Online kurz – nová forma ďalšieho vzdelávania

From Slovakia

Na začiatku tohto roku som sa zúčastnila medzinárodného online workshopu na tému Písanie textov pre web. Keďže si myslím, že skúsenosti a poznatky, ktoré som pri takejto nevšednej forme ďalšieho vzdelávania získala, by mohli zaujímať širšiu knihovnícku a informatickú verejnosť, rada sa o ne s vami podelím.

V priebehu trojtýždňového kurzu, počas ktorého navzájom komunikovalo 15 účastníkov z celého sveta a dvaja nemeckí lektori, sme vytvárali texty a preskúšali si cvičenia, ktoré napomáhajú skvalitňovanie textov na webových stránkach.

Hlavné ciele kurzu:

 • Naučiť sa písať stručné texty, ktoré sú zrozumiteľné.
 • Prispôsobiť sa možnostiam recepcie textov na webe.
 • Naučiť sa akceptovať očakávania čitateľa.
 • Formulovať výstižné nadpisy a podtituly, ktoré motivujú k ďalšiemu čítaniu.
 • Rešpektovať možnosti webu, výstavby stránok, prepojenia stránok.

Počet hodín, ktoré účastník kurzu venoval práci s textom a vypracovaniu úloh, ale aj samostatnému štúdiu predpísaných tematických okruhov, v podstatnej miere závisí od úrovne doterajších poznatkov u jednotlivých účastníkov. Predpokladom úspešného zvládnutia kurzu bola v tomto prípade aj veľmi dobrá znalosť cudzieho jazyka, pretože celý kurz prebiehal v nemčine.

Okrem toho bolo nevyhnutné, aby sa každý účastník vopred pripravil, pretože takáto netradičná forma kurzu si vyžaduje splnenie minimálne nasledujúcich základných predpokladov:

 • technických podmienok – bezporuchového prístupu k počítaču s rýchlym internetom počas celého trvania kurzu,
 • dohodu s nadriadenými a kolegami o uvoľnení od pracovných povinností, pretože účastník kurzu je síce fyzicky na pracovisku prítomný, ale duchom neprítomný, lebo sa venuje riešeniu iných úloh,
 • zabezpečenie pracovného miesta bez rušivých momentov, účastník kurzu sa po celý čas venuje náročnej kreatívnej práci.

Online kurz – Vytváranie textov pre Web – bol určený pre cieľovú skupinu online redaktorov, webmasterov a všetkých tých, ktorí sa zaoberajú vytváraním a umiestňovaním textov na web.

Tematický okruh bol rozdelený počas troch týždňov do nasledujúcich blokov:

 • Optimalizácia textov pre web
 • Stručné a zrozumiteľné texty
 • Prispôsobenie sa potrebám internetových vyhľadávačov
 • Vytvorenie výstižných titulov (headline), podtitulov, nadpisov
 • Tvorba motivačných textov, ktoré podnecujú k ďalšiemu čítaniu (teaser)
 • Orientovanie sa v hypertexte, navigácia a využiteľnosť textu pre konkrétnu skupinu používateľov
 • Navrhnutie určitého scenára – vizuálneho plánu pre výstavbu textu so všetkými jeho komponentmi (storyboard)

Časový priebeh kurzu

Na začiatku kurzu dostali všetci účastníci prístupové heslá na:

 • prístup k všetkým materiálom pre samostatné štúdium,
 • prístup k online fóru, ktoré bolo osobitne vytvorené pre účastníkov,
 • ohraničený čas trvania školenia aj prístup do intranetu organizátora workshopu.

V priebehu prvého dňa sme všetci dostali uvítací e-mail od vedúceho workshopu s podrobnými pokynmi, ktoré sa týkali jeho priebehu. Získali sme kontakt na technickú podporu v prípade technických problémov súvisiacich s prenosom údajov a komunikáciou navzájom; na servisnú podporu, ktorá slúžila všetkým pri všeobecných otázkach súvisiacich s priebehom školenia. Najdôležitejšiu úlohu však zohrával vedúci workshopu, ktorý prideľoval úlohy počas jednotlivých týždňov trvania školenia, odpovedal na vzniknuté otázky, posudzoval vypracované úlohy, podporoval živú komunikáciu medzi účastníkmi školenia. V tejto úlohe mu počas celých troch týždňov pomáhal ešte jeden lektor.

Seminárna skupina mala medzinárodný charakter a zúčastnili sa jej členovia rôznych národností prakticky zo všetkých kontinentov, čiže aj časový posun zohrával veľmi významnú úlohu. Dokonca celé školenie začínalo v období búrlivých poveternostných podmienok: snehové búrky v Európe, zemetrasenie v Číne. Spojenie pravidelne nadväzovali účastníci kurzu z Melbournu, Chicaga, Tokia, Johannesburgu, Kyjeva, Bratislavy, Sofie, Káhiry, Santiaga, Ríma, Osla, Pekingu, Mníchova, Barcelony a Colomba.

V priebehu prvého dňa dostali všetci účastníci aj úlohy úvodného týždňa.

Najskôr sme sa všetci popredstavovali, napísali základné informácie o sebe, formulovali naše očakávania a záujmy v súvislosti s kurzom.

Ďalej mal každý účastník napísať krátky portrét svojej firmy, inštitúcie pre webovú stránku – typický text “My o nás” – text nemal prekročiť 1 500 znakov.

Dostali sme praktické úlohy na precvičenie, učili sme sa vytvárať jasnejšiu štruktúru viet, odstraňovať slovný balast v písomnom prejave a formalizovanom úradníckom jazyku.

Po vypracovaní úloh sme naše výsledky vložili na web a v rámci spoločného fóra sme si navzájom “kritizovali” naše výtvory, pričom sme chválili, ale aj poukazovali na nedostatky a navrhovali iné riešenia.

Celý tento proces trval prvých šesť dní. Mali sme pritom dostatok času popasovať sa s vlastnými úlohami, ale aj s výsledkami ostatných.

Posledný deň v týždni vedúci kurzu a lektor zhodnotili práce všetkých účastníkov kurzu v globále, pričom porovnali navzájom jednotlivé riešenia a každý dostal aj osobitne samostatné hodnotenie.

Takto to pokračovalo s novými úlohami počas všetkých troch týždňov. Vedúci workshopu alebo lektor boli počas celého dňa (často aj v nočných hodinách) k dispozícii a usmerňovali nás. Pri všetkej snahe zo strany zamestnávateľa (počas pracovných dní sme všetci boli na vlastných pracoviskách, takže sme sa nevyhli pracovným úlohám, ako by to bolo vtedy, keby sme odišli na klasické školenie mimo pracoviska) sme, žiaľ, nestihli splniť všetky úlohy počas pracovného času. Výhodou bolo, že na vypracovanie úloh sme mali vždy aj víkendy (náš týždeň trval od stredy do utorka), takže sa mnohé úlohy dali zvládnuť len, ak sme “obetovali” aj voľný čas doma alebo v internetovej kaviarni. Ale kurz bol taký zaujímavý, že to stálo za námahu.

A teraz ešte niečo k obsahu kurzu, ktorý bol z hľadiska našej profesie veľmi zaujímavý.

Čitatelia webu sú iní. Je aj nie je to pravda. Na webe platia rovnaké pravidlá pre tvorbu atraktívnych a zrozumiteľných textov ako pri tlačených textoch, len ich treba ešte radikálnejšie dodržiavať. Čitatelia na webe sú oveľa netrpezlivejší ako napr. čitatelia novín. A čitatelia webu oveľa menej odpustia. Nakoľko sa texty z webu čítajú na obrazovke, obyčajne za písacím stolom, už len poloha na čítanie je nepohodlnejšia. Čítanie na webe je aj namáhavejšie a trvá dlhšie ako čítanie tlačeného textu. Výskumy dokazujú, že čítanie na monitore je o 25 % pomalšie, čas teda stojí peniaze. Používatelia internetu pochádzajú z celého sveta. Jazyk, v ktorom sú stránky napísané, pre mnohých nie je materinským jazykom, alebo dokonca ani nie prvým cudzím jazykom, preto treba písať v jednoduchom jazyku, bez slovných hračiek, príliš odborného žargónu. Nepoužívať zbytočne neznáme skratky. Texty na webe musíme prispôsobiť takémuto správaniu čitateľov. Venovali sme sa teda základným princípom zrozumiteľných a atraktívnych textov.

Ako sa číta na webe a na obrazovke?

Ako píšeme texty, ktoré len “skenujeme”?

Jazyk pre texty na webe: jasný, stručný a dobre štruktúrovaný.

Ako píšem pre potrebu vyhľadávačov?

Správanie čitateľa na webe si možno predstaviť ako trojstupňový proces:

V prvej fáze text skenujeme, naša pozornosť kolíše. Preletíme obsah, rýchlo hľadáme markantné informácie, ako sú nadpisy, linky, grafika. Zvládame rýchlo veľké množstvo informácií. Pozornosť neriadime systematicky a aj stupeň spracovania textu je veľmi nízky. Kolísavá pozornosť nám umožní spracovať veľké množstvo informácií, pomáha nám aj uvedomiť si význam, ktorý je ukrytý medzi riadkami.

Ak si čitateľ označil počas “skenovacej fázy” niektoré obsahy za relevantné, začína druhá fáza, kde sa rýchlosť čítania spomaľuje a množstvo informácií narastá. Všímame si aj časti textu, súvislosti, začiatky odsekov, zvýraznené texty. Kolísavá pozornosť je ešte stále dominantná.

Až v tretej fáze nastupuje vlastné čítanie. Používateľ brzdí rýchlosť, prijíma informácie systematicky a v úplnosti. Pozornosť sa zvyšuje.

Texty na webe nie sú ničím iným ako textovými modulmi, ktoré pomocou hyperlinkov navzájom prepájame. Modulárna výstavba vyžaduje veľa práce už v koncepčnej fáze výstavby webovej stránky, t. j. pri návrhu jej štruktúry. Podľa toho, akú štruktúru si zvolíme, budú texty stránky vyzerať. Texty zmysluplne navzájom prepájame, linky nám ponúkajú orientáciu v texte. Dlhšie texty by sme mali ponúkať napr. v iných formátoch.

Ak chce niekto z bežného návštevníka webu vytvoriť pozorného čitateľa, musí si uvedomiť nasledujúce fakty:

 • Informácie musia byť relevantné.
 • Relevantné informácie musíme zvýrazniť. V nadpisoch, zoznamoch a zvýraznených častiach textu umiestňujeme dôležité kľúčové slová.
 • Najpodstatnejšie umiestňujeme na začiatok. Výstavba textu zodpovedá obrátenej pyramíde, na najdôležitejšie otázky odpovedáme na začiatku, detaily rozoberáme neskôr v texte.
 • Texty musia čitateľovi ponúknuť orientáciu, zhrnutie na začiatku a na konci strany, používame významové medzititulky, zvýraznené kľúčové slová v texte, zoznamy, textové okienka, dôležitá je prísna a jednoduchá štruktúra.

O obsahu kurzu by sa dalo napísať oveľa viac, to však nebolo účelom tohto príspevku. Chcela som hlavne poukázať na novú formu interaktívneho vzdelávania, ktorú nám ponúka súčasná výpočtová a komunikačná technika a v neposlednom rade aj súčasný otvorený svet.

Share: