Nová budova – nové technológie – nové úlohy

New building

novost1.jpg (55283 bytes)

novost2.jpg (60719 bytes)

Adresa nového sídla CVTI SR:

Centrum vedecko-technických informácií SR Lamačská cesta 8/A,  811 04 Bratislava

Autori projektu:                       BRUMI UNO CONSULTING, spol. s r. o.
Hlavný projektant:                  Ing. arch. P. Jančo
Zhotoviteľ stavby:                   ZIPP Bratislava, s. r. o.

Popredseda vlády D. Čaplovič  a minister školstva SR J. Mikolaj za prítomnosti zástupcov akademických, vedeckých a knižnično-informačných inštitúcií 19. decembra 2007 slávnostne otvorili novú budovu Centra vedecko-technických informácií (CVTI SR).

CVTI SR sa po takmer sedemdesiatich rokoch svojej existencie (od svojho vzniku roku 1938 bola inštitúcia niekoľkokrát premenovaná, odbornej a širokej verejnosti je dobre známa ako Slovenská technická knižnica, od roku 1996 nesie súčasný názov) konečne prestahovala do novej budovy, ktorá sa začala stavať v roku 1997.

Od vzniku samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993 ide o prvú, štátom plne dotovanú stavbu knižnično-informačnej inštitúcie v krajine. Celá stavba stála vyše 601 miliónov Sk, z čoho 530 miliónov sa investovalo do stavebných prác, vyše 50 miliónov do technologického a prístrojového vybavenia diela.

V súčasnosti CVTI SR ako moderná knižnično-informačná inštitúcia získava, spracováva, uchováva a sprístupňuje všetky typy domácich a zahraničných dokumentov z oblasti vedy a techniky vrátane normalizačnej, firemnej a patentovej literatúry. Na základe osobitných poverení plní funkciu depozitnej knižnice OECD (Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj), EBOR (Európska banka pre obnovu a rozvoj) a Európskeho dokumentačného centra, zabezpečuje na území SR predaj a distribúciu dokumentov Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev, je koordinačným pracoviskom pre technickú normalizáciu v oblasti terminológie, informácií a dokumentácie v SR a plní funkciu vzdelávacieho strediska a strediska patentových informácií. Technologickým základom pre tieto služby je moderný knižničný systém využívajúci bezkontaktné čitateľské preukazy kompatibilné s bežnými študentskými kartami typu ISIC.

V roku 2007 bol uznesením vlády SR č. 103 zo 7. februára 2007 schválený návrh Stratégie popularizácie vedy a techniky v spoločnosti. Ministerstvo školstva SR v súvislosti s touto stratégiou zriadilo v CVTI SR Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti, ktorého hlavnou úlohou je vzbudiť v širokej verejnosti, a najmä u mladých ľudí záujem o vedu a techniku, zvýšiť prestíž a celospoločenské uznanie vedcov a vývojových pracovníkov, objasňovať ciele a prezentovať výsledky vedeckého výskumu a vývoja hlavne na Slovensku, podporiť aktívne zapájanie sa verejnosti do diania vo vede a technike prostredníctvom dialógu. Technologickú podporu tejto činnosti predstavuje Centrálny informačný portál pre výskum a vývoj, ktorý bude začiatkom roka 2008 sprístupnený verejnosti.

Súčasťou CVTI SR je aj Centrálne pracoviska pre hodnotenie spôsobilosti organizácií výskumu a vývoja v CVTI SR, ktorého úlohou bude zabezpečovať akreditácie výskumno-vývojových inštitúcií uchádzajúcich sa o prostriedky zo štátneho rozpočtu na výskum a vývoj.

CVTI SR je otvorené nielen vedcom, výskumným pracovníkom, študentom všetkých typov škôl, ale aj širokej verejnosti.

 Fotogaléria zo slávnostného otvorenia CVTI SR

open1_small.jpg (15181 bytes)

open2_small.jpg (16151 bytes)

open3_small.jpg (14416 bytes) open4_small.jpg (13524 bytes)

open5_small.jpg (13010 bytes)

open6_small.jpg (15225 bytes) open7_small.jpg (14957 bytes) open8_small.jpg (15178 bytes)
open9_small.jpg (15191 bytes) open10_small.jpg (15348 bytes) open11_small.jpg (16309 bytes) open12_small.jpg (14368 bytes)
open13_small.jpg (15128 bytes) open14_small.jpg (15928 bytes) open15_small.jpg (15396 bytes) open16_small.jpg (14306 bytes)

Podrobné informácie a kontakty nájdete na www.cvtisr.sk.

Share:
Issue content