Kritériá kvality moderného knižnično-informačného systému

From Slovakia

dawinci.jpg (74652 bytes)     Knižnično-informačný
systém je podobne ako každý iný systém žijúci organizmus, ktorý musí neustále
reagovať na vnútorné aj vonkajšie podnety v snahe skvalitňovať svoje služby,
prinášať nové a inovatívne riešenia, byť spoľahlivým partnerom každodennej
reality knižníc a popri tom uspieť na poli konkurenčného boja. Dlhoročné
skúsenosti z analýz, projektovania a realizácie informačných systémov položili
základný kameň vývoja knižnično-informačného systému DAWINCI a pomohli nám
načrtnúť základné princípy, ktoré priamo ovplyvňujú jeho kvalitu.

Rozšíriteľnosť

Rozšíriteľnosť systému chápeme ako schopnosť meniť
správanie systému za prevádzky bez zásahov do zdrojového kódu či zmeny verzie. Ide
napríklad o možnosť prispôsobovať používateľské prostredie (nastavenia
zobrazovaní údajov, rôzne pohľady na dáta), zmeny štruktúr a väzieb
záznamov, či rozšírenie o nové lokácie, služby a iné.

Bezpečnosť a spoľahlivosť

Bezpečnosť je potrebné vnímať na dvoch úrovniach, a to
zabezpečenie voči výpadkom spôsobeným zlyhaním hardvéru a zabezpečenie voči
neoprávnenému prieniku do systému. Pri implementácii systému kladieme dôraz na
dokonalé technické zabezpečenie, preto využívame osvedčené hardvérové riešenia
od svetových renomovaných výrobcov. Hardvérová časť podlieha technickému
zabezpečeniu, ktoré zahŕňa pravidelný monitoring, údržbu a upgrade. Každá
z databáz je denne zálohovaná a zálohy sú uchovávané fyzicky mimo
serveru.

Prístup na server býva spravidla ošetrený viacerými
bezpečnostnými prvkami, zabezpečovanými organizáciou, ktorá ho prevádzkuje (napr.
prístup z konkrétnej IP adresy, firewall, prihlasovacie meno a heslo).
V prípade outsourcingu sa používatelia prihlasujú priamo do databázy na základe
povoleného prístupu na konkrétny port.

Zabezpečenie voči neoprávnenému prístupu do systému je
riešené povinným overovaním identity každého používateľa pomocou prístupového
mena a hesla. Obmedzenie pôsobnosti v systéme je dosiahnuté detailným
definovaním používateľských práv, navyše systém eviduje každú vykonanú akciu,
takže je veľmi jednoduché spätne určiť pôvodcu operácie i čas.

Schopnosť prispôsobiť sa požiadavkám zákazníka

Každá knižnica je svojím spôsobom jedinečná, či už
systémom práce alebo svojimi požiadavkami a očakávaniam od KIS. Vplyv
zavádzaného KIS je viditeľnejší pri dovtedy neautomatizovaných knižniciach
a rovnako je väčší aj priestor na zefektívňovanie samotných procesov.

Po dôkladnej analýze systému práce každej knižnice
individuálne navrhujeme optimálny model práce. KIS DAWINCI dokáže vďaka svojej
otvorenej koncepcii reagovať na väčšinu bežných procesných požiadaviek
používateľov. Otvorenosť spočíva v možnosti prispôsobiť nastavenia potrebám
knižnice, ale rovnako aj v schopnosti doplniť systém o požadované funkcie.

Jednoduchosť použitia

Koncepcia jednoduchého používateľského prostredia bola
navrhnutá pri samotnom vytváraní systému. Základné ovládacie prvky
a navigácia vychádzajú z platformy operačného systému Windows. Všetky
okná sú prehľadné, tlačidlá samopopisné a ovládanie intuitívne. Uniformita
jednotlivých submodulov v systéme je dosiahnutá vďaka použitiu štruktúry v
štýle MARC a rovnakého používateľského prostredia (dáta sú zobrazované
v stĺpcoch a nad nimi je možné robiť prehľady a rôzne zobrazenia
pomocou filtrov).

Všetky funkcie sú okrem tlačidiel dostupné aj prostredníctvom
kontextového menu, samozrejmosťou pre zjednodušenie ovládania sú klávesové skratky.
Intuitívnosť pri ovládaní je dosahovaná aj pevnou pozíciou všetkých funkčných
tlačidiel v oknách systému. K dispozícií je aj farebná škála, pomocou
ktorej majú používatelia možnosť si odlíšiť jednotlivé prvky v celkovom
náhľade záznamov či rýchlo identifikovať špeciálne režimy a stavy vo
výpožičnej karte čitateľa. Vo formulároch pre zápis údajov je k dispozícií
aj možnosť meniť veľkosť, štýl a font písma. Špeciálna komunikácia medzi
systémom a pracovníkmi prebieha prostredníctvom výstražných či informačných
okien a voliteľne aj zvukov, ktoré upozorňujú na mimoriadnu udalosť alebo
neštandardné použitie funkcie.

Konverzie

Mimoriadny dôraz pri zavádzaní systému kladieme na konverziu
dát z pôvodného KIS. Ku dnešnému dňu sme konvertovali záznamy z 5
knižničných systémov a niekoľkých databázových systémov. Proces konverzie
prebieha vo viacerých fázach. Prvou je vstupná analýza záznamov a následná
pilotná konverzia, ktorá je pri každom kroku spoločne so zákazníkom kontrolovaná
a vyhodnocovaná. Pri kontrole dát navrhujeme klientom aj úpravu záznamov,
opravujú sa zvyčajne systematické chyby: opakujúce sa preklepy, nesprávne formy
zapísaných údajov a pod. Nasleduje ďalšia kontrola a v prípade
úspešnosti sa tesne pred spustením ostrej prevádzky urobí finálna konverzia.

Podpora

Kvalitná používateľská podpora tvorí neoddeliteľnú časť
správneho fungovania systému. V prípade systému DAWINCI ju môžeme rozdeliť do
niekoľkých častí. Školenia predstavujú úvod do používania systému.
Používatelia získavajú vedomosti o fungovaní všetkých procesov a funkcií,
o ovládaní systému a osvojujú si prácu v ňom. K dispozícii je
dostatočne dlhý čas a priestor na odskúšanie si naučených zručností a
vedomostí. Aby sa predišlo strate vedomostí, kým sa prejde do ostrej prevádzky, majú
zákazníci prístup do cvičnej databázy a dostanú k dispozícii aj manuály
k systému.

Všetci zákazníci majú možnosť konzultovať svoje otázky
a pripomienky prostredníctvom hot-line. K dispozícii majú viaceré
komunikačné kanály, ako napr.  telefón, e-mail, icq, skype alebo klasická
pošta. V prípade možnosti priameho prístupu do systému zákazníka sme schopní
vyriešiť požiadavky okamžite alebo za niekoľko minút.

Na základné a často kladené otázky dostane náš
zákazník odpoveď aj prostredníctvom špeciálnej stránky na našom webe, ktorá je
prehľadne členená a priebežne dopĺňaná. Okrem tipov pre efektívnejšiu prácu
na nej nájde návody, ako nastaviť periférne zariadenia spolupracujúce s naším
systémom.

Vývoj

Vývoj systému prebieha v dvoch rovinách. Prvá predstavuje
reakciu na meniace sa nové informačné technológie a štandardy
v knižničnej praxi. Druhá vychádza z potrieb existujúcich zákazníkov.
Vďaka úzkej spätnej väzbe s našimi klientmi dostávame podnety a požiadavky na
zmeny a „vylepšenia“ v systéme. Každý návrh je zaznamenaný
a vyhodnotený vývojovou komisiou. Pozitívne vyhodnotené podnety sú zaradené do
vývojového plánu a podľa priority implementované do nových verzií, ktoré
distribuujeme v pravidelných intervaloch.

Outsourcing knižnično-informačného systému

KIS je živým organizmom, o ktorý je potrebné sa pravidelne
starať servisnými zásahmi a navyše musí spĺňať stále sa meniace požiadavky a
rastúce nároky samotných knihovníkov, ale najmä používateľov. Zmeny a servis
systému si vyžadujú buď zamestnať (a adekvátne ohodnotiť) systémového
knihovníka, ktorý bude schopný ich vykonávať (musí byť vyškolený na nový
systém), alebo dodávateľovi platiť za každú zmenu, ktorú pre knižnicu v systéme
vykonal, a takisto za každú novú verziu systému.

Jedným z efektívnych riešení, ktorým knižnica môže
uspokojiť spomenuté potreby a požiadavky, je možnosť obstarania
a prevádzky KIS formou outsourcingu (prenájmu). Jeho výhody spočívajú najmä v:

 • úspore prostriedkov na nákup systému,
 • úspore prostriedkov na servis systému,
 • v spoľahlivej servisnej podpore,
 • úspore času (knižnica sa môže sústrediť na hlavnú náplň
  práce),
 • získaní prístupu k najnovším verziám.

O kvalite každého systému najviac povedia jeho klienti,
preto je komunikácia s nimi pre každého producenta najdôležitejším kritériom
merania jeho kvality a efektívnosti.

 

Použitá literatúra

 1. GRMAN, Ján – ŠPÁNI, Pavol. AKIS DAWINCI – od fondov po
  web. In Knihovnický zpravodaj Vysočina [online], 2007, roč. 7, č. 2 [cit.
  2007-11-06]. Dostupné na internete <http://kzv.kkvysociny.cz/Default.aspx?id=754>.
  ISSN 1213-8231.
 2. GRMAN, Ján. DAWINCI – Od správy fondov po prezentáciu
  knižnice. In ITlib. Informačné technológie a knižnice [online], 2006, č. 02
  [cit. 2007-11-04]. Dostupné na internete <http://www.cvtisr.sk/itlib/itlib062/dawinci.htm>.
  ISSN 1336-0779.
 3. Software quality. Wikipedia [online]. Last modified
  09:04, 2 November 2007 [cit. 2007-11-07]. Dostupný na: <http://en.wikipedia.org/wiki/Software_quality>.

Share:
Issue content