Položte otázku knihovníkovi – vo Francúzsku

From abroad

Digitálne referenčné služby typu ASK sa pôvodne začali rozvíjať v osemdesiatych rokoch 20. storočia v USA a aj v nasledujúcom desaťročí sa obmedzovali hlavne na americké a anglosaské knižnice. Táto služba pod názvom Posez une question a un bibliothécaire (Položte otázku knihovníkovi) však existuje i vo frankofónnom svete a nájdeme ju na stránke takmer každej francúzskej, kanadskej či inej frankofónnej knižnice.

Národná knižnica Francúzska

Na stránke Národnej knižnice Francúzska je zaradená medzi online služby. Okrem všeobecne známeho názvu sa označuje i skratkou SINDBAD (Service d‘Information Des Bibliothécaires A Distance – Informačná služba knihovníkov na diaľku). Jej cieľom je bezplatné poskytovanie:

 • bibliografických informácií o knihách, časopisoch, CD, filmoch a ďalších dokumentoch zo všetkých oblastí života spoločnosti;
 • faktografických informácií (biografických údajov, čísel, faktov, dátumov a pod.).

Používateľ má k dispozícii 26 tematických okruhov, z ktorých si musí jeden vybrať ešte pred položením otázky, pretože inak sa k webovému formuláru nedostane. Ide o tieto okruhy:

 • Archeológia
 • Architektúra a umenie
 • CD, video, multimédiá
 • Ekonómia a riadenie
 • Filozofia, psychológia, pedagogika
 • Fotografie
 • Grafika a rytiny
 • História a geografia
 • Hry, voľný čas a šport
 • Hudba a opera
 • Kartografia a mapy
 • Kinematografia a filmy
 • Literatúra a jazykoveda
 • Náboženstvo
 • Peniaze a medaily
 • Podniky a podnikanie
 • Politika
 • Právo
 • Program kín
 • Rozhlas a televízia
 • Rukopisy
 • Sociológia a etnológia
 • Tlač
 • Veda, technika a medicína
 • Vzácne knihy
 • Neviem

Po odkliknutí každej z tém sa objaví rovnaký formulár, pričom údaje označené * sú povinné.

janov_tab.jpg (39088 bytes)

Odpoveďou je buď súpis obsahujúci maximálne 15 bibliografických záznamov, alebo faktografický údaj, pričom práca na zostavení súpisu alebo vyhľadaní odpovede na faktografickú otázku sa obmedzuje najviac na 2 hodiny. Na otázku poslanú prostredníctvom formulára sa odpovedá v lehote do 3 pracovných dní, pri náročnejších otázkach je používateľ okamžite vyrozumený, že vybavenie jeho odpovede si vyžaduje dlhšiu lehotu ako stanovené 3 dni.

Používatelia majú k dispozícii i príklady otázok, na ktoré služba odpovedá, napríklad:

 • Máte rukopisy Nathalie Sarrautovej?
 • Máte dokumenty k fyzikálnym zákonom vzťahujúcim sa na konštrukciu mostov?
 • Aké dokumenty o výchove detí do 10 rokov môžem nájsť vo vašej knižnici?
 • Hľadám informácie o pestovaní hrozna v 19. storočí.
 • Akú hĺbku má záliv Bab el Mandeb?
 • Aký je dátum založenia FEDEX (Federal Express Corporatio)?
 • Kto bol šéfredaktorom l’Humanité v roku 1962?
 • Koľko osôb vo Francúzsku trpí Alzheimerovou chorobou?

Služba neodpovedá na otázky z týchto okruhov:

 • Požiadavky na podrobné bibliografie
 • Finančné oceňovanie, expertízy
 • Právne a lekárske konzultácie
 • Analýzy trhu
 • Odpovede na otázky do súťaží
 • Odpovede na školské úlohy

Používateľ je upozornený, aby ešte pred položením otázky použil katalógy alebo SIGNETS (výber odkazov na iné webové stránky) vystavené na stránke knižnice.

Ide o tieto katalógy: katalóg národnej knižnice BN-OPALE PLUS, katalóg archívnych dokumentov a rukopisov, katalóg MANDRAGORE (katalóg ikonografických dokumentov) a súborný katalóg Francúzska. Po odkliknutí príslušného katalógu sa objavia podrobné informácie o obsahu jednotlivých katalógov, zoznam elektronických časopisov knižnice i odkaz na informácie o obsahu a jednoduchom i pokročilom vyhľadávaní v katalógoch.

Veľmi zaujímavá služba SIGNETS obsahuje komentovaný výber prameňov na internete – teda odkazy na katalógy, bibliografie a periodiká rôznych inštitúcií v podstate v tých istých tematických okruhoch ako SINDBAD. Služba je však rozšírená o Všeobecnosti (digitálne knižnice, elektronické periodiká, dizertačné práce, knižnice, archívy, slovníky a encyklopédie, rozhlas a televízia, vydavatelia, knižný obchod, staré a vzácne knihy). Keďže nejde len o jednoduchý zoznam odkazov, ale o komentovaný výber, každý prameň je charakterizovaný z hľadiska krajiny, jazyka, autorov, obsahu, uvedená je webová stránka, dátum poslednej aktualizácie, tematické zameranie, typ poskytovateľa a odkazy na ďalšie podobné stránky.

Služba SIGNETS poskytuje teda používateľom obrovské množstvo kvalitných prameňov a informácií.

Národná knižnica má aj službu typu Napíšte nám (Ecrivez a la BnF). Táto služba je určená pre položenie otázok o kultúrnych podujatiach knižnice, praktických otázok týkajúcich sa služieb knižnice (napr. podmienky zápisu, žiadosti o kópie a pod.) a odborných otázok (ISBN, ISSN a ďalšie). Rozdelená je na 4 tematické okruhy, pričom používateľ si pri každom musí vybrať z priložených možností:

 • Služba pre verejnosť (napr. Asociácia priateľov Národnej knižnice Francúzska, knižničné fondy, stáže, voľné pracovné miesta, informačná výchova pre verejnosť, znevýhodnení používatelia, stratené veci, reprografické služby a pod.)
 • Služba pre odborníkov z oblasti knihy a príbuzných odborov (konzervovanie a reštaurovanie, medzinárodná spolupráca, národná spolupráca, povinný výtlačok, ISBN, národná bibliografia, vydané publikácie a i.)
 • Služba pre oblasť komunikácie (public relations, normy a formáty, výpožičky na expozície, prenájom miestností a i.)
 • Služba pre pedagógov (exkurzie a návštevy, informačná výchova)

Každá položka po odkliknutí poskytuje informáciu s kontaktnými údajmi pracoviska (adresa, telefón, mail) a možnosť zaslania otázky.

Verejná informačná knižnica

Referenčnú službu typu ASK poskytuje i najväčšia francúzska verejná knižnica – Bibliotheque publique d’information. Ide o službu BiblioSes@me: Posez vos questions a un bibliothécaire. Otázku možno položiť telefonicky, bežnou poštou alebo faxom, elektronickou poštou alebo online. Možno ju položiť aj v angličtine a nemčine – po odklinutí vlajočky sa objaví webový formulár v príslušnom jazyku.

Formulár je v porovnaní s formulárom národnej knižnice podrobnejší – obsahuje i kolónky na prezývku, dôvod otázky (osobný záujem, profesionálny záujem štúdium – v tom prípade sa vyžaduje označiť, či ide o základnú, strednú alebo vysokú školu), veková hranica (0 – 13 rokov, 14 – 18 rokov, nad 18 rokov) a súhlas so zaradením otázky do archívu prístupného online). Tieto kolónky však nie sú označené hviezdičkou, preto ich uvedenie nie je povinné.

Zaujímavý je archív služby, v ktorom sa vyhľadáva podľa kľúčového slova. Napríklad po zadaní slova bibliotheque sa objaví zoznam všetkých otázok obsahujúcich toto slovo. Po odkliknutí otázky je k dispozícii kompletná odpoveď s dátumom prijatia otázky a dátumom odpovede.

Ambíciou BibliSes@me je vytvorenie národnej siete služby odpovedí na diaľku, na ktorej pod gesciou Verejnej informačnej knižnice v súčasnosti participuje 11 verejných (mestských) knižníc. Podmienkou je sprístupnenie tejto služby na webovej stránke participujúcej knižnice pod názvom BiblioSes@Me, odkaz na chartu služby obsahujúcu informácie o zameraní služby, lehote odpovedí, typoch otázok a príkladmi a pod., ako aj ročný poplatok 750 €. Niektoré knižnice si k označeniu služby pridali vlastné logo (v každej knižnici iné). Služba spolupracuje aj s QuestionPoint, čo je virtuálna referenčná služba iniciovaná Kongresovou knižnicou a OCLC a využívaná hlavne v Severnej Amerike, ale i v mnohých európskych krajinách. Verejná informačná knižnica ju ponúka na založenie francúzskej siete verejného čítania.

Digitálne referenčné služby poskytované prostredníctvom webového formulára na položenie otázky a elektronickej pošty predstavujú v medzinárodnom kontexte čoraz viac žiadaný a využívaný typ informačných služieb, preto príklad poskytovania týchto služieb v dvoch najväčších francúzskych knižniciach môže byť inšpiratívny i pre slovenské knižnice.

Share: