Kvalita a dostupnosť knižnično-informačných služieb v národných projektoch SNK

From Slovakia

Zvyšovanie kvality informačných služieb a dostupnosti
relevantných informácií prostredníctvom informačných a komunikačných
technológií je kľúčovou výzvou knihovníctva pre dnešok aj pre budúcnosť.
Slovenská národná knižnica (ďalej SNK) ako vrcholná inštitúcia knižničného
systému SR tejto výzve okrem ďalších rozvojových aktivít, ktoré sú súčasťou
globálneho vývoja informačnej a vzdelanostnej spoločnosti, čelí aj
prostredníctvom dvoch významných národných projektov spolufinancovaných zo
štrukturálnych fondov EÚ, ktorými sú „Informatizácia knižníc – Verejný
internet v knižniciach SR
a „Informácie pre inovácie
Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických
a špecializovaných knižníc vrátane ich modernizácie
“.

Projekt „Informatizácia knižníc – Verejný internet
v knižniciach SR“ je národný projekt MK SR, ktorý sa v súlade
s Programom elektronizácie knižníc schváleným uznesením vlády SR č. 801/2002
zameriava na verejné knižnice s profesionálnym zamestnancom. Počíta
s plošným pokrytím celého územia Slovenska najmä na úrovni miest
a väčších obcí.

Projekt vypracovalo MK SR v spolupráci so SNK ako metodickým
centrom knihovníctva v SR a Slovenskou chemickou knižnicou. V rámci
prípravy projektu sa uskutočnili rokovania s knižnicami, s odbornými fórami
i s profesijnými organizáciami. Implementáciou projektu, ako aj
zabezpečením udržateľnosti projektu minimálne po dobu 5 rokov, stanovenú
v projekte, bola zmluvne poverená SNK v Martine, ktorá sa na vzniku projektu
odborne od počiatku podieľala.

Do projektu sa prihlásilo 138 knižníc, z týchto bolo na
základe výberových kritérií, vyplývajúcich z postupnosti internetizácie,
ktorú vymedzuje už uvedený Program elektronizácie knižníc, vybraných 110, ktoré sa
zapoja do prvej etapy projektu. Patrí medzi ne 6 krajských, 21 regionálnych, 45
mestských a 38 obecných knižníc. Z hľadiska regiónov je to 20 knižníc
Prešovského samosprávneho kraja, 19 knižníc Žilinského samosprávneho kraja, 18
knižníc Nitrianskeho samosprávneho kraja, 17 knižníc Banskobystrického
samosprávneho kraja, 13 knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja, 13 knižníc
Košického samosprávneho kraja a 10 knižníc Trnavského samosprávneho kraja.

Projekt je v súčasnosti úspešne implementovaný, široká
verejnosť teda už môže bezplatne využívať možnosti internetu.

Ciele projektu

Cieľom prvej etapy projektu, do ktorej je zapojených 110
verejných profesionálnych knižníc, bolo vybavenie týchto knižníc výpočtovou
technikou. Tým sa vytvorili podmienky na vytvorenie 760 nových verejných
prístupových bodov k internetu (VPBI)
, čím sa zabezpečil:

 • prístup na internet pre širokú verejnosť, t. j. aj pre
  nízkopríjmové a znevýhodnené skupiny, nezamestnaných;
 • zvyšovanie počítačovej gramotnosti obyvateľstva;
 • zlepšenie podmienok pri zavádzaní eGovernmentu a zlepšenie
  prístupu obyvateľstva k nemu;
 • zlepšenie prístupu k digitálnemu obsahu;
 • rozšírenie prístupu k informáciám, k vzdelávaniu,
  k informáciám o voľných pracovných miestach, čo povedie k zlepšeniu
  uplatniteľnosti obyvateľstva na trhu práce;
 • prístup občanov na internetové stránky orgánov štátnej správy
  a samosprávy s možnosťou online komunikácie;
 • prístup občanov do Európskej knižnice, do Slovenskej knižnice a
  digitálnej knižnice Memoria Slovaca.

Aktivity projektu

V procese informatizácie spoločnosti SR zaostáva nielen za
„starými“, ale aj za „novými“ členskými krajinami EÚ. Dokumentuje to nízky
prienik informačno-komunikačných technológií (ďalej len IKT) do domácností, ktorá
je dôsledkom vysokých nákladov na ich obstaranie a prevádzku. To spôsobuje
nedostatočnú počítačovú gramotnosť a motiváciu, nedostatočný informačný
obsah, veľký rozdiel vo využívaní IKT medzi mestom a vidiekom.

Práve projekt Informatizácia knižníc – Verejný internet
v knižniciach SR umožňuje využívanie internetu všetkým občanom bez rozdielu
národnosti, spoločenského postavenia a finančného zabezpečenia vo všetkých –
vyspelejších i zaostalejších – regiónoch Slovenska. Internet v priestoroch
knižníc je dostupný počas celej pracovnej doby. Každý užívateľ tak získal
možnosť pracovať s modernými informačnými médiami, získal informácie a
návody, ako pracovať s počítačom a vybranými programami, ako sú napríklad
kancelársky balík, internetový prehliadač alebo e-mailový klient. Každý
používateľ si môže zriadiť e-mailovú schránku a komunikovať prostredníctvom
elektronickej pošty. Verejný prístup k internetu umožní v budúcnosti
využívať služby verejnej správy online (eGovernment), zdravotníctva (eHealth),
vzdelávania (eLearning), začleňovania znevýhodnených skupín obyvateľov (eInclusion)
a kultúry (eCulture). Verejné využívanie internetu v knižniciach so sebou
prináša lepší prístup k informáciám, k vzdelávaniu a skvalitneniu
prípravy na budúce zamestnanie a uľahčuje uplatnenie na trhu práce.

Finančná podpora projektu z prostriedkov Európskeho fondu
regionálneho rozvoja je asi 750 000 eur a z prostriedkov spolufinancovania
štátneho rozpočtu 250 000 eur. Tieto prostriedky sa použili v súlade s
definíciou oprávnených nákladov Inštrukcií k vypracovaniu projektového
spisu pre opatrenie 3.2. Budovanie a rozvoj informačnej spoločnosti pre verejný
sektor, Blok E – Národné projekty informačnej spoločnosti priority 3 – Lokálna
infraštruktúra OP Základná infraštruktúra na nákup hardvérového
a softvérového vybavenia knižníc.

Národný projekt MK SR Informatizácia knižníc – Verejný
internet v knižniciach SR vychádza z kvalitného technologického a
technického riešenia, ktoré umožňuje dosiahnuť vysokú štandardizáciu prístupu na
internet vo všetkých knižniciach, pričom využije ich doterajšie technické vybavenie
a plne nadväzuje na ďalší vládny projekt v oblasti knižníc: zavádzanie a
sprístupňovanie jednotného knižničného softvéru. Projekt je založený na
technológii tenkých klientov. Technológia tenkého klienta je riešenie, kde klient
(užívateľ) spúšťa svoje aplikácie na serveri v tzv. terminálovej prevádzke.
Medzi serverom a klientom dochádza k preposielaniu iba minima dát, a to k
aktualizácii obrazoviek smerom od serveru ku klientovi a odozve klávesnice a myši od
klienta k serveru. Všetky aplikácie bežia v tzv. multiužívateľskom režime
na serveri, kde sa klientovi neukladajú žiadne dáta. Ide o zariadenie, ktoré
prispieva k výraznému zníženiu nákladov, zvyšuje bezpečnosť
a spoľahlivosť systému a uľahčuje centralizovanú správu, ktorú
v rámci udržateľnosti projektu zabezpečuje externe na centrálnej úrovni SNK.
Každá knižnica zapojená do projektu dostala 1 server a k nemu podľa veľkosti
knižnice a pokrytia obyvateľstva 4 (30 knižníc) alebo 8 (80 knižníc) pracovných
staníc (tenký klient, obrazovka, klávesnica, myš), ktoré slúžia ako VPBI, 1
záložný zdroj, 1 sieťový prepínač a 1 laserovú tlačiareň.

Internetové pripojenie s minimálnou rýchlosťou 1 Mb/s si
zabezpečujú samotné knižnice, čo znamená, že nie sú nútené využívať služby
jediného centrálne určeného poskytovateľa a jeho výber je ich slobodnou voľbou.
V prípade úspešnosti zámeru MDPT SR vybudovať chrbticovú os celoslovenskej
siete je perspektívne možné zvoliť tento spôsob pripojenia na internet.

V rokoch 2009 – 2010 sa predpokladá pokračovanie projektu,
v rámci ktorého sa počíta s vytvorením ďalších asi 2 000
verejných prístupových bodov k internetu v ďalších knižniciach.
Odhadované náklady celkovej informatizácie a internetizácie knižníc v rokoch
2007 – 2013 sú asi 3 000 000 eur.

Informácie pre inovácie

Zvyšovanie kvality špecializovaných informačných služieb pre
sektor malého a stredného podnikania, výskumu a vývoja pre rozvoj inovácií
v priemysle a službách sú hlavnými cieľmi národného projektu
„Vytvorenie siete s informačným prepojením vedeckých, akademických
a špecializovaných knižníc vrátane ich modernizácie“, ktorý je
spolufinancovaný zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Sektorového operačného
programu Priemysel a služby, opatrenia 1.2 Podpora budovania a rekonštrukcie
infraštruktúry.

„Slovensko sa musí stať doma aj v zahraničí
synonymom pre krajinu s mimoriadne vzdelanými a tvorivými ľuďmi,
prekvitajúcou vedou a technikou, odkiaľ neustále prichádzajú inovatívne
výrobky a služby vynikajúcej kvality.“

Týmito slovami začína Stratégia konkurencieschopnosti Slovenska
do roku 2010, materiál, v ktorom sa definujú štyri prioritné rozvojové oblasti
– informačná spoločnosť; veda, výskum a inovácie; podnikateľské prostredie;
vzdelávanie a zamestnanosť. V stratégii sa ďalej uvádza:

„Jeden z najlepších prostriedkov na dosiahnutie premeny
Slovenska na dynamickú znalostnú ekonomiku je informatizácia spoločnosti.
V priebehu niekoľkých rokov je preto potrebné zabezpečiť, aby takmer každý
občan bol informačne gramotný, mal prístup k internetu a pociťoval výhody
informačnej spoločnosti. Výsledkom bude zvýšenie celkovej vzdelanosti, produktivity
a zamestnanosti, začleňovanie znevýhodnených skupín občanov do spoločnosti,
skvalitnenie služieb, väčší rast inovácií a zefektívnenie použitia
verejných prostriedkov.“

Národný projekt SNK „Vytvorenie siete s informačným
prepojením vedeckých, akademických a špecializovaných knižníc vrátane ich
modernizácie“ je plne v súlade so spomenutým strategickým materiálom. Ide
o projekt informačného zabezpečenia priemyslu a služieb, ktorého cieľom je
zabezpečiť pre podnikateľské subjekty, vedu, priemysel a inovácie, najmä:

 1. vedecké a technické informácie, patentové informácie
  a technické normy;
 2. externé informačné zdroje pre priemysel a služby, vedu,
  výskum, inovácie a vzdelávanie;
 3. plnotextové databázy vedeckých a odborných časopisov
  z celého sveta podľa odborov;
 4. operatívne poskytovanie informačných služieb formou poskytovania
  dokumentov podľa odborného používateľského profilu podnikateľov a iných
  subjektov (document delivery);
 5. priebežné poskytovanie informačných služieb systémom SDI
  (Selective dissemination of information) podľa individuálneho profilu používateľov;
 6. sprístupňovanie databáz cez informačný portál pre podnikateľov
  a cez kontaktné informačno-vedecké centrá priamo vo vedeckých a akademických
  knižniciach;
 7. vedecké, technické, patentové, faktografické, štatistické,
  obchodné  a iné informácie pre priemyselné parky a inkubátory, živnostenské
  spoločenstvá v rámci podpory podnikania a zvyšovania podnikateľských kompetencií
  subjektov.

Dostupnosť vedeckých, technických a ekonomických
informácií je najdôležitejším predpokladom zvýšenia konkurencieschopnosti
slovenských subjektov. Dnes už o úrovni hospodárstva nerozhodujú dymiace
komíny. Rozhodujú informácie a poznatky. Kto má informácie, má sofistikovanú
výrobu a technologický náskok.

Súčasťou projektu je nevyhnutná modernizácia vedeckých
a akademických knižníc, ktoré sú v rozvinutých európskych krajinách
kľúčovými informačnými inštitúciami a informačnou základňou
podnikateľského sektora, na ktorý nadväzuje ďalší rozvoj vedy a výskumu v
podnikoch.

Projekt je zameraný na aktivity smerujúce k využívaniu
informačne prepojených systémov vedeckých, akademických a špecializovaných
knižníc, prostredníctvom ktorých budú mať používatelia
z podnikateľského, výskumného a akademického prostredia možnosť
získavať najaktuálnejšie relevantné odborné informácie vo svojom odbore.
Poskytnutím prístupu do spoločných externých informačných zdrojov, obstaraných
z prostriedkov projektu, sa zabezpečí dostupnosť a koncentrácia informácií
potrebných pre podnikateľov v regiónoch.

Projekt riadi a implementuje SNK v Martine ako konečný
prijímateľ a nasledujúcich 10 vedeckých a akademických knižníc, ktoré
sú partnermi projektu:

 • Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied v Bratislave
 • Slovenská chemická knižnica pri FCHPT STU v Bratislave
 • Univerzitná knižnica pri Univerzite sv. Cyrila a Metoda
  v Trnave
 • Slovenská poľnohospodárska knižnica pri Slovenskej
  poľnohospodárskej univerzite v Nitre
 • Univerzitná knižnica pri Trenčianskej univerzite Alexandra
  Dubčeka v Trenčíne
 • Univerzitná knižnica pri Žilinskej univerzite v Žiline
 • Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri Technickej
  univerzite vo Zvolene
 • Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
 • Štátna vedecká knižnica v Prešove
 • Štátna vedecká knižnica v Košiciach

Pri výbere knižníc sa za základ vzali knižnice pri
univerzitách (vysokých školách), kde je centrum špecializovaných odborných
informácií, vrátane expertov, v rámci ktorých je možné vytvárať informačné
klastre (informačné a poradenské centrá). Univerzity sú súčasne ťažiskom,
kde sa koncentruje základný a aplikovaný výskum. Preto sa tu ponúka možnosť
prepojenie základného a aplikovaného výskumu s podnikateľskou praxou.
V prvom kroku sa v každom regióne buduje jedno informačno-vedecké centrum.

Aktivity projektu

Vo vybraných knižniciach ide v rámci projektu o vytvorenie,
resp. rozšírenie priestorov knižníc pre podnikateľov formou stavebných úprav.
V rozšírených priestoroch budú vybudované počítačové siete
s pripojením na vysoko rýchlostnú optokáblovú trasu dátovej siete SANET.
Takýmito úpravami sa vytvorí priestor, ktorý bude slúžiť ako informačno-vedecké
centrum pre podnikateľov. Informačno-vedecké centrá knižníc budú poskytovať
kvalitatívne vyšší štandard knižnično-informačných nadstavbových  služieb
prostredníctvom elektronických informačných zdrojov. Každá knižnica sa bude
orientovať na také elektronické informačné zdroje, ktoré budú akceptovať
požiadavky a potreby malých a stredných podnikateľov a priemyselnú
orientáciu príslušného regiónu. Pracoviská po vybavení modernými informačnými
technológiami  budú schopné poskytovať svoje služby elektronickou formou (DDS,
SDI), takže používateľ dostane priamo plnotextové informácie podľa svojich
konkrétnych požiadaviek. Informačno-vedecké centrá budú slúžiť tiež pre
e-vzdelávanie podnikateľov, na rozvoj e-businessu, či poskytovať priestor na
stretnutia (semináre, kurzy, prednášky, konferencie) podnikateľského sektora.

Očakávanými prínosmi realizácie národného projektu sú
najmä:  

 • rozšírenie knižnično-informačno-poradenských služieb
  a zlepšovanie ich kvality,
 • nárast kvality i kvantity využívania internetu
  a moderných informačných technológií malými a strednými podnikateľmi,
 • práca s informáciami prostredníctvom elektronických
  informačných zdrojov,
 • rast vedomostnej úrovne podnikateľov smerujúcej k zvýšeniu
  ich konkurencieschopnosti,
 • informačné prepojenie vedeckých, akademických
  a špecializovaných knižníc s cieľom spolupracovať pri poskytovaní informácií
  z čo najširšieho spektra informačných zdrojov,
 • vytvorenie priestoru podnikateľom na vzájomné stretnutia
  umožňujúce uzatvárať nové kontakty, 
 • zužitkovanie vedeckovýskumnej kapacity knižníc predstaviteľmi
  podnikateľskej sféry, 
 • prepojenie základného a aplikovaného výskumu
  s podnikateľskou praxou,
 • podstatné rozšírenie konzultačno-poradenskej činnosti.

Projekt sa realizuje od polovice roku 2007 a jeho celkové
oprávnené náklady predstavujú 230 miliónov Sk. V súčasnosti prebieha
modernizácia partnerských knižníc a vytvárajú sa informačno-vedecké centrá,
ktoré budú v plnej prevádzke do konca roku 2008.

Share:
Issue content