S nástrojmi web 2.0 už počítame

From Slovakia

Podstata internetu druhej generácie – web 2.01
spočíva v otvorenej komunikácii, vo väčšom zameraní na užívateľa, na snahu o
jeho zapojenie do tvorby webu a k väčšej názorovej slobode. V súčasnosti knižnica
prestala byť iba miesto, kde sa zhromažďujú knihy, časopisy alebo iný druh
dokumentov. Dnes už nie je ani jediným východiskovým bodom pre prácu s
elektronickými informačnými zdrojmi. Knižnica sa mení na miesto vzájomnej tvorby a
využívania informácií. Pre knižnicu znamená web 2.0 výzvu implementovať do svojich
webových sídiel nové, ustavične sa vyvíjajúce technológie, ktoré dávajú priestor
používateľom zapájať sa do tvorby webových stránok.

V súčasnosti sa v duchu 2.0 najviac používateľsky uplatňujú
blogy2, wikis3,  
RSS4, podcasty5, vidcasty6, komunitné služby zdieľania fotografií a textov,
užívateľské komentáre a hodnotenia, diskusie, chat7 a
pod. Sú to všetko nástroje podporujúce sociálne kontakty, ktoré ponúkajú
synchrónnu i asynchrónnu komunikáciu s používateľmi, zvyšujú možnosť
prezentácie knižnice vo virtuálnom priestore, dynamicky menia informačný obsah a
zintenzívňujú výmenu informácií. Jednoducho poskytujú nové možnosti stretávania
sa s používateľmi vo virtuálnom prostredí. 

Centrum VTI SR je otvorené tomuto vývoju, odpovedá na meniace sa
informačné správanie používateľov a zvyšuje nielen ich informačný a
používateľský komfort, ale aplikuje i technológie web 2.0 do svojich služieb. V
priebehu minulého roku začalo oslovovať existujúcich, ale najmä potenciálnych
používateľov spustením svojho infoBlogu8,
ktorý slúži na vytvorenie sociálnych interakcií a pre nových používateľov na
prvý kontakt so službami knižnice. Na internete je možné nájsť množstvo
príkladov, kedy sú blogy implementované už v každom type knižnice.

paulik1.jpg (94269 bytes)

Obr. 1 InfoBlog Centra VTI SR

InfoBlog CVTI SR je ako pútač na internetovej diaľnici, ktorý
má za úlohu zastaviť rútiaceho sa  „surfera“, osloviť ho ponukou našich
služieb, pritiahnuť do knižnice a ponúknuť mu kvalitatívne vyššie informačné
bohatstvo, než nájde bežne na internete. Túto úlohu si plní, pretože vyše 75 %
všetkých návštevníkov infoBlogu naň prichádza cez vyhľadávacie nástroje, hlavne
Google a Zoznam. Týmto spôsobom sa o službách knižnice dozvedá mnoho užívateľov
internetu, ktorí pôvodne vôbec knižnicu nehľadali. Jeho návštevnosť je v
niektorých obdobiach dokonca vyššia ako materského webového sídla CVTI SR.

InfoBlog CVTI SR je určený na uverejňovanie najnovších a
najzaujímavejších informácií zo života knižnice, propagáciu nových prírastkov vo
fonde, služieb, e-zdrojov, organizovaných podujatí, aktivít a podobne. Zviditeľňuje
prácu informačných špecialistov a približuje verejnosti rozmanitosť ponúkaných
služieb CVTI SR pre oblasť vedy, techniky, podpory podnikania či európskej
integrácie.

Funguje na princípe redakčného systému a členovia pracovnej
skupiny (infotímu9) sú zodpovední za aktualizáciu
pridelených rubrík, ktorá prebieha decentralizovane, čo zodpovedá našim cieľom a
súčasným potrebám. Kontakty na členov infotímu sú uvedené na samostatnej stránke,
aby bola zaručená odborná kredibilita blogu. Jednotlivé príspevky sú na blogu
zobrazované chronologicky a pre ľahšiu orientáciu je na bočnom paneli k dispozícii
prehľad najnovších titulov, archív a vyhľadávanie. Na konci každého príspevku sú
ikonky smerujúce používateľa k službám Vybrali.sme10
a Linkuj.cz11, ktoré predstavujú špecializované
systémy podporujúce folksonómie12 a umožňujúce
odkazovať na webové stránky príspevkov, uložiť ich, organizovať, priraďovať k nim
kľúčové termíny (tagy) a vyhľadávať v nich. Tým, že členovia sociálnych sietí13 decentralizovane priraďujú tagy jednotlivým príspevkom,
zvyšujú nájditeľnosť infoBlogu, lebo sila blogu spočíva tiež vo využívaní
systémov odkazov, pričom na najlepšie blogy vedie najviac odkazov (Makulová, 2007).

Pri budovaní blogu využívame online publikačný systém (CMS14) – WordPress15, ktorý
prevádzkujeme na vlastnom serveri s vlastnou doménou. Každý príspevok vo WordPresse
má svoju vlastnú webovskú stránku, teda stabilnú adresu, ktorá môže byť
indexovaná vyhľadávačmi  a tiež sledovaná špecializovanými nástrojmi pre
blogy ako napr. Technorati16. Súčasťou systému
WordPress je i technológia RSS, ktorá zabezpečuje prísun najnovších príspevkov až
do počítača záujemcov. Okrem kanálu RSS všetkých príspevkov17 
je k dispozícií aj RSS komentárov18. Navyše sme túto
službu rozšírili i o RSS dávky jednotlivých rubrík pre individuálne informačné
potreby používateľov. Prehľad všetkých RSS kanálov (nielen infoBlogu), ktoré CVTI
SR ponúka, je k dispozícii na samostatnej webovej stránke19.
Pre jednoduchú čitateľnosť je obsah niektorých RSS kanálov poskytovaný formou
publikovaných dávok pomocou nástroja FeedBurner20
(Paulíková, 2007).

Rok 2007 postavil pred CVTI SR nové výzvy súvisiace s vytvorením
inštitucionálnej bázy na zabezpečenie popularizácie vedy a techniky prostredníctvom
vybudovania Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti21 (ďalej len NCP VaT). Ide o jeden zo zásadných krokov
slovenskej vlády odstrániť handicap v probléme vnímania vedy, výskumu, nových
technológií a inovácií  v spoločnosti, ktorý rieši Stratégia
popularizácie vedy a techniky v spoločnosti
22.

Jednou z aktivít NCP VaT je aj vydávanie elektronických novín,
ktoré majú poskytovať digitálny priestor na komunikovanie vedeckých poznatkov smerom
smerom k širokej verejnosti. Tieto noviny budú súčasťou Centrálneho
informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie
(ďalej len CIP VVI),
ktorý v priebehu roku 2008 nahradí portál http://www.veda-technika.sk.
NCP VaT ako súčasť CVTI SR bude prevádzkovateľom portálu CIP VVI nielen ako vstupnej
brány k údajom Informačného systému výskumného a vývojového potenciálu
(ďalej len ISVVP), ale aj informačným priestorom zameraným na podujatia, vzdelávacie
akcie, informačné e-zdroje, aktivity a trendy v oblasti prezentácie vedy v Európskej
únii, medzinárodnú vedeckovýskumnú spoluprácu a popularizáciu vedy a techniky.

Dobré skúsenosti s prevádzkovaním infoBlogu CVTI SR nás
povzbudili k tomu, aby sme do spustenia portálu CIP VVI ponúkli internetovej
čitateľskej obci e-noviny v pilotnej verzii, využijúc pritom práve blogovací systém
WordPress. Od septembra 2007 sú teda noviny NCP VaT, v súčasnosti už s názvom Vedecký
kaleidoskop
, prístupné na dočasnej doméne http://enoviny.cvtisr.sk (obr. 2).

paulik2.jpg (105791 bytes)

Obr. 2 Vedecký kaleidoskop

Cieľom Vedeckého kaleidoskopu je prinášať užívateľom
internetu zrozumiteľným spôsobom informácie o výsledkoch výskumu a vývoja v SR
formou vedecko-populárnych článkov, rozhovorov, propagovať projekty a podujatia
zamerané na popularizáciu vedy a techniky alebo informovať o transfere poznatkov do
praxe. Obohatením sú aj upozornenia na nové e-zdroje, ku ktorým má verejnosť
plnotextový bezplatný prístup (databázy, e-časopisy, e-knihy, encyklopédie…).
Tematicky sa pridržiava hlavne vecných priorít výskumu a vývoja prezentovaných v Dlhodobom
zámere štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015
23
(zdravie, biotechnológie, progresívne materiály, znalostné technológie, energetika,
civilizačné výzvy, kultúrne a umelecké dedičstvo Slovenska, domáce surovinové
zdroje, životné prostredie atď.).

Vedecký kaleidoskop je obohatený aj o najpopulárnejší systém
na tvorbu užívateľských webových galérií – Flickr24,
ktorý nám umožňuje rýchlo a efektívne ukladať fotografie z podujatí či nových
priestorov určených pre používateľov. Prínosom je tiež využitie služby Grazr25, pomocou ktorej sú vytvorené animované okná
informujúce čitateľov e-novín o nových, voľne prístupných sieťových
informačných zdrojoch.

Využitie nástrojov internetu druhej generácieweb 2.0 sa realizuje
aj na pripravovanom portáli CIP VVI, ktorý bude slúžiť nielen ako informačný, ale
aj ako komunikačný kanál medzi verejnosťou a vedeckovýskumnou komunitou, a to vo
forme asynchrónnej (diskusné fórum, blog) alebo synchrónnej (chat). Elektronická
komunikácia vedeckých poznatkov môže mať mnoho foriem ako využívať rôzne
prostriedky. Dôležité je, aby sa všetky dostupné využili a aby sa naplnila
základná funkcia vedy – komunikovať a šíriť vedecké poznatky.

Na internete sa nachádzajú celé zoznamy produktov a služieb webu
2.0, ktoré knihovníkom či informačným profesionálom môžu pomôcť v ľahšej
orientácii a tiež aj motivácii k ich vyskúšaniu a implementovaniu do služieb
knižnice. Jedným z nich je Listible26, ktorý informuje o
vyše 650 takýchto produktoch.

Pre užívateľov internetu sú nástroje webu 2.0 realitou. Je pre
nich realitou i knižnica 2.0? Označenie 2.0 pri jej charakteristike naznačuje vzťah k
novým nástrojom a technológiám internetu druhej generácie, ktoré sú uplatňované v
službách. Súčasný trend je teda jasný. Nastal čas, kedy je nevyhnutné vstupovať
do virtuálneho sveta za používateľom, tam, kde sa nachádza. Je čas vytvárania
interaktívneho priestoru, na komunikáciu a participáciu. S meniacim sa prostredím webu
sa mení i postavenie a pohľad na knihovníka. Dnes už je isté, že v Knižnici 2.0 sa
kladie väčší dôraz na osobnosť knihovníka, na jeho odborný entuziazmus než na
knižnicu samotnú. Na knihovníka, ktorý sleduje informačné správanie používateľov
a hľadá spôsoby, ako zaviesť zmeny do knižničných služieb. Nebojí sa
experimentovať a svojimi aktivitami sa snaží prispieť k jej napredovaniu navrhovaním
nových služieb.

paulik3.jpg (83117 bytes)

 

Bibliografické odkazy

PAULÍKOVÁ, Alena. 2007. Stretneme sa v L2?  In
Elektronické služby v znalostnej spoločnosti [online]. Zborník z medzinárodného
odborného seminára, 12. 9. 2007, Zvolen. Dostupné na internete: <http://sldk.tuzvo.sk/cosmo/foto/seminar/zbornik/pdf/Paulikova_Alena.pdf>

MAKULOVÁ, Soňa. 2007. Odporúčania na tvorbu
používateľsky prívetivých weblogov [online]. ELET, 2. mája 2007  [cit.
2007-07-01]. Dostupné na internete: <http://www.elet.sk/?pouzitelnost-pristupnost&sprava=odporucania-na-tvorbu-pouzivatesky-privetivych-weblogov>

 

 


1 Web 2.0: http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
  [cit. 2008-02-01]
2 Blog: http://sk.wikipedia.org/wiki/Blog
  [cit. 2008-02-01]
3 Wikis: http://sk.wikipedia.org/wiki/Wiki
  [cit. 2008-02-01]
4 RSS: http://cs.wikipedia.org/wiki/Rss
  [cit. 2008-02-01]
5 Podcasting: http://cs.wikipedia.org/wiki/Podcast
  [cit. 2008-02-01]
6 Vidcasting: http://en.wikipedia.org/wiki/Vidcasting
  [cit. 2008-02-01]
7 Chat: http://en.wikipedia.org/wiki/Chat
  [cit. 2008-02-01]
8 InfoBlog Centra VTI SR: http://blog.cvtisr.sk  
[cit. 2008-02-01]
9 InfoBlog CVTI SR – Infotím: http://blog.cvtisr.sk/?page_id=2 
[cit. 2008-02-06]
10 Vybrali.sme: http://vybrali.sme.sk/   [cit.
2008-02-03]
11 Linkuj.cz: http://www.linkuj.cz/   [cit.
2008-02-03]
12 Folksonomy: http://en.wikipedia.org/wiki/Folksonomy
  [cit. 2008-02-01]
13 Social networks: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_networks
  [cit. 2008-02-01]
14 CMS – Content management system: http://sk.wikipedia.org/wiki/Content_Management_System
  [cit. 2008-02-03]
15 WordPress: http://wordpress.org/   [cit.
2008-02-03]
16 Technorati: http://www.technorati.com  
[cit. 2008-02-03]
17 RSS všetkých príspevkov infoBlogu CVTI SR: http://blog.cvtisr.sk/?feed=rss2  [cit.
2008-02-01]
18 RSS komentárov infoBlogu CVTI SR: http://blog.cvtisr.sk/?feed=comments-rss2
  [cit. 2008-08-01]
19 Prehľad RSS kanálov Centra VTI SR: http://blog.cvtisr.sk/?page_id=7 
[cit. 2008-02-01]
20 FeedBurner: http://www.feedburner.com/  
[cit. 2008-02-01]
21 NCP VaT: http://www.cvtisr.sk/index/go.php?id=665
  [cit. 2008-02-01]
22 Stratégia popularizácie vedy a techniky v spoločnosti: http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/69103A612C77D3A4C12572750037C2A8?OpenDocument
  [cit. 2008-02-01]
23 Dlhodobý zámer štátnej vednej a technickej politiky do roku 2015: <http://www.veda-technika.sk/dokumenty/pr_3.rtf>
[cit. 2008-02-01]
24 Flickr : http://flickr.com   [cit. 2008-02-06]
25 Grazr: http://grazr.com/   [cit. 2008-02-01]
26 Listible: http://www.listible.com/list/complete-list-of-web-2-0-products-and-services
  [cit. 2008-02-09]

Share: