2. kolokvium knižnično-informačných pracovníkov krajín V4+

From seminars and conferences

Digitalizácia – cesta k ochrane a sprístupneniu dokumentov 

 

Myšlienka organizovať stretnutia knižnično-informačných pracovníkov krajín V4 + s cieľom vytvoriť platformu pre európsky dialóg o digitalizácii knižníc a ostatných pamäťových inštitúcií a budovaní Európskej digitálnej knižnice vyplynula zo záverov 13. zasadnutia ministrov kultúry krajín V4+ v roku 2005.

1. kolokvium Knižnice vo vedomostnej spoločnosti (http://www.svkbb.sk/dat/Kolokvium.zip) sa uskutočnilo v dňoch 11. – 13. mája 2006 v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici. Príspevky boli zamerané na partnerstvo v rámci grantových programov EÚ, spoluprácu pamäťových inštitúcií pri budovaní pamäte národa, stratégiu krajín V4 a nových členských krajín EÚ v oblasti digitalizácie kultúrneho a vedeckého dedičstva.

V poradí 2. kolokvium venované digitalizácii dokumentov zorganizovala v dňoch 6. – 8. 7. 2008 Moravská zemská knižnica v Brne (http://www.mzk.cz). Bolo tiež príležitosťou pripomenúť si 200. výročie založenia tejto druhej najväčšej knižnice v Českej republike. Spoločenská časť 2. kolokvia (návšteva divadelného predstavenia, účasť na vernisáži výstavy “200 let Moravské zemské knihovny” v Památníku písemnictví na Moravě v Rajhrade, spoločenský večer v priestoroch Moravskej zemskej knižnice spojený s exkurziou) bola preto zameraná najmä na pripomenutie si tohto jubilea. Pozdrav členov Spolku slovenských knihovníkov tlmočila osobne jeho predsedníčka Ing. Silvia Stasselová.

Odborný program kolokvia bol venovaný dvom tematickým okruhom – národným stratégiám pre digitalizáciu knižničných zbierok a technologiám pre digitalizáciu.

kopac1.jpg (162783 bytes)

Obr. 1 Z rokovania 2. kolokvia

V prvom tematickom okruhu predstavili národné stratégie, aktivity a iniciatívy zástupcovia národných knižníc krajín V4+ Adolf Knoll (Národní knihovna ČR), Dušan Katuščák (Slovenská národná knižnica Martin), Péter Dippold a Katalin Bánkeszi (Národná Széchényiho knižnica Maďarsko), Inga Grinfelde (Národná knižnica Lotyšska), Katarzyna Ślaska (Národná knižnica Poľska), Christa Müller (Rakúska národná knižnica), Elena Tîrziman (Národná knižnica Rumunska).

Národné knižnice krajín V4+ sa hlásia k iniciatíve Európskej komisie i2010: Digitálne knižnice, z ktorej vychádzajú pri formulovaní a schvaľovaní národných politík a stratégií pre oblasť digitalizácie. Spoločným menovateľom digitalizačných snáh na národných i európskej úrovni je ochrana, záchrana a sprístupnenie kultúrneho a vedeckého dedičstva pre budúce generácie a podpora vzdelávania.

Autori príspevkov akcentovali potrebu a nevyhnutnosť spolupráce a koordinácie pamäťových inštitúcií pri budovaní národných knižníc a európskej digitálnej knižnice, potrebu budovania národných registrov digitálnych dokumentov, štandardizácie a nevyhnutnosť doriešenia legislatívnych podmienok pre digitalizáciu zbierok.

Adolf Knoll vo svojom príspevku predstavil medzinárodné projekty v oblasti digitalizácie, ktoré koordinuje Národní knihovna Praha – Manuscriptorium (dokumenty vydané pred rokom 1800), Kramerius (dokumenty vydané po roku 1800), ENRICH, na realizácii ktorého sa podieľa 18 partnerov a umožní prístup k viac ako 5 miliónom digitalizovaných strán z asi 60 – 70 inštitúcií v Európe.

Dušan Katuščák , generálny riaditeľ Slovenskej národnej knižnice v Martine, sa vo svojom príspevku zameral na pripravovanú stratégiu digitalizácie na Slovensku na roky 2008 – 2013, ktorej cieľom je vybudovanie Slovenskej digitálnej knižnice v gescii SNK.

Čiastkové projekty digitalizácie v inštitúciách verejného sektora (15 projektov do konca roku 2013) budú financované najmä zo štrukturálnych fondov (operačný program informatizácia spoločnosti a operačný program regionálneho rozvoja).

Koncom tohto roku plánuje SNK začať s masovou digitalizáciou všetkých tlačených viazaných slovacikálnych dokumentov s použitím digitalizačných robotov. Predpokladá sa, že do konca roku 2013 bude na Slovensku vytvorených 5 špecializovaných digitalizačných pracovísk, zdigitalizovaných takmer tri a pol milióna objektov (vrátane hnuteľných a nehnuteľných pamiatok) zo zbierkových fondov knižníc, archívov, múzeí, galérií, audiovizuálnych archívov, Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu.

Prednášky v druhom tematickom bloku boli zamerané na technologické riešenia pre digitalizáciu (najmä požiadavky na uchovávanie dát pri masovej digitalizácii, pracovné postupy pre digitalizáciu, problematika ochrany digitálnych dokumentov, digitalizácia 3D objektov, registre digitalizácie…).

kopac2.jpg (114082 bytes)

Obr. 2 Exkurzia v Moravskej zemskej knižnici

Sprievodnou akciou kolokvia bola prezentácia služieb a produktov firiem Ampaco, Content Conversion Specialists, Cosmotron, Elsyst Engineering, Incad/Imageware, Microform, Quidenus, Sun Microsystems, Treventus, Visual Connection, ktoré prezentovali svoje služby a technológie pre oblasť digitalizácie.

Materiály z kolokvia sú prístupné na webovom sídle http://colloquium.mzk.cz/programme.php.

Share: