MICHAEL – Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe MICHAEL Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe Viacjazyčný inventár európskeho kultúrneho dedičstva

Introducing

Úvod

Štátne a miestne úrady v Európe od roku 1990 programovo podporujú digitalizáciu zbierok vo všetkých oblastiach kultúry. Predmetom záujmu sú zbierky, ktoré sa nachádzajú v tisícoch kultúrnych verejných a súkromných organizácií.

Na európskej úrovni spolupracujú členské štáty na tvorbe katalógov európskych kultúrnych zbierok (NRG – National Representatives Group a MINERVA network).

Identifikujú potreby spôsobu propagácie prístupu k bohatstvu a rozmanitosti zbierok.

Projekt MICHAEL

Projekt je podporovaný programom eTen: http://ec.europa.eu/information_society/activities/eten/index_en.htm

Projekt MICHAEL sa začal v roku 2004 v troch európskych krajinách: Francúzsku, Taliansku a Veľkej Británii. Realizáciu zabezpečovali ministerstvá kultúry týchto krajín. Do projektu sa zapojili múzeá, knižnice a archívy vo Francúzsku, Taliansku a Veľkej Británii. Ako technickí partneri spolupracovali firmy Dédale, Amitié a AJLSM.

http://dedale.loria.fr/
http://www.amitie.fr/
http://www.amitie.it/it/index.htm
http://www.ajlsm.com/

Projekt MICHAEL Plus

Po dvoch rokoch sa projekt pod názvom MICHAEL Plus rozšíril do ďalších jedenástich európskych krajín: Českej republiky, Fínska, Maďarska, Malty, Nemecka, Holandska, Poľska, Portugalska, Grécka, Španielska a Švédska. V poslednom období sa do projektu zapojili Belgicko, Bulharsko, Estónsko, Slovensko a Španielsko.

Projekt MICHAEL v Slovenskej republike

Slovensko sa zapojilo do projektu v júni 2007 prostredníctvom Ministerstva kultúry SR a spoločnosti Cross Czech.

Univerzitná knižnica v Bratislave – (odbor registra kultúry) – získala v projekte MICHAEL Plus pozíciu “pridruženého člena”. Začiatkom roku 2008 bol v UKB nainštalovaný produkčný modul. Tým boli vytvorené podmienky na odskúšanie funkcionality príslušnej časti systému.

Získali sme prístup k dokumentácii, ktorá je dostupná na webovej stránke: http://www.michael-culture.eu/doc.html. Obsahuje:

  • projektové dokumenty,
  • technické dokumenty,
  • dokumentácia platformy,
  • výukové materiály,
  • archívne materiály.

Základom architektúry systému je Údajový model MICHAEL znázornený v schéme na nasledujúcej strane.

Najdôležitejšou úlohou realizátora je vytvoriť a editovať záznamy pre digitálne zbierky, inštitúcie, projekty alebo programy, služby alebo produkty a fyzické zbierky. Pre tieto odlišné typy záznamov sú k dispozícií špecifické vstupné formuláre, ale všetky začínajú s rovnakými úkonmi.

1. Digitálne zbierky

Jadrom systému MICHAEL sú digitálne zbierky. Nie je prekvapujúce, že ich je veľmi ťažko opísať, pretože majú množstvo popisných polí a niektoré z nich sú veľmi špecifické.

 michael.jpg (67928 bytes)
Údajový model MICHAEL

Prehľad formulára

Záznamy digitálnej zbierky sa môžu vytvoriť pomocou formulára rozdeleného do piatich častí alebo obrazoviek:

A. Identifikácia a popis
Identifikačnú sekciu tvoria identifikátor a názov. Sekcia popisu obsahuje polia pre popis, právny stav, jazyk, formát a typ digitálneho dokumentu, typ obsahu, veľkosť zbierky a prírastky.

B. Indexovanie predmetu
Táto obrazovka obsahuje polia týkajúce sa kategórie, predmetu, obdobia, kultúry, územného rozsahu, známych osôb, miesta, udalosti a dátumov. Mnoho z týchto polí má k dispozícií zoznamy možných hodnôt.

C. Ilustrácie (obrazy)


Do tejto obrazovky môžete presunúť ilustrácie digitálnej zbierky, ako je napr. digitálny obrázok.

D. Odkazy na ostatné a externé zdroje

Ide o veľmi dôležitú sekciu týkajúcu sa záznamu digitálnej zbierky, ktorá v jadre údajového modelu MICHAEL umožňuje vytvoriť informačný vzťah.

E. Systémové metaúdaje a lokálne údaje

V tomto poli sú uvedené niektoré systémové informácie, pričom väčšina z týchto informácií sa nachádza v prvých dvoch obrazovkách.

Ilustrácie

V databáze MICHAEL môžu ilustrácie obsahovať iba záznamy digitálnych zbierok. Ilustrácia je digitálny objekt, ktorý ilustruje popísanú digitálnu zbierku. Hoci produkčný modul môže zaobchádzať s akýmkoľvek typom digitálnych údajov, ako je napr. ilustrácia, zverejňovací modul MICHAEL vie pracovať iba s obrazmi v bežných webových formátoch (JPG, GIF…).

Odkazy

Odkazy sú pre digitálne zbierky veľmi dôležité, lebo v systéme MICHAEL musia byť všetky odkazy, ktoré majú priamu súvislosť s digitálnou zbierkou popísanou v zázname digitálnej zbierky. Takisto všetky záznamy by mali mať odkaz k najmenej jednej digitálnej zbierke.

2. Inštitúcie

Záznamy o inštitúciách sú jednoduché, ale vstupný formulár na ich vytvorenie má určité špecifické vlastnosti, ktoré vyžadujú viac informácií.

Prehľad formulára

Záznamy o inštitúciách sa môžu vytvoriť pomocou formulára, ktorý je rozdelený do štyroch častí alebo obrazoviek:

A. Identifikácia a popis
Táto obrazovka obsahuje identifikátor, názov, akronym, jurisdikciu, administratívny stav a typ inštitúcie.

B. Adresa inštitúcie

Úplné údaje pre kontakt s touto inštitúciou sú: presná adresa, číslo telefónu a faxu, URL, e-mail, kontaktná osoba.

C. Odkazy k iným záznamom alebo externým zdrojom

Linky k iným záznamom, ako je väčšia nadriadená inštitúcia. Tento prepojovací mechanizmus nepoužívajte na uloženie online adresy inštitúcie.

D. Systémové metaúdaje a miestne údaje

Pole na uvedenie niektorých systémových údajov, pre akýkoľvek typ záznamu.

Adresa

Adresa inštitúcie môže byť najpodrobnejšou časťou záznamu o inštitúcii a poskytuje dôležité údaje. Všeobecne táto časť formulára bola prispôsobená pre špecifický prípad produkčného modulu MICHAEL.

3. Programy a projekty

Tento typ záznamu môže reprezentovať digitalizačné programy alebo projekty.

Prehľad formulára

Záznamy o projektoch alebo programoch sa môžu vytvoriť pomocou formulára, ktorý je rozdelený do piatich častí alebo obrazoviek:

A. Identifikácia a popis
V identifikačnej časti nájdete polia týkajúce sa identifikátora, linky na logo, názvu a akronymu. Popisná časť obsahuje samotný popis spolu s údajmi o digitalizačnom procese a finančných zdrojoch.

B. Odkazy

V odkaze je e-mailová adresa a úplna URL adresa, ako aj kontaktné údaje na konkrétnu osobu.

C. Progres

Progres sa týka dátumu začiatku a ukončenia projektu spolu s jeho komplexným stavom (plánovaný, riešený, ukončený).

D. Odkazy k externým zdrojom a iným záznamom

Ide o odkazy pre projekty alebo programy, ktoré vám umožnia vytvoriť odkazy na iné veľké programy alebo projekty vo vzťahu k zodpovednej inštitúcii.

E. Metaúdaje systému a miestne údaje

Pole na uvedenie niektorých systémových údajov pre akýkoľvek typ záznamu.

V tomto formulári nie je nič zvláštne, čo sa týka projektov a programov.

4. Produkty a služby

Produkty a služby predstavujú v systéme MICHAEL rovnaký typ záznamu.

Prehľad formulára

Záznamy o produktoch a službách sa môžu vytvoriť pomocou formulára, ktorý je rozdelený do piatich častí alebo obrazoviek:

A. Identifikácia a popis
Identifikačnú časť tvoria identifikátor, názov, akronym a adresa loga projektu. Popis časti obsahuje polia pre popis, jazyk, údržbu, právny stav, atď.

B. Prístup a miesto
Prístup sa týka dostupnosti, typu oprávnenia, dodržiavania predpisov WAI (norma týkajúca sa prístupu k webovým stránkam), podmienok prístupu a technických požiadaviek. Miesto sa týka miesta s online prístupom.

C. Odkazy k iným záznamom alebo externým zdrojom
Tieto odkazy sa môžu vytvoriť na uloženie vzťahu s inštitúciou zodpovednou za službu, prípadne ktorá ju vytvorila.

D. Systémové metaúdaje a miestne údaje

Pole pre uvedenie akýchkoľvek systémových údajov, na akýkoľvek typ záznamu.

Väčšina údajov sa nachádza na prvých dvoch obrazovkách.

Miesto

Miesto zohráva dôležitú úlohu pre zdroje, ktoré sú k dispozícii online. Obyčajne bude napr. obsahovať adresu webovej stránky.

K jednému záznamu služby alebo produktu môžete pridať mnoho miest. Pre každé miesto môžete uviesť dva údaje:

Popis
Popis je jednoduché vysvetlenie, ktoré sa týka miesta. Je užitočný najmä, keď ide o viac než jedno miesto.

Adresa

Adresou je obyčajne URL. Treba poznamenať, že uvádzať by sa mala platná URL adresa vrátane počiatočných znakov http://.

Obe polia sú voliteľné.

Miesto môže takisto obsahovať údaje na získanie produktu, ktorý nie je dostupný online. Uložiť môžete napr. informácie o tom, ako kúpiť CD-ROM. V tomto prípade použite popisné pole.

5. Fyzické zbierky

Záznamy fyzických zbierok uvádzajú informácie o zdrojoch digitalizačného projektu. Ide o jednoduché záznamy, keďže systém MICHAEL je zameraný na digitálne zbierky.

Prehľad formulára

Záznamy fyzických zbierok sa môžu vytvoriť pomocou formulára, ktorý je rozdelený do troch častí alebo obrazoviek:

A. Identifikácia a popis
Ide o hlavnú časť so všetkými informáciami (okrem liniek a systémových metaúdajov).

B. Odkazy k iným záznamom alebo externým zdrojom
Tieto odkazy môžu slúžiť na vytvorenie vzťahov s inštitúciami, ktoré fyzické zbierky vlastnia alebo za ktoré sú zodpovedné.

C. Systémové metaúdaje a miestne údaje
Pole na uvedenie akýchkoľvek systémových údajov, na akýkoľvek typ záznamu.

Softvérové riešenie

Softvér systému MICHAEL pozostáva z dvoch navzájom spolupracujúcich modulov, ktoré vykonávajú spracovanie údajov a zverejňovacie služby.

  • ? Produkčný modul umožňuje používateľom tvoriť, modifikovať, importovať a spracovávať záznamy, ktoré opisujú vlastnosti digitálneho kultúrneho dedičstva. Tieto funkcie sú dostupné použitím štandardného programového vybavenia. Údaje sa ukladajú pomocou výkonnej a flexibilnej XML databázy, ktorá je založená na údajovom modeli MICHAEL.
  • ? Zverejňovací modul zabezpečuje intuitívne rozhranie, ktoré umožňuje používateľom vyhľadávanie
    v zdrojoch digitálneho kultúrneho dedičstva. Je prepojený s jeho webovým prehľadávačom. Tento modul používa výkonný vyhľadávací a zobrazovací XML prostriedok, ktorý je upravený tak, aby umožnil inštitúciám alebo krajinám plniť ich čiastkové potreby.

Národná inštancia MICHAEL pozostáva z produkčného modulu a zverejňovacieho modulu.

Obidva moduly systému MICHAEL fungujú ako údajové sklady, ktoré sú zhodné s protokolom Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH). Sprístupňujú metaúdaje v dvoch štandardoch: Dublin core a MICHAEL formát. Záznamy z rôznych distribuovaných zdrojov môžu byť implementované do inštancie MICHAEL a spoločne zverejnené. Európska služba MICHAEL má možnosť získať pomocou prostriedkov zberu hľadaného obsahu informácie z jednotlivých národných inštancií.

Zverejňovací modul MICHAEL obsahuje “REST based API” (application programming interface) – vyhľadávanie a vyberanie záznamov použitím jednoduchých HTTP žiadostí a XML odpovede.

Toto vybavenie umožňuje ďalším poskytovateľom informačných služieb v kultúre včleniť vyhľadávacie služby MICHAEL v rámci ich webových stránok.

Programy Open source

MICHAEL platforma je distribuovaná ako zdrojovo otvorený softvér. Je postavený na najvýznamnejších alebo dobre známych zdrojov o otvorených komponentoch. Najdôležitejšie základné prvky platformy MICHAEL sú:

Apache Cocoon:

komplexná XML infraštruktúra pre webové aplikácie. Poskytuje flexibilné prostredie založené na oddelení vecí medzi obsahom, logikou a štýlom. XSLT EXtensible Stylesheet Language Transformations poskytuje pre platformu MICHAEL služby ako robustný zachytávajúci mechanizmus, scenár okolia serverových strán a flexibilné prostredie pre tvorbu webových formulárov použitých na tvorbu údajov a modifikáciu v produkčnom module.

eXist:

XML databázový manažment systém. Databáza môže byť sprístupnená rôznymi štandardizovanými protokolmi, ako WebDAV, XMLRPC a xmlcb protokol priamo z Cocoon prostredia, eXist poskytuje vybavenie na uloženie dát, s užívateľským a prístupovým manažmentom, ale tiež XQuery a Xupdate službami na uľahčenie manipulácie s údajmi alebo na tvorbu súhrnných správ.

Xdepo:

Cocoon prostredie na správu uložených dát v XML databáze pomocou webových formulárov. Xdepo vytvára linky medzi Cocoon, eXist a webovým prehliadačom pre platformu produkčného modulu MICHAEL. Xdepo uľahčuje tvorbu webových aplikácií založených na výkonných funkciách poskytovaných manažmentom databázového systému eXist.

SDX:

vyhľadávací prostriedok pre veľké zbierky XML dokumentov. Založený na pevnom a často používanom vyhľadávacom prostriedku Apache Lucene , SDX poskytuje jednoduchý nástroj na použitie vyhľadávacích a zobrazovacích služieb pre XML dokumenty, v prostredí Cocoon. MICHAEL zverejňovací modul je založený na HTML vzoroch, ktoré tvoria použitie v API.

Použitie Java technológie je v MICHAEL platforme veľmi významné.

Záverom možno konštatovať, že máme otvorené dvere do celoeurópskeho portálu MICHAEL, čo nám ďalej umožňuje tvorivo spracovávať, sprístupňovať a zverejňovať kultúrne dedičstvo našich predchodcov.

Spustenie európskej online služby umožní prístup k európskemu kultúrnemu dedičstvu záujemcom na celom svete.

 

Odkazy:

Apache HTTPD server: http://httpd.apache.org/download.cgi

Character Encoding http://wiki.apache.org/tomcat/FAQ/CharacterEncoding

Cocoon: http://cocoon.apache.org/2.1  

Excalibur: http://excalibur.apache.org  

eXist: http://exist.sourceforge.net/  

eXist http://exist-db.org/extensions.html   

ImageMagick http://www.imagemagick.org

Java http://java.sun.com   

Lucene: http://lucene.apache.org/  

SDX documentation: http://www.nongnu.org/sdx/docs/html/doc-sdx2/fr/index.html

Tomcat http://tomcat.apache.org

xalan: http://xalan.apache.org/  

xerces: http://xerces.apache.org/  

Xdepo: http://sourceforge.net/projects/xdepo/

Share: