Top WebLib 2007

From Slovakia

Súťaž Top WebLib vyhlasuje Spolok slovenských knihovníkov od roku 2005. V tomto roku bol spoluorganizátorom súťaže aj odbor pre knižničný systém SR pri Slovenskej národnej knižnici.

vegh1.jpg (33225 bytes)

Štvrtý ročník súťaže Top WebLib sa niesol v znamení postupného sprísňovania kritérií, ktoré sú kladené na webové stránky knižníc. Táto skutočnosť bola zohľadnená už pri zverejnení kritérií začiatkom marca 2008, ktoré však vychádzali z kritérií predchádzajúcich ročníkov súťaže. Odborná porota v zložení Ing. Peter Kolesár (SNK Martin), Ing. Ján Krištof (ŠVK Košice) a Mgr. Norbert Végh (SKN Levoča) hodnotila stránky v období od 8. – 15. 4. 2008 súbežne s verejným hlasovaním. Porota zložená zo zástupcov knižníc, ktoré v predchádzajúcom ročníku súťaže obstáli na prvých miestach, hodnotila 16 kritérií.

Štýl a formálnu úpravu, jazykovú mutáciu, online katalóg, úplnosť kontaktných údajov (váha 1), originálnosť, inovatívnosť a grafickú úpravu (váha 2) hodnotil Peter Kolesár. Plnotextové vyhľadávanie, mapu stránky (váha 1) a funkčnosť (váha 2) hodnotil Ján Krištof. Validáciu W3C, používanie metaúdajov, správne používanie kontrastu farieb, fontov s relatívnou veľkosťou, alternatívne texty (váha 3) a vyhľadateľnosť stránky (váha 1) hodnotil Norbert Végh. Váha 3 bola požitá pri kritériách, ktoré patria medzi povinné požiadavky webových štandardov, zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 1760/M-2006. Do 1. 8. 2008 sú povinné všetky povinné osoby zosúladiť webové stránky svojich inštitúcií s požiadavkou zákona.

Každé kritérium sa hodnotilo počtom bodov od 0 do 5, pričom najlepšie hodnotenie bolo 5. Pri splnení štandardných podmienok sa pridelili 3 body. Body 4 a 5 sa pridelili v prípade, že hodnotené kritérium bolo splnené nadštandardne.

Do súťaže sa prihlásilo 21 knižníc. Väčšina (17) boli verejné knižnice, 5 boli akademické alebo ŠVK. Oproti minulým rokom sa do súťaže prihlásilo o 6 – 7 knižníc menej. Zrejme to bolo spôsobené aj zmenou v hodnotení knižníc, ktoré spočíva v tom, že minulý rok ohodnotené knižnice na prvých troch miestach môžu tento rok získať “len” čestné uznanie. Táto zmena bola zavedená preto, aby prvé miesta neobsadzovali každý rok tie isté knižnice.

Časť kritérií hodnotila porota subjektívne (štýl, originálnosť, inovatívnosť, grafická úprava, funkčnosť). Kritériá validácia, metadáta a kontrast farieb sa dali určiť objektívne podľa počtu chýb, ktoré našiel validátor W3C, podľa počtu použitých metaúdajov, či exaktným porovnaním farieb pozadia a popredia. Tieto kritériá je možné overiť veľmi ľahko. Niektoré stránky mali ikonu, ktorá overila validnosť stránky v reálnom čase.

vegh2.jpg (17605 bytes)

Bodové hodnotenie pri validácii:

vegh_tab1.jpg (5739 bytes)

Bodové hodnotenie použitia metaúdajov:

vegh_tab2.jpg (4534 bytes)


Kontrast sa hodnotil 3 bodmi, keď kontrast farieb popredia a pozadia (vyjadrený v sústave hexa) bol väčší ako 500.

Mnohé kritériá (napr. mapa stránky, Alt text, font, vyhľadávanie…) boli ohodnotené tromi bodmi, keď boli na stránke použité štandardne. Vyhľadateľnosť sa zisťovala pomocou vyhľadávača www.google.sk.

Knižnice stratili body hlavne za absenciu jazykovej mutácie stránky, online katalógu, mapy stránky, vyhľadávania.

Vo všeobecnosti môžeme konštatovať, že medzi verejnými knižnicami sa prejavila istá konkurencia stránok v ich vyššej kvalite oproti akademickým knižniciam.

vegh_tab3.jpg (18890 bytes)
Poradie knižníc v kategórii verejných a školských knižníc

vegh_tab4.jpg (23911 bytes)
Poradie prvých troch knižníc v kategórii odborných a špeciálnych knižníc

Pravidlá súťaže umožňujú účasť i knižniciam, ktoré sa v minulom ročníku súťaže umiestnili na prvých troch miestach v oboch kategóriách, môžu však v tomto, prípadne ďalších ročníkoch získať “len” čestné uznanie za trvale kvalitnú webovú prezentáciu. Preto uvádzame v kategórii verejných knižníc i poradie na 4. mieste.

Na záver môžeme konštatovať, že úroveň webových stránok prihlásených knižníc do súťaže Top WebLib sa z roka na rok zvyšuje. Je to spôsobené zrejme skúsenosťami z predchádzajúcich ročníkov súťaže. Na zvyšujúcu sa úroveň webových sídiel pozitívne vplývala aj účasť knižníc na seminároch Tvorba webových stránok knižníc a príručka s rovnakým názvom. Súťaž Top WebLib je vynikajúca motivácia pre knižnice na zlepšovanie svojich webových sídiel, pričom najdôležitejšia je účasť, nie umiestnenie v súťaži. Zároveň je však nesporné konštatovanie, že popredné umiestnenie je dnes už vecou hrdosti a prestíže nie len samotných účastníkov, ale aj ich zriaďovateľov.

Na druhej strane nesmieme zabudnúť, že je ešte stále veľmi veľa knižníc, ktoré by mali pre svojich čitateľov zabezpečiť moderné, zaujímavé, ale aj prístupné webové stránky. Každá knižnica je totiž povinná rešpektovať zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a výnos Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 1760/M-2006 o štandardoch informačných systémov. Zrejme by mala existovať možnosť financovania webových stránok napr. z grantového systému Ministerstva kultúry SR, čo by pozitívne ovplyvnilo kvalitu webových stránok mnohých knižníc. Veď knižníc je na Slovensku omnoho viac ako účastníkov v súťaži Top WebLib.

Share: