Issue 4/2007

From Slovakia

Efektívnosť a kvalita poskytovania knižnično-informačných služieb – myslíme to vážne?

Človek prahne po poznaní, rýchlom raste zhodnocovania svojej činnosti, chce sa mať dobre, lepšie a ešte lepšie. Je to normálne a v princípe to hýbe úvraťami dejín. Vpred a dopredu....

From Slovakia

Hodnotenie kvality poskytovania VKIS na Slovensku

Knižnice sú inštitúcie financované z verejných prostriedkov, preto musia preukazovať svojim zriaďovateľom, ale aj verejnosti vyhodnotenie kvality a efektívnosti svojich...

From Slovakia

Kvalita a dostupnosť knižnično-informačných služieb v národných projektoch SNK

Zvyšovanie kvality informačných služieb a dostupnosti relevantných informácií prostredníctvom informačných a komunikačných technológií je kľúčovou výzvou knihovníctva pre...

From Slovakia

Disoperabilita informačných systémov v organizáciách rezortu kultúry SR

V zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva je v súčasnosti 33 rozpočtových a príspevkových organizácií, ktoré plnia úlohy v súlade so svojou zriaďovacou listinou a príslušnými...

From Slovakia

Nástroje na zvýšenie efektivity služieb v knižniciach

V knižniciach sa za posledné roky dosiahol badateľný pokrok pri využívaní informačných technológií napriek tomu, že kultúrne inštitúcie nepatria medzi odvetvia, ktoré by boli...

From Slovakia

Kvalitné elektronické informačné zdroje v knižniciach – efektívne alebo módne?

Elektronické informačné zdroje (EIZ) sa stali neoddeliteľnou súčasťou každej väčšej i menšej knižnice – akademickej, verejnej, vedeckej či špeciálnej. Knižnica sa stala...

From Slovakia

Informačné vzdelávanie na vysokých školách a kritériá jeho kvality z pohľadu akademických knižníc

Na...

From Slovakia

Efektívny spôsob ochrany knižničných fondov v Slovenskej národnej knižnici

Sprístupňovanie dokumentov v Slovenskej národnej knižnici je determinované jej funkciami národnej knižnice. V zmysle zákona č. 183/2000 Z. z. SNK ako konzervačná...

From Slovakia

Digitálnym obsahom k vyššej efektivite služieb z Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského

Život, ktorý v súčasnosti prežívame, sa mení oveľa rýchlejšie, ako sme boli doposiaľ zvyknutí. Už nestačí šľapať vo vopred vytýčených koľajach, ale je potrebné hľadať stále...

From Slovakia

Marketing vo verejnej knižnici alebo Poskytujeme svoje služby efektívne?

Diskusie o úlohe knižníc a ich postavení v súčasnej spoločnosti a hľadanie odpovedí na otázku, ako ďalej, rezonujú nielen v našej spoločnosti. Odpovede treba...

From Slovakia

Kritériá kvality moderného knižnično-informačného systému

     Knižnično-informačný systém je podobne ako každý iný systém žijúci organizmus, ktorý musí neustále reagovať na vnútorné aj vonkajšie podnety v snahe...

From seminars and conferences

LIBER-EBLIDA: Pracovný seminár o digitalizácii knižničných materiálov v Európe

Medzinárodná konferencia a pracovný seminár expertov Dánsko, Kodaň, 24. – 26. októbra 2007 Obr. 1 Det kongelige Bibliotek, Nationalbibliotek   og Kobenhavns Universitetsbibliotek...

From seminars and conferences

Kríza čítania III.

Je to rovnomenný názov dvojdňového seminára, ktorý sa uskutočnil v Košiciach počas dvoch septembrových dní. Bol určený všetkým, ktorí si myslia, že beletria sa číta menej...

From Slovakia

Certifikát kvality pre Technickú univerzitu v Košiciach

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) ako prvá a zatiaľ jediná univerzita ako celok na Slovensku po náročnom procese budovania komplexného systému manažérstva kvality splnila...

From seminars and conferences

KIS MASK na Orave

Orava – kraj, ktorý obdivujú  turisti i milovníci krásna – nádherné doliny, lesy hýriace jesennými farbami… A v tejto kráse sa v dolnokubínskej Oravskej knižnice...

From abroad

Meniace sa podmienky – prispôsobujúca sa knižnica

Čo sme videli pred tridsiatimi rokmi, keď sme vošli do knižnice? V čom sa líšila knižnica spred tridsiatich rokov od knižnice spred sto rokmi? Aká je súčasná moderná knižnica? Ako...

From abroad

Průzkum spokojenosti uživatelů jako významný faktor měření efektivnosti a kvality služeb

V listopadu 2005 zahájil Knihovnický institut Národní knihovny ČR ve spolupráci se čtyřiceti veřejnými knihovnami projekt Benchmarking knihoven. Hlavním cílem projektu ...

Step by Step

Najčastejšie chyby pri dizajne webových sídiel a kritériá jeho hodnotenia

Úvod V minulom článku K niektorým problémom grafického dizajnu webových sídiel sme sa podrobnejšie venovali grafickému dizajnu webových sídiel (Makulová 2007 b). Zdôraznili sme nutnosť...

New building

Nová budova – nové technológie – nové úlohy

Adresa nového sídla CVTI SR: Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A,  811 04 Bratislava Autori projektu:...

Introducing

Ako zistíte, či je webové sídlo vašej knižnice navštevované a úspešné?

V súčasnosti prebehli už tri ročníky súťaže o najlepšie webové sídlo knižnice TOP WebLib. Nepochybne mala súťaž veľký vplyv na zlepšenie kvality webových stránok. Veľa...

From abroad

Proč a k čemu využít benchmarking

Činnost každé knihovny je pod dvojím tlakem, který v mnoha ohledech působí jako spojité nádoby či uzavřený kruh. Provozovatel, který knihovnu financuje, ať tím myslíme obec, město,...

Infomix

Infomix

Stratégia rozvoja knihovníctva na Slovensku a v Čechách Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 7. novembra 2007 uznesením vlády SR č. 943/2007 schválila Stratégiu rozvoja slovenského...

Introducing

Jeden z dní Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach

5. november 2007, pondelok, bežný deň v týždni. Pre Univerzitnú knižnicu UPJŠ v Košiciach (ďalej len UK) to bol deň, ktorý sa do jej histórie zapíše červeným písmom....

Introducing

Bibliomining – data mining pre knižnice

Abstrakt Bibliomining je nová metóda, ktorá vychádza z data miningu a bibliometrie. Predstavuje kombináciu týchto dvoch metód, ktorá umožňuje ucelený pohľad na kvalitu...

Introducing

Androvič má šesťdesiat...

(… rokov). Doplnok v zátvorke má predísť prípadnému nedorozumeniu, keďže reč tentoraz nie je o čistom mesačnom plate riaditeľa  úseku elektronizácie a integrácie...

Speech

Príhovor

Ing. Alojz Androvič, PhD. riaditeľ úseku elektronizácie a integrácie, Univerzitná knižnica v Bratislave alojz.androvic@ulib.sk    Posudzovanie kvality čohokoľvek záleží...

Main Articles

Spätná väzba ako indikátor efektivity a kvality

Namiesto motta otázka: Motivujú nás témy európskych programov k posunu vízií našich knižníc v smere používateľských potrieb a ku kvalite poskytovaných služieb?   Pohľad do...

Main Articles

Efektivní vyhledávání informací řízené uživateli

Již tradičně je vyhledávání akcí, která spojuje uživatele s informacemi, které hledají prostřednictvím významu svých dotazů. V uplynulých deseti letech profitoval infromační...