Vzdelávanie školských knihovníkov formou e-learningu

From Slovakia

Slovenská pedagogická knižnica pripravila základný učebný materiál pre kurz elektronického vzdelávania školských knihovníkov už koncom roka 2005. V priebehu mesiacov máj až jún 2006, teda po schválení smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 8/2006-R z 20. apríla 2006 o činnosti školských knižníc, zapracovala do učebného materiálu nové skutočnosti. Kurz elektronického vzdelávania plánovala sprístupniť po udelení akreditácie v internetovom prostredí na portáli Infovek v priebehu školského roku 2006/2007. Komplikácie nastali s jeho akreditáciou. O udelenie akreditácie kurzu elektronického vzdelávania v zmysle zákona ďalšieho vzdelávania bolo oslovené Metodicko-pedagogické centrum v Prešove. I napriek pravidelným urgenciám od januára do júna 2007 zo strany Slovenskej pedagogickej knižnice zástupkyňa spomínaného metodicko-pedagogického centra nebola ochotná zúčastniť sa pracovného stretnutia ohľadom pridelenia kreditov danému kurzu elektronického vzdelávania a vypracovaniu certifikátu, ktorý by sa udeľoval školským knihovníkom po jeho úspešnom absolvovaní a ktorý by mal zároveň celoštátnu platnosť. Jediným pozitívnym výstupom zo strany metodicko-pedagogického centra bolo určenie rozsahu kurzu elektronického vzdelávania, a to 95 vyučovacích hodín.

V súčasnosti je proces akreditácie pozastavený z dôvodu optimalizácie organizačnej štruktúry školskej správy (namiesto piatich metodicko-pedagogických centier má vzniknúť jedna rozpočtová organizácia s detašovanými pracoviskami), ktorú pripravuje Ministerstvo školstva SR.

Učebný materiál v kurze elektronického vzdelávania sa člení na šesť lekcií:

  • dokumenty,
  • zriadenie a riadenie školskej knižnice,
  • knižničný fond,
  • knižnično-informačné služby,
  • informačná výchova a informačná gramotnosť,
  • informatizácia a internetizácia školskej knižnice.

Jednotlivé lekcie sa ďalej členia na kapitoly a podkapitoly. Napríklad lekcia Dokumenty je rozdelená na štyri kapitoly Legislatíva (podkapitoly: Legislatíva platná v oblasti školstva, Knižničná legislatíva), Metodické materiály, NormyDeklarácie.

Všetky lekcie sú štruktúrované do piatich častí. V prvej časti, uvedenej pod názvom “V tejto lekcii sa dozviete”, je presne vymedzený obsah danej lekcie. V druhej časti, pomenovanej “Budete schopní”, sú jasne stanovené ciele, ktoré môžu školskí knihovníci dosiahnuť na základe osvojenia si učebného textu, a je zabezpečená ich dôsledná korelácia s obsahom. V tretej časti sú uvedené kľúčové slová, ktoré charakterizujú obsah uvedeného učebného textu. Štvrtá časť obsahuje samotný učebný text, ktorý je nielen veľmi prehľadne členený a ľahko čitateľný, ale aj logicky nadväzuje na predchádzajúce vedomosti školských knihovníkov. V texte sú umiestnené odkazy na materiály nachádzajúce sa na iných webových serveroch. Zvládnutie učebného textu si v piatej časti školskí knihovníci overia na didaktickom teste. Didaktický test objektívne skórovateľný sa skladá z dvadsiatich zatvorených testových úloh. Školskí knihovníci si môžu alternatívne vyberať zo štyroch odpovedí, pričom k niektorým testovým úlohám sú priradené viacnásobne správne odpovede.

Úspešní absolventi kurzu elektronického vzdelávania sa dokážu zorientovať v právnych a odborných otázkach týkajúcich sa zriadenia, zlúčenia, riadenia a činnosti školských knižníc. Znalosť fungovania elektronického vzdelávania školským knihovníkom navyše rozšíri aj možnosti prístupu k ďalšiemu vzdelávaniu vo svojom odbore a zvyšovaniu svojej kvalifikácie.

Dôvodom prípravy kurzu elektronického vzdelávania pre školských knihovníkov bola najmä potreba rýchlejšieho, kvalitnejšieho a aktuálnejšieho získavania informácií, možnosť zvýšenia počtu “učiacich sa” školských knihovníkov bez nároku na rozširovanie výučbových priestorov, voľba individuálneho časového harmonogramu výučby, ľahká dostupnosť a jednoduchosť použitia, eliminovanie potreby zabezpečovania ubytovania a zníženie cestovných nákladov.

Záverom môžeme konštatovať, že implementáciou kurzu elektronického vzdelávania školských knihovníkov bude môcť Slovenská pedagogická knižnica plniť ďalšie ciele, ako je napríklad zavedenie novej formy celoživotného vzdelávania, efektívnejšie využitie narastajúceho rozsahu poznatkov a preškolenie veľkého počtu školských knihovníkov bez ohľadu na čas a priestor.

Share: