Predstavujeme knižničný systém Clavius

Introducing

Všeobecná charakteristika

Knižničný systém Clavius predstavuje moderný, slovenskou praxou preverený automatizovaný knižnično-informačný systém. Vznikol na samom počiatku 21. storočia ako nástupca najrozšírenejšieho knižničného systému v ČR. Je určený pre rôzne typy knižníc – od malých verejných a školských knižníc až po špecializované podnikové archívy a informačné centrá alebo veľké knižnice s mnohými pobočkami.

Technická charakteristika

 • Pracuje pod operačným systémom Windows (min. Windows 98 SE, odporúčaný je Windows XP, Vista).
 • Systém Clavius je plne funkčný v sieti bez obmedzenia počtu pripojených pracovných staníc (PC) v jednej knižnici.
 • Existuje špeciálny SQL variant pre veľké knižnice (údaje na MS SQL alebo MySQL 5.x alebo Oracle 10g).
 • WWW katalóg (IPAC) pracuje nad IIS v rámci aplikačného serveru s možnosťou multithreadingu a internetovej cache.
 • Systém dovoľuje ukladať a zobrazovať na webe ľubovoľné znaky v kódovaní UNICODE (pomocou UTF-8).
 • Moduly systému Clavius sú kompletne lokalizované do slovenského jazyka a podporujú slovenské triedenie.

Knihovnícka charakteristika

 • Clavius ukladá bibliografické záznamy všetkých dokumentov do jednej spoločnej databázy vo formáte MARC21.
 • Vstupné formuláre obsahujú polia podľa pravidiel AACR2, a to vrátane slovenskej nápovede, ako a čím polia vyplniť.
 • Výstupné zostavy a WWW katalóg obsahujú výstupy podľa noriem ISBD, ISO 690, tagový MARC formát atď.
 • Dávkový export a import záznamov v MARC formáte je súčasťou modulu katalogizácie a vyhľadávania.
 • V rámci modulu katalogizácie je využívaný modul Z39.50 klient dovoľujúci priamo preberať záznamy zo systému Virtua.

Podpora systému Clavius

Clavius je modulárny a ceny licencií sa odvíjajú od počtu evidovaných dokumentov. Knižnica tak môže postupne dokupovať jednotlivé časti systému (moduly) podľa toho, ako ich postupne potrebuje. Zároveň môže postupne licenciu rozširovať aj z hľadiska počtu uložených dokumentov, a to tak, že doplatí rozdiel cien licencií.

Prevod záznamov z iných knižničných systémov vykonáva dodávateľsky firma LANius alebo autorizovaný servisný pracovník. Súčasťou prevodu je vždy testovanie a nastavenie prevodníkov podľa špecifických požiadaviek konkrétnej knižnice. K dispozícii sú prevody všetkých databáz (LIBRIS/ BIBLIS/ OSUD) systému LIBRIS.

Na knižničný systém Clavius je štandardne poskytovaná päťročná záruka na fungovanie zakúpených modulov podľa elektronickej dokumentácie systému, ktorá je súčasťou dodávky rovnako ako správcovská dokumentácia vrátane opisu databázy. Všetko sa dokumentuje a predáva užívateľovi štandardne na inštalačnom CD.

Taktiež sa poskytuje kvalitný mimozáručný servis niektorým autorizovaným servisným pracovníkom na základe zmluvy alebo objednávky za ceny uvedené v cenníku servisu. K dispozícii sú tri úrovne servisu – od hodinovej sadzby (neplatí sa nič vopred) až po úrovne paušálne, kde je garantovaný servisný zásah do určitého počtu hodín.

Nová verzia systému Clavius – update je štandardne počas piatich rokov od inštalácie Clavia súčasťou cien systému. To znamená, že knižnica získava nové verzie počas piatich rokov od kúpy systému Clavius zadarmo. Potom dobrovoľne môže, ale aj nemusí, ďalšie nové verzie dokupovať. Knižnice neplatia dodávateľovi systému Clavius žiadne ďalšie poplatky!

Hlavné vlastnosti pre profesionálov

 • Možnosť jednoduchého a intuitívneho nastavenia vstupných formulárov a výstupných zostáv a exportov.
 • Integrovaný MARC editor ako voliteľná možnosť ukladania bibliografického záznamu + definícia vlastných polí.
 • Kompletný a praxou overený systém práce veľkého množstva pobočiek či knižníc v jednom systéme.
 • Veľké možnosti parametrizácie a kategorizácie čitateľov, výpožičiek, upomienok podľa podmienok knižníc.
 • Rozsiahle možnosti nastavení obmedzení práv k operáciám vo výpožičnom protokole pre obsluhu + logy a štatistiky.
 • Štatistické výstupy pre všetky hlavné moduly systému Clavius s možnosťou definovať ďalšie vlastné.
 • Komfortný modul revízie umožňujúci pravidelne vykonávať revíziu fondu vrátane tlače protokolu a odpísania strát.
 • Komunikačný modul Z39.50 server na vystavenie fondu knižnice a komukoľvek umožňujúci preberanie záznamov .
 • Vlastný OAI provider a harvester ako moderné nástroje na komunikáciu knižníc a na tvorbu súborných katalógov.

Hlavné vlastnosti pre čitateľov

 • Komfortné a zároveň jednoduché a rýchle plnotextové vyhľadávanie podľa ľubovoľného poľa alebo kombinácie polí.
 • Rezervácie dokumentov s určením miesta vyzdvihnutia, možnosť objednania si dokumentu zo skladu.
 • Automatické oznámenie o dostupnosti rezervovaného dokumentu mailom alebo SMS, možnosť predupomienok.
 • Čitateľské konto s prehľadom všetkých výpožičiek vrátane možnosti predaženia výpožičiek a rušenia rezervácií.
 • Prepojenie bibliografických záznamov a ich častí s webovými odkazmi, napr. na Wikipédiu a obálkami dokumentov.

Prednosti pre školské knižnice

Clavius obsahuje zjednodušené formuláre pre katalogizáciu kníh obsahujúce všetky základné údaje kvalitného bibliografického záznamu. Zadávanie kódových polí uľahčujú tvorcovia kódov a výbery. Väčšinu spracovávaných kníh je možné prevziať zo zdieľanej katalogizácie, ktorá je pre školy dodávaná ako štandardná súčasť. Pre výpožičný protokol je k dispozícii režim pravidelného importu čitateľov z externého súboru. Triedu čitateľa-žiaka je možné hromadne zmeniť pre všetkých žiakov. Evidencia registrácie je prispôsobená školskému roku. Je možné tlačiť zoznam výpožičiek žiakov konkrétnej triedy. Samozrejmosťou je aj zoznam prečítanej literatúry pre jednotlivých žiakov.

Prednosti pre odborné knižnice

Clavius dovoľuje ľahko nakonfigurovať viacero zdrojov do Z39.50 klienta, a to aj zahraničných (napr. OCLC). Je možné preberať záznamy v kódovaní MARC-8, UTF-8 vo formáte UNIMARC, MARC21, USMARC. Clavius dovoľuje implementovať aj odborové viacjazyčné hesláre a tezaury, ako je MeSH alebo EUROVOC. Súčasťou výstupov rešeršného modulu sú aj výstupy evidencie publikačnej činnosti (EPC) podľa platných slovenských noriem. Výstupy s registrami do HTML súborov môžu byť podkladom pre ľahké vytváranie publikácií v klasickej vytlačenej podobe alebo v elektronickej podobe. Rozhranie WWW katalógu je viacjazyčné a navyše bibliografické záznamy môžu podľa zvoleného jazyka zobrazovať oznamy a predmetové heslá.

Prednosti pre verejné knižnice

Clavius umožňuje rýchlo preberať hotové záznamy z knižníc, ako napríklad SNK pomocou Z39.50 klienta alebo zo zdieľanej katalogizácie, ktorá obsahuje stovky tisíc bibliografických záznamov zo slovenských knižníc. Záznamy je možné pred uložením ľahko upraviť v náhľade katalogizačného lístku. Výpožičný protokol sa ovláda veľmi jednoducho, nová obsluha sa ho naučí používať v priebehu 30 minút. Na upozornenie obsluhy využíva zvuky a riadiaci tablet pre minimalizáciu práce s klávesnicou. Systém tlačí ľubovoľné tvary a veľkosti preukazov čitateľov vrátane čiarového kódu a taktiež prihlášky čitateľov. Upomienky a oznámenia o rezerváciách odosiela mailom, ostatné tlačí podľa požiadaviek. Pre automatizované a online prepojené pobočky systém ponúka informovanosť obsluhy napr. o dlhoch na iných oddeleniach. WWW katalóg informuje čitateľov o stave exemplárov vyhľadaného titulu v rámci online pobočiek. Clavius obsahuje aj prepracovaný modul na regionálne bibliografie článkov z časopisov a monografií s možnosťou využitia záznamov z bázy regionálnych osobností, udalostí a miest. Kalendáriá výročí je možné získať pomocou rešeršného modulu alebo priamo z webového katalógu Clavia. Vznik regionálneho krajského katalógu pomocou modulov OAI Provider a modulu harvester s cieľom preberať fondy kooperujúcich knižníc do novovznikajúceho súborného katalógu kraja.

Príklad: Krajská knižnica 1. Štúra vo Zvolene + ďalších 5 veľkých knižníc Banskobystrického samosprávneho kraja.

Regionálny knižničný systém Clavius REKS

Pod týmto názvom predstavujeme riešenie automatizácie skupiny knižníc v určitom regióne. Knižnice používajú spoločný knižničný systém Clavius SQL a pristupujú jednou z dvoch možností k spoločnej báze bibliografických záznamov. Prvá možnosť je plnohodnotné rozhranie systému Clavius bez obmedzenia a všetky moduly. Druhou možnosťou je jednoduchšie webové rozhranie určené pre menšie knižnice obsahujúce starostlivo vybratú paletu funkcií a možností. Záznamy objednávok a exemplárov dokumentov a celého výpožičného protokolu (čitatelia, poplatky, výpožičky…) sú ukladané centrálne do spoločnej bázy, ale prístup k nim majú výhradne pracovníci konkrétnych knižníc. Vzniká tak ľahká možnosť kooperácie pri vzniku bibliografických záznamov – jeden spoločný záznam, a zároveň vzniká regionálny katalóg dokumentov všetkých zapojených knižníc vrátane okamžitého zistenia stavu vypožičiavania všetkých exemplárov v knižniciach. Výhodou môže byť aj minimalizácia výdavkov na servis a update knižničného systému v ďalších rokoch prevádzky.

Príklad: Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne + ďalších 11 knižníc Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Share: