Komunikácia znalostí prostredníctvom LMS a LCMS

From Slovakia

Úvod

Na komunikáciu znalostí (vzdelávací proces) prostredníctvom internetu (intranetu) sú kladené špecifické požiadavky, z ktorých vyplýva aj potreba nevyhnutnosti niektorých nástrojov a prostriedkov. Sú to predovšetkým:

 • server (sieť) poskytujúci prístup k študijným materiálom,
 • autorský systém umožňujúci tvoriť študijné materiály,
 • CMS (Content Management System) systém umožňujúci administráciu študijných materiálov, študentov, učiteľov…,
 • komunikačný systém umožňujúci spoluprácu.

Každý z uvedených prostriedkov a nástrojov kladie určité nároky na obsluhu a údržbu, ktorých opis vyžaduje samostatný príspevok. V tomto článku sa zameriame na oblasť možností poskytovania študijných materiálov, testov a administráciu študentov, učiteľov a ďalších pracovníkov nevyhnutných na dobré fungovanie elektronického vzdelávania.

Poskytovanie znalostí prostredníctvom internetu

Ako vhodný nástroj na poskytovanie študijných materiálov (a nielen ich) sa javí špecifický typ CMS, a to LMS (Learning Management System), prípadne LCMS (Learning Content Management System). V praxi sa používajú rôzne postupy a koncepcie na dosiahnutie požadovanej funkcionality komponentov e-learningového systému:

 • Systémy na správu výučby
 • Systémy na správu kurzov/obsahu
 • Výučbové portály
 • Systémy na správu výučbového obsahu
 • Systémy na tvorbu a kompletizáciu obsahu

Systémy na správu výučby (LMS)

Spájajú prostredie na doručovanie obsahu (kurzov) so systémom správy študentov. Systém na správu doručovania kurzu spravuje obsah, spolupracuje s nástrojmi na jeho vytváranie, podporuje doručovanie výučby, komunikáciu so študentom. Systém na správu informácií o študentovi má na starosti profil študenta, plánovanie výučby, registráciu študenta, registráciu jeho aktivít a študijných výsledkov.

Systémy na správu obsahu (CMS)

Môže zlučovať viacero výučbových doručovacích metód. CMS sa obvykle skladá z dvoch častí. Prvá z nich, s ktorou pracuje správca (redaktor) stránok, sa obvykle nazýva backend alebo administračné prostredie. Druhá časť slúži na zobrazovanie obsahu prezentácie návštevníkovi – frontend.

Výučbové portály (Learning Portals)

Zlučujú e-learningové nástroje, obsahy a doručovacie prostredie. Portál poskytuje funkcie na identifikáciu ľudí s podobnými záujmami a poskytuje nástroje podporujúce spoluprácu a “zdieľaný” obsah členom týchto skupín.

Systémy na správu výučbového obsahu (LCMS)

Zatiaľ čo LMS spravuje procesy v oblasti vyučovania, LCMS spravuje procesy vytvárania a doručovania výučbového obsahu. LCMS je prostredie, v ktorom môžu vývojári vytvárať, ukladať, spravovať, meniť a doručovať výučbový obsah, vybraný z centrálneho úložiska (digitálnej knižnice) výučbových objektov.

Systémy na tvorbu a kompletizáciu obsahu (Authoring Tools and Assembly Tools)

Systémy na tvorbu obsahu sú špeciálne navrhnuté na uľahčenie vytvárania výučbového obsahu. Môžu používať štandardné textové editory a aplikácie na vytváranie prezentácií. Systémy na kompletizáciu obsahu poskytujú rovnaké funkcie ako systémy na tvorbu obsahu, ale používajú pritom výučbové objekty. Obvykle sú tieto systémy súčasťou LCMS produktov.

LMS/LCMS

Typický LMS/LCMS obsahuje nástroje spravovania a prezentácie výučbového obsahu (text, multimediálne informácie), správy prostriedkov na interakcie a vedenie databázy študentov a ich výsledkov.

Obsah a riadiaci systém by mali byť dôsledne oddelené. Ich vzájomná interakcia by mala prebiehať iba na základe otvoreného e-learningového štandardu. LMS/LCMS by nemal využívať pri spúšťaní kurzov akúkoľvek komunikáciu s kurzom, ale iba tú, ktorú predpisuje štandard, a takisto ani obsah by nemal na ukladanie interakcií študenta či akýchkoľvek iných dát využívať iné rozhranie, než je definované štandardom e-learningu.

Vlastnosti LMS/LCMS

Každý LMS/LCMS by mal obsahovať súbor štandardných prvkov a k tomu nástroje na skupinové vyučovanie, online a offline komunikáciu a ďalšie doplňujúce prvky.

Štandardné prvky LMS

Registrovanie študentov

 • Registrovanie kurzov
 • Vytváranie rolí a práca s nimi
 • Sledovanie postupu práce študentov
 • Reporty

Prvky LMS, ktoré sú určené na podporu učenia v skupine

 • Rozvrhy pre skupiny, učiteľov a študentov
 • Evidencia podporného vybavenia
 • Reporty
 • Skupinové maily
 • Chat
 • Diskusné fórum

Prvky LMS podporujúce offline vzdelávanie

 • Distribúcia materiálov
 • Priradenie tútorov
 • Diskusné fórum

Prvky podporujúce online vzdelávanie

 • Online doručovanie materiálov
 • Online konferencie s ostatnými skupinami
 • Chat

Ďalšie prvky LMS

 • Podpora viacerých jazykov
 • Štatistiky
 • Prehľady termínov (kalendár)

Štandardy

E-learningu sa rovnako ako iných oblastí IT týka otázka prenositeľnosti údajov. Medzi najvýznamnejšie autority v e-learningu radíme organizáciu AICC (The Aviation Industry CBT Comitee) a americkú vládnu organizáciu ADL (Avanced Distributed Learning Initiative).

Štandardy AICC sa týkajú rôznych oblastí e-learningu a LMS systémov. Na webových stránkach tejto organizácie nájdete napríklad opis a zdrojový kód vzorovej lekcie e-learningového kurzu, ktorý vyhovuje normám AICC.

Druhou významnou normou v oblasti e-learningu je SCORM (Sharable Object Content Reference Model) vytvorený americkou organizáciou ADL. Z názvu normy je zrejmé, že jej zmyslom je prenositeľnosť informácií medzi jednotlivými e-learningovými systémami.

Výber LMS/LCMS

Výber LMS/LCMS vhodného pre konkrétnu inštitúciu predpokladá v prvom rade určiť, bez ktorých funkcií sa nezaobídeme a ktoré sú menej dôležité. Medzi dôležité môžeme zaradiť podporu blended learningu (kombinovaného vyučovania), integráciu s informačným systémom konkrétnej organizácie, riadenie pedagogického procesu, integráciu obsahu, dodržiavanie štandardov, nástroje na evalváciu, testovanie a hodnotenie… Rozhodnutie o investícii do LMS bude mať vplyv na celú inštitúciu z hľadiska pedagogického procesu.

V súčasnosti existuje celý rad LMS/LCMS, ktoré vyvíjajú profesionáli v oblasti elektronického vzdelávania. Komerčné systémy ako BlackBoard, WebCT, TotalCMS, iTutorLCMS, Eden… vyžadujú pomerne značné finančné náklady na obstaranie a následné obnovovanie licencie. Oproti nim stoja tzv. OpenSource produkty, ktoré vyvíja určitá komunita nadšencov (a tiež to zvyknú byť profesionáli). Z nich sa veľmi dobre ujal LMS MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment).

mikus1.jpg (155972 bytes)

Obr. 1 Štatistika zo stránky http://moodle.org/stats/

LMS Moodle

Svojou úrovňou dosahuje kvalitu mnohých profesionálnych (a drahých) riešení. Moodle má používateľsky prívetivé prostredie a umožňuje jednoduchú správu výučbových materiálov a používateľov. Vďaka týmto vlastnostiam má milióny používateľov hovoriacich desiatkami jazykov v stovkách krajín.

Samozrejme, že Moodle má svojich priaznivcov aj na Slovensku a mnoho škôl (hlavne univerzít) začalo vo veľkej miere používať tento LMS ako základ svojho elektronického vzdelávania (ŽU v Žiline, SPU Nitra, STU Bratislava, UKF Nitra…).

Vlastnosti LMS Moodle

Prostredie LMS Moodle umožňuje jednoduchý spôsob nastavovania vlastností kurzu a administrácie práce so študijným obsahom a študentmi. V základnej pomoci autor produktu tvrdí, že netreba sa báť experimentovania, pretože to, čo môžeme experimentovaním pokaziť, zvyčajne sa dá ľahko napraviť. Moodle umožňuje priradiť používateľom niekoľko rolí:

 • Administrátor – robí administráciu servera a môže plniť funkcie všetkých rolí.
 • Tvorca kurzu – pripravuje nové kurzy a môže v nich pôsobiť ako učiteľ.
 • Učiteľ – môže robiť úpravy v kurze, meniť aktivity a hodnotenie študentov.
 • Učiteľ bez práva editovania – môže učiť a hodnotiť študentov.
 • Študent – môže používať študijné materiály a vykonávať pripravené aktivity.
 • Hosť – má najnižšie právomoci.

Vlastností a úprav je v Moodle pomerne veľa a len ich vymenovanie by si vyžadovalo ďalší článok. Preto na záver uvedieme niekoľko obrázkov, ktoré aspoň trocha vystihujú niektoré dôležité vlastnosti Moodle.

mikus2.jpg (194425 bytes)
Obr. 2 Niektoré nastavenie vlastností kurzu

mikus3.jpg (58277 bytes)

Obr. 3 Vkladanie zdrojov do kurzu

mikus4.jpg (70612 bytes)

Obr. 4 Vkladanie aktivít do kurzu

 

Použitá literatúra

MIKUŠ, Ľ.: E-learning na Fakulte riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (E-learning on Faculty of Management Science and Informatics University of Zilina), 2003 In: Dištančné vzdelávanie – Aplikovaná informatika

. S. 20.

MIKUŠ, Ľ.: LMS systém Moodle. In: E-learn Žilina 2004. Žilina : Žilinská univerzita, 2004. S. 243-248.

http://www.kontis.cz/  

http://moodle.org/

http://www.opensourcecms.com

Share: