Neperiodické publikácie v roku 2007

From Slovakia

Slovenská národná knižnica – Národný
bibliografický ústav v Martine v spolupráci s odborom informatiky Ministerstva kultúry
SR realizuje každoročne štatistické zisťovanie a následne spracovanie zistených
údajov – prostredníctvom Ročného výkazu o neperiodických publikáciách za
príslušný rok – KULT (MK SR) 4-01.

Tento štatistický formulár obsahuje informácie o vydaných tituloch a počtoch
výtlačkov podľa tematického členenia za rok 2007 v príslušnom jazyku vydania.

Štatistické formuláre sme rozposlali ako po minulé roky v januári spravodajským
jednotkám – vydavateľom a vydavateľstvám SR (t. j. aj všetkým knižniciam), ktoré
požiadali o ISBN (systém medzinárodného štandardného očíslovania kníh).

V tomto roku v počte 1 233 spravodajských jednotiek (nárast oproti roku 2006 o 6,75
%).

Do databázy MK – Komplexnej elektronickej štatistiky sme "vložili" 1 104
štatistických výkazov, čo predstavuje z celkového počtu 89,53 %.

Vyplnené formuláre elektronicky zaslalo 631 vydavateľov, čo predstavuje z
celkového počtu 51,18 %.


Výsledky spracovania

Porovnali sme počet titulov neperiodických publikácií za roky 2006 a 2007 (pozri
graf č. 1). Z grafu môžeme vyčítať, že na Slovensku bolo vydaných v roku 2007
spolu 7 808 titulov, z toho 6 060 kníh a 1 748 brožúr, čo predstavuje súhrnom pokles
oproti roku 2006 ( 9 638 titulov) o 23,4 %.

Aký je vývoj neperiodických publikácií v Českej republike za rok 2007?

Výsledky spracovania podľa Národnej knižnice v Prahe uvádza graf č. 2.

 

Graf č. 1: Počet titulov
neperiodických publikácií podľa tematických skupín celkom za roky 2006 a2007

ris_pol1.jpg (50580 bytes)

Údaje boli spracované na základe povinných výtlačkov neperiodických publikácií
zaslaných vydavateľmi do NK ČR v roku 2007. Počet titulov je v ČR približne 1x
vyšší ako u nás. Predstavuje celkom 18 029 titulov, z toho 15 170 kníh a 2 859
brožúr.

Medzi vydavateľov, ako sme už spomenuli, patria aj knižnice. Na základe týchto
údajov sme pripravili tabuľku abecedne zoradených knižníc,
ktoré zaslali vyplnené štatistické formuláre za roky 2006 a 2007.

V roku 2007 bolo vydaných spolu v knižniciach (okrem akademických) 219 titulov v
počte 17 883 výtlačkov.

ris_pol2.jpg (53922 bytes)

Uvedené tituly neperiodických publikácií boli vydané zväčša v štátnom jazyku,
iba:

 • v anglickom jazyku – vydala 3 tituly Knižnica Mateja Hrebendu, R. Sobota;
 • v ruskom jazyku – vydala 1 titul Štátna vedecká knižnica, Banská Bystrica;
 • v ukrajinskom jazyku – vydala 1 titul Štátna vedecká knižnica, Prešov;
 • viacjazyčné – vydala 2 tituly Novohradská knižnica, Lučenec; ŠVK Prešov 3 tituly
  a SNK Martin 1 titul.

SNK v Martine zabezpečuje edičnú, propagačnú a prezentačnú činnosť hlavne
prostredníctvom oddelenia kultúrnych a edičných aktivít Národného biografického
ústavu SNK.

Edičná činnosť SNK za rok 2007:

 • Maťovčík, A. a kol.: Biografický lexikón Slovenska, zv. III. (G-H)
 • Ďuriška, Z.: Národný cintorín v Martine. Pomníky a osobnosti
 • Biografické štúdie, zv. 32
 • Parenička, P.: Tatrínska sednica čachtická (Portréty účastníkov)
 • Slovenský spisovateľ a výtvarník Jozef Cíger Hronský – slovensko-taliansky
  katalóg
 • Časopis Knižnica 1-12/2007 (mesačník)
 • Genealogicko-heraldický hlas 1-2/2007 (časopis – polročník)
 • Kovačka, M. , Dudok, M.: Juraj Ribay 1754 – 1812
 • Bohatová, I.: Štefan ďurovčík, 1936 – 1986 (personálna bibliografia)
 • Domová, M.: Kniha 2007 – zborník
 • Cedzová, M. a kol.: Kvalitatívne triedenie knižných a archívnych dokumentov na
  papierovom nosiči
 • Štatistický prehľad činnosti knižníc v SR za rok 2006
 • Knižničný poriadok SNK

Okrem toho sa vytlačili rôzne pozvánky na výstavy, plagáty, letáky, kalendáre…

V elektronickej verzii vyšlo v rámci edičnej činnosti v SNK:

 • Jankovič, Ľubomír: Bratislavský antifonár IV a V. – CD ROM
 • Bibliografický zborník 2006 – 2007 (http://www.snk.sk/)
 • Cithara sanctorum – zborník z vedeckej konferencie konanej 22. – 23. 11. 2006 v
  Liptovskom Mikuláši a v Liptovskom Jáne (http://www.snk.sk/)

Z uvedeného vyplýva, že edičná činnosť v SNK, ako i v ďalších knižniciach
(tú sa pokúsime podrobnejšie priblížiť v pripravovanom článku), predstavuje
významnú a neoddeliteľnú súčasť ich všestrannej činnosti. Prispieva k vytváraniu
potrebného publikačného priestoru pre bádateľské výstupy odborných pracovníkov
jednotlivých knižníc.

V poslednom období čoraz viac knižníc prezentuje svoje edičné aktivity na
internete prostredníctvom vlastnej webovej stránky. Platí to aj pre SNK (http://www.snk.sk). Táto webová stránka prešla v roku
2007 výraznou zmenou. Novinky edičnej činnosti môžete nájsť na:

http://www.snk.sk/?edicna-cinnost
http://www.snk.sk/?vystavy_prezentacie
http://www.snk.sk/?napisali-o-nas

Záverom ešte spomenieme inštitúcie, ktoré prešli zásadnými zmenami a majú
prístup k moderným informačným a komunikačným technológiám – sú to vysoké školy
a akademické knižnice. Nasledujúca tabuľkauvádza zoznam univerzít/VŠ podľa počtu
titulov v roku 2006 a 2007:

ris_pol3.jpg (180874 bytes)

Za rok 2007 opäť vedie Technická univerzita v Košiciach s počtom 246 titulov.
Celkový počet titulov predstavuje 1 974, čo znamená pokles o 3,23 % oproti roku 2006.

V grafe č. 3 uvádzame porovnanie počtu neperiodických publikácií podľa typu titulu vysokoškolské skriptá a učebnice v SR a ČR za rok 2007.
Potrebné štatistické údaje sme čerpali taktiež z Národnej knižnice v Prahe.
Rozdiel v počte titulov podľa vybraného kritéria – nie je až
taký veľký ako v grafe č. 1.

ris_pol4.jpg (55059 bytes)

Záujem o knihy neochabuje ani v dnešnej počítačovej a internetovej dobe.

Knihy sú nezničiteľné, ako je nezničiteľný ľudský duch. Dokedy bude človek
žiť, určite nevymiznú!

Share: