Knižnice v znalostnej spoločnosti/Nová knižnica

From seminars and conferences

odborné podujatie / workshop

 

V dňoch 26. až 27. 6. 2008 sa konalo v Univerzitnej knižnici v Bratislave odborné podujatie Knižnice v znalostnej spoločnosti a workshop Nová knižnica, vedené Jensom Thorhauge, dánskym riaditeľom Danish Agency for Libraries and Media. Usporiadateľmi podujatí boli Spolok slovenských knihovníkov a UKB v rámci národného projektu Excelentná univerzita. Tieto dve akcie sa navzájom tematicky prelínali a dopĺňali.

Pán Thorhauge najprv venoval pozornosť dánskym knižniciam, ich architektúre a vnútorným priestorom. Osobité boli projekty rozšírenia historických budov o nové presklené a vzdušné priestory, ktoré majú vyjadrovať tzv. otvorený priestor pozývajúci okoloidúcich dnu. Veľmi zaujímavým bolo spojenie knižnice s plavárňou. Podarilo sa im dokonca vytvoriť multifunkčné centrum, ktoré má vo svojich priestoroch napr. kino, kanceláriu pre turistov, knižnicu, múzeum, kaviareň atď. Cieľom týchto prezentácií bolo hlavne poukázať na to, aká je dôležitá úloha architektúry samotnej budovy, ktorej cieľom je upútať okoloidúcich.

Veľmi zaujímavá bola aj prezentácia spoločných dánskych knižničných portálov, ktoré prezentujú iba určitú tému alebo službu. Ide o portály, ako napríklad bibliotek.dk (umožňuje požičiavanie dokumentov prostredníctvom zdravotných preukazov, služba “ask a librarian” – opýtajte sa knihovníka, ktorá je zastúpená na portáli editorom; ten podľa potreby posúva otázky zodpovedným osobám – knihovníkom); bibliotekernersnetmusik.dk (sťahovanie hudby); portál zameraný na literatúru atď. Tieto portály v konečnom dôsledku uľahčujú používateľom a vôbec obyvateľom Dánska prístup k službám a zdrojom knižníc.

Ďalšou témou bolo poslanie knižnice a jej možné zlepšenia, ktoré by malo byť prepojené so základnými právami človeka, napríklad právo každého človeka na vývoj v demokratickej spoločnosti a humánny prístup. Čo to znamená pre knižnice? Demokratický prístup by mal vyvolávať u knižnice snahu prezentovať a zabezpečovať vlastné služby a produkty nielen pre používateľov, ale pre celú spoločnosť (teda aj pre nepoužívateľov). Čo sa týka humánneho prístupu, inovatívnosť môže byť v “odstránení pultov”, aby sa návštevníci knižnice necítili ako na úrade, ale ako na tzv. 3. mieste. Tretie miesto predstavuje verejne prístupné miesto pre všetkých ľudí, kde môžu tráviť svoj voľný čas, kde sa môžu rozprávať, ale aj v pokoji študovať a pod. Prvé a druhé miesto predstavujú domov a práca. Ako zabezpečiť toto tzv. tretie miesto?

Knižnice by mali poskytovať množstvo aktivít, ktoré by prilákali ľudí do ich priestorov. Môžu to byť prednášky, čítania, školenia, predstavenia, kvízy, súťaže, kluby, kino a pod. Poslaním by malo byť inšpirovať ľudí k inovatívnemu mysleniu.

Ďalšie aktivity, ktoré by mohli napomôcť knižnici v zabezpečovaní kvalitných služieb a produktov, je spolupráca s kultúrnymi organizáciami a organizáciami, ktoré sú podobne tematicky orientované, napojenie na médiá, podpora celoživotného vzdelávania (ponuka e-learningových kurzov), bezplatný a rovnocenný prístup, ochrana kultúry a jazyka, integrácia imigrantov, osobnostný rozvoj detí, rozvoj knižničných služieb na základe poznatkov, úprava otváracích hodín knižnice (otvorené každý deň od 8.00 do 22.00 hod.).

Ako ďalšie inovatívne kroky uvádza posun z orientácie na knižničnú zbierku na prepojenie, z vyjednávania na priateľský vzťah knihovníka a používateľa, zamerať sa nie na produkt, ale na požiadavky používateľa. Veľmi dôležitou je tvorba sociálnej siete na internete. Podľa výskumov v Dánsku by chceli mať mladí ľudia na internete také služby, ako sú Google a Amazon.

V rámci druhého dňa dostali účastníci dve úlohy, a to navrhnúť potenciálne inovácie vo vlastnej knižnici a nové služby pre používateľov. Odpovede sa týkali vylepšenia webovej stránky, skrášlenia prostredia knižnice atď.

Výnimočnou akciou s týmto spojenou bolo na konci prvého dňa slávnostné vyhlásenie víťazov celoslovenskej súťaže Top WebLib za rok 2007. Výsledky si môžete pozrieť na: http://www.infolib.sk/index/podstranka.php?id=1773.

Tieto dva dni účastníkom poskytli priestor k nahliadnutiu do dánskeho know-how knižníc a verím, že boli veľmi inšpiratívne pre skvalitnenie služieb a produktov knižníc u nás.

Share: