 2.

risian4.jpg (197582 bytes)

Tabuľka č. 2 Zoradenie univerzít/VŠ podľa počtu titulov v roku 2006 a 2005

V roku 2006 vedie Technická univerzita v Košiciach. Univerzity s počtom titulov 2 040 zaznamenali nárast oproti minulému roku o 45,7 %.

Najväčších vydavateľov podľa počtu vydaných titulov za rok 2006 (okrem akademických knižníc) uvádzame v grafe č. 3. Výrazne vedie IKAR, a. s., Bratislava s počtom 349 titulov, hoci v porovnaní s predcházajúcim rokom aj im klesol počet vydávaných titulov približne o 50 titulov.

risian5.gif (84884 bytes)

Graf č. 3 Najväčší vydavatelia podľa počtu vydaných titulov za rok 2006 (okrem akademických knižníc)

Situáciu v spracovaní štatistických formulárov nám v tomto roku skomplikovala skutočnosť, že súčasne sa prerábali internetové stránky SNK aj Ministerstva kultúry SR. Z toho vyplynulo, že:

  • elektronický štatistický formulár – KULT (MK SR) 4-01 na rok 2006,
  • OKEČ (Kód štatistickej odvetvovej klasifikácie ekonomických činností) a
  • kód štatistickej územnej jednotky

neboli prístupné na adresách, ktoré boli uvedené v metodických vysvetlivkách k obsahu výkazu na rok 2006. Niektoré spravodajské jednotky reagovali na túto skutočnosť dosť agresívne, čo akceptujeme ako chybu komunikácie.

Aktívna bola len http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1548, ktorú väčšinou pozná naša “knihovnícka obec”.

Postupne by sme chceli na tejto stránke zverejňovať výsledky štatistického spracovania za príslušné roky, z hľadiska knižníc.

Veď predsa…

HABENT SUA FATA LIBELLI – Knihy majú svoje osudy.

Share: