Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice

Introducing

Slovenská národná knižnica v Martine (ďalej len SNK) roku 2004 zakúpila od firmy CEIT Bratislava (vo výberovom konaní) ako pokračovanie projektu KIS3G systém KIS MaSK.

Cieľom projektu v prípade KIS MaSK-u bolo sprístupnenie automatizovaného knižničného systému čo najväčšiemu počtu malých a stredných knižníc za prijateľnú cenu, za minimálnej odbornej znalosti knihovníckej problematiky (štandardy AACR2, MARC21, ISBD pravidiel a pod.), z papierovej formy spracovaných knižničných katalógov previesť na základe katalógu SNK do podoby elektronickej.

risian1.jpg (85227 bytes)

Určenie

Systém KIS MaSK je určený pre malé a stredné knižnice (rozsah fondu do 30-tisíc knižničných jednotiek, ale zvládne aj väčší rozsah). Jeho prednosti:

 • systém nevyžaduje pripojenie na internet (dodávaná databáza SNK asi 500 000 záznamov je distribuovaná off line;
 • odporúčaný operačný systém WINDOWS XP;
 • pracuje v jednoužívateľskej aj v sieťovej verzii;
 • komunikačný formát štand ISO 2709;
 • štruktúra záznamu MARC 21;
 • interný kód LATIN2.

Základom aplikácie KIS MaSK-u je databázový systém CDS-ISIS, verzia WinISIS 1.5.3, využívaný na rešeršovanie a formátovanie tlačových výstupov, reindexáciu a štandardný export/import dát.

Štruktúra systému

Systém sa skladá z niekoľkých databáz, ktoré sú navzájom prepojené podľa funkcií:

 1. databáza SNK (obsahuje približne 460 000 záznamov aktualizácia r. 2005 – 2008);
 2. databáza – lokálny katalóg;
 3. databáza výpožičiek;
 4. pomocné databázy:
  • databáza autorít,
  • databáza MDT,
  • databáza kódovníkov (rolí autorov, jazykov, krajín, vyd. atď.),
  • databáza predmetových hesiel.

Čo ponúka KIS MaSK?

Systém ponúka nasledujúci sled činností:

 • modul pre katalogizáciu, ktorý pri zápise dokumentov zohľadňuje medzinárodne prijaté štandardy (MARC21, ISBD…), využíva podporné bázy dát (napr. Kódovníky, Autority…), alebo výber zo zoznamov, evidencia rôznych typov dokumentov, periodík a akvizičných údajov;
 • zabudovanie použitia čiarových kódov (bez snímačov a štítkov);
 • rešeršný modul OPAC ako aplikácia WinISIS;
 • syntax záznamov MARC21 alebo možnosť exportu/importu vo formáte MARC21; kompatibilnosť dát s dátami Slovenskej národnej knižnice v Martine;
 • rýchly a jednoduchý export dát podľa normy ISO 2709;
 • export dát do XML, TXT;
 • export dát do Súborného katalógu SNK;
 • preddefinované tlačové výstupy z katalógu podľa ISBD, plný a skrátený záznam pre tlač;
 • možnosť generovania a upravovania tlačových výstupov a triedení užívateľmi;
 • automatické vytváranie indexu už pri zápise a editovaní dát;
 • možnosť zmeniť tvorbu indexu užívateľmi;
 • modul výpožičky so štandardnými požadovanými funkciami (evidencia čitateľov, výpožičiek, možnosť tlače, potvrdeniek, upomienok, vráteniek, čitateľského konta);
 • kontrola vrátenia výpožičiek, možnosť nastavenia výpožičnej doby, prehľad o všetkých výpožičkách čitateľa (aj vrátených);
 • možnosť nastavenia vlastných údajov knižnice pre tlače upomienok a potvrdeniek;
 • možnosť používať ako identifikátor dokumentu pre výpožičky čiarové kódy alebo signatúru, možnosť evidencie výpožičiek aj na dokumenty, ktoré ešte nemajú záznam v katalógu;
 • integrované zabudovanie výpožičného systému s katalógom knižnice, zobrazovanie reálneho výpožičného stavu pre každý exemplár;
 • možnosť otvoriť si viacej databáz a hypertextové prepojenie medzi nimi, prípadne možnosť vytvoriť si ďalšie databázy;
 • práca pod OS Windows, odporúča sa Windows 2000/XP a vyššie, integrita všetkých modulov, všetky moduly musia mať vyhovujúce grafické užívateľské rozhranie (GUI);
 • možnosť neskoršieho upgradovania systému, záruka kontinuity vývoja a servisu;
 • manuál pre užívateľa, systémový manuál a inštalačné CD s jednoduchou inštaláciou.

risian2.jpg (88899 bytes)

Prednosti systému

Najväčšou prednosťou systému je distribuovaný katalóg SNK, z ktorého sa po vyhľadaní konkrétneho titulu jednoduchým prebratím záznam, vytvára lokálny katalóg konkrétnej knižnice. K ďalším prednostiam systému patrí tzv. okienkový editor, ktorý umožňuje jednoduchý zápis údajov do záznamu aj bez nutnosti ovládania spôsobu zápisu do formátu MARC21 (po kliknutí do jednotlivého poľa sa ukáže online help v spodnom riadku okna).

Servis a služby

SNK poskytuje komplexné služby pre KIS MaSK, v ktorých sú zahrnuté nasledujúce činnosti:

 • úvodné školenie u objednávateľa systému, ladenie systému na konkrétnu knižnicu (tlačové výstupy, sprostredkovanie tlače čiarových kódov, ročná databáza SNK);
 • v rámci knižničného systému na Slovensku zabezpečuje prezentácie systému a školenia pre záujemcov o uvedený produkt.

Predajná cena

Je stanovená na základe cenového výmeru č. 14/2004:

Jednopoužívateľská verzia 2 500.- Sk
Sieťová verzia 3 000.- Sk

Servisný poplatok

Ročné platby za servisné služby:

2 000,- Sk – knižnice do 10 000 k. j.
4 000,- Sk – knižnice do 20 000 k. j.
6 000,- Sk – knižnice nad 20 000 k. j.

Kontakt

Objednávky môžete zasielať na adresu:

Ing. Emil Rišian
Slovenská národná knižnica
Národný bibliografický ústav
Nám. J. C. Hronského 1, 036 01 Martin
e-mail: risian@snk.sk
web: http://www.snk.sk/?CH


Budúcnosť systému

SNK v spolupráci s MK SR rokuje s firmou CEIT o zakúpení modulu Webkatalógu OPAC – Webkatalóg knižnice:

– Správa používateľského konta (aktuálny výpožičný stav, upozornenia na nedodržanie doby vrátenia, história výpožičiek, zmena osobných informácií vrátane hesla);

– Medziknižničná výpožičná služba MVS;

– Rezervácie dokumentov cez web.

S naším systémom majú dobré skúsenosti v 185 knižniciach na celom Slovensku (v obecných, mestských, školských, múzejných a špeciálnych). Dúfame, že oslovíme aj vás!

Share: