Certifikát kvality pre Technickú univerzitu v Košiciach

From Slovakia

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) ako prvá
a zatiaľ jediná univerzita ako celok na Slovensku po náročnom procese budovania
komplexného systému manažérstva kvality splnila kritériá a požiadavky
medzinárodnej normy EN ISO 9001: 2000. Na základe externého auditu renomovanej
certifikačnej firmy TUV NORD CERT GmbH získala v roku 2006 certifikát kvality
v oblasti zabezpečovania procesov vzdelávania, výskumu a podnikateľskej
činnosti na úrovni verejnej vysokej školy.

Certifikát sa udeľuje na obdobie troch rokov, pričom
certifikačná firma vykonáva každý rok priebežný audit s cieľom zisťovať
zhodu riadenia, činnosti a dokumentácie inštitúcie s normou EN ISO 9001:
2000.

Do certifikačného procesu TUKE boli zapojené všetky fakulty,
riadiace, ekonomické, plánovacie a servisné  pracoviská univerzity vrátane
Univerzitnej knižnice TUKE.

V roku 2004 zvolalo  vedenie univerzity a riadiace orgány
TUKE  pracovné stretnutie so zodpovednými zamestnancami univerzity a prerokovali
zámer budovať, certifikovať a zlepšovať systém fungovania a riadenia univerzity.
Certifikačný proces prebiehal v troch etapách.

1. etapa

Rozhodnutie vrcholového manažmentu a zamestnancov univerzity ísť
cestou budovania komplexného systému manažérstva kvality v súlade so stratégiou
rozvoja TUKE.

Bol vymenovaný splnomocnenec kvality – člen vedenia TUKE – s
právomocami a zodpovednosťou  pripravovať, zavádzať a udržiavať
procesy potrebné pre systém  manažérstva kvality. Následne bola vymenovaná
 rada  kvality a pracovné skupiny.

2. etapa

Najnáročnejšou etapou procesu certifikácie kvality bola druhá
etapa, počas ktorej bolo potrebné urobiť mapu procesov, vypracovať množstvo
dokumentácie a uviesť ich do praxe.

Vzhľadom na celkovú náročnosť sa táto etapa  realizovala
v spolupráci s externými konzultantmi.

Dokumentácia k systému manažérstva kvality musela
obsahovať  všetky predpisy, požiadavky a procesy potrebné pre dobré
fungovanie inštitúcie. Tvoria ju najmä tieto dokumenty:

 1. Politika kvality – je strategickým dokumentom vrcholového
  manažmentu, ktorý je zameraný na stratégiu zlepšovania riadenia, činnosti
  a služieb TUKE.

  Ciele kvality
   – stanovil vrcholový manažment univerzity v súlade
  s politikou kvality na zlepšenie výkonnosti inštitúcie. Je nutné, aby ciele
  kvality boli konkrétne a merateľné. Ostatné zložky univerzity si stanovili podporné
  ciele kvality.

  Príručka kvality
  – dokument, ktorý opisuje celkový prehľad o systéme
  manažérstva kvality v inštitúcii. Obsahuje odkazy na rôzne úrovne
  dokumentácie a poskytuje základný prehľad o riadení inštitúcie.
 2. Organizačné smernice – podrobne opisujú činnosti
  a procesy vykonávané v organizácii vrátane organizačných poriadkov,
  prevádzkových poriadkov, opis procesov, ktoré sa týkajú celej inštitúcie.
 3. Technologické postupy, bezpečnostné predpisy, špecifické
  pracovné postupy na jednotlivých pracoviskách univerzity.

3. etapa

V rámci nej nezávislý certifikačný orgán uskutočnil previerku
  na univerzite. Overil plnenie požiadaviek normy ISO 9001 a rozhodol
o udelení certifikátu kvality TUKE.

Certifikát kvality znamená, že univerzita v danom čase
splnila požiadavky kladené na systém manažérstva kvality. Zároveň tiež znamená,
že univerzita chce naďalej pracovať na svojom zlepšovaní. Aplikácia systému
manažérstva kvality sprehľadnila činnosť univerzity, jasne určila zodpovednosť
a právomoci zamestnancov na jednotlivých pozíciách.

Prehodnotili a zdokumentovali sa používané pracovné
a technologické postupy, zaviedli sa kontrolné mechanizmy na elimináciu
nedostatkov, pričom sa zároveň priebežne prijímajú nápravné opatrenia.
Predpokladá sa neustále zlepšovanie úrovne vnútornej komunikácie a komunikácie
s verejnosťou, zlepšovanie firemnej kultúry.

Certifikát kvality v neposlednom rade znamená pre univerzitu
a jej študentov zvýšenie kreditu v neustále narastajúcom konkurenčnom
prostredí dnešného sveta.

Share:
Issue content