Server eKurzy – znalosti na webe

From Slovakia

Úvod

Na Katedre informačných sietí Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity sa už niekoľko rokov zaoberáme poskytovaním vzdelávania (znalostí) prostredníctvom internetu. Na komunikáciu znalostí (vzdelávací proces) prostredníctvom internetu (intranetu) sú kladené špecifické požiadavky, pričom jednou z najdôležitejších je poskytovanie kvalitných multimediálnych výučbových materiálov (niekedy označovaných aj ako študijná opora).

V záujme toho sa intenzívne zaoberáme prípravou a tvorbou špecializovaných multimediálnych výučbových materiálov, ktoré sú obvykle viazané na niektorý predmet vyučovaný v rámci študijných odborov našej fakulty, prípadne školy.

Podrobnejšie opíšeme server eKurzy, ktorého účelom je poskytnúť vyvinuté materiály študentom, prípadne aj iným záujemcom.

Zameranie servera

Server eKurzy je zameraný na poskytovanie multimediálnych výučbových materiálov pre študentov univerzity. Tieto materiály (na serveri označované – kurzy) sú vo veľkej väčšine prípadov vytvorené ako diplomové či bakalárske práce. O ich kvalite svedčí to, že niektoré z nich získali ocenenia v súťaži o najlepšiu diplomovú prácu Werner von Siemens Excellence Award. Keďže sme katedrou informačných sietí,  teda zabezpečujeme výučbu predmetov spojených s touto problematikou, sú aj jednotlivé kurzy zamerané na túto oblasť informačných technológií.

Naše skúsenosti pri spracovaní a tvorbe výučbových materiálov sme využili aj pri tvorbe kurzov, ktoré priamo nesúvisia s predmetmi zabezpečovanými našou katedrou. S príchodom štandardu ECDL (European Computer Driving Licence) sme “vycítili šancu” pripraviť študijné materiály vhodné nielen pre našich študentov, ale aj pre širokú verejnosť. Zamerali sme sa na záujemcov o získanie znalostí a zručností práce s osobným počítačom a jeho základnými kancelárskymi aplikáciami. Preto sme pred niekoľkými rokmi pripravili multimediálny výučbový kurz Efektívna práca na počítači, ktorý slúži ako príprava na zvládnutie testov štandardu ECDL. Efektívna práca na počítači bola pripravená viacerými odborníkmi z praxe a prostredia školy a obsahuje mnoho hodín samostatného štúdia. Vzhľadom na vývoj operačného systému MS Windows a kancelárskeho balíka MS Office máme pripravených niekoľko verzií tohto výučbového materiálu. Niektoré z týchto verzií sú na serveri eKurzy voľne dostupné.

Kategórie výučbových materiálov

Výučbové materiály poskytované serverom eKurzy sú rozdelené do niekoľkých kategórií:

 • Voľne dostupné kurzy
 • Akreditované kurzy
 • ECDL projekty

Vzhľadom na to, že server sa vyvíja a bude sa prispôsobovať požiadavkám a potrebám používateľov, nevylučujeme určité zmeny, prípadne doplnenie kategórií.

Voľne dostupné kurzy

Táto kategória je najobsažnejšia a predpokladáme u nej najrýchlejšie a najčastejšie zmeny. Jej hlavným obsahom sú kurzy, ktoré boli pripravené ako diplomové (bakalárske) práce. Úlohou týchto kurzov obvykle je opísať aktuálny stav danej témy, prípadne možnosti práce s vybranými programami. Tieto kurzy sa nebudú aktualizovať, takže mnohé z týchto prác budú po rokoch strácať na aktuálnosti a budú nahradzované novšími – aktualizovanými. Niektoré z nich majú všeobecnejší charakter, a preto čas ich “života” na serveri eKurzy bude o niečo dlhší. Takisto predpokladáme, že budú vznikať kurzy s novými témami, podľa potrieb vyučujúcich na katedre (fakulte, škole).

Momentálne sú voľne dostupné kurzy rozdelené podľa ich zamerania do niekoľkých kategórií:

 • Spojovacia technika – táto kategória obsahuje multimediálne kurzy vhodné na vyučovanie rôznych tém z oblasti spojovacej techniky.

 • Adobe (Macromedia) Flash – tu je k dispozícii niekoľko kurzov o práci s programom Macromedia Flash a jeho skriptovacom jazyku ActionScript. Kurzy sú pripravené pre viacero verzií programu (MM Flash 5, MX, MX 2004).

 • Grafika – v tejto kategórii sa budeme venovať spracovaniu grafiky (rastrovej, vektorovej) v jej dvoj- a trojrozmernej podobe.

 • Animácie – tu sa budeme zaoberať základmi tvorby animácií, pričom tu budú aj kurzy o konkrétnych programoch na spracovanie 2D a 3D animácií.

 • Počítačové siete – vzhľadom na zameranie našej katedry predpokladáme, že táto kategória bude časom najobsažnejšia a najčastejšie aktualizovaná.

 • Komunikačné siete – v rámci tejto kategórie budeme pripravovať výučbové materiály súvisiace s rôznymi typmi komunikačných (nie čisto počítačových) sietí.

 • Práca s PC v tejto kategórii sa nachádzajú staršie verzie kurzu Efektívna práca na počítači. Je tu verzia pre MS Windows 98 a MS Office 97, a tiež pre MS Windows 2000 a MS Office 2000. Tieto kurzy boli pripravené podľa Syláb ECDL, verzia 3.0.

V každej z týchto kategórií je možné nájsť aspoň jeden (veríme, že časom podstatne viac) multimediálny výučbový materiál k danej problematike.

Akreditované kurzy

Táto kategória je akousi “výstavnou skriňou” servera eKurzy. Obsahuje totiž lektormi konzultované kurzy pripravené odborníkmi z praxe a univerzity v kvalite porovnateľnej s profesionálne pripravovanými kurzami. Vzhľadom na to, že príprava takýchto materiálov si vyžaduje kvalitné technické a programové zázemie a tiež potrebnú motiváciu pre autorov, nie sú akreditované kurzy k dispozícii zadarmo. Pre vážnych záujemcov sú v tejto kategórii k dispozícii demo ukážky jednotlivých kurzov.

Akreditované kurzy sú zamerané na témy, ktoré sú v čase rozvíjania informatickej spoločnosti veľmi aktuálne:

 • Efektívna práca na počítači – multimediálny výučbový kurz určený na zvládnutie práce s kancelárskym balíkom MS Office, zoznámenie so softvérom a hardvérom PC a prácou na internete (obr. 1). Tento kurz sa dá použiť aj na prípravu na testy ECDL, ktorých zvládnutie sa pokladá za vyhovujúci certifikát vo väčšine štátov Európy, prípadne aj za jej hranicami.

 • Efektívna tvorba www stránok – multimediálny výučbový kurz, ktorý krok po kroku vysvetľuje hlavné zásady tvorby webových stránok. V jednotlivých kapitolách je podrobne vysvetlená práca s vybranými (veľmi často používanými) editormi webových stránok od začiatku práce až po zložitejšie funkcie. Súčasťou kurzu je aj podrobný opis práce s vybranými nástrojmi (Total Commander, WinRAR, XnView).

 • Efektívna tvorba CBT kurzov – multimediálny výučbový kurz určený na zoznámenie sa s problematikou tvorby CBT (Computer Based Training) alebo WBT (Web Based Training) kurzov. Kurz sa podrobne venuje jednotlivým multimediálnym prvkom (text, obrázky, zvuky, animácie, video), ktoré sa používajú v CBT (WBT) kurzoch.

mikus5.jpg (239979 bytes)

Obr. 1 Úvodná obrazovka kurzu Efektívna práca na počítači

 

Projekty ECDL

V tejto kategórii sa nachádzajú aktuálne projekty ECDL, ktorých sa zúčastňuje naša univerzita. Momentálne je to kurz zameraný na zvýšenie znalostí a zručností vysokoškolských pedagógov pri práci s počítačom. Vstup do kurzu sa umožňuje iba účastníkom tohto projektu.

mikus6.jpg (228178 bytes)

Obr. 2 Úvodná obrazovka servera eKurzy


Práca s materiálmi na serveri eKurzy

Server eKurzy (http://ekurzy.fri.uniza.sk – obr. 2) je založený na používaní LMS MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Je to voľne dostupný OpenSource LMS, ktorý svojou úrovňou dosahuje kvalitu mnohých profesionálnych (a drahých) riešení. Moodle má používateľsky prívetivé prostredie a umožňuje jednoduchú správu výučbových materiálov a používateľov.

Do kurzov sa väčšinou dá prihlásiť ako hosť. V takom prípade má používateľ obmedzené možnosti vo využívaní dostupných výučbových materiálov, a preto odporúčame vytvorenie vlastného konta. Na serveri eKurzy je možné sa zaregistrovať (zadarmo) a vytvoriť si vlastné konto (obr. 3). S týmto kontom je potom možné si spustiť všetky voľne dostupné kurzy. Pri vytvorení konta budete mailom požiadaní o potvrdenie žiadosti o nové konto. Jej potvrdením sa stanete plnohodnotným používateľom voľne dostupných kurzov.

Kurzy obvykle nemajú vysoké nároky na výkon počítača a špeciálny softvér. Jedinou výnimkou je nutnosť mať v počítači nainštalovaný Flash prehrávač pre vami používaný internetový prehliadač. Všetky kurzy sú totiž vytvorené pomocou programu Macromedia (v súčasnosti už Adobe) Flash. Inštalácia prehrávača nie je zložitá (bežne sa inštaluje spolu s inštalovaním prehliadača). Niekedy však môžu nastať problémy s verziou (preto je vždy lepšie mať najnovšiu verziu prehliadača http://www.adobe.com).

Po prihlásení a zaregistrovaní sa do kurzu môžete študovať jednotlivé kurzy tak, ako vám to bude vyhovovať. Vzhľadom na množstvo kurzov a našu pracovnú vyťaženosť sú voľne dostupné kurzy riešené formou neriadeného online štúdia. To znamená, že v týchto kurzoch zatiaľ nie je dostupný online lektor, ktorý by vám odpovedal na prípadné otázky. Veríme, že časom sa nájde niekoľko dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní robiť lektorov pre jednotlivé kurzy. Možno by to mohli byť absolventi, ktorí sú vlastne autormi týchto materiálov. V súčasnej situácii je možné sa obrátiť s problémami na správcu servera, ktorý zabezpečí vyriešenie problému, prípadne zodpovedanie otázky.

mikus7.jpg (181301 bytes)

Obrázok 3: Prihlasovacie (registračné) okno

Záver

Poskytovanie multimediálnych výučbových materiálov prostredníctvom LMS/LCMS serverov bez lektorovania predstavuje určitý druh elektronického vzdelávania formou online samoštúdia. Server eKurzy, pripravený a prevádzkovaný našou katedrou, sa môže stať pilotným projektom poskytovania elektronických výučbových materiálov. Skúsenosti, ktoré získame jeho používaním a prevádzkovaním, budeme môcť použiť pri ďalšom rozvoji elektronického vzdelávania na Slovensku.

Na záver chceme zdôrazniť, že na serveri eKurzy (v starom dizajne) boli niekoľko rokov umiestnené výučbové materiály (Efektívna práca na počítači a Efektívna tvorba CBT kurzov), ktoré boli k dispozícii študentom v študovni univerzitnej knižnice Žilinskej univerzity.

 

Použitá literatúra

HUBA, M., ŽÁKOVÁ, K., BISTÁK, P. WWW a vzdelávanie. [WWW and Education.] Bratislava : FEI STU, 2003. 137 s. ISBN 80-227-1999-4

SAKALOVÁ, M., MIKUŠ, Ľ: e-kurzy Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity. In: 7. konferencia so zahraničnou účasťou Infor-
matika 2003, 27. – 28. november 2003
, Bratislava. S. 132-135.

MIKUŠ, Ľ.: Elektronické výučbové materiály na internete, 2005. In: Informatika 2005. S. 265-268.

MIKUŠ, Ľ., IVANIGA, P.: Neriadené on–line štúdium, 2006, Selfstudy on–line In: UNINFOS 2006. S. 278-282.

http://www.opensourcecms.com  

http://www.cmsmatrix.org

Share: