Bibliomining – data mining pre knižnice

Introducing

Abstrakt

Bibliomining je nová metóda, ktorá vychádza z data miningu a bibliometrie. Predstavuje kombináciu týchto dvoch metód, ktorá umožňuje ucelený pohľad na kvalitu a efektívnosť služieb knižnice. Načrtáva nové možnosti spracovania údajov v knižnici a vytvárania väzieb v rozličných evidenciách knižnice. Nazýva sa tiež data mining pre rozhodovacie procesy v knižniciach.

Knižnica od svojho vzniku vedie dokumentáciu, ktorá je potrebná na fungovanie každej organizácie. Na zlepšenie efektívnosti služieb používateľom začala knižnica využívať metódu bibliometrie, ktorá „sa zaoberá analýzou dokumentov, formuluje kvantitatívne zákonitosti súvisiace s formálnou a sémantickou štruktúrou dokumentov.“ (1)

Vznikom informačných technológií sa vyvinula metóda data mining (slov. dolovanie v dátach), ktorá prostredníctvom monitorovania činnosti používateľa na webovej stránke dokáže identifikovať chyby webovej stránky, následne tieto chyby odstrániť, a tak optimalizovať stránku pre používateľa.

Pre knižnice sa tak v súčasnosti objavuje nová metóda práce s evidenčnými údajmi knižnice – bibliomining. Podľa Nicholsona (2) predstavuje kombináciu uvedených metód – bibliometrie a data miningu. Je to nová metóda, ktorá umožňuje ucelený pohľad na kvalitu a efektívnosť služieb knižnice. Podľa Nicholsona (3) môže napomôcť knižnici konkrétne v týchto oblastiach:

1.     vylepšenie knižničných služieb

– predpovedanie budúcich potrieb používateľov
– identifikovanie chýb na webovej stránke
– skvalitnenie referenčnej služby

2.     procesy rozhodovania

– monitorovanie práce zamestnancov
– efektívnosť práce zamestnancov

3.     hodnotenie služieb z pohľadu používateľa

– monitorovanie potrieb skupín používateľov

Čo je potrebné na implementáciu bibliominingu do knižnice? Vytvorenie skladu dát.

Sklad dát

Na začiatku je potrebné zistiť všetky položky automatizovaného spracovania v knižnici. Podľa Nicholsona (3) sú to údaje z troch oblastí:

  • z oblasti tvorby knižnično-informačných systémov – informácie v katalógoch (predmetové heslá, titul, autor), z akvizície (vydavateľ, cena) atď.;
  • z oblasti využitia služieb knižnice – demografické údaje o používateľovi, frekvencia výpožičky, pohyb používateľa na webovej stránke atď.;
  • z externej oblasti – prezeranie elektronických zdrojov knižnice, ich vypožičiavanie, MVS, MMVS atď.

Po celkovej analýze týchto údajov je potrebné vytvoriť logické reťazce, ktoré ich vzájomne prepoja do databázy, t. j. skladu dát, ktorý bude slúžiť na tento účel.

Príklad:

Obr. č. 1. Proces transakcie záznamov (4)

lalu1.jpg (16987 bytes)

lalu2.jpg (20564 bytes)

lalu3.jpg (22861 bytes)

 
Na tomto príklade vidíme, ako knižnica môže kombinovať rozličné položky údajov do skladu dát. Analýzou takéhoto skladu dát môže knižnica identifikovať potrebnú literatúru pre akvizičnú politiku, potreby skupín používateľov.

Čo dodať na záver? Možno aj nejaké proti. Neexistuje ešte dostatok príkladov využitia tejto metódy, ktoré by sa aplikovali a s odstupom času by sa dali posúdiť ako kvalitné alebo nekvalitné. Rozpracovanie skladu dát si vyžaduje naozaj veľký záber údajov. Aj keď knižnica tieto údaje už má v istej forme spracované, na vytvorenie komplexného skladu dát  je potrebných veľa síl a hlavne času. Východiskom by azda mohlo byť postupné doplňovanie nových údajov do skladu dát, ktoré budú slúžiť na analýzy.

Koncepčným podkladom pre spracovanie tejto problematiky je stránka: www.bibliomining.com a jeden autor Scott Nicholson.

 

Zoznam bibliografických odkazov

ŠVEJDA, Jan. Bibliometrie. In Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy [online]. Dostupné na internete: <http://sigma.nkp.cz/F/?func=file&file_name=find-a&local_base=ktd>.

NICHOLSON, Scott. Bibliomining : data mining for Libraries [online]. New York : Scott Nicholson, 2000 [cit. 2007-10-11]. Dostupné na internete: <http://www.bibliomining.com/>.

NICHOLSON, S. The Bibliomining Process : data warehousing and data mining for Library Decision-Making [online preprint]. New York : Scott Nicholson, 2003 [cit. 2007-10-11]. Dostupné na internete: <http://www.bibliomining.com/nicholson/biblioprocess.htm>.

NICHOLSON, S. – STANTON, J. Gaining strategic advantage… [online preprint]. New York : Scott Nicholson, 2003 [cit. 2007-10-11]. Dostupné na internete: http://www.bibliomining.com/nicholson/odmcom.html.  

Share:
Issue content