Issue 2/2008

From Slovakia

Borgesova knižnica - pohľad na informačné systémy vo svetle aktuálnych technológií a prístupov

Do spoločnosti údajných prorokov internetovej éry sa popri P. T. de Chardin a M. McLuhanovi nedávno zaradil aj argentínsky spisovateľ J. L. Borges, ktorý údajne vo svojich prózach...

From Slovakia

Interaktívne systémy informačného prieskumu

Ľudský prvok je v prieskumovom systéme rozhodujúci a od neho sa odvíja aj vývoj interaktívnych prieskumových systémov. Teoretické výskumy v oblasti sa začali formovať už v 50. rokoch...

From Slovakia

Centrálny register publikačnej činnosti

Úvod Publikačná činnosť predstavuje jeden z hlavných ukazovateľov vedeckovýskumnej činnosti vysokej školy a zároveň nastavuje zrkadlo aj kvalite jej pedagogickej činnosti. V roku 2005...

From Slovakia

Naša anketa

Jej zámerom je predstaviť prvé skúsenosti realizátorov zo spolupráce v rámci projektu Centrálny register Evidencie publikačnej činnosti (CREPČ), ktorý bol začiatkom roka 2008 na...

From Slovakia

CLAVIUS v regionálnych knižniciach v BBSK

Úvod V Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) pôsobí 6 regionálnych knižníc, z toho jedna s krajskou pôsobnosťou. Knižnice využívali takmer 13 rokov jednotný knižnično-informačný...

From Slovakia

Projekt KIS3G a iné knižnično-informačné systémy

Slovenská národná knižnica sa v spolupráci so svojimi partnermi podieľa na riešení, riadení a implementácii projektu KIS3G (Knižnično-informačný systém tretej generácie), ktorý sa...

From Slovakia

Neperiodické publikácie v roku 2007

Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav v Martine v spolupráci s odborom informatiky Ministerstva kultúry SR realizuje každoročne štatistické zisťovanie a...

From Slovakia

Informačné systémy nad informačnými zdrojmi

Odkedy sa zaoberám problematikou nadstavbových nástrojov k elektronickým informačným zdrojom (e-zdrojom), uvedomujem si, že ich nasadenie do praxe má nielen efekt pre používateľov, ale...

From abroad

Statistika knihovnických služeb - informační systém o knihovnách a (nejen) pro knihovny

Statistické vykazování veřejných knihovnických a informačních služeb (dále VKIS) a podmínek, za kterých jsou knihovnami poskytovány (okrajově i průběžné vedení podkladové...

From seminars and conferences

ELAG 2008: Rethinking the Library

Medzinárodná konferencia a porada expertov Holandsko, Wageningen University, 13. – 16. 4. 2008 European Libraries Automation Group (ELAG) je otvorená skupina európskych expertov v oblasti...

From seminars and conferences

Svet digitálnych knižníc ... Digitálne knižnice sveta ... Digitálny svet knižníc

Správa z konferencie Digitálna knižnica 2008 v Jasnej Druhý ročník konferencie Digitálna knižnica 2008 si dal i tento rok za cieľ informovať odbornú komunitu z oblasti knihovníctva,...

Step by Step

Open source redakčné systémy

Približne pred dvoma rokmi na stránkach časopisu ITlib. Informačné technológie a knižnice (č. 2/2006) [1] vyšiel článok o redakčných systémoch (ďalej RS), o možnostiach ich využitia,...

Introducing

Advanced Rapid Library - o informačnom systéme netradične

Opísať informačný systém je relatívne jednoduché – stačí vymenovať jednotlivé moduly, funkčnosť… O Advanced Rapid Library (ARL) sa tieto základné informácie môžete...

Introducing

Predstavujeme knižničný systém Clavius

Všeobecná charakteristika Knižničný systém Clavius predstavuje moderný, slovenskou praxou preverený automatizovaný knižnično-informačný systém. Vznikol na samom počiatku 21. storočia...

Introducing

Dawinci - príbehy z Bronxu praxe

Systém DAWINCI nie je na poli knižničných informačných systémov novým pojmom. V tomto príspevku sme sa rozhodli predstaviť vám systém prostredníctvom vybraných "príbehov"...

Introducing

Jedinečnosť ako vízia pre rozvoj firmy a jej produktov

Keď som sa v roku 1992 rozhodla založiť našu firmu, vychádzala som z čerstvých vedomostí získaných absolvovaním Školy manažmentu pri Georgetownskej univerzite vo Washingtone, D.C....

From Slovakia

MIS LIB a digitálna knižnica pre nevidiacich

V knižniciach sa používajú rôzne informačné systémy (IS). Medzi známejšie patria ekonomický alebo knižnično-informačný, ktoré v knižniciach plnia základné úlohy. Bez nich si...

Infomix

Infomix

VEDA v CENTRE: Éra antibiotík končí, čo ďalej? Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT) Centra VTI SR v Bratislave uviedlo do života cyklus stretnutí...

Introducing

Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice

Slovenská národná knižnica v Martine (ďalej len SNK) roku 2004 zakúpila od firmy CEIT Bratislava (vo výberovom konaní) ako pokračovanie projektu KIS3G systém KIS MaSK. Cieľom projektu v...

Speech

Príhovor

Mgr. Beáta Bellérová Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre Beata.Bellerova@uniag.sk   Informačné systémy a my Informačný systém – termín, pod ktorým si...

Main Articles

Informačné systémy v novej paradigme vzdelávania a výskumu

V príspevku sa analyzujú zmeny vo vedeckej komunikácii ovplyvňujúce informačné systémy a prácu knižníc. Modely využívania informácií v akademickom informačnom prostredí sú...