Projekt KIS3G a iné knižnično-informačné systémy

From Slovakia

Slovenská národná knižnica sa v spolupráci so svojimi partnermi podieľa na riešení, riadení a implementácii projektu KIS3G (Knižnično-informačný systém tretej generácie), ktorý sa už v praxi realizuje a zasiahol aj do stratégie tvorby súborných katalógov po roku 2003. Nová situácia si vyžaduje, aby SNK v súlade so svojimi zákonnými kompetenciami zaujala svoje odborné stanovisko k budúcnosti súborných katalógov a aby vysvetlila princípy stratégie, ktorú v praxi presadzuje.

Projekt KIS3G je orientovaný na využívanie spoločného softvéru Virtua knižnicami, ktoré sa na jeho využívaní podieľajú na základe zmlúv o spolupráci. Prezentačná stránka KIS3G pod názvom Slovenská knižnica patrí medzi najnavštevovanejšie stránky v oblasti kultúry (5. – 6. miesto v štatistike naj.sk z 960 monitorovaných stránok). Je to po stránke obsahu a rozsahu historicky a významom najväčšia bibliografická databáza a katalóg obsahujúci vyše 3 milióny záznamov o dokumentoch v zbierkach knižníc a systémov v SR. Návštevnosť stránky sa v roku 2005 – 2007 pohybuje od 600 000 do 1 200 000 návštevníkov mesačne a má stúpajúci trend (pozri: https://www.kis3g.sk). Portál Slovenská knižnica al Európska knižnica a vice versa (pozri: http://www.theeuropeanlibrary.org/portal/index.html). Takúto možnosť nemajú knižnice mimo projektu KIS3G. V ďalšom období (v rokoch 2007 – 2013) partnerské knižnice projektu KIS3G budú profitovať z účasti SNK na tvorbe Európskej digitálnej knižnice.

SNK má mimoriadny záujem o spoluprácu so všetkými knižnicami knižničného systému SR. Centrálne sprístupňovanie informácií o jednotlivých druhoch dokumentov považuje za elementárnu povinnosť všetkých knižníc.

V knižničnom systéme na Slovensku existujú a budú existovať knižnice, ktoré používajú a budú používať spoločný softvér Virtua minimálne niekoľko ďalších nasledujúcich rokov. Sem patria aj knižnice, ktoré sa rozhodli v blízkej budúcnosti prejsť na spoločný softvér Virtua.

V tomto prípade je riešenie veľmi jednoduché. Bibliografické záznamy sa v súlade so štandardom MARC21 pre bibliografiu vytvárajú len raz. Knižnice, ktoré majú ten istý titul, už nevytvárajú bibliografický záznam. Ak je to potrebné, dopaňajú k bibliografickému popisu v hotovom zázname svoje vlastné predmetové heslá, prípadne iné údaje. Pokiaľ im bibliografický záznam vyhovuje, pridávajú k nemu len štandardné holdingové informácie podľa formátu MARC21 pre holdingy a špecifické informácie o každom svojom exemplári. Spracovatelia používajú zamestnaneckého klienta systému Virtua. Tento klient komunikuje so systémom Virtua na serveri cez protokol Z39.50.

V knižničnom systéme na Slovensku však existujú a budú existovať knižnice, ktoré nepoužívajú a nebudú používať spoločný softvér Virtua.

V prípade nevirtuáckychknižníc, teda knižníc, ktoré nepoužívajú softvér Virtua, treba riešiť tieto problémy:

 1. zabezpečiť, aby boli záznamy o dokumentoch v celom knižničnom systéme dostupné z jedného miesta s použitím štandardných prostriedkov,
 2. dosiahnuť, aby používateľ zistil online štandardným spôsobom, čo v danej chvíli, v reálnom čase v knižničnom systéme existuje a kto to má,
 3. dosiahnuť, aby používateľ bez preklikávania sa do lokálnych katalógov mohol zadať žiadanku na výpožičku alebo žiadanku MVS či MMVS.


Riešenie spolupráce knižníc KIS3G s ostatnými knižnicami

SNK rovnocenne so všetkými svojimi partnermi v projekte KIS3G rešpektuje uznesenie vlády SR č. 801/2002 o používaní spoločného softvéru. Preto ani SNK ani jej partneri nie sú oprávnení vynakladať dodatočné ďalšie finančné prostriedky a kapacity na riešenie problémov, ktoré vznikajú tým, že niektoré knižnice a ich zriaďovatelia sa rozhodli nerešpektovať spomenuté uznesenie vlády. Partneri KIS3G nie sú napr. zodpovední za to, že knižnice používajú iné formáty, ako je formát MARC21 pre bibliografiu, holdingy a autority, hoci Ústredná knižničná rada dávnejšie odporučila prejsť na formát MARC21 a súvisiace štandardy v celom knižničnom systéme SR.

SNK nepovažuje za efektívne, aby hľadala pre jednotlivé knižnice spôsob spolupráce na súborných katalógoch po organizačnej, technickej a finančnej stránke. Tieto problémy a s tým súvisiace náklady musia riešiť a znášať knižnice, ktoré sú podľa zákona 183/2000 Z. z. o knižniciach povinné participovať na tvorbe súborných katalógov a vlastnou vinou sa ocitli v pozícii nekompatibilných partnerov.

SNK rovnako nemá v úmysle podporovať neštandardné riešenia, ktoré by mali dočasne riešiť spoluprácu medzi lokálnym softvérom a systémom Virtua. Tieto náklady by mali znášať dodávateľské spoločnosti poskytujúce softvéry pre knižnice. Knižnice sú oprávnené vyžadovať od dodávateľských spoločností, aby sa prispôsobili požiadavkám budovania národného knižničného systému a stratégii informatizácie knižníc.

SNK napriek všetkému prejavuje záujem o efektívnu spoluprácu na tvorbe súborných katalógov so všetkými knižnicami bez ohľadu na to, aký lokálny systém používajú. V záujme efektívneho riešenia navrhuje takýto postup:

 1. Knižnica, ktorá chce spolupracovať na súbornom katalógu, bude naďalej používať na lokálne účely svoj lokálny systém.

  Odporúčame zvážiť tento prístup:

 2. SNK uzavrie so záujemcom o spoluprácu na súbornom katalógu zmluvu o partnerstve;
 3. SNK poskytne knižniciam alebo iným inštitúciám, ktoré nepožívajú softvér Virtua, zamestnaneckého klienta Virtua a vytvorí pre každú partnerskú knižnicu vlastný kód lokácie alebo inštitúcie;
 4. Prostredníctvom zamestnaneckého klienta Virtua budú partnerské knižnice tvoriť záznamy do súborných databáz Virtua, pričom podľa potreby vytvoria bibliografický záznam vo formáte MARC21, holdingový záznam vo formáte MARC21; Pri tvorbe bibliografických záznamov budú mať k dispozícii online záznamy autorít vo formáte MARC21, budú mať možnosť tvoriť dočasné záznamy autorít a navrhovať permanentné záznamy autorít;
 5. Ak bibliografický záznam o danom titule už existuje, lokálna knižnica pripojí k bibliografickému záznamu záznam MARC21 o holdingoch a exemplároch daného titulu, vloží do záznamu ďalšie špecifické polia a údaje (heslá a pod.) a skopíruje si záznam na lokálne použitie;
 6. SNK môže nahrať do systému Virtua všetky lokálne riadené slovníky a tezaury, ktoré sú potrebné na špeciálne spracovanie dokumentov pre danú lokálnu knižnicu;
 7. Partnerská knižnica bude mať možnosť pridávať k holdingovým záznamom aj záznamy o exemplároch;
 8. Konverzia bibliografických a holdingových záznamov zo zamestnaneckého klienta Virtua do lokálneho systému je plne vecou lokálnej partnerskej knižnice;
 9. SNK umožní partnerským knižniciam bezplatné získanie súborov autorít pre lokálne použitie tak, že bude pripravovať aktualizované súbory autorít na stiahnutie na svojej webovej stránke v štandardnej fyzickej štruktúre ISO 2709 v kódovaní UTF 8 a Windows 1250;
 10. SNK neumožní online prácu v systéme Virtua, v bibliografických databázach a v záznamoch autorít prostredníctvom iného klienta, ako je zamestnanecký klient Virtua, a nemôže riešiť a financovať konverziu záznamov medzi systémom Virtua a lokálnymi systémami na účely súborných katalógov.

Domnievame sa, že realizácia tejto koncepcie umožní efektívne vyriešiť dlhotrvajúce problémy kooperácie pri budovaní súborných katalógov na Slovensku. Podobný princíp je možné veľmi efektívne použiť aj pri tvorbe národných súborov autorít.

 


Poznámka redakcie:

Uvedený text je výťah z prednášky riaditeľa SNK v Martine doc. PhDr. Dušana Katuščáka, PhD., “Stratégia Slovenskej národnej knižnice pri budovaní súborných katalógov”, ktorá odznela na seminári Projekty – Knižnično-informačný systém tretej generácie (KIS3G) a Knižnično-informačný systém pre malé a stredné knižnice (KIS MaSK), ktorý sa konal v apríli 2008 v Banskej Bystrici.

Share: