Jeden z dní Univerzitnej knižnice UPJŠ v Košiciach

Introducing

5. november 2007, pondelok, bežný deň v týždni. Pre
Univerzitnú knižnicu UPJŠ v Košiciach (ďalej len UK) to bol deň, ktorý sa do
jej histórie zapíše červeným písmom. V tento deň  boli slávnostne
otvorené nové priestory UK, určené pre jedno z jej pracovísk –
Prírodovedeckú knižnicu. Priestory počas 4 mesiacov prešli komplexnou stavebnou
rekonštrukciou. Nachádzajú v budove Študentských domov a jedální na
Medickej ul. č. 6. v Košiciach a pôvodne slúžili ako kuchyňa
a jedáleň.

Slávnostného otvorenia sa zúčastnilo vedenie UPJŠ na čele s
rektorom UPJŠ prof. MUDr. L. Mirossayom, DrSc., vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ na
čele s dekanom doc. RNDr. P. Sovákom, CSc., predseda Akademického senátu UPJŠ doc.
RNDr. R. Soták, PhD., zástupcovia fakúlt, univerzitných pracovísk, košických
knižníc, ako aj zástupcovia firiem, ktoré realizovali celú prestavbu.

Úvodné slovo patrilo riaditeľke knižnice Mgr. D. Džuganovej,
ktorá prítomných hostí privítala a  v stručnosti prezradila niečo z
histórie UK UPJŠ. Veď tak ako je to v knihovníckom svete bežné, práve
knižnica patrí medzi tie inštitúcie, ktoré sa viackrát počas svojej existencie
sťahovali a sťahujú. Riaditeľka UK poďakovala univerzite, ako aj vedeniu
Prírodovedeckej fakulty za podporu a finančné zabezpečenie celej rekonštrukcie.
Poďakovanie patrilo aj zamestnancom UK, ktorí počas dvoch predchádzajúcich rokov
pripravovali samotné sťahovanie knižničného fondu v počiatočnom objeme asi 180
000 k. j. Vyzdvihol sa aj fakt, že realizáciu interiérového vybavenia dokázala
zvládnuť samotná UK, hoci aj za pomoci projektov MŠ SR a Grantového programu MK
SR.

Po slovách riaditeľky v príhovore vystúpil dekan
Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ktorý okrem iného vyzdvihol enormné úsilie riaditeľky
knižnice a celého kolektívu UK pri realizácii celej rekonštrukcie
a sťahovania. Ako konštatoval, samotná lokácia nových knižničných priestorov
je výborná, keďže v tomto objekte UPJŠ je ubytovaná väčšina študentov
všetkých fakúlt. A podľa jeho slov má perspektívu do budúcna sa stať veľkou
centrálnou študovňou.

Posledným rečníkom bol rektor univerzity, ktorý ešte raz
poďakoval všetkým tým, ktorí sa pričinili o toto dielo, a potom už len
nasledovalo spoločne s riaditeľkou UK a dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
prestrihnutie pásky.

matus.jpg (46777 bytes)

Po tomto otváracom ceremoniáli si prítomní hostia prezreli
v sprievode pracovníčok knižnice nové priestory – videli obrovský centrálny
depozit UK, dve nové kancelárie,  požičovňu s prístupovými miestami na
internet a veľkú študovňu s voľne prístupným fondom študijnej
a odbornej literatúry. Hostia ocenili interiér knižnice, pekné študijné
priestory, ako aj možnosti na rozšírenie vzdelávacích a kultúrnych aktivít UK.
Samotný slávnostný akt otvorenia bol už len tou povestnou bodkou, ktorej predchádzalo
veľa úsilia, snáh, síl, slov a činov.

5. november 2007 – deň ako každý iný. A predsa…

Ostáva nám veriť, že zmenená tvár ďalšieho zo 6
dislokovaných pracovísk UK prinesie len samé pozitíva a skvalitní sa
poskytovanie knižnično-informačných služieb používateľom našej univerzity, ako aj
ostatnej verejnosti.

Pre tých, ktorí by chceli zhliadnuť stále sa meniacu tvár UK
UPJŠ v Košiciach, je v nových priestoroch na Medickej ul. č. 6. prístupná
do konca roka 2007 výstava fotografií pod názvom Univerzitná knižnica UPJŠ
a jej premeny v čase.

Share:
Issue content